Tajni susreti

Lat­est posts by Bratislav Dim­itrov (see all)

  .

  .   

  (Savre­meni vodvilj inspirisan Ž. Fej­doom, sa dozvolom Eže­na Joneska)

  .

  .

                                Lica

  .

  ŠEMA, novokom­pono­vani bogataš

  RAJNA, nje­go­va supruga

  FILIP, dok­tor i nje­gov prijatelj

  POP BALE,

  KOLE, unuk gaz­da Šeme

  ECO, domar kod gaz­da Šeme

  ANA, nje­go­va supru­ga, služavka

  LILA, Rajn­i­na prijateljica

  HARI, njen suprug

  TRAJČE, stari drug gaz­da Šeme

  EVGENIJA, sobar­i­ca u hotelu „Posled­n­ja šansa“

  FERDO, šef u hotelu

  OLI, nje­go­va supru­ga, pral­ja u hotelu

  RALE, gost u hotelu

  PIŽE, domar u hotelu, dvo­jnik gaz­da Šeme, igra ga isti glumac

  .

  .

  SCENA 1

  U KREVETU TEŠKO BOLESTAN LEŽI GAZDA ŠEMA. DOKTOR FILIP MERI NJEGOV PRITISAK I DUBOKO UZDIŠE. PAUZA. TIŠINA. DUGO SE GLEDAJU.

  ŠEMA

  Dok­tore, kaza­ćeš mi neš­to ili da idem kod vračare?

  FILIP

  Hm… Ima neš­to veo­ma čudno…

  ŠEMA

  Šta?

  FILIP

  Neću da te plašim ali…

  ŠEMA

  Kaži mi iskreno, kak­va je moja situacija?

  FILIP

  Vidi.… Ne pre­poruči­jem ti da počneš da čitaš felj­ton u nastavcima!

  ŠEMA

  Znači jef­tini­je će me koš­tati da odaberem neku parcelu na grad­skom groblju, nego da se lečim?

  FILIP

  Ako uspeš da dogu­raš do sto god­i­na, posle je lako. Retko ko umire posle sto godina!

  ŠEMA

  Ovo je neki novi lek?

  FILIP

  Naj­važni­je je da budeš optimista!

  ŠEMA

  Opti­mista!? Pa nisam ja domazet, opozi­cionar ili prase pred novu god­inu da bih bio opti­mist! Ja sam pošten bolesnik i hoću da znam moju dijagnozu!

  FILIP

  U tome je prob­lem. Detaljno smo uradili sva ispi­ti­van­ja i anal­ize. Ne može­mo da otkri­je­mo šta ti fali.

  ŠEMA

  A dali ste uzeli u obzir mogućnost da vama neš­to fali?

  FILIP

  Fali nam med­i­cin­s­ki mater­i­jal, veće plate i mlađe med­i­cinske sestre!

  ŠEMA

  A stručnost i takve stvari?

  FILIP

  Tvo­je smo rezul­tate poslali u neko­liko najpoz­nati­jih svet­skih klinika.

  ŠEMA

  I?

  FILIP

  Sum­n­ja­ju da si hipohondar.

  ŠEMA

  Pa ako sam hipo­hon­dar, pred­ložite mi neku bolest da ne ležim ovde badava!

  FILIP

  Ti si med­i­cin­s­ki fenomen. Kom­plet­no zdrav a ipak bolestan!

  ŠEMA

  A da sam bio kom­plet­no bolestan, dali bi sada bio „ipak zdrav?“

  FILIP

  U tome i jeste prob­lem, nema logike!

  ŠEMA

  Eh… što ti je sud­bi­na… Mogu da kupim ovu bol­nicu sa celom opštin­om, a ne mogu da pređem neko­liko kora­ka da pišam! A koli­ki mi je?

  FILIP

  Na šta misliš?

  ŠEMA

  Kako bre na šta mis­lim!? Pa na pritisak!

  FILIP

  Vidi… Neću da paničim ali…

  ŠEMA

  Šta ali?

  FILIP

  Ti uopšte nemaš pritisak!

  PAUZA. MRAK.

  SCENA 2

  GAZDA ŠEMA LEŽI U KREVETU BLED I ZAGLEDAN U JEDNU TAČKU. DOLAZI NjE­GO­VA SUPRUGA RAJNA NAPADNO DOTERANA I NATRPANA ŠOPING KESAMA I TORBAMA. ŠEMA ZATVARA OČI.

  RAJNA

  Uf! Jed­va sam stigla! Ko izmis­li besplat­ni pre­voz za pen­zionere, da da Bog da se ceo živ­ot vozi sa nji­ma! Auto­busi su kao pod­vižni muze­ji i što je najs­trašni­je, ne otsu­pa­ju mesto mlađima!?

  SPUŠTA KESE.

  RAJNA

  Danas bol­je izgledaš. Ura­dio si razdel­jak na drugu stranu? Ako. Sva­ka prom­e­na je dobra. I ja sam se malo šati­rala, pedikir, manikir, kozmetičar, pilates, kafa,  natal­na kar­ta i … Ode dan! Prvo sam mis­lila da pose­tim mamu, nisam je videla pet god­i­na, ama srela me je ona ala­pača Lila i kaže mi: „Jaoj Rajnoooo… pre tri dana nisi bila toliko debela i stara!“ A ona je bila toliko sla­ba što jed­nom kad je pojela šljivu, odmah su je odneli na porođaj! U kafiću je morala dva puta da uđe, za da se vidi da je ušla. Kada je oblači­la crni kos­tim, izgledala je ko sklo­pljen kišo­bran. Kako si? C! C! C! Gde ode ovaj svet? Nema više poštenog maniki­ra! Dok sam stigla do bol­nice, otpala mi nad­grad­n­ja nok­ti­ju! A šta kaže dok­tor? A! Uma­lo da zab­o­rav­im! Našla sam ovu zlat­nu ogr­licu što si mi je doneo iz Monte Kar­la, kako mi stoji?

  PAUZA.

  RAJNA

  Juče sam srela Mijalče­ta. Poz­dravio te i rekao da  je zdravl­je naj­važni­ja stvar u živ­o­tu. Danas su jav­ili da je umro. Čovek nikad nema dovoljno pameti za sebe. Ja sam ti živ primer. Odbi­la sam šofera da me donese do ovde, za da se malo i ja umešam u običan svet. Sada znam: nar­od da se izbe­ga­va, pogo­to­vo običan! Auto­busi mir­išu na sve i svaš­ta. Pa bar na ulazu da dele dezodoranse!

  PAUZA.

  RAJNA

  Donela sam ti praziluk.  Kača­mak sa diml­jen­im rebri­ma. Drob sar­mu. Turli tavu. Sarme sa lozovim lis­tom. Sok od borovnice, nar, mućeni­ca… Šta hoćeš?

  ŠEMA

  Hoću da umrem.

  RAJNA

  Dobro što si pomen­uo! Videla sam se sa ada­vokatom i on mi je rekao neverovat­nu stvar. Takav slučaj nije imao do sada. Ja sam tvo­ja venčana supru­ga i imam pra­vo da znam. Zaš­to si u tes­ta­men­tu celo iman­je prepisao na svo­je ime?

  ŠEMA

  Zato što veru­jem u reinkarnaciju!

  RAJNA USTAJE.

  RAJNA

  Baklave su malo zagorele zbog one Lile… Ceo sat mi je na tele­fonu objašn­javala gde može da se kupi jefti­na ele­gant­na crn­i­na u sluča­ju… Pu! Pu! Pu! Ne daj bože! Razdel­jak te nekako otvara… Dobro, da te ne zadržavam!

  RAJNA DOLAZI DO VRATA I VRAĆA SE.

  RAJNA

  I ja sam čula za tu reinkar­naci­ju, ali niko niš­ta ne garan­tu­je. Šta ćeš da radiš sa para­ma ako se u sledećem živ­o­tu reinkari­raš u hijenu, topolu ili tvora?

  ŠEMA

  Ušt­edeću ih!

  MRAK.

   SCENA 3

  GAZDA ŠEMA U KREVETU JEDVA ŽIV. POP BALE STOJI DO NJEGOVOG KREVETA.

  POP BELE

  Pričaj dete moje.

  ŠEMA

  Grešan sam oče…

  POP BALE

  Svi smo grešni… Zato sam ovde, da se ispovedaš i da ti opros­tim gre­hove… Pričaj.

  ŠEMA

  Oh… odak­le da počnem?

  POP

  Najbol­je je od početka.

  ŠEMA

  Moraće­mo i obo­ji­ca da uzmemo godišn­ji odmor da bih iskazao sve moje grehe.

  POP

  Imamo vre­me­na. Večnost je pred nama.

  ŠEMA

  Oče, ima li živ­ota na onom svetu?

  POP

  Pitan­je je: Ima li živ­ota na ovom sve­tu? Niko više ne ostavl­ja pare u crkve. Kradu nam ikone i freske. A naši lju­di su pro­tiv izgrad­nje naših crka­va! Niko ne veru­je u niš­ta. Šta ti je bilo pitanje?

  ŠEMA

  Hteo sam da pitam kako se živi „tamo?“

  POP

  Kako živi­mo ovde, tako ćemo živeti i „tamo“.

  ŠEMA

  Uh majku mu! Zaš­to je toliko strogo!?

  POP

  Lju­di su sebični, sre­broljup­ci, sujet­ni, pso­vači, neza­h­val­ni, neprosvetl­jeni, bez ljubavi, nepomirljivi, zlob­ni, klevet­ni­ci, bahati, svirepi, nepri­jatelji dobro­ga, izda­jice, cinkaroši, bezobzirni, nad­meni, više slas­tolju­bivi nego bogolju­bivi, ispun­jeni svim vrsta­ma nepraved­nos­ti, štet­nost, halapljivosti, zlobe, puni zav­isti, svađa, tuče, ubis­ta­va, lukavosti, pod­muk­losti, tračeri, bogom­rzitelji, drs­ki, nad­meni, pronalaza­či zla, bez razumevan­ja, verolom­ni­ci, nemilos­rd­ni, ispun­jeni blu­dom, nečis­toćom, besram­nost, idol­op­klon­st­vo, vražbine, ljubomo­ra, ljut­n­ja, gnev, deobe, bez milosti i samilosti… Da nisam pro­pus­tio nešto?

  ŠEMA

  U pozoriš­tu šuške­ta­ju bom­bona­ma i ne isključu­ju mobilne telefone!

  POP

  Bože, oprosti im ne zna­ju šta rade!

  ŠEMA

  I ja ne znam šta da radim. Živ­ot mi je postao toliko monot­on, da moram da bro­jim ovce da bih ostao budan. Šta da radim oče?

  POP

  Uje­di­ni se sa bogom.

  ŠEMA

  A da li će bog hteti da se uje­di­ni sa mnom? Nije loše jed­na mala kon­sultaci­ja sa…

  POP

  Dobro, videće­mo. Ajdi počni jer se žurim. Imam jed­nu važnu sahranu, umro je jedan pisac.

  ŠEMA

  Šta mu je bilo?

  POP

  Niš­ta. Počeo je da piše neku komedi­ju, zas­me­jao se i… umro od smeha!

  ŠEMA

  Ko je taj pisac?

  POP

  Ne mogu da se setim a tefter mi je u džipu. Nije poz­nat u sve­tu, ali u svom selu uži­va svet­sku slavu! Ajde počni već jednom!

  ŠEMA

  Otac mi je pče­lar. Ja sam dete i idem svu­da sa njim. U momen­tu red­i­mo san­duke pokraj reke. Kad, jed­na ševa pade sa najvišeg obla­ka i zari se u plićaku. Tata mi reče da je ispusti­la dušu. Dugo vre­me­na smo ćutali ispred zguž­van­im per­ji­ma pre nego što sam se ohrabrio da pitam: Tata, šta je to duša? „Niko ne zna sinko. Duša je najveća taj­na. Upamti samo jed­nu stvar: Šta i da radiš i živ­o­tu, duša uvek mora da ti bude bla­ga. Isto kao ovaj med. To je naj­važni­ja stvar na svetu!“

  Sada se niče­ga ne bojim. A naj­man­je od smr­ti. I dok leb­dim u ovoj blješ­tavoj svet­losti, jedan vetrić kao uzdah lan­e­ta bistri mi pogled i ja vidim sve. I najed­nom dobi­jam ružičas­to i mir­išlji­vo pismo!

  Zamis­li, em pis­mo em ružičasto!

  MRAK.

  SCENA 4

  KIČ DNEVNA SOBA NOVOKOMPONIRANOG BOGATAŠA. PORTRETI U PRIRODNOJ VELIČINI J.B.TITA I ŽAN POL BELMONDA. KOLE LAKOMO LJUBI ANINE GRUDI. ULAZE ECO I FILIP.

  ECO

  Uđi bre dok­tore, što se stidiš? Ovo je domaćin­s­ka kuća. Ovo je moja supru­ga a ovaj tu je unuk od gaz­da Šeme.

  FILIP

  Dobar dan, kako ste?

  KOLE

  Evo malo radi­mo, mora od neče­ga da se živi.

  ECO

  Šta radiš ti ovde?

  ANA

  Da se čudiš!

  ECO

  Nemaš dru­gi posao!?

  ANA

  Vidiš da sam zauze­ta! Kole ajde požuri! Moram da pripremim večeru!

  ECO

  Bol­je je da se pripremiš za otkaz!

  ANA

  Kakav otkaz?

  ECO

  Naučno je dokazano da je u kuća­ma gde ti ne kuvaš, živ­ot­ni vek drastično uvećan!

  ANA

  Ali gazde će doći i…

  ECO

  Iza­šli su da večer­a­ju u kafanu!

  ANA

  Stvarno? I sada znači ja ne tre­ba da… Pa šta da radim?

  ECO

  Da se gubiš odavde!

  ANA IZLAZI.

  FILIP

  More muškarči­na!

  ECO

  Nego šta! Drža­va se ne gra­di sa papučarima!

  FILIP

  Gle­da u tebe kao u ikonu!

  ECO

  Verni­ja mi je od Arona!

  FILIP

  Koji Aron?

  ECO

  Moj pas.

  FILIP

  Posle knjige, pas je najbolji čovekov prjatelj.

  ECO

  Nekad bilo. Rani­je su psi čuvali nas, a sada mi čuva­mo pse! Mno­go pra­va smo im dali!

  FILIP

  Dotle smo je doterali!?

  ECO

  Još gore! Moj pas pris­ta­je da šeta sa mnom samo ako oko vra­ta vežem kremenadlu!

  FILIP

  A ženi­ca?

  ECO

  Kad smo na leto­van­ju, ne ide na plažu da je ne gleda­ju dru­gi muškar­ci u bikini­ju. Ceo dan šeta u priro­di i gle­da kul­turno-umet­ničke spomenike, a uveče zaspi kao anđeo. Da ti je milo da je gledaš!

  FILIP

  Eh… bla­go tebi. A ona moja, ako se ne rasčereči na plaži u tople­su, kao da nije bila na odmoru!

  ECO

  Au!?

  FILIP

  Pa još je i iza­šla na fejs­buku sa takvom fotografijom!

  ECO

  A ti?

  FILIP

  Ja ne smem da iza­đem ni na balkon! Daj ovo gaz­da Šemi. Pre­gledao sam nje­gov­og kli­jen­ta. Zdrav je, može slo­bod­no da ga osigura.

  DAJE MU DOKUMENTE.

  ECO

  Hoće da se osigu­ra u „Šema Komerc?“ Sig­urno mu niš­ta ne fali?

  FILIP

  Zdrav je ko gove­do tibetsko!

  ECO

  Poz­na­jem ga. Nje­go­va supru­ga je ovde, čeka gazdaricu.

  ULAZI LILA.

  LILA

  Slušaj Eco, ja se nisam rodi­la u čekaoni­ci. Jesi li sig­u­ran da će se tvo­ja gaz­dar­i­ca brzo vratiti?

  ECO

  Samo što se nije vratila!

  LILA

  Tako si mi rekao još pred jednog sata!

  ECO

  Raspričali smo se sa dok­torom. Dok­tor Fil­ip, gla­van u klin­ičkom centru.

  LILA

  Ja sam gospođa Lila.

  FILIP

  Jutros sam pre­gledao vašeg sopru­ga, a evo sada…

  LILA

  Šta mu je?

  FILIP

  Top ga ne bije! Muva ga zibega­va . Imate muža i po. Velik temperament!

  LILA

  Meni ste našli da pričate!?

  FILIP

  Baš mi je milo što smo se upoz­nali. Moram da idem!

  FILIP ODLAZI. DOLAZI KOLE.

  KOLE

  Znam, samo što sam došao, ali moram da idem!

  KOLE BRZO ODLAZI.

  LILA

  Ko je ovaj čovek?

  ECO

  Unuk od gaz­da Šeme.

  LILA

  Šta radi?

  ECO

  Unuk od gaz­da Šeme.

  LILA

  Znam, pitam šta radi?

  ECO

  Rekao sam vam, radi kao unuk gazde, to mu se najviše isplati. Inače, zvanično ja zadužen za kadrovsku politiku.

  LILA

  Jeli ožen­jen?

  ECO

  Nije. A mis­lim da nema ni žen­sku. Šte­ta. Mla­do dete i lepo a ova­mo… žene ga ne interesuju!

  LILA

  Raj­na! Naposletku si pristigla! Danas si mi neš­to slabi­ja dušo. Šta je toliko hit­no da ne može da čeka?

  RAJNA

  Znaš li koji je posled­nji trač?

  LILA

  Znam! Ceo tim plas­tičnih hirur­ga kada nije uspeo da onoj spo­zoruši podigne lice a spustili su joj telo! Aj sad ti!

  RAJNA

  Kada joj je umr­la maj­ka, na njenom grobu neko je napisao: „Ovde leži Jele­na, prvi put sama!“

  SMEJU SE GLASNO. ODJEDNOM SE RAJNA RASPLAČE.

  LILA

  Šta ti je?

  RAJNA

  Mis­lim da me muž vara!

  LILA

  Tebe!?

  RAJNA

  Mene!

  LILA

  Kako znaš?

  RAJNA

  Kako može da prestane sa sek­som tek tako preko noći? Više ga intere­su­je sas­tav Real Madri­da nego moja najnovi­ja kolek­ci­ja don­jeg veša! Da ti kažem ses­tro slat­ka, počela sam da pomišl­jam i na švalera!

  LILA

  Ti i švaler!?

  RAJNA

  Ne veru­ješ?

  LILA

  Sve je moguće. Nisam verovala ni da znaš da ispržiš jaja na oko, ali…

  RAJNA

  Znaš onog Trajčeta?

  LILA

  Jel tre­ba da ga znam? Da nije neka make­don­s­ka var­i­jan­ta Ričar­da Gira?

  RAJNA

  Najbolji je drug mog muža. Kad smo bili na večeri, tri puta me nagazio ispod sto­la. Mis­liš da je slučajno?

  LILA

  Niš­ta nije slučajno!

  RAJNA

  Ali sada, kad me suprug vara, ni ne pomišl­jam na švalera!

  LILA

  Razumem te. Jed­no je čis­to zado­voljst­vo, a dru­go je zado­voljst­vo iz osvete.

  RAJNA

  Sa duge strane, znam da ima mno­go žena koje su samo nev­er­stvom vezane za svo­je muževe.

  LILA

  Ako već mora neko da bude nev­er­an u braku, onda bol­je je da budeš ti!

  RAJNA

  Znam, ali kod mene slučaj je obrnut.

  LILA

  To da ti je otkazao seks nije nikakav dokaz da ti je neveran.

  RAJNA

  A ovo?

  LILA

  Šta je to?

  RAJNA

  Muške gaće!

  LILA

  Pa šta?

  RAJNA

  Stigle su poš­tom jutros na našu adresu!

  LILA

  Mož­da greškom?

  RAJNA

  Na gaća­ma su ini­ci­jali koji odgo­vara­ju imenu i prez­i­menu mog muža!

  LILA

  Zaš­to jed­nos­tavno ne pitaš svog muža?

  RAJNA

  Da ga pitam!? Niko ne laže toliko mno­go kao muškar­ci. Sem nas žena, normalno.

  LILA

  Najbol­je je da mu anon­im­no zakažeš ljubavni sas­tanak. Ako dođe, znači sve je jasno!

  RAJNA

  Zakaza­ću mu još večeras. A šta da mu napišem?

  LILA

  Ja ću da ti napišem pis­mo, nije mi prvi put!

  RAJNA

  Hvala ti Lila, ovo neću  nika­da da ti zaboravim!

  LILA

  I da znaš da nećeš!

  MRAK.

  SCENA 5

  RAJNA PIŠE PORUKU NA MOBILNOM. ULAZE ŠEMA I ECO.

  ŠEMA

  Pojav­iće li se ikad taj dok­tor? Tra­jče, samo da pot­pišem neke fakture.

  TRAJČE

  Zdra­vo gospođo Rajna.

  RAJNA

  Zdra­vo Tra­jče, kako si?

  TRAJČE

  Doneo sam spisak neko­liko kli­je­na­ta za osig­u­ran­je. A vi kako ste?

  RAJNA

  Domaći poslovi, nemam vre­me­na za ništa.

  TRAJČE

  I ja ne mrdam iz kuće, svet se kom­plet­no pok­vario! Nemoral na sve strane. Pošteni lju­di sreću se samo u čitankama!

  ŠEMA

  Čuva­jte svet dok se ne vratim!

  ŠEMA I ECO IZLAZE.

  TRAJČE

  Ah Rajno mori Rajno! Ne mogu više da izdržim! Sinoć sam te sanjao!

  RAJNA

  Opet?

  TRAJČE

  Veo­ma čudan san!

  RAJNA

  Kako si me sanjao?

  TRAJČE

  Kao kokoš! Ti ustaneš od jaja-ja te stavim na jaja, ti ustaneš od jaja-ja, ja te stavim na jaja, ti opet ustaneš…

  RAJNA

  Prestani!

  TRAJČE

  Pa ti si prošle nedel­je rekla da kad me vidiš gaćice ti same padaju!

  RAJNA

  Rekla sam, ali sada su druge gaćice pale i…

  TRAJČE

  Pa da pad­nemo i mi, a?

  RAJNA

  Ne znam Tra­jče, šoki­rana sam. Muž me vara!

  TRAJČE

  Super!

  RAJNA

  Šta je u tome super?

  TRAJČE

  I mi ćemo ga varati!

  ULAZI GAZDA ŠEMA.

  ŠEMA

  Tra­jče rasko­moti se slo­bod­no, samo da pot­pišem neke fak­ture. Ti si još uvek tu?

  RAJNA

  A gde da budem?

  ŠEMA

  Pa neke žene idu… Zav­isi, svako negde ide!

  RAJNA

  Pa zaš­to i mi ne iza­đe­mo negde?

  ŠEMA

  A ne! Moja mama mi je cel­og živ­ota gov­o­rila da ne izlaz­im sa uda­tim ženama!

  RAJNA

  A ja kad sam bila neu­da­ta, mama mi je govorila:“Ne traži muža, već mladoženju“.

  ŠEMA

  Eh… danas nema takvih maj­ki. Samo da pot­pišem neke fakture…

  RAJNA

  Jesi našao gaće?

  ŠEMA

  Kakve gaće? A da! Bacio sam ih ispod sto­la! Tra­jče, izvi­ni me za malo, ded pridži malo ove gaćice kolko da pot­pišem te proklete fak­ture… odmah se vraćam!

  TRAJČE

  Ne mora da žuriš!

  ŠEMA IZLAZI.

  TRAJČE

  Ah mori Rajno, Rajno… Jed­va čekam da leg­nem i da te sanjam!

  MRAK.

  SCENA 6

  FILIP I ŠEMA.

  ŠEMA

  Kole!

  FILIP

  Odmah će se vrati­ti. Neko ga pozvao.

  ŠEMA

  Taj neko sam ja!

  FILIP

  Kako si?

  ŠEMA

  Važno je kako su oni koji hoće osig­u­ran­je u mojoj firmi.

  FILIP

  Tebe pitam.

  ŠEMA

  Neš­to čud­no mi se dešava.

  FILIP

  Neš­to sa ženom?

  ŠEMA

  Uvek je neš­to sa žena­ma, ali ovaj put nije kao dru­gi put.

  FILIP

  Da te sluča­jno ne vara?

  ŠEMA

  Pu! Pu! Pu! Ne maler­iši! Žena mi je anđeo!

  FILIP

   A ti?

  ŠEMA

  Šta ja?

  FILIP

  Da nećeš neš­to da „sobal­iš?“

  ŠEMA

  Šta da sobalim?

  FILIP

  Šolju sa kafom!

  ŠEMA

  Mis­liš…

  FILIP

  Svako mis­li!

  ŠEMA

  Nije mi lako ali reći ću ti u pov­eren­ju: Ako neko uopšte nije švaler, to sam ja!

  FILIP

  Kada si prime­tio ove simptome?

  ŠEMA

  Kada sam stao ispred matičara. Pitao me dali ću da budem ver­an suprug i ja sam odgov­o­rio potvrdno!

  FILIP

  I?

  ŠEMA

  Zapisao me u knjizi! Plus, pot­pisao sam!

  FILIP

  Hajde da te pregledam!

  GAZDA ŠEMA SE SVLAČI I OBRAĆA SE PORTRETU MARŠALA TITA.

  ŠEMA

  Eh… maršale i ti mlad ode! Vidi rev­er: Spa­va! Lako­vana cipela, bele narukvice i čelični pogled ka budućnos­ti! I bravar i doživ­ot­ni predsed­nik, baš­ka drug maršal! Kad održi gov­or, svi prob­le­mi su automats­ki nestali! Nema dovoljno medal­ja za ovakav grud­ni koš! Samo si ti umeo sa žena­ma! Imao je neko­liko venčanih i još mno­go nevenčanih žena i… i… opet domaćin! Bio je veli­ki lovac ali to mu nije smet­a­lo da voli živ­ot­in­je! Mno­go je voleo živ­ot­in­je, a bio je veli­ki lovac! Kad je umro, više sam plakao za njim nego za oca!

  ŠEMA POČINJE DA PRDI I PODRIGUJE. OBRAĆA SE MARŠALU:

  ŠEMA

  Izvi­ni!

  FILIP

  Neka, neka… Laknuće ti!

  ŠEMA

  Smeta ti?

  FILIP

  Ma jok, izrazi se slo­bod­no! Ne smeta mi, rani­je sam bio veterinar!

  FILIP PRESTAJE SA PREGLEDOM.

  ŠEMA

  I?

  FILIP

  Imao sam jedan ovakav slučaj. Svi su mis­lili da je ver­an suprug, posle se ispostavi­lo da je impotentan!

  ŠEMA PALI CIGARETU

  FILIP

  Šta smo se dogovorili?

  ŠEMA

  Proči­tao sam mno­go knji­ga o štet­nos­ti cigareta.

  FILIP

  I?

  ŠEMA

  Prestao sam da čitam!

  FILIP

  Cig­a­rete polako ubijaju.

  ŠEMA

  Pa šta? I tako niku­da ne žurim.

  FILIP

  Kada umreš, nemoj posle mene da optužuješ!

  ŠEMA

  Eh… druže maršale… Teš­ka vre­me­na su došla… Čovek mora da živi sve do svo­je smr­ti! Znam, i rani­je se umi­ralo, ali bilo je reda. Sada živi ko stigne! Nema preča posla nego da živi! Eh… koliko je dobro­vol­ja­ca bilo u naše vreme, ne možeš da ih pre­bro­jiš! A danas, nema ni jednog da se javi i pogine za neko­ga ili za neš­to, ne mora da je ide­al! Ti si završio veli­ki posao, postao si besm­r­tan! A ja? Kada umrem, na mom grobu doći će samo gro­bari po službenoj dužnos­ti. Dok da kažeš „keks“ svi će da me zab­o­rave! Za mnom će plakati samo onaj Stole kome dužim sto hil­ja­da mara­ka, a kako da mu ih vra­tim kad su ukin­uli te pare? Ne bojim se da umrem, samo neću da budem prisu­tan kad se to dogodi.

  ULAZI LILA.

  LILA

  Kako si gaz­da Šema?

  ŠEMA

  Pa… malo nag.

  LILA

  Jeli ovaj dok­tor ginekolog?

  FILIP

  Dok čekate mogu i vas da pregledam.

  LILA

  Ne hvala, uda­ta sam!

  ULAZI RAJNA.

  RAJNA

  Lila, ti si bila ovde?

  LILA

  Uvek sam tu, sem kad nisam.

  ECO

  Gaz­da Šema, pis­mo za vas!

  ŠEMA

  Kak­vo pis­mo bre? Ko šal­je danas pis­ma? Da se neko ne zaje­ba­va sa mnom?

  LILA

  Zaš­to? Baš je roman­tično! Inter­net je kao da ližeš sladoled preko stakla!

  ŠEMA

  Pri­mam ja svakog dana svakakvih pisama ali ovo je ružičas­to i mirišljivo!

  LILA

  Hoćeš da ga otvorim?

  ŠEMA

  Izvi­ni Lila, ali ženu, točak i pis­mo nikad ne dam!

  RAJNA

  Ne daš ni daljin­s­ki upravljač!

  ŠEMA

  Davao sam, ali otkad sam se razboleo od tvo­jih turskih ser­i­jala, psi­hi­jatar mi je zabranio!

  RAJNA

  Otvorićeš li jed­nom to pismo?

  LILA

  Ova neizves­nost nas ubija.

  ŠEMA

  Imate li vi neku drugu zan­i­maci­ju sem da čitate tuđa pisma?

  RAJNA I LILA ODLAZE. ŠEMA ČITA PISMO. ULAZI TRAJČE.

  TRAJČE

  Ovo­liko nisam čekao ni švalerku!

  ŠEMA

  Švalerku plaćaš ti, a tebe ja plaćam!

  TRAJČE

  Kako je doktore?

  FILIP

  Neš­to nije u redu sa njim.

  ŠEMA

  I da znaš da nije! Neko se zalju­bio u mene!

  TRAJČE

  U tebe!?

  ŠEMA

  Što se toliko čudiš? Šta meni fali?

  FILIP

  Da ne žuri­mo sa dijagnozom…

  TRAJČE

  Sve je moguće. Supru­ga jednog mog komši­je zalju­bi­la se u Leonar­da Di Kaprija!

  ŠEMA

  Pa zar se nije kopile udavi­lo u onom“Titaniku?“ A kako je reago­vao njen muž?

  TRAJČE

  Malo joj je prome­nio lični opis.

  FILIP

  Koliko malo?

  TRAJČE

  Morala je da vadi novu ličnu kartu.

  FILIP

  Da se nadamo da tvo­ja oboža­vatelji­ca nije udata.

  ŠEMA

  Niš­ta me ne intere­su­je! Osećam se kao na matursko veče! Sluša­jte pažlji­vo: „Kada sam vas prvi put ugledala u pozoriš­tu, ska­me­ni­la sam se. Kad sam vas drug put videla u foa­jeu do šan­ka, od tada za mene ne pos­to­ji niko i niš­ta, sem vas! Hajde da se vidi­mo treći put i da skra­ti­mo muke, zato što sam sprem­na i na najlošije!“

  TRAJČE

  Auu… Ponudiće ti brak!

  FILIP

  Ne mora da znači. I ja sam imao ovakav slučaj. Meni je napisala: „Sve, sve, samo brak ne!“

  TRAJČE

  Ko zna kak­va je ta bila!

  FILIP

  Dobre devo­jke su dobre, ali loše su još bolje!

  ŠEMA

  Kao na fil­mu. Svi gleda­ju pret­stavu a ona gle­da u mene!

  TRAJČE

  Šta piše drugo?

  ŠEMA

  „Čekaću vas sus­tra u pet do pet, u hotelu „Zad­n­ja šansa“. Šta da radim?

  FILIP

  Ima dva nači­na da se pos­tupi sa žena­ma. Oba su pogrešna!

  ŠEMA

  Ako ne idem, sme­jaćete mi se. A kako da idem kad sam ver­an suprug!?

  TRAJČE

  Pa kra­jn­je vreme je da počneš da se kvariš.

  ŠEMA

  Kako da se kvarim?

  TRAJČE

  Za poče­tak počni da gledaš komšinicu kako kači veš na žici. Kad-tad, pašće joj neka štipaljka!

  ŠEMA

  Ne budi prost. Izgle­da da je žena plakala.

  TRAJČE

  Poki­dala se od plakanja!

  ŠEMA

  Pa evo piše: „Dok pišem ovo pis­mo, samo plačem i jecam, samo ne znam dokle?“

  TRAJČE

  Do pet do pet. Posle će se smejati!

  ŠEMA

  Ovako neš­to nikad mi se nije desi­lo! Prvi put da neko plače radi mene!

  TRAJČE

  Pa i nije baš prvi put. Onaj Stole uvek plače radi tebe!

  ŠEMA

  Taman da vra­tim dug Sto­le­tu, dobio sam velike pare na lotou. Ne vraćam mu dug da ne bi me posle ogo­var­ali kako me je novac promenio!

  FILIP

  Šta ćeš da radiš sa parama?

  ŠEMA

  Prvo ću da ih pre­bro­jim. I dos­ta sa tim para­ma! Meni je ljubav najvažnija!

  FILIP

  Znači ideš na taj sastanak?

  ŠEMA

  Ne znam. U pozoriš­tu si sedeo do mene. Za šankom smo bili ja i ti. Mož­da za tebe je pomis­lila da sam ja!

  TRAJČE

  Mis­liš?

  ŠEMA

  Sig­u­ran sam. To ti je zanat. Da izluđi­ješ žene. Priča se da ima žena koje su se ubile zbog  tebe. Jeli istina?

  TRAJČE

  Samo jed­na.

  ŠEMA

  Da ne lažeš?

  TRAJČE

  A i ta je živa i zdrava.

  ŠEMA

  Kako se rajni­je nisam setio? Ovo pis­mo je za tebe!

  TRAJČE

  Zaš­to za mene?

  ŠEMA

  Ti uvek želiš da budeš u cen­tru pažn­je. I kad ideš na sahrane hoćeš da si poko­jnik. Sutra ti ideš!

  TRAJČE

  Bože saču­vaj! Da se sret­nem sa nekom his­ter­ičnom mindžom koja se zaljublju­je na prvi pogled a i taj je pogrešan!? Na šta ti ja ličim?

  ŠEMA

  Ličiš mi na zaposlenog koga mogu da otpus­tim u svako vreme!

  TRAJČE

  Da ti kažem pra­vo, ube­dio si me! Daj to pismo!

  ŠEMA

  Pis­mo osta­je kod mene, za uspomenu i dugo sećan­je. Ti ideš sutra i potražićeš sobu na moje ime. Ajde Fil­ipe da me pregledaš!

  FILIP

  Pa mal­o­pre sam te pregledao!

  ŠEMA

  Znam, ali u među­vre­menu sam se još više razboleo!

  MRAK.

  SCENA 7

  PRIJEMNA SOBA KOD ŠEME.

  ECO

  Napolju je jed­na džukela koja silom hoće da uđe ovde!

  KOLE

  Zaš­to silom?

  ECO

  Zato što ga ne puštam!

  KOLE

  A zaš­to ga ne puštaš?

  ECO

  Pokazao mi je revolver!

  KOLE

  A šta očeku­ješ da ti pokaže? Hil­jadu evra?

  ECO

  Pa ne mora hil­jadu, može i… Dobro! Pustiću ga!

  ULAZI HARI.

  HARI

  Mom­ci, hlad­no i svako dru­go oruž­je izmišl­jeno je radi ovakvih kao vas!

  KOLE

  Zaš­to? Šta nam fali?

  HARI

  Sa ovakvim izgle­dom možete da tražite odšte­tu od svo­jih roditelja!

  ECO

  Sad ću da pozovem nje­gov­og čiču!

  HARI

  Ti da ćutiš! Razočarao si me kom­plet­no! Mene svo­jevre­meno, kad je bilo najstrože, puš­tali su me u diskote­ci „Cepelin“ bez ženske, a ti…

  DOLAZE FILIP I ŠEMA.

  HARI

  Gde si bre Šemo kućo stara?

  ŠEMA

  Har­alampi­je – Hari, druže stari! Dali još uvek pišeš poeziju?

  HARI

  Kod nas pisan­je poez­i­je još uvek je man­ji krim­i­nal nego pucan­je piš­tol­jem. Zaš­to je tako gledaš?

  ECO

  Koga gledam?

  HARI

  Moju ženu!

  ECO

  Izv­in­javam se ali vaša supru­ga nije ovde…

  HARI

  Znam! Samo delu­jem preventivno!

  FILIP

  Najveća pre­ven­ci­ja je da se nisi uopšte ženio!

  HARI

  Znam bre dok­tore, ali ima tri bra­ta. Jedan je poli­tičar, dru­gi je biznismen.

  ŠEMA

  A treći?

  HARI

  Treći je mani­jak! Ti da ne gledaš u moju ženu!

  ŠEMA

  Ne seki­raj se. Eco je domar a ne švaler.

  HARI

  Auuu.… Ti su naj­gori! Ima­ju ključ od podrumčića a tamo ima više razvra­ta nego zimnice!

  ŠEMA

  Vidi Har­alampi­je, za bliske Hari. Što se tiče razvra­ta, nisu potreb­ni poseb­ni uslovi. Dovoljno je da si razvratan.

  HARI

  Znam, zato sam i došao. Malo je indiskret­no ali moram da pitam. Je li tu moja supruga?

  ŠEMA

  Tu je, sa mojom ženom.

  HARI

  Uf! Laknu­lo mi je! Pomis­lih da joj ne traže urin?

  ŠEMA

  Zaš­to?

  HARI

  Urin je intim­na stvar. Zato umesto nje, ja sam dok­toru dao moj urin!

  ŠEMA

  Dobro, onda ćemo osig­u­rati tebe.

  HARI

  Nikako! Ja sam tražio jed­nu polisu a vi niste pitali za koga je.

  ŠEMA

  Onda moraće tvo­ja žena da… da mi izviniš na izrazu, moraće da… Takvi su propisi!

  HARI

  A bre kako od tuđiš žena uzi­mate urin!?

  ŠEMA

  Nisam znao da si toliko ljubomoran!

  HARI

  Malo je! U Aus­tral­i­ji, treću sam suprugu uhva­tio u kreve­tu sa Aboridži­nom i žen­skom, ispre­pleteni ko creva!

  ECO

  Abor­džin?

  ŠEMA

  To ti je aus­tralis­ki crnac. Domorodac!

  KOLE

  A ti? Šta si uradio?

  ŠEMA

  Odležao pet god­i­na u zatvoru i pet­naest u sanatorijumu.

  FILIP

  Aman bre!

  HARI

  Plus, zabrana da se vraćam u Australiji.

  ŠEMA

  Uopšte da ne žal­iš! Naprav­ili su ti uslugu.

  HARI

  Kakvu uslugu?

  ŠEMA

  Kog đavola tražiš da se vraćaš? Pa opet da zatekneš nekog svog bližn­jeg u kreve­tu sa nekim tuđincem!? E! E! E! Polako sa tim!

  HARI DRŽI PIŠTOLJ U RUKAMA.

  HARI

  Ne boj se ukočen je.

  TRAJČE

  Da pozovem policiju?

  HARI

  Nećeš daleko stići!

  ŠEMA

  Nema potrebe. Ovo je moj stari drug Hari, a ovo je Tra­jče, naveći knjigov­ođa i švaler u ovom delu sve­ta. Lični pritelj Žan Pol Belmonda!

  HARI

  Oprostiću mu što je knigov­ođa, ali švaler…

  HARI MU STAVLJA PIŠTOLJ NA ČELO.

  HARI

  Koja je tvo­ja posled­n­ja želja?

  TRAJČE

  Hoću da idem kući! Evo idem!

  TRAJČE ISTRČAVA IZ SOBE!

  HARI

  Šta je ovom knjigovođi?

  ŠEMA

  Ne zam­er­aj mu. Čeka ga jed­na žena iako je pis­mo na moju adresu.

  HARI

  Ne razumem

  ŠEMA

  Evo pis­ma!

  HARI ČITA PISMO.

  HARI

  Ovo je rukopis moje žene!

  ŠEMA

  Ma daj Hari, znaš koliko mil­i­jar­di žena ima na ovom sve­tu. Šta je čud­no ako dve žene ima­ju isti rukopis?

  HARI

  Ima, ako jed­na od njih je moja supru­ga! Onaj što pobeže ubiću ga!

  ŠEMA

  Čekaj malo, čovek niš­ta nije ura­dio! Ja sam mu rekao da ode!

  HARI

  Onda ću tebe da ubijem!

  ECO, KOLE I FILIP BEŽE NAPOLjU!

  ŠEMA

  Pa sad… nemaš veli­ki izbor.

  ČUJU SE GLASOVI LILE I RAJNE.

  ŠEMA

  Evo žena, sad će da ti objasne!

  HARI GURA ŠEMU U JEDNU SOBU I ZAKLjUČA­VA GA.

  HARI

  I nemoj da si pus­tio glas, biće ti poslednji!

  DOLAZE RAJNA I LILA.

  RAJNA

  Vidi vidi… ko je došao!

  HARI

  Čista sluča­jnost!

  LILA

  Gde i da odem ti se uvek pojavljueš! Da me ne uhodiš?

  HARI

  Ja to zovem ljubav.

  RAJNA

  Bla­go vama! Onaj moj me traži samo kada ne može da pron­ađe papuče!

  HARI

  Kako si Rajna?

  RAJNA

  Kakvih ima, ja sam zlato!

  HARI

  A kako su deca?

  RAJNA

  Nemamo dece.

  HARI

  Toliko god­i­na se znamo i niko nije spomen­uo da nemate dece!?

  LILA

  I mi nis­mo spomenuli da nemamo dece!

  HARI

  Zaš­to ne usvo­jite dete?

  RAJNA

  Dva puta smo usva­jali ali nam beže!

  HARI

  Znam, to je svet­s­ki prob­lem. Kod mene u mahali ima neko­liko dece koja čeka­ju da im roditelji dobi­ju stan da bi mogli da pobeg­nu od kuće!

  RAJNA

  Da te ne zadržavamo?

  LILA

  Ja i Raj­na tre­ba da izađemo.

  HARI

  Ako vam tre­ba društ­vo, otkaza­ću neko­liko ubistva.

  RAJNA

  Sedi tu. Šema jed­va čeka da te vidi. Samo pita za tebe!

  HARI

  Znam!

  LILA

  Mi odos­mo, tre­baš li nešto?

  HARI

  Ski­ni sa inter­ne­ta neki indi­js­ki film, da malo plačemo.

  LILA

  Prošli put smo skin­uli pornič i opet smo plakali!

  HARI

  Pa posle nema natal­ite­ta, pa neće ni imati! Kak­vo vreme je došlo?

  LILA

  Koliko je sati?

  RAJNA

  Više nego što treba!

  RAJNA I LILA ODLAZE. DOLAZI KOLE.

  HARI

  Ti si mi od nekud poznat…

  KOLE

  Jeli piš­tolj ukočen?

  HARI

  Momen­tal­no, da.

  KOLE

  Da ne znate sluča­jno gde je gaz­da Šema?

  HARI

  Ne znamo se a nećeš da se upoz­namo, a?

  KOLE

  Sada sam se setio! Znam vas iz mito­va i legendi!

  ŠEMA

  Pojavlju­jem se i na tele­viz­iji. Nema ankete na trgu bez mene!

  KOLE

  Nema prob­le­ma, videće­mo se dru­gi put!

  HARI

  Evo ti ključ od ona vra­ta. Tamo je gaz­da Šema, prvi put u kakvom-takvom zatvoru! A ti idi i angažuj se malo ekološki!

  KOLE

  Šta da radim?

  HARI

  Idi i plakni se ispod miši­ca! Otrovao si me!

  HARI BRZO IZLAZI. ČUJE SE PUCANJ IZ PIŠTOLJA. HARI ZE VRAĆA HRAMLJUĆI NA JEDNU NOGU.

  HARI

  Izvi­ni, lagao sam te. Nije bio zakočen!

  MRAK.

  SCENA 8

  U MRAKU SE ČUJU SEKSUALNA ŠAPUTANJA I UZDASI. SVETLO. HOTEL „ZADNJA ŠANSA“. SVI KREVETI I SOBE SU POVEZANI I FUNKCIONIŠU KAO RINGIŠPIL. FERDO I POP BALE VIDNO PIJANI GLEDAJU PORNO FILM. PAUZA.

  POP BALE

  Od ove domaći­ca neće biti!

  FERDO

  Zaš­to? Šta joj fali?

  POP BALE

  Celo se vreme, bože me prosti, tuca. Zagoreće joj ručak!

  FERDO

  Jeli pope, šta tre­ba da radi dotič­na gospodič­na u porno fil­mu? Da stavi kecelju i da tuca beli luk u kaleni­ci!? Ili da krpi čara­pu na sijalici?

  NAZDRAVLJAJU I PIJU NA EKS. NASTAVLJAJU DA GLEDAJU PORNO FILM IZBEČENIH OČIJU.

  POP BALE

  Koba­ja­gi isti­na! Ovo je fotomontaža!

  FERDO

  Ja i ti pije­mo ceo dan?

  POP BALE

  Pije­mo.

  FERDO

  Jeli to fotomontaža?

  POP BALE

  Nije.

  FERDO

  Pa i ovo nije! Ko pije — pije, ko jebe — jebe!

  ULAZI EVGENIJA I ŠOKIRA SE OD VIDEA.

  EVGENIJA

  Jao! Šta je ovo!?

  POP BALE

  Naučni pro­gram!

  EVGENIJA

  Izgle­da mi malo bezobrazno…

  FERDO

  A kako da reklami­ramo hotel? Monasi da pale sveće na uskrs?

  EVGENIJA POLAZI.

  FERDO

  Stani! Jesi li pospremi­la krevet?

  EVGENIJA

  Pospremi­la sam, gospodine… ?

  FERDO

  Fer­do! Iz milošte me zovu Fer­di­nand. I ti se čudiš?

  EVGENIJA

  Ne… samo…

  FERDO

  Šta „samo?“ Jedan moj komši­ja zove se Ace, ali iz milošte ga zovu Aleksandar!

  EVGENIJA

  Dobro.

  FERDO

  Šta dobro? Jesi li pospremi­la krevet?

  EVGENIJA

  Da.

  FERDO

  Ovo ti zoveš pospreml­jen krevet? Moraš da naprav­iš rub, kad muva sleti, da se poseče! Ja u vojs­ci u Baji­noj Bašti imao sam dese­tara iz Svi­la­jnov­ca, Jugoslav Živ­otić koji mi je svakog dana gov­o­rio: „Fer­n­i­nande, rub ti beži!“ „Gde beži druže desetare“, pitam. „To ćeš ti da utvrdiš gušteru!“ Izdere se na mene i ode da igra šah, a ja od pet do sedam ujutru utvrđu­jem gde beži taj prokleti rub!?

  EVGENIJA

  Gospo­dine Fer­do, ovde se kreveti brzo gužvaju…

  FERDO

  Zato ih nameštamo!

  ULAZI OLI SA HRPOM ČARŠAVA.

  FERDO

  Odak­le dolaz­iš domaćice?

  OLI

  Pa… dolaz­im sa posla!

  FERDO

  Znam! Znam! U podrumčiču sa vinarom poslu­jete ceo dan, a?

  OLI

  Kunem se u ove oprane i ispeglane čaršave, ne lažem, a i žurim!

  OLI BRZO IZLAZI!

  FERDO

  A ti ćeš radi­ti ili ne?

  POP BALE

  Da.

  FERDO

  E pa onda idi da prilegneš!

  POP BALE ODLAZI. DOLAZI OLI.

  OLI

  Ceo sam ti živ­ot ver­na a ti mi ovako vraćaš!?

  FERDO

  More budite srećni dok sam fin. Jednog ću dana obo­je da vas udavim u bure­tu sa kise­lim kupusom!

  OLI

  Pa dobro bre Fer­diču, mala šala…

  FERDO

  Šale u teatar, ovde posao!

  OD JEDNE SOBE PANIČNO IZLETI RALE.

  RALE

  Da me neko nije tražio?

  OLI

  Niko nema dru­ga posla sem da tebe traži!

  FERDO

  Oli, zapamti dobro: Gost je uvek u pravu. Gospo­dine Rale, sve do ovog momen­ta niko vas nije tražio. I u nared­nom peri­o­du kada vas ne budu tražili, bićete blagov­re­meno obevešteni.

  RALE

  Baš niko, niko!?

  FERDO

  A ko tre­ba da vas traži ako nije tajna?

  RALE

  Taj­na je!

  RALE PANIČNO ULAZI U SVOJU SOBU.

  OLI

  Ovaj tri puta čeka neku rospi­ju a ta nikako da se pojavi!

  ULAZI PIŽE KOJI JE ČISTA KOPIJA GAZDA ŠEME.

  PIŽE

  Telegram.

  MRAK.

  SCENA 9

  FERDO ČITA TELEGRAM. DOLAZI RALE

  RALE

  Jeli me neko tražio?

  FERDO

  Samo što sam došao i…

  RALE

  Nemoj da mi kažeš da me niko nije tražio!

  FERDO

  Niš­ta nisam rekao.

  RALE

  Ja čekam.

  FERDO

  Šta čekaš?

  RALE

  Dali me neko tražio ili me niko nije tražio?

  FERDO

  U momen­tu te niko ne traži, ali sig­urno će te potražiti!

  RALE

  Hvala!

  RALE ODLAZI. DOLAZI FILIP.

  FERDO

  Gde si bre dok­tore? Koliko su ti umr­li danas?

  FILIP

  Ćuti! CIA sve špijunira.

  FERDO

  A šta da rade? Otkako im je umro Džon Vejn niko im se ne plaši!

  FILIP

  Imate li krevet u kom niko ne ulazi?

  FERDO

  Imamo i popa!

  FILIP

  Nije valj­da!?

  FERDO

  Ovde je najpotreb­ni­ji! Isus je išao kod nev­ernike, jer kod verni­ka nije imao posla! Ovo je kuća gre­ha. Ako neko hoće da se poka­je, pop je tu!

  FILIP

  Sig­u­ran posao.

  FERDO

  Ovde je hon­o­rarno a radi i neke druge sitne poslove.

  FILIP

  A krevet?

  FERDO

  Za tebe dok­tore u svako doba!

  FILIP

  Uzeću ga!

  FERDO

  Zauzet je.

  FILIP

  Kako bre zauzet!? Pa znaš da mi taj krevet najviše pasu­je! Tamo sam doživeo najlepše momente.

  FERDO

  Tu mis­liš i na mom­e­nat kad ti je ona olavuša bacila tele­vi­zor na glavu?

  FILIP

  Pa to je bio deo erotske predigre.

  FERDO

  Ne razumem se u to, mno­go sam prost.

  EVGENIJA

  Soba vam je nameštena!

  FILIP

  Ako me neko traži odmah da me obavestite!

  FILIP ODLAZI. DOLAZI RALE.

  RALE

   Mno­go puta nisu me tražili ali sad su preterali!

  FERDO

  A zaš­to ne promeniš taktiku?

  RALE

  Šta na primer?

  FERDO

  Ne čekaj niko­ga i niš­ta. Šta je tvo­je samo će si doći.

  RALE

  Probao sam i tako. Posled­nji put mi je došao izvršitelj za neplaćenu radiod­i­fuznu tak­su, a ja tele­viz­iju uopšte ne gledam!

  FERDO

  Pa kako se informišeš?

  RALE

  Pa tako se informišem!

  FERDO

  Da te ne zadržavam?

  RALE

  Da. Zato ću da idem!

  ODLAZI. DOLAZI RAJNA.

  FERDO

  Šta tre­bate gospođo?

  RAJNA

  Krevet rez­ervisan od gospo­d­i­na Šeme.

  FERDO

  Izvo­lite gospođo.

  POLAZE PREMA SOBI. PRILAZI IM RALE.

  RALE

  Šte­ta što niste ta koja me traži!

  RALE BRZO ODLAZI. FERDO I RAJNA ULAZE U SOBU.

  RAJNA

  Šta je onom? Da nije malo ćaknut?

  FERDO

  Mno­go je ćaknut, ali u ovakvom sve­tu ne primeću­je mu se!

  RAJNA

  Da nije još neko potražio ovu sobu?

  FERDO

  Ne, niko! Ovo je taj sla­van krevet! Eh… da zna da priča…

  RAJNA

  Nemam potre­bu za krevetom!

  FERDO

  I pod je dobar za tu stvar.

  RAJNA

  Za koju stvar?

  FERDO

  Pa ovde žene ne spre­ma­ju ajvar ili gibanicu

  RAJNA

  Bez aluz­i­ja, ako može.

  FERDO

  Ovo je toalet, topla voda, lad­na voda, kada, tuš, bide…

  RAJNA

  Vidim!

  FERDO

  U sluča­ju fla­grantnog sek­su­alnog ili bilo kakvog delik­ta, sa obe strane kreve­ta ima dugme. Pri­tis­nite dugme i naša služba…

  RAJNA

  Gospo­dine! Ja sam žena domaći­ca i došla sam samo da vidim zavese… Iii… Ala su lepe zavese! Gde ste ih kupili?

  FERDO

  Sad ću da pitam!

  FERDO ODLAZI.

  FERDO

  E ovo ako je domaći­ca, ja sam Žvan Pol Belmondo!

  RAJNA

  Uh! Od ovakvih kao ovaj jedi­ni spas je kontracepcija!

  FERDO NALETI NA PIŽEA.

  FERDO

  Slušaj Piže, počeli su da dolaze gosti. Obu­ci rad­nu uni­for­mu i smeškaj se!

  PIŽE

  Dobro šefe.

  PARALELNE RAD­NjE. PIŽE ULAZI KOD RALETA, RAJNA RAZGLEDA SOBU, DOLAZI TRAJČE. MRAK.

  SCENA 10

  FERDO, TRAJČE, POSLE DOLAZI PIŽE.

  TRAJČE

  Izvi­nite, koja je soba gospo­d­i­na Šeme?

  FERDO

  Koliko vidim vi niste gospodin Šema.

  TRAJČE

  Znam da nisam, ali ja ga pretstavljam.

  FERDO

  Kako da znam da je tako?

  TRAJČE

  Dobili ste telegram?

  FERDO

  Dobio sam.

  TRAJČE

  I šta piše u njemu?

  FERDO

  Da dam krevet onome ko će ga potraži­ti u nje­go­vo ime. Stop.

  TRAJČE

  I dru­go?

  TRAJČE

  Dama je tu gospodine.

  TRAJČE

  Je li lepa?

  FERDO

  To ne piše u telegramu!

  TRAJČE

  Pa ne piše i da tre­ba da me maltretiraš!

  FERDO

  Zgod­na je! Samo malo karak­ter joj je za nigde!

  TRAJČE

  Krevet!

  FERDO

  Evo kreve­ta!

  PIŽE ODJURI IZ RALETOVE SOBE.

  PIŽE

  Traži od mene da mu češem leđa!

  FERDO

  I?

  PIŽE

  Dao sam mu vermut!

  FERDO

  A češan­je?

  PIŽE

  Niš­ta pre braka!

  FERDO

  Kakav brak!? Šta je tebi!?

  PIŽE

  Radi­mo na jed­nom pro­jek­tu Evropske Uni­je pro­tiv homofobije!

  FERDO

  Radite samo na teo­ret­skom delu ili ćete preći i na praksu?

  PIŽE

  Šefe ja nisam ped­er, Joce mi!

  FERDO

  Ko ti je taj Joca?

  PIŽE

  Jedan moj stari drug…

  FERDO

  Ako, ako… Samo da nema inflacije, rata i fejs­bu­ka bez žen­skih selfi zadnjica!

  MRAK.

  SCENA 11

  IZNAJMLJENA SOBA GAZDA ŠEME. TRAJČE SEDI NA KREVETU. IZ TOALETA IZLAZI RAJNA.

  RAJNA

  Šta radiš ti ovde!?

  TRAJČE

  Neka žena mi je zakaza­la satanak. Ugledala me u pozoriš­tu i zalju­bi­la se u mene na prvi pogled! A ja kao što sam oseća­jan… došao sam i… Meni ta žena niš­ta ne znači!

  RAJNA

  Pa onda zaš­to si došao ovde?

  TRAJČE

  Pa da nisam došao ne bi se desi­lo ovo čudo! Ja i ti prvi put sami!

  RAJNA

  Pis­mo za mog muža ja sam naručila!

  TRAJČE

  Ti si ga naručila!?

  RAJNA

  Htela sam da vidim dali me vara a sad vidim da me i ti varaš!

  TRAJČE

  Pa on me je poslao ovde! Nije hteo da dođe zato što ti je veran!

  RAJNA

  Isti­na!?

  TRAJČE

  I meni se nije verovalo!

  RAJNA

  Pa sad li je našao da mi bude veran!?

  TRAJČE

  Greo­ta je da soba sedi neiskorišćena…

  RAJNA

  Za šta me ti smatraš?

  TRAJČE

  Pa mi smo se dogovorili…

  RAJNA

  Pa to ne znači da tre­ba da se… da se…

  TRAJČE

  Pa onda šta znači?

  RAJNA

  Da raz­go­varamo i da se gledamo u oči. Daću ti najbolji deo sebe.

  TRAJČE

  Koji deo?

  RAJNA

  Glavu, srce…

  TRAJČE

  Šta da radim s njima?

  RAJNA

  Imaš li ti neke oseća­je ili nemaš!?

  TRAJČE

  Oseća­ji su za besposličare, a nas ovde čeka posao. Idem da se malo plaknem.

  TRAJČE ULAZI U KUPATILO A RAJNA PRITISKA DUGME. NJEIN SE KREVET OKREĆE I NA ISTOM MESTU DOLAZI KREVET OD BALETA. MRAK.

  SCENA 12

  TRAJČE IZLAZI IZ KUPATILA. ULAZI U BALETOV KREVET I UPLAŠEN SKOČI IZ NjEGA!

  TRAJČE

  Šta je ovo!? Ko si ti!?

  POP BALE

  Ko sam ja!? Koba­ja­gi svi zna­ju ko si ti a samo ja sam sporan?

  TRAJČE

  Šta radiš tu?

  POP BALE

  Čoveče ovako li se upa­da u kancelariju!?

  TRAJČE

  Ovo je za tebe kancelarija?

  POP BALE

  A zaš­to da nije? Diza­jni­raću je kako ja hoću!

  TRAJČE

  Raj­na! Rajnaaa… !

  POJAVLJUJE SE RAJNA ISTOVREMENO SA RALETOM.

  RALE

  Treći put smo se sre­li, neko mora da časti!

  RAJNA

  Častiću te sto puta samo da te ne sretnem!

  RALE

  Niko neće da priz­na da je pilot! A ja ne kri­jem da hoću da se žen­im! Koliko dece hoćeš da imamo?

  RAJNA

  Ja sam uda­ta žena čoveče!

  RALE

  Svi su udati samo ja nisam!

  DOLAZI PIŽE, DVOJNIK ŠEME. RAJNA GA UGLEDA I ZAPREPASTI SE.

  RAJNA

  Jaoj! Došao mi je muž!

  RAJNA ULAZI U RALETOVU SOBU I ON ULAZI SA NjOM.

  PIŽE

  Ne mogu da nađem ver­mut a juče sam ga dao popu! Bale!

  POP BALE

  Reci, čedo moje…

  PIŽE

  Gde je vermut?

  POP BALE

  Pre­lio sam ga u flašu za jogurt!

  OBOJICA IDU U SOBU. TRAJČE IZLAZI IZ TOALETA.

  TRAJČE

  Nigde je nema! Ovo mesto je strašno… Sva sreća što se ne bojim!

  IZ SOBE IZLAZE RALE I RAJNA.

  RAJNA

  Pusti me već jed­nom čoveče! Na šta ti ja ličim?

  RALE

  Mama!

  RAJNA

  Nađi neku drugu mamu!

  RALE ODLAZI. TRAJČE I RAJNA ULAZE U SOBU.

  TRAJČE

  Uf! Kon­ačno smo sami!

  RAJNA

  Šta ćemo sada?

  TRAJČE

  Žen­sko, muško i prazan krevet. Šta se radi u tom slučaju?

  RAJNA

  Beži se što dal­je od takvog slučaja!

  TRAJČE

  Zaš­to se bojiš?

  RAJNA

  Muž mi je tu!

  TRAJČE

  Gaz­da Šema je ovde?

  RAJNA

  Da! Maski­rao se u slugu!

  TRAJČE

  Da ti se nije pričinilo?

  RAJNA

  Maski­rao se za da me uhvati u neverstvu!

  TRAJČE

  Kako zna da si tu?

  RAJNA

  Potkazi­vači su svu­da a ona komisi­ja za lus­traciju.. nigde je nema!

  TRAJČE PRITISKA DUGME. BALETOV KREVET ODLAZI A DOLAZI KREVET NA KOM SEDI PIŽE.

  PIŽE

  E ovo ispade kao u onom vicu: „Nahrani pse i ne diraj instru­mente!“ Ko vam je rekao da stiskate te dugmiće?

  RAJNA

  Jao moj muž!

  TRAJČE

  Gaz­da Šema?

  PIŽE

  Šta je sledeće? Stis­nućete dugme za nuk­learni napad? Pa posle boli me ovde, boli me onde…

  TRAJČE

  Prjatelju! Pri­jatelju! Ne veruj u ono što vidiš! Ćorav da umrem ako te lažem!

  RAJNA

  Molim te ne osuđuj pre nego što me čuješ!

  PIŽE

  Izvi­nite koga tražite?

  TRAJČE

  Pa u tome je prob­lem! Niko­ga ne traži­mo a pojavlju­ju se svi!

  PIŽE

  Ko se pojavljuje?

  TRAJČE

  Ko stigne!

  PIŽE

  Isti­na?

  TRAJČE

  Mla­dosti mi ako te lažem!

  PIŽE

  Klet­va ti ne važi.

  TRAJČE

  U tebe se kunem!

  PIŽE

  Pu! Pu! Pu!

  RAJNA

  Nis­mo imali nikakvu nameru da se sretnemo!

  TRAJČE

  Sve je ispa­lo ovako radi jednog pisma!

  RAJNA

  Jas sam kri­va za sve! Ja sam naruči­la pis­mo zato što sam mis­lila da me…

  TRAJČE

  … izn­ev­er­avaš!

  RAJNA

  Molim te da mi oprostiš zato što…

  TRAJČE

  …ću da se samoubijem!

  RAJNA

  Pa posle…

  TRAJČE

  Biće nam žao svi­ma! Evo kaži i ti…

  RAJNA

  Kako da te razuverim?

  TRAJČE

  Ako tre­ba…

  RAJNA

  Zak­leću se u majku!

  TRAJČE

  Šta ćeš da kažeš ti — tako će i biti!

  PIŽE NAGLO USTAJE SA KREVETA I ODLAZI.

  PIŽE

  Moram da odne­sem ver­mut kog jednog našeg čove­ka koji vež­ba da bude evropejac!

  RAJNA

  Šta ti je? Zaš­to mi ovo radiš?

  TRAJČE

  Pri­jatelju, u ovakvim momen­ti­ma ver­mut ti je važni­ji od nas!?

  PIŽE

  Brzo ću se vratiti.

  TRAJČE

  Ja da se pitam, ne mora nika­da da se vratiš ali moramo da rasčis­ti­mo ovu stvar.

  PIŽE

  Poslaću čis­tačicu!

  RAJNA

  Bol­je da me psju­ješ ili biješ!

  PIŽE

  Sada sam zauzet.

  RAJNA

  Reci barem da mi veruješ!

  PIŽE

  Veru­jem ti!

  RAJNA

  Onda polju­bi me!

  PIŽE JE STRASNO ZAGRLI I DUGO JE LJUBI.

  TRAJČE

  Zakas­nićeš sa vinjakom!

  PIŽE

  Nije vin­jak, ver­mut je!

  TRAJČE

  Šta i da je, moraš to hit­no da odneseš!

  PIŽE

  Ti li ćeš da mi kažeš šta da radim u životu!?

  TRAJĆE

  Neee… Samo sam hteo…

  PIŽE

  Meni moja maj­ka, supru­ga i švaler­ka ne sme­ju da mi beknu a ti…

  RAJNA

  Imaš majku!?

  PIŽE

  Svako ima majku!

  RAJNA

  Pa zar nisi rekao da je umr­la kad si imao sedam godina!?

  PIŽE

  Gospođo, poz­na­jem jednog dobrog psihijatra…

  RAJNA

  Jesi li ti moj suprug ili nisi?

  PIŽE

  Ja sam rad­nik u ovom hotelu!

  RAJNA

  Jaoj šta me je snaš­lo… Kuku mene!

  DOLAZI POP BALE.

  POP BALE

  Za dru­go ne znam, ali starost i reumu da izbegavate!

  PIŽE

  Pope, reci ko sam ja!

  POP BALE

  Pa zar ti ne znaš!?

  PIŽE

  Pa kako što je krenu­lo neću ni da znam!

  RAJNA

  Ko je ovaj čovek?

  POP BALE

  Piže.

  TRAJČE

  Piže?

  POP BALE

  Domar je u hotelu.

  TRAJČE

  Neverovat­no! Obo­je su isti kao iz šapi­lo­grafa da su izašli!

  DOLAZI FERDO.

  RAJNA

  Gospo­dine portiru!

  FERDO

  Gospođo, ja sam najveći asis­tent — red­itelj svih vremena!

  RAJNA

  Gospo­dine asis­tent — red­itelju svih vre­me­na, ko je ovaj čovek?

  FERDO

  Piže.

  RAJNA

  Ovde je neko lud.

  FERDO

  Da je samo neko, pa ajde… Zaš­to se šetaš sa tom  flašom ceo dan?

  PIŽE

  Umro mi je pas!

  FERDO

  Isti­na? Pa juče je trčkarao po dvorištu!

  PIŽE

  Juče je i Sto­janče naš trčkarao, pa posle je prestao zauvek!

  FERDO

  Od čega je umro?

  PIŽE

  Od prirodne smr­ti. Pregazio ga je auto.

  PIŽE ODLAZI. U HOTELU JE BUČNO I VESELO. DOLAZI KOLE DRŽEĆI ANU ZA RUKU.

  KOLE

  Ajde mala, pravac u krevet! Da ti bata Kole pokaže tri — četiri trikčića!

  PIŽE

  Šta hoćete gospodine?

  KOLE

  Hoću krevet u koji niko ne ulazi sem mene i ove lepotice!

  KOLE SE NAGLO UKOČI. PAUZA. TIŠINA.

  ANA

  Gaz­da Šema!?

  PIŽE

  Šta je svi­ma vama!?

  KOLE

  Ujko, mi smo ovde samo u prolazu!

  ANA BEŽI U RALETOVU SOBU. TRAJČE I RAJNA BEŽE U BALETOVU SOBU.

  RAJNA

  Uf!

  TRAJČE

  Posle tregera, krevet je najveći izum svih vremena!

  RAJNA SEDA NA KREVETU I ODMAH USTAJE!

  TRAJČE

  Šta ti je?

  RAJNA

  Pop me vata za dupe!

  TRAJČE

  Je li pope, ja god­i­na­ma radim na sluča­ju a ti odmah i pra­vo za dupe!

  POP BALE

  Krevet je moj!

  TRAJČE

  Krevet je tvoj, ali dupe nije tvo­je da ga hvataš!

  „RINGIŠPIL“ SE OKREĆE I DOVODI DO NjIH KOLETA KOJI JE ŠOKIRAN!

  KOLE

  Au!?

  RAJNA I TRAJČE

  Kole!

  KOLE

  Jeli ovo isti­na šta vidim!?

  RAJNA

  Ne! Nikako! Ima neka zabuna ali niko ne ume da je objasni!

  TRAJČE

  Neko nam nameš­ta nešto!

  KOLE

  Niš­ta ne znam! Krevet se obr­n­uo sam!

  RAJNA

  Šta ćemo da radimo?

  TRAJČE

  Imam jedan odličan plan!

  RAJNA

  Reci!

  TRAJČE

  Spašavaj kožu!

  TRAJČE I RAJNA BEŽE I NALETE NA ECU.

  RAJNA

  E još si ti falio! Šta radiš tu?

  ECO

  Dali su mi pogrešnu adresu!

  RAJNA

  A gde si hteo da odeš, u biblioteku?

  ECO

  Da, tre­ba mi neš­to make­don­s­ka enciklopedija!

  RAJNA

   Ne znaš da su je povukli?

  ECO

  U tom sluča­ju i ja ću da se povučem!

  RAJNA

  Šta si video-nisi video! Šta si čuo-nisi čuo!

  ODLAZE. KOLE IDE PREMA SOBI U KOJOJ SE ČUJE ŽESTOKA SVAĐA ANE I RALETA. ULAZI U SOBU. MRAK

  SCENA 13

  ECO I EVGENIJA.

  ECO

  Gospođo Evgeni­ja, dali je došla jed­na žena i zatraži­la krevet gaz­da Šeme?

  EVGENIJA

  Došla je!

  ECO

  A gde je sada ta žena?

  EVGENIJA

  Ne smem da kažem!

  ECO

  Moram da je upo­zorim! Radi se o njenom životu!

  EVGENIJA

  Ja nemam veze sa mojim a kamoli sa njen­im životom!

  ECO

  Videće je suprug ovde i ubiće je!

  EVGENIJA

  Jel tako? Ovde je!

  POKAZUJE RALETOVU VRATU. ECO KUCA NA TA VRATA.

  RALE

  Slo­bod­no!

  ECO

  Izvi­nite što smetam ali…

  ANA

  Jaoj!

  ECO

  Moja supru­ga!? Šta radiš ovde!?

  ANA

  A ti šta radiš ovde!?

  ECO

  Prvi sam pitao!

  ANA

  Pon­esta­lo mi kon­ca da dovršim „Tajnu večeru“ a plani­ram da izvezem i gob­len „Kon­ji na pojilu“. Rek­li su mi da tu ima neka žena koja pro­da­je baš takav konac!

  ECO

  Konac, a?

  ANA

  Konac!

  ECO

  Mene si našla da hladiš sa toplom vodom!?

  ANA

  Pomoć! Pomoć! Pomoć!

  ECO

  Šta ti je?

  ANA

  Kid­napo­vali su me i hoće da me siluju!

  ECO

  Ko?

  ANA

  Sada za sada niko, ali naći će se neko!

  ECO

   E taj „neko“ zažal­iće za ceo život!

  RALE

  Zaš­to? Šta fali ženici?

  ECO

  Ti si našao da je braniš!?

  RALE

  Posle dugo vre­me­na bio sam sam sa ženom…

  ECO

  Šta si rekao!?

  RALE

  I to ću da raču­nam kao inti­man odnos!

  ECO

  E sad ću ja da ti pokažem šta je inti­man odnos!

  IDE PREMA NjE­MU DA SE TUČE.

  ECO

  Držite me da ga ne ubi­jem! Držite me!

  NIKO GA NE DRŽI. RALE MU UDARA ŠAMAR!

  ECO

  Cvikaš a, cvikaš? Hajde udari me još jed­nom ako smeš!

  RALE MU UDARA JOŠ ŽEŠĆI ŠAMAR!

  ECO

  E radi ovakvih kao ti ne pri­ma­ju nas u Evropu! A i ti si me razočar­ala. Žena domaći­ca, sa diplo­mom iz sred­njeg ugos­titeljskog i… i… Družiš se ovakvim bitangama!?

  ANA

  Sluča­jno sam se našla u ovoj sobi…

  ECO

  E kako od toliko žena na ovom sve­tu baš si se ti našla ovde slučajno?

  ANA

  Eco, pa ti gledaš one emisi­je na onom „čenelu“… Na sve­tu ima mno­go mis­ter­i­ja a malo njih su razjašnjene!

  ECO

  Znam, znam… Ali krevet je mno­go zgužvan!

  ANA

  Sobar­i­ca im se razbolela!

  ECO

  Odak­le si ti toliko informirana!?

  ANA

  A ti šta radiš ovde!?

  ECO

  Jedan mi je pri­jatelj rekao da ovde mogu da nađem kar­bu­ra­tor za „fiću“ i… i… i…

  ECO JE ŠOKIRAN. GLEDA PIŽETA KOJI SAMO ŠTO SE POJAVIO SA FLAŠOM VERMUTA! ECO BRZO BEŽI!

  LILA/OFF

  Kuda ideš čoveče!?

  ECO/OFF

  Malo da prošetam!

  LILA/OFF

  Pa ne mora preko mojih nogu!

  MRAK.

  SCENA 14

  LILA I EVGENIJA.

  LILA

  Uf! Učini­lo mi se da vidim Ecu, domara gaz­da Šeme!

  EVGENIJA

  A vi koga tražite gospođo?

  LILA

  Uvek nale­tim na neko­ga koga ne tražim! Onaj što mi je pretrčao preko mojih štik­li „Pra­da“, je li domar gaz­da Šeme?

  EVGENIJA

  Moguće je, zato što je tražio krevet rez­ervisan na to ime.

  LILA

  I dru­go?

  EVGENIJA

  Došao je da upo­zori neku ženu da joj je muž sve saz­nao i da tre­ba da beži, a kad se sus­reo sa tom ženom ispade da mu je supruga!

  LILA

  Gde je red­itelj ove pretstave?

  EVGENIJA

  Ne razumem vas.

  LILA

  I ne tre­ba. Koji je krevet gaz­da Šeme?

  EVGENIJA

  Ovde!

  LILA KUCA NA POKAZANA VRATA. NIKO NE ODGOVARA.

  LILA

  Ko i da si, odgovori!

  KOLE-OFF

  Neću da odgov­orim! Samo hoću da sam što dal­je od ovog hotela!

  LILA

  Kole dušo, jesi li ti?

  KOLE-OFF

  Nisam!

  LILA

  Raj­na mi je rekla da će ulovi­ti supru­ga u nev­er­stvu u pet do pet, a nigde je nema! Jeli moguće da me nije čekala i ovaj dogaćaj da prođe bez mene!?

  LILA ULAZI U SOBU. KOLE PANIČNO BEŽI IZ SOBE I ULAZI U DRUGU. LILA POLAZI DA ODE I NA VRATIMA SUSREĆE GAZDA ŠEMU!

  ŠEMA

  Lila, jesi li to ti?

  LILA

  Bol­je da nisam!

  ŠEMA

  Zaš­to toli­ka skromnost?

  LILA

  Gospo­dine Šema, majke mi ne znam šta se dešava!

  ŠEMA

  Ne znam ni ja! Kad sam dobio tvo­je pis­mo, osećao sam se kao na matursko veče!

  LILA

  Isti­na?

  ŠEMA

  Kole­na su mi kle­cala i evo, do dan današn­ji ne mogu da ih smirim!

  LILA

  Da nije neka reuma?

  ŠEMA

  Jeste reuma, ali ljubavna!

  LILA

  Ne razumem.

  ŠEMA

  Jesi li videla Ecu, mog domara?

  LILA

  Zaš­to da ga vidim?

  ŠEMA

  Zato što sam ga ja poslao na ovaj sas­tanak u pet do pet. Ja nisam mogao da dođem, imao sam neki ban­ket… Ali u jed­nom trenutku sam se prosvetlio i doju­rio sam ovde da se sa tobom sretnem!

  LILA

  Sa mnom!?

  ŠEMA

  Da! Iako pis­mo nije bilo potpisano!

  LILA

  Kak­vo pismo?

  ŠEMA

  Pa to u kome mi zakazu­ješ sas­tanak u pet do pet!

  LILA

  Pa kako znaš da sam ga ja napisala?

  ŠEMA

  Pokazao sam ga Hariju.

  LILA

  Kome!?

  ŠEMA

  Har­alampi­ju, tvom suprugu, pre­poz­nao je tvoj rukopis.

  LILA

  Pokazao si pis­mo Haralampiju!?

  ŠEMA

  Pa takav je nar­o­d­ni običaj. Ako se sek­saš i ne kažeš nikome, isto je kao da se nisi seksao!

  LILA

  Oh majko mila! A gde je on sada?

  ŠEMA

  Uho­di me celo vreme. Sva­ki trenu­tak može da se pojavi!

  LILA

  Da beži­mo dok smo još živi!

  LILA BEŽI, ZA NjOM TRČI ŠEMA.

  ŠEMA

  Eh šta ti je ljubav! Lila, odmah dolaz­im samo da trknem do toale­ta, hit­no mi je!

  MRAK.

  SCENA 15

  FERDO, LILA, RAJNA I TRAJČE SEDE ZGUŽVANI I UPLAŠENI. PAUZA. TIŠINA.

  LILA

  Osećam da je u blizini!

  FERDO

  Bez panike. U ovakvim situaci­ja­ma, opas­nim po živ­ot, naj­važni­je je da se održi pris­ust­vo duha!

  TRAJČE

  Najsig­urni­je je da se održi otsust­vo tela!

  LILA

  Eksplodi­raće mi glava!

  RAJNA

  Taj tvoj Hari, sposoban je da zada glavobolju i aspirinu!

  TRAJČE

  Imamo li dovoljno hrane i vode?

  RAJNA

  Tebi je do jela i pića!?

  TRAJČE

  Sed­i­mo ovde tri sata. A ako tre­ba da sed­i­mo tri meseca?

  LILA

  A da pri­jav­i­mo policiji?

  FERDO

  Nikako! Ovo je ugledan hotel. Sman­jiće mi se promet.

  LILA

  Sada će vam se povećati ubistva!

  FERDO

  Vi sedite ovde, a ja ću da odem i uzmem moju sačmaricu!

  FERDO POLAZI I ODMAH SE ZAUSTAVLjA!

  HARI-OFF

  Gde se kri­jete bed­ni­ci da vas ja vidim!

  FERDO

  Niko da se ne javlja!

  TRAJČE

  Ih! Taman sam pomis­lio da se jav­im ko dobrovoljac!

  FERDO

  Slušaj dečko, i ja sam za humor ali ne po svaku cenu! Živ­oti nam vise ko sline na nosu a ti se zajebavaš!

  HARI-OFF

  Da vas učin­im ko reše­to a posle na miru da robijam!

  OLI-OFF

  Rekla sam vam da nema nikog! Ovo je napušten hotel!

  FERDO

  Sad sam se setio! Pro­dao sam sač­mar­icu kad su se razoružavali bor­ci za ljud­s­ka prava!

  U SOBI ULAZI ŠEMA.

  FERDO

  Opet ti!?

  ŠEMA

  Izvi­nite što kas­nim, uva­tio me neki proliv…

  FERDO

  Pa jesam li ti rekao da obučeš rad­nu uniformu?

  ŠEMA

  Zaš­to? Ja ne radim ovde!

  FERDO

  Vidim da ne radiš a svakog mese­ca uzi­maš platu!

  ŠEMA

  Gospo­dine Fer­n­i­nandćiću, dra­ga mi je krof­na sa prah šećerom, ali draža mi je isti­na. Znate li ko sam ja?

  FERDO

  Poz­na­jem te mno­go više nego što to mogu da podnesem!

  ŠEMA

  Ja se izv­in­javam ali moram da vas razočaram. Ja sam vlas­nik „Gaz­da Šema kom­pani komerc, eksport-import, osig­u­ran­je, šleperi i svako­jake druge aktivnosti!“

  FERDO

  Kamen! Opet je kom­plet­no pijan!

  ŠEMA

  Pijan ne pijan, kupiću ovaj takoz­vani hotel i pre­na­meniću ga u lud­nicu a ti ćeš biti stal­ni pacijent!

  FERDO

  E sad si prekar­dašio! Ski­daj ovu smešnu odeću, samo brukaš ovaj ugled­ni ugos­titeljs­ki objekt!

  FERDO SILOM KOMPLETNO SVLAČI ŠEMU I ZAGLEDA SE U NjE­GOVE GENITALIJE.

  FERDO

   A sada brukaš i muš­ki rod!

  ŠEMA

  Pitaj moju suprugu dali brukam muš­ki rod.

  PAUZA. TIŠINA.

  FERDO

  Nije fer. Zar nis­mo rek­li da ne upliće­mo familiju!?

  ŠEMA ODLAZI. DOTRČI EVGENIJA.

  EVGENIJA

  Gospođa je dobi­la nervni slom!

  FERDO

  Baš sad je našla! Šta joj je?

  EVGENIJA

  Hoće da se baci kroz prozor!

  FERDO

  Gde je?

  EVGENIJA

   U podrumu!

  FERDO

  Pa šta čekate? Pop­nite je na trećem spratu!

  EVGENIJA ODLAZI.

  LILA

  Kako možete da budete toliko surovi?

  FERDO

  To je ter­api­ja. Kad se pop­ne visoko, gubi želju da skoči!

  DOLAZI PIŽE.

  PIŽE

  Šefe! Neko mi je ukrao uniformu!

  FERDO

  Obu­ci šta bilo i odmah idi na železničkoj stanici!

  PIŽE OBLAČI ODEĆU GAZDA ŠEME. ČUJE ZVONO ULAZNIH VRATA. PIŽE SE ŠTRECA!

  PIŽE

  Ko izmis­li zvono da me štre­ca ceo život!?

  FERDO

  Šta si rekao?

  PIŽE

  Rekoh, zvono je veo­ma prak­tič­na stvar. Kada zvoni znaš da neko dolazi!

  EVGENIJA-OFF

  Ovu­da doktore!

  FILIP-OFF

  Nisam došao ovde da pre­gle­davam duševno bolesne!

  PIŽE ODLAZI. DOLAZE EVGENIJA I FILIP.

  EVGENIJA

  Slučaj je hitan! Gospođi zvoni u ušima!

  FILIP

  Pa to je nor­mal­na pojava.

  EVGENIJA

  Da, ali posle hoće da skoči kroz prozor!

  FILIP

  Po tom redosledu?

  EVGENIJA

  Pa da je obr­nu­to poz­vali bi popa  e ne doktora!

  FILIP

  Mis­lim, pre da joj zvoni u uši­ma i pre da skoči sa balkona, šta radi njen suprug?

  EVGENIJA

  Na šta konkret­no mislite?

  FILIP

  Tebi kad zvoni u uši­ma, šta radiš sa svo­jim suprugom?

  EVGENIJA

  Da vam nije nez­god­no da vam kažem…

  FILIP

  E baš to tre­ba da radi i ona sa svo­jim suprugom!

  MRAK.

  SCENA 16

  GAZDA ŠEMA KOMPLETNO NAG IDE DO ČIVILUKA NA KOME JE PIŽEOVA ODEĆA.

  ŠEMA

  Dobro je što je nes­tao onaj ludak Hari. Nije dobro što su mi pokrali odeću. Eh… bol­je mi je bilo kad sami bio bolestan! More samo da spasim živu glavu! Bestra­ga nek je i ljubav i garder­o­ba i butur!

  ŠEMA OBLAČI PIŽEVU UNIFORMU. DOLAZE TRAJČE I RAJNA.

  RAJNA

  Brzo da nađe­mo neka kola i da nas nema odavde!

  TRAJČE

  Eno ga portir!

  RAJNA

  Super!

  ŠEMA

  Baš lepo!

  RAJNA

  Piže, brzo kola!

  ŠEMA

  E mno­go je smešno!

  TRAJČE

  Požuri da ne pređe­mo u tragediju!

  ŠEMA

  Šta radiš ti ovde sa mojom ženom?

  TRAJČE

  Ali pri­jatelju, mal­o­pre smo ti objašnjavali…

  ŠEMA

  Mal­o­pre za mal­o­pre, sad ću da te zadavim!

  ŠEMA GA HVATA ZA VRAT I POČNE DA GA DAVI.

  TRAJČE

  Imam posled­nju želju!

  ŠEMA

  Žel­ja ti je ispun­je­na! Hteo si da tucaš moju ženu!

  TRAJČE

  Niš­ta se nije desilo!

  ŠEMA

  E pa sad šta da ti radim? Ko je za šta učio!

  DOLAZI FERDO.

  FERDO

  Šta radiš Piže!?

  ŠEMA

  Nisam Piže ali zadaviću ga!

  FERDO

  Prvo ću ja tebe da zadavim!

  SVA TRIJICA SE DAVE! MRAK.

  SCENA 17

  RALE IZLAZI IZ SVOJE SOBE.

  RALE

  Da je bio čak i Godo, do sada bi stigao!

  RALE ODLAZI. DOLAZE KOLE I LILA.

  KOLE

  Mis­lim da je kra­jn­je vreme da se beži!

  LILA

  Samo da ne nale­ti­mo na Harija!

  KOLE

  Koji Hari?

  LILA

  Onaj što me uze mladu i nev­inu i stal­no nosi otkočen pištolj!

  KOLE

  Molim te ne spom­in­ji mi ga! Gubim želju i za bekstvo!

  HARI-OFF

  U bestra­ga! Ovo­liko vre­me­na nisam jurio zečeve! Abre predaj te se, neću da vas ubi­jem! Samo ću da vas mučim!

  KOLE ULAZI U JEDNU SOBU TRESNE VRATA ZA SOBOM! LILA ZAPAŽA OTVORENA VRATA RALETOVE SOBE I UPADA U NjU!

  RALE

  Ooo… samo meso doma došlo!

  LILA

  Samo ako me dotakneš ruka će ti se osušiti!

  RALE

  Isti­na?

  LILA

  Klet­va mi se mno­go hvata!

  HARI

  Satrt ću vas sve! Niko ne sme da se igra sa Har­i­je­vim emo­ci­ja­ma, pogo­to­vo kad su ljubavne!

  HARI SE SNAŽNO ZALETI U NEPOZNATOM PRAVCU. ISPRED VRATA LILA UDARA ŠAMAR RALETU!

  LILA

  Pusti me, puš­ka da te zbiči!

  RALE

  Kad ćeš posta­ti baba, molićeš za ovakvu priliku!

  RALE ULAZI U SOBU. DOLAZI ŠEMA.

  ŠEMA

  Znam jed­no skrovi­to mesto!

  POLAZE A U NJIHOV SUSRET ČUJE SE POBESNELI GLAS HARIJA.

  HARI-OFF

  Sad ste gotovi!

  LILA I ŠEMA BEŽE NA DRUGU STRANU A HARI ZASTAJE PRED JEDNA VRATA I SNAŽNO LUPA NA NjU!

  HARI

  Otvorite!

  KOLE-OFF

  Ne može se ući!

  HARI

  Bada­va se kri­jete, video sam vas!

  EVGENIJA

  Šta tražite gospodine?

  HARI

  Gaz­da Šemu i moju suprugu koja je s njim!

  EVGENIJA

  Ova­mo.

  POKAZUJE MU KOLETOVU SOBU. HARI LUPA NA VRATA.

  HARI

  Otvorite dok sam fin!

  KOLE

  Nema nikog!

  HARI PROVALI VRATA A KOLE SKAČE SA KREVETA!

  HARI

  Gde mi je žena?

  KOLE

  Ne znam! Pre­tre­site me!

  HARI PUCA KA KREVETU. KREVET SE OKREĆE I POJAVLJUJU SE LILA I PIŽE. HARI NE PRESTAJE DA PUCA. PIŽE I LILA POBEGNU A HARI TRČI ZA NjI­MA. SVI U HOTELU DOTRČE I OPKOLJAVAJU HARIJA DRŽEĆI NjE­GOVU RUKU SA PIŠTOLJEM KOJI NE PRESTAJE DA PUCA! MRAK.

  SCENA 18

  SVE ISTO KAO U ČETVRTOJ SCENI. KUĆI KOD GAZDA ŠEME.

  ECO

  Šta si radi­la u hotelu?

  ANA

  U čemu!?

  ECO

  U hotelu „Posled­n­ja šansa“.

  ANA

  Šta je to?

  ECO

  To je mesto gde sam te uhva­tio inflangranti!

  ANA

  Šta ti to znači?

  ECO

  I tebi tre­ba da znači!

  ANA

  Ne razumem.

  ECO

  Šta si radi­la u onom kupleraju?

  ANA

  Eco, da se ne pomer­im sa mes­ta, ako sam se micala sa ovog mesta!

  ECO

  Pa ja sam te tamo video!

  ANA

  Sig­urno?

  ECO

  Garan­tu­jem ti!

  DOLAZE RAJNA I TRAJČE.

  RAJNA

  Je li došao moj muž?

  ECO

  Svi ga čekamo. Moramo da raz­jas­ni­mo jed­nu mis­ter­i­ju koja je…

  RAJNA

  Čeka­jte ga na dru­gom mestu!

  ECO I ANA ODLAZE.

  TRAJČE

  Najzad na slo­bod­noj teritoriji!

  RAJNA

  Lako je tebi, a kada dođe moj muž šta da mu kažem?

  TRAJČE

  Kaži mu da me ne davi i bez nje­ga imam dovoljno prob­le­ma sa hemaroidima!

  RAJNA

  Ti mu kaži, meni niš­ta ne veruje!

  TRAJČE

  Šta da mu kažem? Niš­ta se nije desilo!

  RAJNA

  Ali moj muž ne zna da se niš­ta nije desilo!

  TRAJČE

  I da se desi­lo opet ne bi znao!

  DOLAZI LILA MRTVA UMORNA I SKLJOKA SE NA PRVU STOLICU!

  LILA

  Uf! Dos­ta mi je od streso­va! Pobeći ću od kuće i nika­da se neću vrati­ti! Kako pono­vo da gledam svo­ga vernog muža u oči?

  RAJNA

  Moramo da se osig­u­ramo. Ili je moj muž izgu­bio razum ili nam je sve ovo smestio!

  LILA

  I meni tu neš­to zaudara.

  TRAJČE

  I meni!

  ZVONO NA ULAZNA VRATA UPORNO ZVONI. NIKO NE REAGUJE. POSLE NEKOG VREMENA DOLAZI ECO.

  ECO

  Gospođo! Gospođo!

  RAJNA

  Šta je?

  ECO

  Gospodin!

  RAJNA

  Koji gospodin?

  ECO

  Gaz­da Šema!

  RAJNA

  Gde je?

  ECO

  Ja sam mu otvo­rio vra­ta a on me pita: „Je li tu stanu­je gospodin Šema?“

  RAJNA

  A ti šta si mu rekao?

  ECO

  Hi! Hi! Hi! A ja, da budem na nivou, rekao sam mu: „Da, da… ovde stanu­je!“ He, he, he…

  TRAJČE

  A on?

  ECO

  Reče da je došao da vrati gazd­inu odeću i uzme svo­je rad­no odelo.

  RAJNA

  Aaa… Dos­ta mi je od ove komedije!

  ECO

  Sedi u hod­niku i čeka. Šta da mu kažem?

  RAJNA

  Ja ću mu reći!

  SVI DOLAZE DO HODNIKA. PIŽE DRŽI ŠEMINU ODEĆU.

  RAJNA

  Šta radiš ovde?

  PIŽE

  Čekam gospo­d­i­na Šemu.

  RAJNA

  Tra­jče, ti si mu stari drug. Ovakav li je bio i kao dečak?

  TRAJČE

  Još gori!

  RAJNA

  Gori od ovog?

  TRAJČE

  Kada je imao sedam god­i­na, roditelji su ga molili da pobeg­ne od kuće!

  LILA

  Pa da ga zamolimo i sada?

  TRAJČE

  I sa nikim nije pričao!

  RAJNA

  Pa neka ne priča ni sada!

  TRAJČE

  Šema, lepo ti kaže ženi­ca, ne pričaj!

  PIŽE

  Ja sam Piže i uvek ću pričati!

  LILA

  E dobro de, Ti si Piže! Bol­je je sada?

  PIŽE

  Ooo… gospođo, sećate se kad smo se skri­vali od onog ludaka?

  LILA POBEŽE NA DRUGU STRANU.

  PIŽE

  Hi! Hi! Hi! Svi živite zajed­no? Lepo ste to sredili! He! He! He…

  SVI ZBIJENI JEDAN DO DRUGOG PRILAZE MU I POSMATRAJU GA. PAUZA. TIŠINA.

  PIŽE

  Šta vam je?

  RAJNA

  Šta je nama!?

  LILA

  Bra­vo bre dečko!

  PIŽE

  Mno­go ste mi sim­patični ali malo ličite kao da ste udareni mokrom čarapom!

  RAJNA

  Ako si bolestan, tre­ba da kažeš, nego­v­aću te. Ali ako se pretvaraš…

  PIŽE

  Ponekad se pret­varam ali nisam bolestan.

  RAJNA

  Nema potrebe za glumatan­jem. Rekla sam ti da između mene i Tra­jče­ta nema ničeg!

  PIŽE

  Šta?

  RAJNA

  Evo i gospođa Lila je tu da ti potvr­di istinu! Reci mu Lila!

  LILA

  Izv­in­javam se… A dali sam pod zakletvom?

  RAJNA

  Lila!

  LILA

  Sve si je tako!

  RAJNA

  Eto!

  TRAJČE

  Jesi video? A ti se hteo da me udaviš!

  RAJNA

  A sada ga polju­bi kao niš­ta da nije bilo!

  PIŽE STRASNO ZAGRLI TRAJČETA I DUGO GA LJUBI U USTA! TRAJČE POČINJE DA SE KOPRCA KAO DA SE DAVI I JEDVA SE OTRŽE!

  TRAJČE

  Uf! Bol­je mi je bilo kad si me davio!

  PIŽE

  Jeli, gde si naučio ovako lepo da se ljubiš?

  TRAJČE

  Idem kući i nikad neću da izlaz­im! Svađaću se sa ženom svakog dana dali fud­bal ili turs­ka ser­i­ja… dali ovo ili ono… Ovo već nije ono!

  LILA

  U pravu si. Ovako da se celi­va muško!?

  TRAJČE

  Baz­di na alkohol!

  RAJNA

  Tajno piješ?

  PIŽE

  Ima rupice na zidovi­ma u hotelu i ja vir­im u sobe!

  SVI SE ZAPREPAŠĆENO ZAGLEDAJU. MRAK.

  SCENA 19

  SVI IZ PRETHODNE SCENE PLUS DOKTOR FILIP.

  FILIP

  Napij se od ovog i uživaj.

  PIŽE ISPIJA ČAŠU I MRŠTI SE.

  PIŽE

  Šta je ovo?

  FILIP

  Vija­gra.

  PIŽE

  Ti mene da ne zaje­bavaš slučajno?

  FILIP

  Zaš­to slučajno?

  PIŽE

  Pa ovo nije vermut!

  RAJNA

  Poslali smo jed­no dete da ti kupi flašu vermuta.

  FILIP

  Sada je naj­važni­je da se odmoriš.

  PIŽE

  Nisam umoran!

  RAJNA

  Al zato smo mi umorni!

  FILIP GURA PIŽETA PREMA JEDNOJ SOBI. DOLAZI KOLE.

  KOLE

  Šta se dešava?

  FILIP

  Niš­ta, gaz­da Šemi malo mu nije dobro.

  KOLE

  A meni od onog hotela, mno­go mi nije dobro!

  FILIP

  Nisi ti za takav hotel. Za tebe je izviđačč­ki kamp.

  PIŽE

  Gde sam došao gde sam se zapustio!

  NAPITAK VEĆ DELUJE I PIŽE SE SRUŠI NA KREVETU! FILIP ZALUPI VRATA ZA NjIM!

  KOLE

  Kako mu je doktore?

  FILIP

  Ako ne bude kom­p­likaci­ja, umreće!

  NEKO POKUŠAVA DA OTVORI ULAZNA VRATA I KAKO NE USPEVA BEZ PREKINA ZVONI.

  RAJNA

  Kole idi vidi ko je došao da nas maltretira.

  KOLE OTKLjUČA­VA VRATA  I ZALEDI SE! NA VRATIMA STOJI GAZDA ŠEMA U ODEĆI PIŽETA. NA NJEMU BELI OSTATCI OD KREČA.

  ŠEMA

  Kuda ide ovaj svet? Od onog hotela ne mogu da pobeg­nem, a kući ne mogu da uđem! Ima li neko pametan da ovo objasni?

  TRAJČE

  Vidi, svet je postao…

  ŠEMA

  Rekao sam neko pametan!

  KOLE

  Aaa… Mmm… Iii…

  ŠEMA

  Šta ti je?

  KOLE ŠOKIRAN POKAZUJE PREMA SOBI GDE JE PIŽE.

  KOLE

  Bože… ja ću da poludim… Goto­vo! Lud sam!

  KOLE PANIČNO BEŽI SA SCENE!

  ŠEMA

  Vidi, dete stvarno polude! Šta mu bi!?

  GROBNA TIŠINA. SVI GA GLEDAJU KAO ZALIVENI.

  ŠEMA

  Pitao sam, „šta mu bi?“

  FILIP

  Niš­ta, proćiće mu… Ima trau­mu od posete onog hotela…

  ŠEMA

  Vidim vama niš­ta ne fali.

  LILA

  Ah… duša mi zna!

  RAJNA

  Nemoj da me pitaš!

  ŠEMA

  Pitam te: Šta si radi­la u onom hotelu?

  RAJNA

  Niš­ta! Pošla sam da kupim zavese i umesto u rad­nju greškom sam ušla u hotel! I kad tamo, baš takve zavese koje odavno tražim!

  ŠEMA

  A kako je moja odeća došla ovde? Mis­lim, logično je da moja odeća bude u mojoj kući ali posled­nji put sam je video u onom prokle­tom hotelu i bila je na meni!

  RAJNA

  I tebe smo mal­o­pre videli kako si legao u kreve­tu a evo sad se opet pojavlju­ješ na ulaz­na vra­ta! Kako to objašnjavaš?

  ŠEMA

  Poli­tičari se pojavlju­ju na hil­jadu mes­ta a vi se čudite što se ja pojavlju­jem na dva!

  TRAJČE

  Nas zbun­ju­je fakat da se to deša­va istovremeno!

  ŠEMA

  I mene zbun­ju­je ali gde da se žalim?

  DOTRČAVA ECO.

  ECO

  Šta je Koletu?

  FILIP

  Niš­ta, malo je poludeo!

  ECO

  Popeo se na krov!

  LILA

  Gamižu na Mont Ever­estu, pa šta?

  FILIP

  Idi ti i done­si to šta sam ti rekao!

  ECO ODLAZI. DOTRČAVA KOLE I POKAZUJE NA ŠEMU.

  KOLE

  On je dvo­ji­ca! On je dvo­ji­ca! I tamo i tu! I tamo i tu… I tamu i tu…

  ŠEMA

  A šta ste radili vi kad sam vas ulovio u ono zloči­načko gnjezdo?

  TRAJČE

  Spašavali smo živu glavu!

  ŠEMA

  Sad i ja spašavam moju! Gubite se svi odavde!

  LILA

  Ali gospo­dine…

  ŠEMA

  Neću da vas znam!

  FILIP

  Iza­đite svi, polako i bez panike. I dođite kad se smiri.

  RAJNA

  Znači da se selim odavde?

  SVI ODLAZE UVREĐENI I LJUTI.

  ŠEMA

  Sakri­vaj se od ovog, sakri­vaj se od onog. Uvrede, ritan­je, šamari… Bežao sam preko ćerami­da kao mač­ka u feb­ru­aru.. Šta me gledaš tako?

  FILIP

  Malo si bled…

  ŠEMA

  Kako da ne budem? Iskotrl­jao sam se po onim ćerami­dama i srećom pao sam u bure­tu sa krečom! Sreća, zato što su na bure­tu bili naslon­jeni grab­ul­ja i lopa­ta… možeš da zamis­liš! Pa još i onaj Hari, pok­lopac na sve! Abre takve kao on u antičko doba još kad se rode, bacali su ih sa karpe! A danas se svako slo­bod­no šeće sa piš­tol­jem kao sa sladole­dom! Ko sad tu nije normalan?

  DOLAZI ECO SA ČAŠOM VODE I LjEKOVE.

  FILIP

  Popij ovo i bićeš ko nov.

  ŠEMA

  Ja?

  FILIP

  Pa ti si gaz­da Šema, jel tako?

  ŠEMA

  A ko da bude? Šta je ovo?

  FILIP

  Ovo je sred­st­vo za smiren­je koje ne smiru­je, ali te pravi zado­vol­jan što si napet!

  ŠEMA ISPIJA LEKOVE I ODMAH POČIN­jE DA PLjUJE!

  ŠEMA

  Pu! Pu! Pu! Jebem ti, bol­je da sam pojeo gov­no! Šta si mi dao?

  FILIP

  Pa iste lekove sam ti dao i mal­o­pre i nisi se žalio…

  ŠEMA

  Imam ušteđev­inu od neko­liko mil­iona evra. Sve ću da ih dam da vas lik­vidi­ra­ju! A posle i ja ću da se lik­vidi­ram, za da ne moram da se sećam na vas!

  FILIP

  Proćiće ti. Ovo je trau­ma od onog hotela.

  ŠEMA PRILAZI NAJBLIŽEM KREVETU.

  ŠEMA

  Ko šta hoće neka kaže, dom si je dom! Nema ljepšeg od raha­ta! Leći ću i neću se budi­ti! Dome, slat­ki dome… „Hotel! Ne pod­nosim hotel-motel! Mrz­im hotel… „

  IDUĆI PEVA PESMU BJELOG DUGMETA I SKLJOKA SE U KREVET. PAUZA. TIŠINA. ČUJE JE ZVONO ULAZNIH VRATA. ECO OTVARA VRATA I DOLAZI SA FERDOM.

  FERDO

  Jeli tu gaz­da Šema?

  ECO

  Pa sad… zav­isi kako gledate…

  FERDO

  Kako i da gledam, raču­ni u hotelu nisu plaćeni!

  ECO

  Ne razumem se u finasije…

  FERDO

  A razumeš se u tuđe žene, upišanko?

  FERDO DOLAZI DO KREVETA.

  FERDO

  Šta radiš tu džuke­lo jed­na? Sad ću da te zadavim!

  ŠEMA SKOČI IZ KREVETA!

  ŠEMA

  Ne mora da žuriš, prvo da se razumemo!

  FERDO

  Hotel ključa od gosti­ju a ti si ovde izležavaš!

  ŠEMA

  Samo što sam legao!

  FERDO KREĆE DA GA DAVI.

  ECO

  Stani čoveče, to je moj šef!

  FERDO

  More kakav šef, to je moj portir!

  DOTRČI RAJNA I STADE IZMEĐU NjIH.

  RAJNA

  Slušaj ti por­tiru jedan! Ovo je moj muž i da te nema odavde!

  FERDO

  Ovaj tu je vaš muž!?

  RAJNA

  A ko da mi bude?

  FERDO

  Uh! Još dok sam bio mali nisam imao ovakvu halucinaciju!

  TRAJČE

  Onaj koga smo ljubili!

  FERDO

  Najbol­je je da idem i niš­ta da ne pitam!

  FERDO ODLAZI. ŠEMA JE DUBOKO RAZOČARAN.

  ŠEMA

  Prostak­luk je državni nepri­jatelj broj jedan! Sad ću da leg­nem i da me ne budite dok vam ne kažem!

  ŠEMA ULAZI U SOBI GDE JE PIŽE, GLADNO KRIKNE I PANIČNO SE VRAĆA!

  ŠEMA

  Ja ležim tamo u mom kreve­tu! Ja sam tamo! Tamo! Ovde ima duho­va! Ovde ima duhova!

  IZ DAJjINE DOLAZI HARIJEV GLAS.

  HARI-OFF

  Niko da se nija pomakao, odmah dolazim!

  MRAK.

  SCENA 20

  HARI I ŠEMA. PAUZA. TIŠINA.

  ŠEMA

  Ovo nema ni na fil­mu. Pobegli su od tebe glavom bez obzira!

  HARI

  Da smo u Ameri­ci, sada bi svi bili mrtvi i ta bi vest došla tek posle vre­menske prognoze!

  ŠEMA

  C! C! C!

  HARI

  Ameri­ka je mno­go pre Kolum­ba bila otkrive­na ali se to dugo zataškavalo!

  ŠEMA

  Nikad nisam bio u Ameri­ci. A šta ima tamo?

  HARI

  Rani­je su tamo bili Indi­jan­ci i kaubo­j­ci.  Otkad su se ispoubi­jali, ostali su samo glumci!

  ŠEMA

  A ti zaš­to si otišao tamo?

  HARI

  Zbog ljubavi.

  ŠEMA

  Lako se zaljubljuješ?

  HARI

  Uvek.

  ŠEMA

  Niko nije savršen…

  HARI

  Eh… Moja treća žena bila je savrše­na, ali umr­la je mlada.

  ŠEMA

  Od čega?

  HARI

  Boja ju je uništila.

  ŠEMA

  Kak­va boja?

  HARI

  Žuta. Obožavala je žutu boju. Ne samo što je far­bala kosu, oblači­la se u žuto od glave do pete. Ceo stan je bio žut, tapete, nameš­taj, cveće… čak i tele­fon. Jednog je dana dobi­la žuticu i tele­foni­rala je svom dok­toru. Došao čovek u stan i… nije uspeo da je pronađe.

  DUGA PAUZA. TIŠINA.

  ŠEMA

  Hari, dali znaš onaj krim­i­nal­is­tič­ki roman u kome žrtvu ubi­ja neko iz dru­gog romana?

  DUGA PAUZA. TIŠINA. ZATAMNENJE…

  .

  .

  K R A J

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja