Možda se svet završava ovde

Lat­est posts by Džoj Hardžo (see all)

  .

  .

  .

  Mož­da se svet završa­va ovde

  .

  .
  Svet počin­je za kuhin­jskim stolom. Bez obzi­ra na sve, moramo da jede­mo da bi živeli.
  Zemaljs­ki darovi se donose, priprema­ju, a zatim postavl­ja­ju na sto. Tako je bilo od stvaran­ja sve­ta, i nas­taviće se tako.
  Ter­amo kokoške i pse dal­je od nje­ga. Bebe ostavl­ja­ju tragove prvih zuba na nje­gov­im ćoškovi­ma. Gule kole­na ispod njega.
  Tu uči­mo decu šta znači biti čovek. Prav­i­mo muškarce i žene od njih.
  Za stolom ogo­varamo, sećamo se nepri­jatel­ja i priziva­mo duhove ljubavnika.
  Naši snovi piju kafu s nama za stolom dok nam grle decu. Sme­ju nam se, zajed­no s nama, dok nisko padamo i dok se pono­vo uzdižemo.
  Ovaj sto je bio kuća na kiši, suno­co­bran na suncu.
  Ratovi su počin­jali i završavali se za ovim stolom. To je mesto za skri­van­je u sen­ci užasa. Mesto gde se slave užasne pobede.
  Rađali smo decu na tom stolu, i pripremali svo­je roditel­je za pokop na njemu.
  Za njim peva­mo sa radošću, s tugom. Pati­mo i kaje­mo se. Zah­valju­je­mo se.
  Mož­da će se svet završi­ti za kuhin­jskim stolom, dok se sme­je­mo i plače­mo i uzi­mamo posled­nji slat­ki zalogaj.

  .

  .
  Ovog jutra se molim za svo­je neprijatelje

  .

  .
  Koga da nazovem svo­jim neprijateljem?
  Nepri­jatelj mora biti vredan sukoba.
  Okrećem se u smeru sun­ca i nas­tavl­jam da hodam.
  Srce postavl­ja pitan­je, ne moj besni um.
  Srce je mlađi rođak sunca.
  Vidi i zna sve.
  Čuje škrgut čak i dok sluša blagosiljanje.
  Vra­ta uma bi tre­ba­lo da se otvara­ju samo iz srca.
  Nepri­jatelj koji prođe kroz njih, riziku­je da postane prijatelj.

  .

  .

  .

  .

  .….….….….….….….…Izbor i pre­vod: Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja