Trščani letopis

Lat­est posts by Julji­ja Stahivs­ka (see all)

   

   

  CRVENI ČOVEČULJAК

   
  mali crveni čovečul­jak
  sto­ji kao ukopan – on je skrušen

  tada ga živah­ni zeleni
  uzi­ma za ruku i pre­vo­di
  na drugu obalu

  oni napuš­ta­ju ovo carst­vo
  znatiželjnih smuđe­va što zagleda­ju u pro­zore
  potonu­log automobila

  i samo tračak svet­la
  iz tvo­jih oči­ju u moje

   

   
  * * *

  doš­lo je vreme da te volim
  usred ovog paper­ja topo­la
  što se nabi­ja u noz­drve letu

  dan sav­i­ja kič­mu
  na kra­ju dana osetiću
  da li tre­ba lju­biti zidove
  zgra­da u koji­ma
  se uči­lo živelo i volelo

  smrt odlazi bučno
  uz zvuke auto­mo­bi­la i zav­i­jan­je sire­na
  prokopa­van­jem novih kanala
  i trasa bez mahovine

  sve je kom­bi­no­vano povezano spo­jeno
  samo smo mi blizu ali nis­mo pod ruku
  samo me ti srce moje
  kroz krletku hraniš
  kao kanarinku

   

   
  TRŠČANI LETOPIS

   
  sve je tako razumlji­vo
  kao skok mačke koja lovi pobesnelu muvu
  po jun­skoj zagušljivoj toploti sobe

  peri­nom cve­ta topole prekrive­na je reka
  pored zapuštenog par­ka
  i još man­je raskošne brane

  zelenom sočivi­com je prekrive­na
  i paukovim pre­di­vom
  i kreke­tan­jem žaba

  nema nikakve razon­ode
  od dosade ceo cen­tar gra­da priv­i­ja se uz vodu
  uz rečne hidre i četinare u hidroparku
  uz punoglavce i šaš
  uz mekušce iz klase školj­ki
  uz pijav­ice okretne
  uz sav taj riblji svet sa per­a­ji­ma
  priv­i­ja se i moli

  samo dlan čuna kao zna­men­je
  klizi po nebeskoj površi­ni vode –
  a odd­ole će grgeč upisati u svoj trščani letopis:
  leta Boži­jeg 2009 a od postan­ka sve­ta 7517-te
  veliko čudo se zbi­lo od kra­ja zali­va sve do rukav­ca
  tako da na par min­u­ta sun­ca nije bilo
  i strah veli­ki i zna­men­je kra­ja
  i drhtan­je kore

  a to su oni koji su molili
  kucali na vra­ta vode
  i otvo­rili su im
  kao muvi prozorče

   

   
  КRUGOVI

   
  da li se sta­blo umara pri ras­tu
  da li mu dosa­di juri­ti dole
  mučno nadu­va­vati ako­rdeon svo­jih grana
  prav­i­ti gnez­da pti­ca­ma
  lomi­ti se padati i sav­i­jati se u buri

  glas­no cve­tati kao što ume i ćutke gubiti lis­tove
  bav­i­ti se foto­sin­te­zom i treper­i­ti
  ni šušnu­ti
  donosi­ti plodove bez
  sop­stvene oholosti
  suši­ti se
  imati večni spokoj pod grobom panja

  o tome je razmišl­jala kukav­i­ca preletajući

   

   
  * * *

   
  tvo­je srce spa­va
  kao u tre­zoru grudnog koša
  kao među rebri­ma got­skog kostela
  stis­nu­to i ćutlji­vo
  neis­pe­vano i neljubljeno

  zaš­to vene šire svo­je grane
  kad svet­lo pada na jed­nu stranu
  i zam­rza­va kao mis­ter­i­ja
  koja nebeska hir­jer­arhi­ja
  kroz irise vit­raža izran­ja
  pitan­ja se množe pop­ut mra­va
  odne­davno i ja imam komadić šećera za
  nji­hove beza­z­lene potrebe
  ali se odgov­ori iz mene lit­er­arno sme­ju
  i u svakom novom trsu
  kao u jajašcu ikre
  vidim kako se pojavlju­je tanana kič­ma –
  ver­i­tas est – on se stvrd­n­ja­va i naku­pl­ja
  snagu svakog dana
  i svakog časa

   

   

  * * *

   
  U ovim hlad­nim ćeli­ja­ma koje negu­je zima
  drveno raspeće bagre­ma tiho šušti
  prazn­im mahu­na­ma naših glaso­va
  od pti­ca zab­o­ravl­je­na gnez­da – razbarušene trave –
  par neči­jih vlasi tam­nih kao cigan­s­ka krv –
  lis­tić ribi­zle i bele tač­kice sreće

  iza brda se vidi grad nje­gov alu­mini­jum­s­ki đevđir
  prop­uš­ta kroz svo­je otvore pros­tor
  evo između zgra­da
  vidi se probuđe­na i topla cev ter­moelek­trane
  evo jaru­ga otkri­va grml­je
  evo hidropark se napeto cak­li
  kao bruše­na kristal­na vaza u komo­di bake
  evo ti iz ruke hraniš vev­er­icu i ona ćapa
  darove jeseni i skri­va ih pod sneg
  u mokro lišće i pesak

   

   
  VEČERNJA PESMA

   
  Borovi pate od žege nji­ho­va vojs­ka je sve­ta
  smo­la na dlanovi­ma je pop­ut stig­mi
  vidi se kako se kroz njih pro­bi­ja stoma
  a iglice gus­to leže

  šum­s­ka kupino boje venske krvi
  što si se uglav­i­la tu usred lišća i tiho sebi rasteš
  šta će tebi noć ti si i onako tamna

   

   

   
                       Sa ukra­jin­skog Jaroslav Кombilj

   

   

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja