U njemu

Lat­est posts by Miloš Petković (see all)

  .

  .

  U nje­mu

  .

  Kako divno plačeš dok vadim jez­gro iz oraha
  I dok me milu­ješ svo­jim suza­ma plašim se
  da ne klonem Vreme je mudrih osvajanja

  Pre­ma­lo reči imam za srećan kraj U nedrima
  skri­vam zametak Nes­lućenu mogućnost
  obnavljanja

  Moj gov­or traje
  U nje­mu sam zaključan

  .

  .

  Različi­ti

  .

  Rit­u­al je dobro uvežban.
  Zajed­no sa umorom,
  Zriš u meni.

  U knjiga­ma koje će čitati
  Naši potom­ci, tumači
  Umet­nos­ti skrivanja:
  različi­ti smo.

  Pop­ut vladara.

  Neu­moljiv sam:

  Pesak, gde su snovi
  Tra­jni­ji od onog ko ih sanja.

  .

  .

  Po vinu

  .

  Večer­amo milu­jući iskrzanu
  Ivicu gozbenog stolnjaka.

  Noći, noći, kada tela
  Hoda­ju po vinu.

  Čital­ice,
  Sva­ki stih je reljef:

  Obala,
  Dale­ki raj:
  Sklad­no upril­ičen za posete.

  Jer si zvez­da, umor­na pčela
  Na pro­zorskom oknu
  Nebeske gostionice.

  .

  .

  Sla­gal­i­ca

  .

  I dok smo čitali
  Knjige velik­ih filozofa,
  I dok smo u knjigama
  Sušili paprati,
  Bili smo nepotreb­no razdvojeni.

  Meni je svejedno,
  Radim suđeno.

  Ti u sebi skri­vaš nemir
  Koji ćeš prevazići
  Da bi do sledećeg došao.

  Otkri­vaš nove puteve
  I nežno, polako,
  Skla­paš svo­ju utvar­nu slagalicu.

  .

  .

  Goz­ba

  .

  Afiteatar je prazan. Gozbeni
  Stolovi postavl­jeni. Vetar
  Val­ja mirise do predvorja.
  Divno je imati zvanice
  Koje uvek dolaze.
  Kažu: ratovi­ma je došao kraj.
  Iako bez pobed­ni­ka, biće ih još.
  Sviće.
  Spo­jiću dlanove i razmisliti.
  O ljubavi.
  O nesagle­di­voj daljini,
  Mleven­om ribljem mesu.
  O našoj proslavi pričaće nemušte,
  Zabrađene devojke.
  Ruko­van­je je hrapava
  Trešn­ji­na kora.
  Mogućnost opstanka.
  Sazi­daće­mo vizan­ti­js­ki vrt.
  Uz vino,
  Ras­parati krte šavove istorije.
  Vetar val­ja mirise.
  U svakom oku, diskretno,
  Različit je sjaj. I vera
  U Boga, koga nećemo
  Bran­i­ti od jeretika.
  Bitan je povod.
  Mera, kojoj dugu­je­mo sve.
  U sve­mu, samoća je mera.
  Napisaću jed­nos­tavno pismo.
  Kao ždralov kljun.
  Na svako pitan­je, uzvratiti
  Istom merom.
  Okončati raz­gov­or. Ostvariti
  Žel­jenu pred­nost. I opstati.
  Tačan.
  Kao metronom.

  .

  .

  Pose­ta

  .

  Pričamo kao ljubavnici.
  Iza ugla dopire
  Spori ritam
  Deči­jeg doboša.
  Kli­mavi stočić odmara
  Svo­ju senku
  Na sob­nom tepihu.

  Neš­to dalje,
  Niz ulicu, odlazi dečak
  Koga nika­da neće­mo upoznati.

  .

  .
  pis­mo

  .

  Nebo je nedo­plete­na pauko­va mreža
  a tvoj pogled, vaku­mi­ra­no pro­zorsko okno,
  uprt u sina koji se uči jeziku.
  Uzgred,
  ugriz psa, goto­vo neose­tan: spre­man si.
  Čigra, igra, igrač, sve si.
  Jer voleo nisi,
  jer te voleli nisu.

  Od postan­ja, malo je reči u opticaju.
  Maj­ka suši koprivu.
  Stvara tišinu.
  Mape su pune kapilara
  raznih boja. Mogao si biti
  sva­ki čovek na plan­eti. I umirati,
  neko­liko puta dnevno.

  Čiz­ma, san­dala, stopa­lo boso, svejedno
  lovac ili lov­ina. Nas­tavl­ja se.

  Poez­i­ja je trag,
  u bekstvu,
  ostavljen.

  .

  .

  iz Lakon­skog dnevnika

  .

  Nisam spavao.
  Preko nek­ih mostova
  nika­da neću preći.
  Mno­go save­ta mi je udeljeno
  ovih godina.
  A zima miru­je, napolju.
  Pomis­lim na stihove
  pri­jatel­ja koga je pčela ujela za usnu.
  U ovim god­i­na­ma, oto­ci su neminovni.
  Stra­hom je lako zauz­dati svet.
  Jed­nos­tavno, ubod je ubod.

  .

  .

  Vraćan­je rečima

  .

  često odlaz­im u šten­ju. često vidim pogled krvnika
  u oči­ma zbun­jenog dete­ta. sve mi to pristaje.
  reka u provin­ci­ji je neost­vareni san kapetana
  prekookean­skog bro­da. povre­meno zatitra
  u ušnoj resi­ci zvuk brodske sirene
  a u zden­cu se prim­iri žar odbačene cigarete.
  niš­ta nisam ura­dio, ali, sve mi pris­ta­je: iza svakog zida,
  dru­gači­ja me mal­o­dušnost vreba.

  .

  .
  Trip­tih o klijanju

  1.

  toliko smr­ti za toliko dana, u odlivku samo jednog dana
  u kome će biti ugravi­ra­no tvo­je ime. ne odus­taj od namere
  Svete, tumači Ljubav, izno­va, tumači Skicu za povratak.
  taj Dan se neće zapamti­ti, na kratko – kako inače biva –
  napro­tiv: biće mir­išl­ja­va, nev­idlji­va tkan­i­na, čije će
  niti povezi­vati vra­tove prolaznika.

  2.

  neće kiša pop­uni­ti raz­va­line što zjape. senke
  ima­ju dovoljno slo­bodnog pros­to­ra, dovoljno
  pre­cizne da ne dozv­ole da pret­postavke jedna
  dru­goj ne zauz­mu Mesto. prek­lop­iće se mrlje
  u koji­ma nazire­mo Kon­ture sveg zrnevlja,
  izve­tre­lih sti­ho­va i razlivenih belega.

  3.

  bez žel­je za opros­tom, sva­ka Zablu­da svome bogu veruje.

  .

  .

  .

  .….….….….….….….….….….….……Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja