Nužno zlo

Lat­est posts by Bojan Sam­son (see all)

  .

  .

  Žal

  .

  Novi kon­cept leb­di iznad moje glave.
  Oblak mu se uza­lud­no umiljava.

  Često gledam iznad sebe.
  Iščeku­jem seči­vo i brzu egzekuciju.

  Luna u lanci­ma udara ritam.
  Nadah­nuće na pokret­noj traci.

  Novi kon­cept je ken­guro­vo mladunče.
  Meškolji se u mojoj torbi.

  Hran­im ga dok ne stasa
  i oslo­bo­di me promišljenosti.

  Svatko ima svoj koncept.
  To je bor­ba neprestana.

  Moj kon­cept je moj.
  Moja strep­n­ja i san.

  Ne, nemoj mi prići,
  ti kon­cep­tu crnooki!

  .

  .

  Nužno zlo

  .

  „Zar ovo objašnjenje
  ne svo­di pes­mu na zbir slika

  i istovre­meno je menja,
  ako ne i upropašćava?“

  Ali to su zidovi u
  koje udara tumačenje:

  objašn­jen­je nika­da ne prenosi osećanje.
  Samo sliku ili nepouz­dano sećanje.

  Pes­ma ovim nije upropašćena.
  Ona i dal­je leži netaknuta.

  Kri­ti­ka joj ne može ništa,
  jer joj istin­s­ki i nije prišla.

  Neće to nika­da ni uspeti.

  Uvek se tu nađe neš­to više od reči,
  što gori like a can­dle in the wind.

  Reči poez­i­ji smetaju,
  one su veči­ti višak.

  Nužno zlo
  bez kojeg se ne može.

  .

  .

  Egzaltaci­ja

  .

  Pes­ni­ci čita­ju zbirke svo­jih kolega.
  Mudro šute.

  Poseću­ju književne večeri.
  Vežba­ju tapšan­je po ramenu.

  Časte se lep­im reči­ma i vinom.
  Napi­ju se i posle puze do taksija.

  Meša­ju mal­ter. Sele nameštaj.
  Pok­lan­ja­ju knjige jed­ni drugima.

  Reči­ma seku vazduh,
  a pred oči­ma im žele-zeke.

  Pes­ni­ci se oseća­ju uskraćeno.
  Maš­ta­ju o solidarnosti.

  San­ja­ju o polji­ma makova,
  a slute noževe pod grlom.

  Zaran­ja­ju u gomilu jastuka.
  Pod jorgan-planinom.

  Vežba­ju razne taktike.
  Uče korisne citate.

  Igra­ju u svim pravcima.
  Opet šute.

  Tako nas­ta­ju beline.
  Čita­ju između redova.

  Man­je je uvek više.
  Odsut­na reč milu­je vazduh.

  Pes­ni­ci se oseća­ju ugroženo.
  Tada reagu­ju po kuloari­ma. Oštro.

  Milost pre­puš­ta­ju belinama
  što prete u nji­hovim glavama.

  Kreću se u masi,
  ali su u egzaltaciji.

  I mal­ter je građa za poeziju.
  Poez­i­ju kao sig­ur­nu kuću jezika.

  Pes­nici­ma tre­ba praštati.
  Oni su nesh­vatlji­va greš­ka prirode.

  .

  .

  The Nightrid­er

  .
  Por­ta: glu­varen­je i cuganje:
  upoz­na­van­je neo­bičnih ljudi:
  zovem ga The Nightrider:

  Opušten, slo­bo­dan, jednostavan
  i vrlo otvoren: dobra priča, inteligencija,
  mrvi­ca obra­zo­van­ja: bliskost.

  On mi priča: bit čove­ka, samosvest,
  kos­mič­ka ulo­ga, istin­s­ka sreća:
  „Ti si u suš­ti­ni pesnik.”

  On: preko puta ja: tam­na razmena:
  „Pri­h­vati svo­ju nutrinu:
  otpadan­je kame­na sa srca: lakoća.

  Peci hleb: bud­no neguj tvr­du koru:
  meko srce. Do pan­ja igraj svo­ju ulogu:
  nije ti potreb­na ta bradica.”

  The Nightrid­er se vraća u tamu: u nesvest:
  ne srećem ga više: provodim duge noći
  u Por­ti: tragam za plodovi­ma bdenja.

  Nema raz­like između hle­ba i pesme:
  pre­dati se samozaboravu:
  pogle­dati noćno nebo: nar­avno, zvezde.

  Ne vladaš sećan­jem: biće da je obratno.

  .

  .

  M.

  .

  Bivši đak. M. Prome­nio prezime.
  Lažni otac. Ćale alkos. Maltretman.
  Napuš­tan­je. Razočaran­je. Bes.
  Sto­ji­mo u Por­ti. Ja s pelindžerom.
  Povre­meno preda­jem. Imitacija
  nas­tavni­ka. Fake teacher. Maska.
  Klošar zapra­vo. Sub­verzivni element.
  On sa zavo­jem. Na desnoj šaci. Povreda.
  Pat­n­ja. Uči za sto­lara. Vikendom radi
  u picer­i­ji. Odri­can­je. Nada. Vera.
  Pitam ga za zavoj. Ne preda­jem mu više.
  Odavno već. Zato odluču­je da mi kaže.
  Otvoreno. Bez uvi­jan­ja. Nema
  devo­jku. Drka. Mno­go. Nažul­jao je dlan.
  Zato zavoj. Osta­doh bez pravog odgovora.
  Bez poente. Svatko nosi svoj krst.
  Može li tako? Tim reči­ma? Bez moljenja?
  Da bi stvari napras­no dobile smisao.
  I dal­je sam bez poente. Više nije ni bitno.
  Poz­dravl­jamo se. M. i ja. Odlazimo.
  Svatko na svo­ju stranu noći.

  .

  .

  Za šaku sit­nih eura

  .

  (Otpadak od brendi­ra­nog živ­ota)

  .

  Imper­i­je su kao sante leda:
  samo mali deo plu­ta na površini.
  Određeni broj pro­davni­ca, bren­do­va i proizvoda.
  Vrlo određen broj kombinacija.
  Nema isko­račen­ja. Nema iznenađenja.
  I tako do u beskon­ačnost: Mar­i­ja Hil­fe Štrase.
  Sve je već odavno rez­ervisano, izbrojano,
  kupljeno i proživl­jeno. To vam je današn­ji Beč.

  Grad pre­pun rim­skih bro­je­va s tačkom na kraju.
  Jer, tač­ka mora da dođe na kraju.
  Pro­davačice ljubazno ignorišu moj oča­jni nemački.
  Spo­razumeva­mo se osmes­i­ma. Stranac sam.
  Naroči­to u metrou. Skriveni pogledi.
  Pri­ta­je­na mržnja.
  Setim se Bern­har­da: stran­ca u sop­stvenoj zemlji.
  Neš­to je divl­je u zraku.

  Tur­ci pro­da­ju tehniku. Afrikan­ci pričaju
  nemač­ki. Srbi priča­ju srpski.
  Hrvati igra­ju stoni tenis. Alban­ci priča­ju nemački.
  I poma­lo srp­s­ki. Nude mi fla­jere za koncert
  klasične muzike. Više sam za rokenrol.
  Samo bez jugonos­tal­gi­je. Ako ikako može.
  A izgle­da da ne može. Zato volim i harmoniku.

  Na početku Mar­i­ja Hil­fe Štrase harmonikaš
  s glavom bel­og konja.
  Lepo svi­ra val­cere. Lipicaner.
  Tek će se otkri­ti ko ovde koga jaše.
  I za čiji račun. Sledeći dan nosi glavu petla.
  Sviđa mi se nje­go­va svir­ka. Ostavl­jam mu
  par sit­nih eura. Bol­je nje­mu nego muškim
  baba-sera­ma na izlazu iz metroa: korišćenje
  pisoara besplat­no, ali WC šol­ja se plaća.

  Har­monikaša oda­ju ruke. Tamne su.
  Pop­ut mojih. Više nisam stranac. Posle ga
  vidim bez maske. Delu­je egzotično.
  Zato je čas lipi­caner, a čas petao. To deluje
  baš aus­tri­js­ki. A i više se zaradi.

  Ide mi se kući. Ipak sam ja stari varvar.

  U mojoj glavi, Konan, Kavafi i Matović
  drže se za ruke i igra­ju ringe-ringe raja.
  Na šta da potrošim ove sitne eure?

  I dal­je putu­je­mo na zab­o­ravl­jenoj san­ti leda.

  .

  .

  Antiped­a­gogi­ja

  (otpaci iz učion­ice)

  .

  1. Pre­poz­nati auto­ra i nas­tavi­ti niz:

  Dete izras­ta u pre­osetljivog čove­ka kada ne poš­tu­ju nje­govu baz­ičnu osetljivost.

  Sva­ki čovek je ostr­vo. Brodovi koji nas povezu­ju razvili su jedra nesvesti. Mi smo zapra­vo ta jedra. Ubeđeni kako nosi­mo drago­ceno znan­je i iskust­vo, ne vidi­mo stene koje nam prete svo­jim oštrim ivi­ca­ma. Naša aro­gan­ci­ja vodi nas u propast. Kada potonemo, spoz­naće­mo istinu: potre­ba za znan­jem samo je loše zamaski­ran osećaj kriv­ice. Ljubav je najžešći bič discipline.

  2. Pre­poz­nati auto­ra i nas­tavi­ti niz:

  Ped­a­gogi­ja je dis­ci­plina posle koje čovek osta­je isti kakav je bio pre nje.

  Da bi postao učitelj, uvek moraš biti spre­man da budeš učenik. I kao što učitelj uči učeni­ka, tako i učenik uči učitel­ja. Sva­ki ped­a­gog nalazi se u pro­cepu ide­ologi­je koja mu se sup­til­no nameće. On mora odluči­ti da li će biti njen pro­mot­er ili će joj se na neki način suprot­stavi­ti. Deca su najbolji stvarao­ci. I najbolji rušitelji. Ona uniš­tava­ju iz čiste dosade. Za svoj ćeif. Ako hoćeš da saz­naš kak­vo je neko društ­vo, idi u zatvore. A zatim idi u škole. Kao što su zatvori škole, tako su i škole zatvori. Zatvori duha. Pokušavam pobeći iz škole. Iz svog sop­stvenog zatvora.

  3. Pre­poz­nati auto­ra i nas­tavi­ti niz:

  Čovek cel­o­ga živ­ota ima deč­je reflekse, samo vre­menom nauči da ih prikriva.

  Učitelj ove stvarnos­ti nika­da neće pod­staći kod učeni­ka svest o nekoj dru­goj stvarnos­ti koja čeka samo na nje­ga. Učitelj ove stvarnos­ti je kao čuvar pro­laza. On čuva pro­laz samo za jednog određenog čove­ka koji nika­da neće preći na drugu stranu jer ima strah od čuvara. Naš učitelj nas uči strahu, to je nje­go­va jed­i­na mis­i­ja u ovoj stvarnos­ti. Ostatak živ­ota služi nam samo za jed­no: kako da u pot­punos­ti zab­o­rav­i­mo naučeno. Posled­nji stadi­jum učen­ja i jeste zab­o­ravl­jan­je. Oslobađan­je od naučenog. Oslobađan­je od oslobađanja.

  4. Pre­poz­nati auto­ra i nas­tavi­ti niz:

  Učitelj nika­da ne otkri­va sve 
  svo­jim učenici­ma. Ako ih voli.

  .

  .

  Hval­ospev shizofreniji

  (otpaci od mudrosti)

  Uzi­mam samo ono što mi je na doh­vat ruku.
  Što mi je u vidokrugu.
  Lju­di guta­ju stvari. Stvari guta­ju ljude.
  Lju­di guta­ju ljude.
  Novac je loša zame­na za osećanja.
  Bes ne kvari odnose, nego ih popravlja.
  Ako želiš da stvari budu bol­je, učestvuj u njima.

  Man­i­mo se imen­o­van­ja. Pus­ti­mo neka stvari teku.
  Neka pos­to­je bez imena.
  Naknad­na čitan­ja loših knji­ga su otpad života.
  Mučen­je koje je samo sebi svrha.
  Kada si gladan, sva­ki otpadak je dragocen.
  Na kole­na pred istin­skim tal­en­tom, vi care­vi osrednjosti!

  Strah iskrivlju­je stvari.
  Obično se izv­in­java­mo nakon što smo rek­li istinu.
  Ćutan­je o proči­tan­im knjiga­ma je milost
  koju pis­ci ne ume­ju da cene.
  Sve dok ne pro­gov­orite o svom čita­lačkom utisku.
  Da bi živeo, čovek mora nosi­ti u sebi
  određenu dozu sadomazohizma.
  Za spas duše, obećan­je dru­gog neba.

  Kod velike poez­i­je imaš utisak
  da si dik­ti­rao pes­niku (šaputao na uvce)
  neke ner­azumljive reči svo­ga srca
  koje samo on dešifruje.
  Najviše žal­imo za stvarima
  u koji­ma smo se najviše dali.
  A tre­ba­lo bi da smo tada najponosniji.

  Hran­im ide­ju koja me bezus­pešno čuva od bola.
  Da bih sutra bio bolji,
  uči­ni da mi sada bude bolje.
  Ipak je teže nego što izgle­da, zar ne?
  Moral je nas­tao iz stra­ha, ne iz ljubavi.
  Poez­i­ja: kada nas jezik vodi u neki dru­gi svet.

  Uvek u ras­cepu između dete­ta i mašine.
  U svakoj dra­mi kri­je se potra­ga za istinom.
  Eti­ka umet­ničkog dela opire se
  uplivu autorove lične etike.
  Srce moje, pa ti si nežno čedo kapitalizma!

  Sta­jati na vetrome­ti­ni do sud­njeg dana.
  Čitati tajni jezik.
  Čovek cel­og živ­ota pokuša­va da se vrati detetu.
  Pisan­je za nepri­jatel­ja je naporno,
  ali pruža i određe­na zadovoljstva.
  Bolećivost pre­ma zaljubljenima…

  Mož­da gov­orim prave reči,
  ali one nisu namen­jene tebi, već nekoj dru­goj osobi.
  A za to vreme netko dru­gi izgo­vara savršene reči
  za tebe, u društvu neke druge osobe.
  Ipak, ovde smo i dal­je samo ti i ja: preno­sio­ci poruka.

  Ne razumem živ­ot, ali ipak ne odus­ta­jem od njega.
  Izloži­ti naivnost sve­tu otvoreno:
  Neka se svet ogle­da u oči­ma deteta!
  Hrabrosti i snage mi dajte za naivnost!
  Najlepše reči zapele su u grlu.
  Najlepše reči su najteže reči.

  Pos­ma­trati pred­met svo­ga poraza: samo za najhrabrije.
  Pro­tiv tog otro­va što teče tvo­jim venama
  čovek se ne može boriti.
  Kon­dom je bezus­peš­na bor­ba pro­tiv vol­je za noć.

  .

  .….….….….….….

  .….….….….….….….Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja