Pet pesama

Lat­est posts by Dejan Ilić (see all)

  .

  .

  .

  *

  .

  Umesto da lete, mišari kao starci

  čuče na stubovi­ma, da bi se lakše

  domogli ple­na na nji­va­ma. Čemu

  ta ekonomi­ja snage, po cenu tromosti,

  zločin je isti,

  ili je to izmagli­ca natopila

  duše, iner­ci­ja vlage, ovog jutra,

  dok promiču talasi i talasi

  našeg panon­skog mora?

  Panon­s­ki orlovi, probu­dite se

  i dig­nite u vaz­duh, zašestarite

  po nebu izlazećeg sunca,

  nahran­ite se alka­ma vazduha

  i svet­losti, pa hajdete

  s nama na put!

  .

  .

  *

  .

  Da biste ušli u grad, morate proći

  kroz ovaj polu­pakao, to je cena, sleva,

  skle­po­tine od meta­la, arhitektura,

  mon­stru­mi neverovat­nih oblika

  sa zlokob­n­im, da li i otrovnim,

  pečurka­ma, čitav jedan grad, zapravo,

  u koš­marnom neg­a­tivu, zdesna,

  među­tim, jed­na od najvećih

  rekreativnih zona, tamo, danas,

  džogeri trče i nji­hovi psi, željni

  vaz­duha. Dve zone, jed­na preko puta

  druge, rasečene auto­p­utem, i nisu tako

  razd­vo­jene. Pak­leni tru­ju, da bi zeleni

  mogli da trče i šeta­ju parkovima.

  Strašan je ovaj svet i pustinja

  žalos­na, i stid, doda­je neko,

  što kao uglje­na prašina

  pada po nama, danas,

  po pred­sto­jećem boravku,

  po sve­mu oko nas.

  .

  .

  Hun­dert­vas­er

  .

  Organske forme, psihodelija

  kao priro­dan pogled, naz­vao se

  sto voda kao što je mogao da bude

  i sto vaz­duha ili sto kiša. Spirala

  će nas, ne pra­va lin­i­ja, đavol­je oruđe,

  spa­siti. Krivul­je, ispupčen­ja, udubljenja,

  livade i šume na krovovi­ma, leje,

  ostavio je dos­ta ali pre­ma­lo da bi se

  išta prome­ni­lo. Bar­ka kišnih dana

  u koji­ma se dubi­na boja otvarala,

  dru­gači­je, raznobo­jno, osmišljeno

  gde bi se mog­lo srećno živeti

  i radi­ti, kao obično, nije uspelo,

  osta­la je ide­ja, posvećeni život,

  propali pro­jekat. Onda umreti

  sred okeana i biti sahran­jen u Vrtu

  Srećne Smr­ti, u plitkom grobu,

  neko­liko stopa od sun­ca, postati

  humus, vrati­ti se, svakom svojom

  od stot­inu voda, zemlji, odakle

  će izrasti drvo u koje ćemo

  polako preći.

  .

  .

  *

  .….….….….….….….….….po Egonu Šileu

  .

  A tela su nas­tavi­la da se raspadaju,

  i ras­pada­ju se i danas, ovde su uhvaćena

  na početku sunovrata,

  između teskobe i erotike, uvijena,

  ispre­ple­tana, u strahu, nepotpuna,

  gola ili ogol­je­na do mesa ili

  u grču, nabrekla od žud­nje, lascivna,

  podat­na, i ujed­no izmuče­na, pohabana,

  krva­va, oder­ana do kosti­ju. Veli­ki Rat

  završavao se Velikom Pandemijom

  koja će odneti i nje­ga, telo

  nje­gove žene i njihovog

  nerođenog dete­ta, porodicu

  u nas­ta­jan­ju. Počin­jao je najkraći vek,

  i sve je bilo sprem­no za novi

  pro­jekat: telo atomizovano,

  gene­ti­zo­vano, formatizovano

  i potom izbačeno

  u sajber­spe­js.

  .

  .

  *

  .

  Zas­toj, antiteror­is­tič­ki punkt,

  gde cela dva sata mil­imo na suncu,

  da bi nas na kra­ju propustili

  i ne pogle­davši nas. Kasnićemo,

  iako nigde ne žurimo,

  kad stignemo, ostaće samo

  ostaci dana, večera u nekoj bašti,

  krat­ka šet­n­ja. Suvišni smo,

  bez­nača­jni, ali zaš­to i krivi,

  efekat lep­ti­ra nikog ne štedi,

  na jed­nom kra­ju plan­ete lepet

  kri­la zloči­na, na dru­gom, oluje

  mučen­ja i neslobode.

  .

  .

  .….….….….….….….….….….iz rukopisa Kam­per­plac

   

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja