Precrtane reči

Lat­est posts by Januš Dže­vuc­ki (see all)

  .

  .

  Rukopis u Nar­o­d­noj biblioteci

  .
  Ovde sva­ka reč
  pa i ona precrtana,
  i ona izbačena
  iz pesme,

  oči­to je
  premalo
  ili previše
  značila.

  .

  .

  Glas­no govori

  .
  On glas­no gov­ori o tome o čemu svi
  sve znamo, ali da gov­o­rimo glasno
  ne želimo, a ne želimo, jer se bojimo,
  on gov­ori glas­no, jas­no, precizno
  i ubedlji­vo, umesto nas,
  u naše ime.

  .

  .

  Za nje­ga nema

  .
  Za nje­ga nema svetinje,
  nje­mu niš­ta nije sveto,
  ni Drža­va, ni Crkva,

  važan mu je samo
  čovek, pojedinac,
  običan, ili­ti izuzetan.

  .

  .

  Najbol­je ćutke

  .
  Rek­lo bi se da je ova
  rečeni­ca pop­ut topovskog pucnja,
  ali ne, ova rečeni­ca je kao basma,
  bol­je je ne pon­avl­jati je
  glas­no, tre­ba je izgovarati
  polu­glas­no, šapatom,
  a najbol­je ćutke.

  .

  .

  Dve pesme o kiši

  .
  1.

  .
  Od jutros
  pada kiša,

  ne baš jako,
  u stvari ne pada,
  više sipi,

  umereno, jed­no­lično,
  uporno.

  U stvari tako tre­ba živeti,
  umereno, jednolično
  i uporno.

  .

  2.

  .
  Od jutros na smenu pada i lije,
  hlad­no, vlažno, psa iz štenare
  ne možeš isterati, a kamoli
  samog sebe. Ne teram
  samog sebe iz kuće, sedim
  i prav­im se da me nema.

  .

  .

  Dve pesme o sećanju

  .
  1.

  .
  Sećam se, bio sam
  tada između njih,
  kad je to bilo,
  pre četvrt veka,
  a rek­lo bi se
  kao da je baš skoro
  bilo,
  prekjuče.

  Od onda se
  prome­ni­lo sve,
  goto­vo sve,
  i sâm sam se promenio,
  do te mere,
  da ponekad
  samog sebe
  ne poznajem,
  prome­nio sam se,
  mada ne znam
  kako se to desilo,
  kada i zbog čega.

  To se desilo
  samo od sebe,
  nisam na to imao
  nikakvog uticaja.

  Vreme teče,
  ne čeka­jući nikoga
  i ne osvrćući se ni na šta.

  .

  .

  2.

  .
  Sećam se ono­ga čega se sećam,
  ne sećam se ono­ga čega se ne sećam,
  ne sećam se ono­ga čega tre­ba da se sećam,
  sećam se ono­ga čega ne moram da se sećam,
  ne sećam se niče­ga, sve­ga se sećam.

  .

  .

  Prav­im se da sam živ

  .
  Prav­im se da sam živ,
  pred celim
  sve­tom prav­im se,
  samo se pred sobom
  ne pravim,
  pred sobom se
  ne možeš praviti.

  .

  .

  Živiš

  .
  Jedan od onih dana,
  kad živiš,
  a ko da ne živiš,
  živiš iz zaleta,
  iz navike.

  Nekakvi raz­gov­ori,
  nez­nano s kim,
  nekakvi tele­fon­s­ki pozivi,
  nez­nano čiji,
  sve nekakvo,
  tobož dešavanja,
  u suštini
  pri­v­i­di života,
  ali i to je
  život.

  Vreme leti,
  večnost čeka,
  neka leti,
  neka čeka.

  .

  .

  Nada je veća

  .
  Moja je nada
  veća
  od moje vere.

  .

  .

  Gospodin Bohdan Zadu­ra puši cigaretu

  .
  Ulaz­im u redak­ci­ju „Tvurčošći“
  u Vje­jskoj uli­ci u Varšavi,
  pril­ično je rano, takoreći
  redak­ci­ja seva prazni­nom, tišina
  gospo­dari u svakoj
  širom otvorenoj sobi, za sat
  dva doći će Lešek Bugajski
  i postaće bučno, zatim će doći
  Tadeuš Komen­dant i postaće
  vese­lo, sad među­tim prazno, tiho je
  i mirno. U naj­man­joj sobi
  gde se čuva­ju arhivski
  bro­je­vi „Tvurčošći“,
  gde sto­ji veči­to pok­varen fotokopir
  aparat, kraj prozora
  sedi gospodin Bohdan Zadu­ra, puši cigaretu
  i kao što pret­postavl­jam radi na
  pre­vo­du jednog nepoznatog
  mađarskog pes­ni­ka ili nekog
  poz­natog ukra­jin­skog pesnika,
  a mož­da samo prepisu­je ispravl­jenu svoju
  najnovi­ju pes­mu. Reći da
  gospodin Bohdan Zadu­ra puši cigaretu,
  u suš­ti­ni je kao ne reći ništa,
  gospodin Bohdan Zadu­ra puši cigaretu
  za cig­a­re­tom, uopšte se ne obazire
  na to da puši cig­a­re­tu za cigaretom.
  Mno­go pušiš, pitam ga, kao da uopšte
  ne pitam, nego samo kon­statu­jem. Mnogo,
  pre­više, besum­n­je previše,
  odgo­vara, ali ne odgovara
  odmah, nego posle nekog vremena,
  koje mu je oči­to trebalo
  da razmis­li. Pes­nik, autor poeme
  „Tiši­na“, cik­lusa „Zim­s­ki osmerci“
  i pesme „Nada“ nika­da, u suštini,
  ne odgo­vara odmah,
  nego malo zatim, katkad nakon duže
  stanke. Ni sad nije dru­gači­je. Nakon
  duže stanke još dobacu­je: ali ova mi je pretposlednja,
  zatim ću pop­uši­ti posled­nju i dra­go mi je
  što ću to ostavi­ti. Na taj način
  gospodin Bohdan Zadu­ra ostavl­ja pušenje,
  ali ne presta­je da piše. Napolju
  šum pti­ca, cvrkut lišća.

  .

  .

  Kao što pišeš, kao što govoriš

  .
  Ne piši tako kao što pišeš
  – u skladu sa svim pravilima
  sin­takse – kao što tre­ba da se piše,
  nego kao što gov­oriš, tako tre­ba da pišeš.

  .

  .
  Još neko

  .

  Koliko svi mi veru­je­mo u to
  što piše­mo, plus da se to što pišemo
  ne tiče samo nas, uzajamno,
  nego i još nekog koga
  ne poz­na­je­mo, kog ne znamo,
  koga najverovat­ni­je neće­mo nikad upoznati.

  .

  .
  Ni ovakav ni onakav

  .

  Nisi baš tako dobar
  ko što ti se čini,
  mada nisi ni tako loš,
  ko što gov­ore o tebi.

  .

  .
  Živeti bi danas mogli

  .

  Živeti bi danas mogli i Hlasko,
  i Gro­hov­jak, a isto tako i Bursa,
  Vojaček, Stahu­ra, i uopšte
  ne bi bili najstariji.

  Ma koješ­ta,
  jer živeti bi danas mogli:
  Bačin­js­ki, Tše­bin­js­ki, Gajci,
  Stro­jin­js­ki, Bojars­ki i Borovski.

  Pa ipak ne žive,
  iz nekog razlo­ga ne žive.

  .

  .

  U post­mod­er­nom svetu

  .

  Navod­no u postmodernom
  sve­tu u kom živimo,
  niš­ta ne zav­isi od Gospo­da Boga,
  Gos­pod Bog navod­no nema više
  uti­ca­ja baš ni na šta,
  tek tu i tamo na vre­menske prilike,

  polov­ina je feb­ru­ara, međutim,
  sunce greje
  kao ludo, besomučno,
  raskopčavam jaknu, skidam
  kapu, na kružnom toku De Gola
  pro­laz­im kraj ižđikale palme ,
  pitam se
  da li zaista Gos­pod Bog
  gospo­dari tek tu i tamo
  vre­men­skim pri­lika­ma, jer se upravo
  može reći da čak ni
  vre­menske pri­like više ne zavise od njega;

  a mož­da Gos­pod Bog pravi
  takav rus­vaj s vremenom
  da bi nam dao do znanja
  da sve i dal­je zavisi
  od nje­ga i ako mu se prohte,
  naručiće nam juli u februaru.

  .

  .

  Nemam niš­ta

  .

  Nemam niš­ta pro­tiv toga
  da Poljs­ka prestane da bude
  otadžbi­na i postane majčevina.

  Poljs­ka je žen­skog roda,
  otadžbi­na, uostalom, isto tako.

  .

  .
  Mod­er­no i staromodno

  .

  To što je savremeno
  ne znači da automats­ki mora biti
  mod­er­no, to što je
  savre­meno pod­jed­nako može biti
  staro­mod­no i kraj priče.

  .

                             

                             Sa poljskog Mil­i­ca Markić

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja