Plava omča mora

Lat­est posts by Sead Begov­ić (see all)

  .

  .

  .

  Krti­ca

  .

  .

  Pokušavam ući u trag krtice
  koja mi izje­da kori­jen­je najl­jepše jabuke
  i koja iz poli­tičk­ih razlo­ga živi pod zemljom
  Sto­ga je tajno prisluškujem
  Ako iza­đe na površinu
  izgu­bi svo­ju dušu
  Njen krtičn­jak je mali izna­jml­jeni stan
  u mome vrtu
  bez pro­zo­ra i nar­avno bez svjetiljki
  pun tišine, čuje se samo
  jezik zeml­je koji je zavladao
  i mojim živ­o­tom kao utvara
  ili duh položen u lijes pa u zemlju
  Može se reći da živi­mo zajedno
  ja i ta bez­i­me­na krtica
  jer gov­o­rimo istim jezikom
  i grize­mo istu jabuku
  sto­ga ona ne zab­o­ravl­ja mene
  ja ne zab­o­ravl­jam nju
  Kada uzdahne zemlja
  pojave se krtičn­jaci i krtica
  želj­na prijateljstva
  Suos­jećam s njom i dije­lim njeno žalovanje
  jer znam kak­vo je razočaran­je očekuje
  u mom osunčanom vrtu u kojem će
  upoz­nati konz­er­v­a­tivne min­erale ove zemlje
  u kojoj također žive pretili i pod­mitljivi psi
  moji stari poli­tič­ki neprijatelji
  Upoz­nat će i mene skit­nicu koja hoda
  po vlastitim tragov­i­ma u svome vrtu
  da se više nikad ne vrati istim putem
  Ako ipak stignem, poslat ću joj svoju
  putu­juću dušu
  kao uspomenu na našu zajed­ničku slobodu

  .

  .

  ,
  Idi­la

  .

  .

  To sta­do ova­ca koje si sanjao
  nije ima­lo svo­ga učitelja
  kotrl­ja­lo se niz brdo, brbljalo
  onako ovčji, neošišano, bijelo
  bez naglas­ka i tora
  Ali gle, obzor­je kaže
  nema bjek­st­va, kon­ačne večeri
  a ipak ćemo večerati zajedno
  sa slikom propadan­ja u obično
  sum­račno posli­je­podne ove livade
  gdje pastir čuva osaml­jeno mjesto
  posebnog trenut­ka lijepe kupine
  koja i noću zri
  zbog stada
  koje će ovu­da jed­nom proći

  -

  .

  .

  Pogled na stvoreno

  .

  .

  Ne želim svi­jet prožet mojom tjeskobom
  Želim plavu omču mora
  i otplovi­ti praćen golim nimfama
  sa žer­avom u glavi koju neprestano
  uzbuđu­je pogled na stvoreno
  A ti ćeš me naći u meni i pitati:
  Kako je na nebesima?
  Kao u dobra stara vre­me­na, odgovaraš
  koja dolaze i odlaze, nosači ih nose, neka
  Ovd­je je sužan­jst­vo na mrtvoj zemlji
  pre­puštenoj dusi­ma i sad cvrči na suncu
  i sad rađa nas na užas
  Možeš leći uz svo­je top­lo tije­lo na pločnik
  koji se topi kao maslac
  i udisati miris tuđih sandala
  jer i pri­je si živ­io i to zaboravio
  i to ti podiže ponos
  Kad bi samo malo podi­gao pogled
  i shva­tio da ti živ­ot propada
  da ti poslovi cvatu
  i da ti je obitelj sret­na družba
  da žene plaču i trče za tobom
  i da se tok tvo­ga živ­ota promijenio
  isprašen od suvišnih riječi
  riječi koje si istre­sao iz tepi­ha pjesme
  koja te dugo dojila
  poljupci­ma se u tebi vrpolji­la i sad
  slabokrvni je njen smisao i u glavi reži
  kao lje­pljive ženske usne na tvome
  tuđem licu

  .

  .

  .

  Vika sta­bala na vjetru

  .

  .

  Vika sta­bala na vjetru
  Jecan­je tvo­je sukn­je kojoj se udvaramo
  sve dok ne postane razore­na lje­pota od koje se
  sud­s­ki ras­ta­je­mo i od tad
  naša ljubav dri­je­ma na trijemu
  izgublje­na u prošlom životu
  i neću je više nika­da naći
  Bijaše to kao ras­poren san
  Prate nas lica preminulih
  i oni bi da ljube, da surfaju
  na nad­grob­n­im ploča­ma pre­ma sutonu
  tražeći svo­ju izgubljenu dušu
  oblik svih obli­ka opkol­jen lavežom prošlosti
  jer nes­ret­ni u ljubavi ne mogu
  živ­jeti našim životima
  s hrpom lažnih potomaka
  i pod­met­nu­tom djecom
  koja su čudo samo za jedan dan
  zače­ta u preljubu
  a onda posta­ju prl­ja­vo posuđe
  koje nika­da ne zab­o­ravi uzvratiti
  laku noć
  Da, ali nije sve tako, nije sve sitniš
  već pogled u daleko
  pod stare dane
  tamo gdje te dje­ca zaista vole
  a ti od zadovoljstva
  čup­kaš brkove

  .

  .

  .
  Nabo­deni kukac

  .

  .

  Odjed­nom si nabo­deni kukac
  koji je grizao svo­ju dušu
  tu zlo­glas­nu jazbinu
  a na praznom trgu u tvo­joj glavi
  šeprtl­ja se jedan zapleo u ovaj grad
  pa sad poživi il’ umri
  nes­tani kao vješti­ca na metli
  Ima li išta ljepše od tvog
  pod­buhlog lica
  dok razmišl­jaš o tom:
  kada će suze poteći
  iz tog mrtvog tijela?
  Jer ti nisi više ovaj grad
  grad više nije tvo­ja prošlost
  Tvo­ji udar­ci ne grizu
  tvo­ja dje­ca ne plaču
  sus­je­di se ne plaše
  gla­va ti ne puca
  I kada si zašao među spoko­jno drveće
  da napokon nađeš mir
  i ono je izda­jnič­ki rek­lo – nestani!

  .

  .

  .
  Fan­tom slobode

  .

  .

  Ako poljubac skineš s mog obraza
  i pre­m­jestiš ga u moj san
  a tamo zadigneš halju
  i pokažeš mi raspuk­lu tam­nu brazgotinu
  tad probudim se da pre­vi­jem tu ranu
  koju zado­bi­la si kad svalio te satir u snu
  čije ludori­je zabavl­ja­ju skrivene pret­ince mnogih
  djevojaka
  Nji­hove škrin­jice se vese­lo otvaraju
  doručku­ju, ruča­ju i večeraju
  velike ali nježne sige koje ti voliš
  jer se od ugode tope u tebi
  Sli­je­di obred s fan­to­mom koji ćete na kraju
  oslo­bod­i­ti, a ti samo kriči, ja sam ion­ako pronašao
  svoj ambi­jent u tebi pa možeš otpusti­ti zlovolju
  opros­ti­ti sama sebi svo­je gri­je­he i
  s olakšan­jem izdahnuti
  Veli­ka je to počast draga
  balza­mi­rati svog naj­dražeg pjesnika
  u sebi

  .

  .

  .

  .
  .….….….….….….….….….….…Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja