Primicanje

Lat­est posts by Živo­rad Nedeljković (see all)

  .

  .

  Pra­vo na ćutnju

  .

  Znam kako se uli­va u boje, kroz koji čestar
  Dolazi u stih; krzne me sjaj mahovine kad
  Razli­je ga pod dirka­ma klavi­ra, ova reka
  Gonje­na žeđu i znatiželjom izvo­ra; znam

  Ili bih morao znati čime je ovekovečen
  Zas­tor što u talas propa­da i oživljava
  U telu nadošlu zeb­n­ju i posled­nju zraku.

  Znam o izvoru i talasi­ma koji mu niti
  Izdužu­ju i tan­je nje­govu grgoljivu misao
  Ono što se može razumeti, vide­ti i čuti.
  Poz­nam večnost u koju je misao prevedena.
  Duša slu­ti ono što duša pes­niko­va zna.

  Šta vidi jas­treb u rasprska­van­ju kapljica,
  Šta pastir zbun­jen uveličava­jućim znanjem
  Ptičjim, šta goroseča dok dub pada u vir.

  Čime se dubi pas­trm­ka: kakav je njen zapis
  U veličanstven­om pravu da ćuti sred
  Str­pljivih tajni vode koja će zdrobiti
  Sklisko telo ako pokuša da je izgovori.

  .

  .

  Jed­na smrt

  .

  Jed­na smrt lako razori spokoj
  U okol­nim živ­o­ti­ma, udalji
  Divl­jen­ja, preinači verovanja
  I zamis­li; uči­ni da nestanemo
  Pod oklop­i­ma tuge; jed­na smrt,

  Surovim dahom pred kojim ustukne
  Lju­ta naša zima, pre­m­da se uvek
  Opire, budi nagon za trajanjem.

  Pro­leti potom vreme, oklopi spadnu,
  Pro­lete ptice ka prazn­im krošnjama,

  A mi očas zamis­limo žubor pod ledom,
  Lišće i pupoljke, ose­ti­mo i sam led,
  Kad pre­o­bražen ostavi našu zamisao:

  Duži­mo sop­stvene grane, one stignu
  Do ivice, gde jed­na smrt pruža zrake
  Našem srcu koje bro­jeći uskrsnuća

  Niš­ta dru­go i ne čini; samo bije
  Uporno, rados­no što odasvud
  Dolaze dokazi da ravne mu nema.

  .

  .

  Prim­i­can­je

  .

  Kao da se uvek prim­ičem neče­mu posebnom,
  Što je od ogromne važnos­ti, da prilazim
  Neče­mu izuzetnom što men­ja moju misao.

  I u prazni­ni teškoj kao grob­ni muk
  Vidim pre­deo sa ure­đen­im vrtovi­ma, čujem
  Žubor vode i klokot vina u sen­ci masline.

  Iz mog pokre­ta nikne pejzaž sa labudovima
  Na tanan­im površi­ma, izraste topla zima
  Sa crkvi­com u dubi­ni gde meš­tani radosno

  Peva­ju tro­pare i kon­dake, posle gov­ore o deci
  I nji­hovim pis­mi­ma iz grado­va pretvorenih
  U bib­lioteke i teatre, u galer­i­je i muzeje.

  Uvek se prim­ičem neče­mu poseb­nom što je
  Od ogromne važnos­ti za mene; kad ne bih
  Pri­lazio neče­mu tako velikom, zašao bih

  U svoj san, a u nje­mu bi sve bilo kao što
  Slu­tim kad mu pri­laz­im. I ja ne bih umeo
  Da iza­đem iz nje­ga i zađem u svo­ju poeziju

  Što baca lepu senku u kojoj se lako krećem.
  I prim­ičem se neče­mu izuzetnom, kao duša,
  U stal­nom okre­tan­ju oko svo­je ose, u kruženju

  Oko nečeg naslućenog, nepod­nošlji­vo svetlog.

  .

  .

  Pahul­je

  .
  Umeo bi i da ih opiše onaj
  Što ih je stvo­rio, lake, nežnije
  Od krhke pomis­li na trajnost.
  Umeo bih da ga čujem kada bi
  Nje­gov gov­or bio čujan, razumljiv
  Bez posebnog, pomnog posvećenja.

  Umeće i hten­je u prožimanju,
  U telima ovih gustih pahulja,
  Kao i uvek, kao u sve­mu što pada,
  U šta neprestano tonemo.

  Tvo­rac ćuti o svome delu, mami
  Moja umeća da krenu u kovitlac,
  Ka uličnoj lampi, u kas­ni ovaj sat.
  I da skonča­ju tamo, kao insekti
  Kad hrle u srce nepoz­natog sjaja.

  Moja se vrt­ložen­ja klone umeća,
  Pouz­dano to o nji­ma znam; osta­lo je
  Puka raz­govet­nost, ali ni noćas
  Ne raza­z­na­jem leb­di li ko uz okno
  U koje besno udara vetar, drhti li,
  U lom­nom telu pahul­ja spre­man da čuje
  Opise, ili je to zaista tek glu­vi vetar.

  .

  .

  Nemost

  .

  Stvari su neme, a mi neču­jno govorimo
  U nji­ho­vo ime. Pazi, prek sam, kažemo
  Mesto noža, gleda­jući kako koma­da nemo
  Tru­p­lo vepra, do mal­očas umil­jate igračke.

  Ne možeš me obuz­dati, odveć naduvena
  Pri­padam tvom det­injstvu, velimo umesto
  Lopte, kad srce tuži za izgubljenom lakoćom.

  Oprezan, ne i mudar, opise sam poklanjao
  Stvari­ma, blažeći, budeći milost; širom
  Otvorenih oči­ju motre me neke od njih,
  Obuzete mržn­jom, srca šćućurenog u uglu.

  Poričući srdžbu i jed, obil­je sam nežnosti
  Darovao odbeglim srci­ma. Suš­tu blagost
  I jas­noću, sluteći da u moje ime radosno
  Gov­ori dru­gi, žel­jan svesti o svo­jim moćima.

  Zbog njih, znam da nika­da neću biti nem.

  .

  .

  Uzlet

  .

  U brdi­ma ima vuko­va više nego ikad,
  U gradovi­ma čopori pasa obigravaju
  Oko bačenih kosti­ju i prestravljuju
  Kasne pro­laznike. Rast bro­ja čopora
  Sig­urno je dokaz o neče­mu, a ne znam
  O čemu; umu nisu dos­tup­ni razlozi
  Ni za bro­jne druge poraste, ni onaj
  Za splašn­ja­van­je neka­da vuč­je volje.

  Misao se uvek mučno vrati gubitku
  Pri­jatel­ja, izda­ja­ma istori­je, haosu
  I užasi­ma svakod­nevice, učen­ji­ma o njoj.
  Odsustvu radosti u gaz­dovan­ju imanjem
  Ovim, naraslom od pesme i njenih žitija.

  Iako zna da je bol­je u nje­mu, nego u čoporu,
  Vrati se misao iz hladnog samotništva
  Gde sle­di uzlete duha i saži­ma razloge.

  Kao one noći kad me je čopor dopratio
  Od stan­ice do stana, izmučen užasima,
  Lju­to režeći; bez nas­r­ta­ja na moje meso.

  Branili su psi iskrslu jezu i molitve
  Da glu­vo vreme u dugom kilo­metru hoda
  Bude tren, što je i bilo, ostavši da sija
  Dopraćeno iz nedokučivog u svetost.

  .

  .
  So

  .

  Često nalaz­im pone­ki grumen
  Svog istra­jnog bivan­ja zaturen
  U iluz­i­ji da neprestano stvaram,
  Dižem kule od nasla­ga zaborava;
  Da nov sam čim kročim u noć
  U kojoj nas­tanu sti­hovi, trgani
  Iz nagov­eš­ta­ja i poništenja.

  Pone­ka pes­ma, Sol­dier of fortune,
  July morn­ing, Smoke on the water,
  Vrati doba kad gramo­fonske ploče
  Behu sav živ­ot, navršen snom da
  Biću heroj gitare. Kon­cer­ti behu
  Sama so; u boči­ci još ima vlažnih
  Znan­ja i buna lep­ih u svom muku.

  O ver­nos­ti sve zna­ju divni
  Star­ci, peva­ju: ista je voda, dim
  Nad njom, metafore zru. Otišao
  Sam od grlenih, u druge preplete,
  Trag stišanos­ti na plat­nu palom
  Preko tra­jan­ja. Želeo svo­ju pesmu,
  Svilu istkanu od opse­na mog lika;

  Otkri­vam zrn­ca, svet dubljen
  Str­pljivom iglom, čitljiv kad se
  Okreće gru­men­ju koje iznosim.
  I čekam saže­tak, najstrožu formu
  U kojoj reči biraće dru­gi: pevaće
  Ne pom­in­jući da beše heroj srca.
  So, i ova voda pod stubom sećanja.

  .

  .

  Ulje na vodi

  .

  .….….….….….….….……Darku Run­deku

  .

  U doba kad je telo bilo poslušno,
  A misao nije, radovao sam se žamoru
  Devo­ja­ka što su u ruka­ma nosile
  Groz­dove sunaca i bile najskuplje
  Reči tame, njene zenice. Znao sam

  Tada da u otpe­van­im stihovima
  Moj je grad večeras dobio luku
  I Ulje je na vodi ima više poezije
  Nego u knjiga­ma napun­jen­im crnom
  Vatrom, sećan­jem na pepeo i ništa.
  I na drugim sam nosači­ma zvuka
  Pres­re­tao čežn­jive mete­orite poezije,
  Zna­jući da je u pepelu i moja zvezda.

  Gore­lo je ulje, u pris­taniš­ti­ma su
  Buk­ta­la srca, sla­ba da dignu kotve.
  Ino je svet­lo tin­ja­lo u mom krateru
  Bez dna; sav od gru­men­ja dospelog
  Iz znan­ja da živ­ot nema cenu, pun
  Običnih reči, nizao sam ih, zapravo
  Same se nižu: tek nit sam oko sidra.

  Ako i nisam bio nosač značenja,
  Želeo sam da zvuk reči digne kotvu
  Sa dna i vrati eho u moj žamor,
  U žamor sve­ta, da bude srce tame.
  Luka u kojoj će ulje biti na vodi,
  A avet što blju­je plam van korica.
  Izvan ovog rama od sunčeve pucadi.

  .

  .
  Kosa

  .

  Dižući prašinu na drumu
  Pruženom kroz pol­ja i pamćenje,
  Auto­bus sta­je da bi ušao putnik
  Rad da brani čast svo­je zemlje.
  Svikao na vlati Okla­home, mladić
  Ne slu­ti radost u Cen­tral parku,
  Ne zna gde su parkovi Vijetnama.

  Him­na je i oda For­manov film.
  U učmalom polju auto­bus i dalje
  Sta­je, mladići i devo­jke ulaze
  Vedri, posle opon­aša­ju Džegera.
  Prelep je taj pri­zor, živ­ot je lep.

  Dubo­ka je vera teža­ka na poljima
  Pir­inča gde sahran­ju­ju svo­je mrtve
  Da bi duh ušao u zrna i kružio.
  Ne sta­jući, namo­ta­va se traka.

  I u cen­tral­nom parku živ­ot je lep,
  Toliko da tamošn­ji režis­eri ne mare
  Za vođu sta­tista, stižu tek da neviđen
  Sirovi mater­i­jal doture vozaču.

  Sred vlati uma motor prede, avet kosi.

  .

  .

  Posle smr­ti

  .

  Istori­ja ne bro­ji lične motive,
  Ne haje za demone srca i načine
  Izbavl­jen­ja. Ne zna zaš­to je moj deda,
  Uzorni rabadži­ja, postao partizanski
  Kurir, spre­man da, kur­jač­ki uporan,
  Zađe u glu­vo doba i pre­nese poruku.

  Ni za mučnu porodičnu povest
  Nisu od posebnog znača­ja povodi,
  Osenčeni razlozi, pre­sud­no je štivo
  Pisano u ispražn­jenos­ti posle smrti.

  Kad su ga Nem­ci 13. okto­bra 1941.
  Žureći ka kral­je­vačkom gubilištu,
  Besni zbog puškaran­ja na Popini,
  Pres­re­li i nakon kraćeg ispitivanja
  O pis­mi­ma i o bom­ba­ma u postavi
  Kapu­ta, poveli u dvorište škole
  U Podunavci­ma, pred puščane cevi,
  Kak­vo je šti­vo vukao, o čemu mislio
  Otac moga oca, kršan i razborit.

  O četvoro goluž­drave dece, najpre,
  O volovi­ma čija će rika dan­i­ma posle
  Sahrane parati stvarnos­nu prozu jeseni.
  Ili se bavio ide­jom, moran­jem koje
  Vodi do smr­ti, samom tihom smrću.

  Ako se ika­da nađem pred puščanim
  Cevi­ma i nji­hovim jedin­im znanjem,
  Šta ću čuti dok ne čujem: pali, šta
  Znati o poruka­ma sti­za­l­im srcu iz
  Glu­vog doba. Čime ću parati vazduh

  I sabi­jati ga sve dublje u plaveti;
  Kojom mišlju osim ovom o disanju
  Nas­ta­jalom u nemoćn­im smrtima,
  Jačanom u saži­man­ju posle njih.

  .

  .

  Posm­rt­na maska

  .

  Lisi­ca se slično prikra­da; ispred nje,
  U šipražju, drhte boje, duša fazana,
  Još koji tren živa: i šta s tom smrću
  Ima tra­va, šta čičak, mlad­i­ca drena.
  Tla se ne tiču mladun­ci: biva kako biva.

  Klizi veče, u polusvet­losti tek treba
  Namir­i­ti oča­jan­je; polupraz­na flaša
  Rak­i­je sto­ji na kre­den­cu, glas­ni gutljaj
  Znači više nego bilo koja obja­va: pada
  Veče, ispao je ptić iz gnez­da, kukuvija
  Sa odža­ka gle­da nesputanu prozirnost.
  Šta se tla tiče neči­ji strašan pad.

  Ako se otrgnem sop­stven­im porazima,
  Mogao bih zalu­dan zaći u čes­tar ulica
  I gov­oriti sti­hove domoroci­ma, tiho,
  Reske sti­hove o nad­moći nad očajanjem.

  Jer grad nesmireno kazu­je da nije nestao
  U mimikri­ji prikradan­ja, jer zna da nije
  Tek puko utočište duša­ma, da i njemu
  Oča­j­na lisi­ca dahće za umom i vratom,

  A nasel­jeno se tlo pod njim samo pretvara
  Da nema niš­ta s javn­im uki­dan­jem celine.

  Biva kako biva. U naslućenom pokretu
  Pro­bo­dene šake i žed­nih usana sa kojih
  Pada veče, sti­hovi zvone. Čvrsnu na koži,
  Nepro­cen­jivi, u živom vaz­duhu zapreteni.

  .

  .

  Vidiš li

  .

  U zraku što jača u rumeni
  Na istoku i nalazi pukotinu,
  U vodi prošloj između stenja,
  Spoko­jnoj ispod mojih mostova,
  Na mirnoj površi spoko­ja što
  Resi dane ulivene u prošlost,
  Vidiš li svo­je lice.

  Tražiš li pukot­inu u blaženom
  Osme­hu iluzion­iste koji plemena
  Istre­blju­je, želiš li nje­gov mrak
  Da ukineš i uli­ješ vodu u krater,
  Sa brodom na kome orkestar svira
  A ubo­gi drže ogledala i mašu tebi:
  Vidiš li svo­je lice.

  Spoko­jan, puš­taš da gazela
  Izmakne čeljusti, jer znaš da će
  Domoro­ci nahran­i­ti leoparda
  I ple­sati uz vatru, slaveći svaku
  Pukot­inu koju otvoriš na svodu.
  U bari­ci, u sen­ci đinđu­va i duše,
  Vidiš li svo­je lice.

  Vidiš li, ili je dru­gi bio naum;
  Da te ne vidi, voda ne bi kružila.
  Strah ne bi pos­to­jao da nije zvera,
  A zver vidi strah i tvo­je nasmešeno
  Lice u peni; na čistinu izvo­di telo
  Da proči­tam kad u krvi pokreneš usne:
  Vidiš li svo­je srce.

  .

  .

  .

  .….….….….….….Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja