Samocenzura

Lat­est posts by Almir Zal­i­hić (see all)

  .

  .

  .

  Pro­gon­st­vo i bijeg 

  .

  Tužaljke što ih je rim­s­ki pjes­nik Ovidije

  ugo­dio iz pro­gon­st­va na Crno more

  i danas čov­jeku mrve srce,

  jer pro­gon­st­vo i bijeg,

  sve češće dolaze s mora crnog.

  .

  .

  Među rušev­ina­ma

  .

  Ova sruše­na kuća,

  labirint je ljud­skih sjena

   koje nema­ju odraz na tlu.

  Niz uglove pužu pauci

  i ple­tu mreže na ostatku prozora.

  Čini se da ovd­je privre­meno žive ljudi,

  neko­liko sati sva­ki dan.

  Na prl­javom kartonu

  odspava­ju svoj europ­s­ki san.

  Već neko vrijeme

  u tim ruševinama

  tražim vlasti­ti kutak.

  Mož­da ću na licu izmorenih dječaka

  pre­poz­nati podrum koji je bio niz dječjih soba,

  ili ću pono­vo čuti onu omamlju­juću melodiju

  koju moja žena devedeset i četvrte

  šapće tek rođenoj kćeri.

  A pronalaz­im samo gnijezda

  pre­puna  lju­di koji počin­ju i skončavaju

   na rubu žuđenog svijeta.

   .

  .

  Polov­ina domovine

  .

  Dok samo polov­ina tvo­je domovine

  slavi dan nezavisnosti

  ti prsti­ma opi­pavaš bol­nu sljepoočnicu.

  Pri­jatelj želi da usvo­ji dijete i moli te za savjet,

  koji ti, nar­avno, ne možeš dati,

  zato što nemaš iskust­va roditeljskog.

  Pret­ponoćni sti­hovi iskaču kroz prozor

  bijes­ni na ušutkanu misao od jutros.

  Noć se oporukom završava,

  a ti se ne možeš radovati beharu

  koji dri­je­ma na staroj trešnji,

  ni čam­cu od papira

  koji ti je jučer dala pje­ga­va djevojčica

  gov­oreći: Ovaj neće potonuti!

  .

  Sje­na koja me prati

  .

  sje­na koja me prati povre­meno zas­ta­je i neš­to zapisuje

  s obzirom na moju potres­nu budućnost

  mogu pret­postavi­ti da ispisu­je negra­matičke rečenice

  opterećene prošlošću

  sje­na s kapul­jačom na glavi

  ne očeku­je da ispal­im hitac u nju

  ne očeku­je to valjkas­to zrno ljubavi

  .

  Samo­cen­zu­ra

  .

  Ako kroz gov­na gaz­i­ti moraš

  Ne vri­je­di biti ponosan

  Ulu­do pro­trati­ti živ­ot – šte­ta je

  Dru­gom biti na tere­tu – gri­jeh je

  Zato nok­te svo­je izgrizene

  Nikad ne diži na zakletvu

  Nikad se ne prepiri

  Nikad sumanu­to ne grmi

  Šuti – tvo­ja će pjesma

  Biti med u saću

  Tvoj će se bijes umiriti

  Sukob zab­o­rav­i­ti

  Tvoj želu­dac neće biti

  Gni­jez­do ježe­vih muka

  I ako ne budeš sramo­ta domovine

  Bit ćeš zab­o­ravl­jen kao i drugi

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja