Trijumfalna ponjava

Lat­est posts by Nadež­da Purić Jovanović (see all)

  .

  .

  .

  Kon­ci i konopci

  .

  Nemoć­na

  kao u čekanju

  pos­ma­tram

  sa visine

  žene i muškarce,

  parove

  trilinge fulove pokere,

  izmešane karte. Svi

  glu­plji od mene jer misle

  nemam nikakve veze sa njima.

  A isti­na je

  koju ću im poste­peno otkri­ti, samo dok

  poje­dem sve iz tanjira,

  isti­na da smo svi

  vezani kao užad

  ispre­sav­i­jani da ne znaš ni

  gde počin­jem ja a gde se

  završa­va

  žena-san­dala sa cig­a­re­tom zatim

  ver­na kopi­ja za sledećim

  stolom, u dru­goj boji

  klikom miša na saj­tu mode.

  Na Novom Beogradu nekad su bila

  samo tri restorana, a oko­lo zgra­da bili su svin­j­ci i vrbaci.

  Pre­ma toj činjenici

  mla­di biceps za trećim stolom

  od nas rezervisanih

  pot­puno je ravnodušan.

  Ali mi nismo.

  Mi smo nadmoćni

  starosedeo­ci: zun­za­li smo

  u svo­jim četvor­ougaon­im sindikalnim košnicama

  i nika­da nikakvog meda

  nikome nis­mo predali

  niti je ika­da išta

  mog­lo biti od nas

  Gle

  žena-devo­j­ka mag­ično depilirana

  vadi dete iz kolica.

  Kažem ti

  pre­pleteni smo kao kon­ci u kesama

  neured­nih šnajderki.

  Nemoć­na: suoče­na sa onim

  što me nadilazi.

  Ruke mi niz telo. Da sačekam

  bilo šta što dolazi posle.

  Dobro pomire­na sa tuđom

  sud­bi­nom, usko­ro i sa svojom.

  Šta je sve moglo –

  ala bi to bio živ­ot: pros­trani okean

  lavan­d­i­na polja

  balustrade medit­er­ana

  mudrost hlad­noće severa.

  Ovako –

  pro­lazi mužže­nadete izbrijano

  i opeglano tro­jed­no u promenadi;

  a posle ući će u

  novo­grad­nju,

  nes­taće iza svo­jih vrata;

  u ponedel­jak

  zvoniće im alarm,

  a hoće li se promeškoljiti?

  Pro­laze

  mužže­nadet­edete

  i još ženaže­nadete, svi naravno

  uparađeni, i nji­ma zvoni alarm na ikeinom stočiću

  u ponedel­jak ujutro.

  Pri­laz­im, nemam šta drugo

  zanemoćala, ruku klonulih

  da ih pitam

  da li me vole.

  .

  .

  Ka home­ostazi

  .

  sko­ro sva­ki dan

  pro­laz­im pored narodne

  kujne iz koje izlaze Romi

  i NeRo­mi sa kantama

  i tor­ba­ma raspro­stiru se po

  stani­ci i zaposeda­ju autobus

  jed­nom dečaku falilo je

  sto dinara i ja sam

  pone­se­na željom da

  pomognem presabi­rala sadržaj

  novčani­ka

  bili smo sami na stanici

  imala sam novčan­icu od petsto

  i od hil­jadu dinara a da rasitnjavam

  morala bih da pređem ulicu

  da prepešačim i onda bih svakako još više

  zakas­ni­la na rad­no mesto pod suncem

  pogodi­la me je nje­go­va tuž­na priča

  o dobrim profesorima

  koji­ma ne zna ime i o gaz­dari­ci koja mu je dala

  sto dinara da kupi hleb a te pare

  on je izgubio

  odnosi me auto­bus sa tačke dodira

  i kratko­tra­jnog pre­ple­ta moje i njegove

  priče

  no

  evo mu jedne pesme

  njome će se nahraniti

  kupi­ti leba

  vrati­ti dug gazdarici

  iskupi­ti me

  dok čeka lokalnu liniju

  ili sledećeg književnika

  .

  .

  Koji je tvoj plan?

  .

  Moj plan je da

  bleš­tim kao mutavi

  bezru­ki svetionik

  sa patrljci­ma od krila

  niz rep što se spuštaju

  Da uđem u

  blis­tavost

  kao udare­na

  Vol­tin­im lukom

  odape­ta vatrinom

  strelom

  Da osvet­lam doglas­nice

  širom sve­ta i veka

  Kratko­ročno?

  Da ne pišem više

  o nepopravljivosti stvari

  nego da svakome u redu

  spus­tim na jezik roze konfetu

  napravl­jenu zumbom

  u pod­nožju radnog stola

  sakrive­na

  kao da spremam

  novo­godišn­je iznenađenje

  sred bela leta

  od krep papira

  Dal­je?

  Zatim mi je plan

  da besprstom

  stopalom

  jedin­im vretenom

  napi­pam podzem­no povesmo

  i izvučem zlat­nu žicu

  i da se vrtim

  kao neprestani lilihip

  i zas­nu­jem

  tri­jum­fal­nu ponjavu

  Dugoročno?

  Ogrće­mo se zlaćanom ponjavom

  slav­i­mo pobedu poezije

  provodi­mo sa one strane na ovu

  kroz slavoluk zlaćani

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja