Pesme

Lat­est posts by Jovan Nikolić (see all)

  Telo

  Moje telo vozi­lo koje me vozi
  kud god poželim
  Sve­dok moj i uhoda
  moj konak

  Šta sve o meni ne zna i ja o njemu
  Tro­jan­s­ki konj
  pre­pun anarhista
  Lenšti­na i melanholika

  Pojim ga hranim
  špi­ju­ni­ram kroz ključaon­ice pod obrvama
  Dobar je momak moje telo
  Oplaku­jem nje­govu trošnost

  Nemoj se povred­i­ti ne stari
  Nemoj me boleti
  Nemoj me umirati

  Ne napuš­taj me telo moje
  Budi­mo braća
  Udaj se za mene

  Baja­to seme

  Navrh pla­nine daščara zakatančena
  Pod kreve­tom odložene gumenjarke
  nav­ilj­ci smrdljivih čarapa

  Ovde živeše onaj pre­bego umom
  Na zidu umašćen ovčji kožuh
  zap­atili se molj­ci i stenice

  Mož­da je umro
  Stropoš­tao se u ambis
  Kad ludi umre ni ne zna da je umro

  Mož­da će banu­ti neču­jno na dovratak
  Okr­vavl­jenih beonjača
  Sa vencem kopri­va i zmija
  Namesto glave

  Sum­mer­time

  Prozi­ran tur­ista mis­ter Albino
  Zale­teo se da usli­ka golubove
  Na dubrovačkom Stradunu
  Njago­va roze supru­ga vadi
  AGFACOLOR iz nesesera i asi­s­ti­ra mu

  Gol­ubovi kao gol­ubovi pre­plašeni prhnuše u zrak
  Zak­lonivši kril­i­ma dobar komad neba
  A na trg na njih dvoje
  Pro­suše kišu sit­nih fekalija

  Oni kao da ne haju što ih je zasu­la gomi­la tih
  Ptičjih neu­god­nih stvarčica
  Čak se i nasmejaše

  Taj osmeh, taj osmeh
  Nika­da neću zab­o­rav­i­ti taj osmeh
  Ali da bis­mo ga bol­je shvatili
  Zamis­limo im u ustima

  toga trenut­ka dok se smeše
  po jed­nu krišku limuna…

  Noćni čuvar 

  Usred noći bez­glas­no, sveštenici
  u muslinske kukuljice odeveni
  odvode me u Hram od kamenih lavljih glava
  u kome Adep­ti nauk savladavaju
  promene oblič­ja i gašen­ja aore

  Na odru mrtvi obred­nom maskom prekriveni

  Kako kraj kojeg minem kru­ti se
  Nazi­va tajno ime

  Nji­ho­va milost meni je zlatnožutu
  podar­i­la kapu
  oblič­ja orlovog kljuna

  Na glavu li je stavim
  Moć stičem:
  ‑Prizivam zab­o­ravl­jene snove

  Magla 

  Moj vid je dvostruk i osva­ja me ništa
  Misao – svet­los­na nit
  pukoti­na u gledanom
  Koju okrznu katkad
  senke bez porekla

  Kuda iščeza­va nalog što ne zna za
  sit­na drobljen­ja jezikom
  ni znak u koga ude­va se čovek
  koji se ni u šta ne razume

  Bezobličan sam
  Ne želim da se rađam više i
  meni je odavde
  do tvo­ga oka
  svejedno

  Zvu­ci i komešanja 

  Čita­jući knjigu čuda i uzda­ha o
  Vladari­ma pustin­jskim i podvodnim
  pomis­lih – Objavi besm­rt­nost Bože !

  Između
  doma­log i mal­og prs­ta oštra ivica
  lista zase­ca isto­ga časa

  Ugri­zoh jezik al misao
  ne porekoh oblizavši
  ran­icu okrvavljenu
  na ženi­no međunož­je što liči

  Utom minaret uzdignut kao
  obrezani falus
  u usti­ma neba kako bubri ugledah

  Sli­ka me peče
  kao ori­jen­tal­na kletva.

  Opisi praz­nine

  Iskušenik nespre­man da nosi
  u sudu tela usud svoj
  Zamišl­jen do utr­nuća korača
  Neveš­to držan­jem prikri­va strah

  Pros­tor ne objašn­ja­va zakrivl­jeni tren
  (doduše ni Zemlja)
  Od kada je prvi korak smočio u kret
  do prvog ohrabrenja

  Korakom sva­ki put ispljune škripu zglobova:
  Šta ako umrem
  Šta ako umrem još jednom
  a ne stignem ?

  Noć
  curi u daljine
  od kojih zuji u uši­ma i
  pore­mećeni um
  poremeti.

  Psi­ha 

  Kržl­ja­va
  presvuče­na mal­okrvnom senkom
  Pul­som tople mirise širi

  Kovrdže nok­ti­ma češlja
  udno trbuha gde rel­jef zri

  Gru­di, odojčad -
  Skladne kalote osute rosom
  kao kad magli­com ozno­ji grozd

  Zvuk ispod pes­ka nalik je
  njenom smehu:

  Mora da posve jas­na njoj je i
  davno znana tajna
  U tišinu zanavek što vraća

  Ste­pen invalidnosti

  U hod­niku internog odeljenja
  Gradske bolnice
  U mimohodu
  Krišom se pogledasmo
  Grbavac i ja.

  Kao hirurg
  Prvim rezom kad zaseče
  Tako seku dva pogleda:

  Ja u grbu koju nosi
  On u moju
  tam­nu kožu…

  Pro­zor

  Ovaj pro­zor je pri­zor i tri dimen­z­i­je ima.
  Nedosta­je mu najvažnija:
  da pris­tanem na njega
  kao što pris­ta­jem na uzaludnost
  mis­leći na takoz­vani život.

  Nebo, nedo­voljno stabilno.
  (ovo u koga deda je moj za svo­ga veka
  zurio netrem­ice očeku­jući bombardere
  ili svemirs­ki brod.)

  ovo u koga ruka moja
  neprestano udara
  ne bi li raz­bi­lo se staklo
  te svi sku­pa (sa plodovom vodicom)
  da iscurimo
  napolje

  Zavet 

  Sina ako ikad dobijem
  U kavez će sa majčine sise
  Hraniću ga živim mesom
  umesto igrača­ka uneću mu šumske zveri
  Nek se njuše, nek se kolju
  nek nauči nji­hov jezik.

  I kad mečku napastvuje
  Biće spre­man za nevestu
  Kad kur­jaku kič­mu slomi
  Znaću da mi trud ne beše uzaludan

  Kad odgrize čedo
  Ovu ruku što ga hrani
  Pustiću ga
  Među ljude

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja