Probijanje korenja

Lat­est posts by Rade M. Šupić (see all)

  PRED VASKRS

  Dan je otpočeo vrlo dobro
  U seoskim potocima
  teče svin­js­ka krv
  Na mesarskim rukama
  umesto mesa
  ležaće zguž­vane novčanice

  Iz ruke u želudac
  litri i litri obo­jene tečnosti
  Po predanjima
  to čisti sve moguće grehove
  jer „Tako je Bog rekao“
  (tako i mora biti)

  SVETI GRAL ČEKA DA GA VRATIM

                              „Zeleno, volim te, zeleno“

  I

  Ti koja ovo čitaš
  upra­vo vidiš da je prekršena
  prva rečeni­ca novi­je ludosti
  Pogledaj bolje
  svet se pode­lio na komade
  koriste ih deca u prihvatilištima
  kao lego kocke
  Pogledaj sves­ni­je ili bar pokušaj
  XXI vek priprema novu odoru za pogreb
  tvo­je jutro ima isto toliko godina
  Pes­ni­ci su postali prevaziđeni
  sunce se rađa sa rečima
  a reči se svađa­ju sa suncem
  Zab­o­ravi sunce zab­o­ravi vreme
  najbol­je su gore­li sveci
  odani u veri

  II

  The sec­ond stan­za is dead

  SEGUI IL CARRO E LASCIA DIR LE GENTI (Dante)

  I

  Moć poez­i­je poči­va u njenoj negaciji
  ona će kao kakav zaljubljenik
  povre­meno zaku­cati ispred tvo­jih vrata
  kao da za nju ne postoje
  dru­gi obli­ci živl­jen­ja osim tvog
  Svi pute­vi poezije
  neočeki­vano vode do tebe
  tvo­ja čula su (ne) sprem­no pre­rasla zeml­je kolevku
  al pri­pazi se
  crne rupe istori­je će te zloupotrebiti
  istori­ja će vas zloupotrebiti

  Moraš shvati­ti da niko­ga nije briga
  za tvoj književni elaborat
  i da ti tak­va vrs­ta brige nije ni potrebna
  Sam si svoj svedok
  ne – po – sre – dni nosi­lac demokratije
  al pri­pazi se
  jer traženi kos­mos ti je blizak – zeml­ja predaleka
  kri­tičari će te zloupotrebiti
  pes­ničke nagrade će vas zloupotrebiti
  Pari­na antipoezija
  rastrgnuti :
  imaćeš reč „Šved­s­ka“ u nazivu svo­je trpezarije
  i opet ćeš osta­ti gladan

  II

  Udal­javaj se od intervjua
  kao od naglo ostavl­jene žene
  „Kajan­je“ je u ovom sluča­ju jako izostavna reč
  Ne dozvoli da dru­gi zarađu­ju na tebi
  i tvo­jim idejama
  ne dozvoli da Ti zarađu­ješ na sebi
  zbog svo­jih ili tuđih ideja
  Ontologi­ja u tvo­joj kat­e­drali to nije predvidela
  zemaljs­ka sla­va ti nije potrebna
  jer si je već zaslužio

  Poveruj da su književne radionice
  besmislene
  i da je jedi­ni pravi smisao ljubav
  Sla­gaće te zaštit­ni­ci prirod­nih resursa
  mete­o­rolozi – pro­fe­sori – sudije
  nji­hove ljubavnice
  pa i uspešni književnici
  (ali ne svi)
  Otpad se vrti u krug zato što tako hoće
  Pre­ci su nam nastradali u ratu
  mi ćemo u pesmi
  a vi samo u vašim glavama
  Istori­ja vas neće zloupotrebiti
  jer joj zaista
  niste potrebni

  ***

  Mod­er­na poez­i­ja uzela je maha
  brodovi teku unazad
  po instruk­ci­ja­ma umrlih
  ne pon­avl­ja­ju se svet­s­ka čuda
  pre­više je očevidaca
  Javni pozivi za pri­man­je saučešća
  najnovi­ji su prin­cipi žalosti
  skroz raščlanjeni
  po ugle­du na patologiju

  Fenomeni su sve češći
  ontologi­ja se poistovećuje
  sa psihijatrijom
  sveti­na je zaslepljena
  drveće neočeki­vano dobro otvoreno
  sahrane su glamurozne
  poko­jni­ci slavni 40 dana
  Zbog toga
  koren­je se dovitlji­vo probija
  pre­ma bogovima

  DVA MESECA OD SMRTI ZAGAJEVSKOG

  Bogu je tre­ba­lo barem 20 pisarnica
  za arhivu mojih grehova
  Majs­ki oblaci su smršali neko­liko tona
  Adamove pesme su izne­na­da rešile
  da se osamostale
  Bolešlji­va deca na uli­ci izrasta­la su kao zubi
  a komu­nal­ni radnici
  (za raz­liku od mene)
  recito­vali su „Bar­baru“
  u zad­njoj loži voćnog kamiona

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja