Obećana zemlja

Lat­est posts by Slaven Kopan­ja (see all)

   

   

  Zoka Kolum­bo

   
  Pri­je smo ga zaje­bavali ali izgle­da da je Zoka bio u pravu
  Ameri­ka je odu­vi­jek bila obećana zeml­ja
  Mož­da smo ga tre­bali pažljivi­je slušati onih dana
  Ali mi smo mis­lili da imamo pamet­ni­jeg posla

  A bile su zabavne Zokine priče o Ameri­ci kao iz bajke
  I kako je samo pitan­je dana kad će i on otplovi­ti putem amer­ičkog sna
  Čekala se samo viza
  I dolar ili dva
  I nikad više Padding­ton
  I dobar dan Amerika

  Za Zoku je Ameri­ka bila svet­in­ja
  Kad je bio sređen i u zanosu
  A nama je ta priča bila smi­ješ­na
  Pa smo mu dali nadi­mak Kolumbo

  Ne znam šta se desi­lo sa Zokom Kolum­bom
  Izgu­bio mu se trag kra­jem devedesetih
  Kad smo se igrali rasi­pa
  Ali ako pos­to­ji kos­mič­ka prav­da
  Zok­i­na adresa danas je
  90277, Redon­do Beach, California

   

   

  Mr. No

  Mr. No je pilot i pijanac
  I to u isto vri­jeme
  Prga­va skit­ni­ca
  Fight­er
  I roman­tičar
  Takvi se više neće pojav­i­ti
  Čak ni u stripu

   

   
  Sig­urno će mu reći

   
  Sig­urno će mu reći
  Uz ono smeđe piće koje su znali ispi­jati
  Sig­urno će mu reći
  U jed­noj od ovih dugih noći

  Nije to mala stvar
  Nakon dvade­set pet god­i­na
  Još nas ima
  Minus jedan ili dva
  Sko­ro pa kao nekada

  Sig­urno će mu reći
  To su sit­nice koje živ­ot znače
  I udare mu pečat
  I ozvaniče

  Nije to mala stvar
  Nakon dvade­set pet god­i­na
  Još nas ima
  Minus jedan ili dva
  Sko­ro pa kao nekada

   

   

  Titograd

  Čud­na je to stvar
  Za taj grad me vežu mnoge uspomene
  A ja nika­da nisam bio u Podgorici

   

   

  Jednog lije­pog dana

   
  Jednog lije­pog dana
  Sve greške će biti ispravl­jene
  Svi pogrešno povučeni potezi
  Pono­vo će biti odi­grani
  Ovo­ga puta ele­gant­ni­je
  I mno­go pamet­ni­je
  Kao Fis­cherov 11…Nh5

  Svi stari dugovi će biti ured­no isplaćeni
  Sav pore­mećeni nam­ješ­taj vraćen na svo­je mjesto
  Nijed­na žur­ka ne može tra­jati vječno

  Jednog lije­pog dana
  Sve laži će posta­ti istina

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja