Spaliti lice

Lat­est posts by Mel­i­da Tra­vančić (see all)

   Bez oblika

  crna tač­ka na horizontu
  fokusir­ane misli
  ne može rasprsnuti

  ispred lice muškarca
  iza lice žene

  svu­da oko­lo baloni
  sa ispisan­im porukama

  besmis­leni­jim od spasa
  od nade od smrti

  ovd­je se sta­ti ne smije
  od hlad­noće pucaju
  mož­dane opne

  na mojoj nagosti
  zaus­tavl­ja se pogled svijeta

  krv se miješa
  i rađamo dje­cu bez glasa

  pišem pjesme
  koje ne razumiješ

  čekaš da kažem riječ
  i kažem Riječ

  kuće od oči­ju skrivene
  ne dišu

  siluete lju­di
  put traže

  ruka­ma dah zaustavljamo
  od stra­ha počin­jem da trčim

  vje­tar se o nas sapliće
  sada smo od sebe veći

  sve je kao san
  kao bajka
  kao početak

  sve je nestvarno
  i čini mi se da ovu­da nikada
  hodi­la nisam

  (Sjeni­ca, 28. 2. 2020.)

  Usklađeni koraci

  noćas su iluz­i­je raspršene
  snovi u šaku skupljeni

  iznad i ispod
  kamenog mosta
  koraci odzvanjaju

  pri­b­ližava­mo se sebi

  sjene poigrava­ju
  u plitkoj vodi
  rijeke Raške

  grad čuva­ju ptice
  i noću i danju
  kruže oko nas

  nepoz­nati smo
  jed­no drugome

  prošlost pro­go­ni

  koraci pod­no kule
  odzvanjaju

  mot­ri­mo pokrete
  na riječi više nema smisla
  obraćati pažnju

  bede­mi okružuju
  odavde vode tri puta

  pom­jer­am se naprijed
  vraćaš se unazad

  nad­meće­mo se
  u istrajnosti

  Svi­jet u mjes­tu stoji

  osjeća­ji nalikuju
  magiji
  i u njih ne tre­ba dirati

  (Novi Pazar, 28. 2 2020.)

  Kadul­ja i nar

  maš­ta pokreće slike

  osmi­jeh na licu starice
  nev­ješ­to je zadržan
  i pokazu­je tugu svijeta

  vez u koji su utkane godine
  sada je na prodaju

  kamene kocke
  otežava­ju kretanje

  mara­ma se na vjetru vijori
  pokrit će sramotu
  i uputit na molitvu

  ti si žena koja…
  duboko udišem miris kadulje

  do tvrđave stol­jeća vode
  i žel­jez­na ograda

  Neret­va
  rije­ka koja zaustavlja
  i ljude i vrijeme

  slamke požut­jele trave
  u snop skupljam
  zat­varam oči
  i ost­varu­jem snove

  sunce na glavi stoji
  nar se rasprsnuo
  i ostavio tragove
  na bijeloj haljini

  leđa svi­je­tu okrećem
  odluč­na napisati pjesmu
  o slo­bo­di, kamenu, ljubavi i vodi

  ruke ka zemlji idu
  kosti pucketaju

  na kamenu leži čovjek
  čije lice poigrava
  u mojim zjenicama

  oslo­bod­it ću te
  bilo je jedi­no što prešućujem

  (Počitelj, 25. 7. 2020.)

  Nacr­tani ljudi

  rije­ka je na istoku
  selo na zapadu
  lju­di u kamenu žive

  sve je statično
  i ona i ja

  odnekud snažni glas
  opom­in­je da se vjeruje

  vjeru­je­mo samo sebi
  odz­van­ja sa okol­nih brda

  tije­lo zagrćem crn­im plaštem
  koji pri­pa­da Katarini
  posljed­njoj kraljici

  na licu kojeg nemam
  crtam oči
  na gru­di kojih nemam
  naslan­jam sina

  tragedi­ja iz časa u čas
  posta­je sve veća

  stri­jelom probadam srce
  jer druge mete ne vidim

  vje­tar zaus­tavl­ja bol
  i klati vijence bijel­og luka
  okačene za pro­zorsko okno

  nas­mi­ješe­na žena
  korača po dvorištu
  nosi baklju
  i tako osv­jetl­ja­va moje lice

  (Vran­duk, 30. 5. 2020.)

  Tamo da odem… 

  u Iran otići želim

  mag­ičnom
  sve­tom zemljom
  hodi­ti želim

  dok hlad­noća planina
  gru­di steže
  a vre­li pijesak
  stopala spaljuje
  disati želim

  lica umotanog
  maramom crnom
  njen grob posjetiti
  strpljenja
  na nje­mu moliti

  glas aja­to­la­ha čuti želim
  pitan­je jed­no triput
  da mi postavl­jeno bude:

  Čija si? Čija si? Čija si?

  odgov­or
  prešućen neka ostane

  blizak sus­ret s misticima
  imati želim

  otiske prsti­ju
  na tepisi­ma ostaviti

  skri­ti se u jed­noj od pećina
  i zavodljivu poez­i­ju ispisivati

  uronu­ti u crno vino

  sje­dini­ti se s Njim
  oprost gri­je­ha moliti

  puto­vati
  tamo želim

  svo­je lice
  na osunčanoj strani Svijeta
  spal­i­ti zau­vi­jek želim

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja