Špetherbst

Lat­est posts by Sofi­ja Živković (see all)

  RAĐANJE NOVE ULICE

  Opet san­jam požare na vodi,
  Goren­je kože, trul­jen­je bledila,
  U uvučenoj sobi za poslugu,
  I koračamo tako posle velike zabave,
  Pokušavam da nađem put,
  Treperi mi uli­ca ispod kapaka,
  Uhva­tim pod ruku svaku nerođenu ses­tru koju nađem
  Da me povede kući,
  A ona bre­meni­ta svet­la više ne znače Ništa,
  Začu­do ali zaista
  Ne znače ništa,
  Ane­mič­na koža zapalila se od beline,
  Izmagli­ca na usna­ma ostavl­ja neke tačkaste tragove,
  I od nje, svi­tan­je se čuje unapred.

  URI LESER JE ČEKAO

  Večeras, on negde sto­ji a potezi su mu nepravilni,
  Naslikao je kišu,
  i koči­je umrl­jane senka­ma prolaznika,
  Ali ne uspe­va tram­va­jske šine i reku,
  Uri zna i zato ne može da naslika:
  Voleti nije jav­na stvar,
  Voleti se nosi u novčaniku
  Kao fotografi­ja ili papirni pod­metač iz kafea,
  Zajed­no sa malo par­fe­ma na šalu i uku­som dima,
  Voleti nije javno dobro nijednog grada
  (Ovaj kraj, dovoljno niči­ji, ušuškan u vlagu,
  ali ne u memlu,
  I pun pauči­nas­tih soba;
  Isti­na, skupoce­na ti je koža i odol­e­va novembru,
  Pre­sav­i­je­na preko crta lica narušenih lošim danom),
  Večeras, kažem ti, i stežem šal,
  savršeno kro­jen kao krug,
  Kako si?
  Kako si, zaista?
  Ostavi­la sam dve pune čaše, dva puna univerzuma,
  Uri­je­va kiči­ca ne uspe­va da nasli­ka taj momenat,
  No nje­mu je sve potaman,
  I halji­na i kišo­bran i ruka u džepu,
  sli­va­ju mu se Beč i Beograd u jed­nu reku,
  on sto­ji i čeka;
  Idem po šina­ma koje nas dovoze do tačaka
  gde se magla i noć sas­tavl­ja­ju u jedno,
  Pa nas­ta­je novo doba dana,
  Tražim vetar koji je posuo zvez­danom prašinom
  Taj šal, prav­i­lan kao krug,
  pravil­ni­ji od Uri­je­vih poteza večeras,
  Oprosti,
  Ovde gde sam bila ja cele noći
  Toliko je zagušljivo,
  Više nego u svim kafana­ma gde su cig­a­rete obavezne,
  Ne mogu da kažem šta je pisa­lo na papiru za koji mi je
  Rečeno da ga bacim, razm­rl­jano je, i ja sam poslušala,
  Pocepao me je vetar, pocepao mi je šal,
  Miris se rasuo u mil­ion atoma po mojoj sobi,
  Učini­la sam ono što se dešava­lo u meni — pocepanost,
  Nima­lo savršen krug,
  Slič­na ras­parčanost kao Uri­je­vi potezi
  kada ne može da slika,
  Kako si?
  Koliko daljine tre­ba još da ti dokažem da je tako moralo?
  Pocepala sam Uri­je­va plat­na, on sada sto­ji i čeka,
  Nijed­no mesto u gradu nas nije hte­lo, noćas,
  Spavala sam sa šalom oko vra­ta kao obešenjak,
  Olu­ja se dešavala na prozoru,
  Olu­ja se deša­va i sada, na vedrom nebu,
  Savršenom za slikan­je, on sto­ji i čeka i dalje,
  On ne uspeva,
  Nijed­no mesto nas nije htelo:
  Samo kiša,
  Samo tramvaj,
  Samo ulice,
  Samo Uri;
  Kada požurim ka tebi od kiše
  pomešane sa poplavom, požurim,
  Ne stignem uvek,
  Ne nađem sve uvek na istoj adresi,
  Oprosti zbog digresija,
  zbog neuspelih pokuša­ja da se savladam,
  Pocepaj sve fotografi­je u mojoj glavi, ako je lakše tako,
  A slike ću razm­rl­jati ja,
  Na pijaci Našmarkt
  Kada obrišem lice krpom za srebro,
  ostavim taman trag na njoj,
  Ja sam pron­ašla svoj živ­ot ispod ukrasnog papira,
  Sve se mog­lo opi­pati ispod, a niš­ta dodirnuti,
  (Toliko me boli ta rana koju sam ti napravila
  Iseče­na u zvuku: Kako si?)
  U džepu moje tašne šuška­ju komadići papira,
  komadići dana,
  Kada sam znala da ne pos­to­ji dru­go rešenje
  Osim da pocepam sva napisana i nepisana pravila,
  Vidiš, poče­lo je cepanjem,
  Na mes­tu gde bi tre­ba­lo da bude srce
  Može da se uku­ca samo šifra,
  kao u jed­noj Paun­dovoj pesmi:
  Špetherbst,
  Halji­na boje crveno-crnog šaha,
  Uti­caj Lesera Uri­ja na kišne predele,
  Magla sa neko­liko reka,
  Šal u obliku velikog kru­ga od dima moje cigarete,
  I šta sam ono počela
  Da pričam a završi­la sam na poznoj jeseni
  i šahovskoj haljini?
  Oni komadići har­ti­je postanu komadići stakla,
  A ja nemam šta da pro­dam osim svog današn­jeg dana,
  Sve sam bacila,
  Ovo­ga puta ja sam rekla tako sebi, „baci”, i muzi­ka se
  Kao radioak­tivni otpad taloži­la u kan­ti za smeće;
  A vidiš,
  Ona se čuje i dal­je, iz džepa tašne,
  Iz džepa na koži, ona se i dal­je nadglaša­va sa
  Tugom, ona se i dal­je bori sa hukom ulica,
  I lju­di se sme­ju, zab­o­rav­iću sve to,
  Istori­je grado­va, datume, antik­varne predmete,
  Ali ko je smeo zab­o­rav­i­ti Urija?

  ZELENA NOĆ

  Ta zeml­ja je zaista daleko,
  Mno­go sus­re­ta mora da prođe dok se stigne tamo,
  Mno­go mete­orskih kiša,
  Još jed­na auro­ra bore­alis je na pomolu,
  I zelen­im men­ja ono što se
  ponekad vidi u mojim očima,
  Neis­pa­vano pišeš pismo,
  a ja odgo­varam iz samog sna,
  Dođi i vrati mi auroru bore­alis, čekam je kao Uri
  Što čeka nove ulice,
  Auro­ra borealis,
  Koja se ne javl­ja u tim pre­de­li­ma može svakog časa
  Da se ukaže na zidu moje sobe, ne znam koliko sati
  Nas deli, ne znam ni koliko susreta,
  mer­im sve to u
  Rečima,
  Vrati mi samoću koja pop­un­je­na izgle­da okruglasto
  kao zemaljs­ka kugla,
  I niko se više ne pita ko ju je prvi put pokrenuo,
  Pros­to nas okreće u krug oko samih sebe,
  Ne vidi se sa pro­zo­ra sa kojih trenut­no gledaš
  kako je ovde kišno,
  Koliko prašine me je danas pokri­lo i
  Zašti­ti­lo od zračen­ja aurore borealis,
  ali niš­ta nije moglo
  Da spreči tvo­ju pes­mu da pro­dre u mene:
  Bila je to
  Zele­na muzika,
  Ja dove­de­na u sum­n­ju kao neubedlj­va izja­va, i
  Nepre­gled­na, okom neuhvatna,
  Zele­na noć.

  KUĆNI RED

  Kada se zatvore sva vrata
  Počin­je kućni red,
  Tada sve nedosta­je više nego
  U onom živ­otvornom neredu,
  (Pati­na je vrs­ta zagrljaja)
  Litografi­je Jozef­pla­ca i gobleni,
  Neke od pred­sta­va Mojsi­ja koga nalaze napuštenog,
  Pot­puno samog na reci koja nije Dunav,
  Da li se opre­deli­ti za to što volimo zaista,
  Ili za ono što bis­mo mogli zav­o­leti svakog časa?
  Dok zaokružu­jem religi­jsko opredeljenje,
  Pa pre­cr­tavam, upisu­jem podatke
  O svom životu,
  Biram opci­je od kojih nijed­na nije prava,
  Nijed­na ne kazu­je kak­vo je real­no stanje
  Stvari, onih u meni i onih posla­ganih na police ovde,
  Pri­javlji­van­je sve­ga što ne smemo da kažemo,
  Na uho, tiho, carinici­ma, monarhovim doušnicima,
  Nigde ne piše šta sve nedostaje,
  Samo ono šta tre­ba da se dopuni;
  Noću neko svira,
  Pre­meš­ta dirke s jedne na drugu,
  Pokuša­va da nad­vla­da tišinu u sebi,
  Kućni red je ovde strog,
  Obavezan je
  Veči­to nepoz­nati jezik
  Kojim gov­o­rimo ono najvažnije.

  POLA ČETIRI, DOK NESTAJEM

  U magli natočenoj u vinske čaše
  Dešavala se jed­na nezaus­tavlji­va noć,
  Sve je poče­lo drugačije
  nego što smo upisali u sveske za vežban­je gramatike,
  nežni mrak – razbarušeni pra­men­ovi noći,
  ali nemoj me pitati zaš­to ovo kažem, zaš­to pričam o tome,
  Kada se niš­ta nije vide­lo, samo je pul­sir­alo unutar nas,
  Ran­jene ulice su zaceljivale,
  Miris ružinog ekstrak­ta što se stavl­ja u testo
  rast­varao se u vazduhu;
  Ta noć je bila zaglavl­je­na između čip­ke i kandelabra,
  Neke zaostale reči izgov­o­rila sam po inerciji,
  Jer, pre ulas­ka u tu sferu najpre ide antre zaborava,
  Pa ure­zi­van­je nežnog mra­ka u svaku poru kože,
  Potom sle­du­je samoz­ab­o­rav, osta­lo su vit­raži smisla
  Omeđeni beskon­ačnо zelenim,
  Hodala sam i traži­la bol koji je sig­urno negde i dalje
  postojao,
  U odblesci­ma, zaveš­tan, bol je mer­na jedini­ca večnosti,
  Nemoguće da je nes­tao, samo ga tre­ba naći,
  Mis­lila sam pre te sfere, i njuši­la fotone,
  (Kaldr­ma se prosi­pala nizvodno)
  Boje su obuzele noć kao padavičara strah,
  I stišavao se Dunav u mom telu,
  Goto­vo otekao u neku drugu provinciju,
  Ni Panon­i­ju ni Meziju;
  Pogledala sam na sat i požurila,
  Tre­ba­lo je stići do sobe pre svih sećanja,
  Noć se cedil­la sa fasa­da i put je bio utaban:
  Moram da pođem,
  Moram da pođem kuda bilo.

  Iz zbirke pesama: Uri Leser je čekao, Edi­ci­ja Najbol­ja, Panče­vo: 2020.

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja