Uzajamnost paranja

Lat­est posts by Zor­i­ca Bajin Đukanović (see all)

  .

  .

  .

                                                          za M.B.

   .

  Ne hvala,

  rekao je Ted Silviji

  koja je vadi­la stoti kolač

  iz pre­plašene pećnice

  pre no što su zalebdeli

  nad gus­tom vodom

  uza­jamnog paranja.

  Tvoj prob­lem je

  što nemaš temu,

  uzmeš testo teme

  i uroniš u njega

  pa tek onda pokušaš

  da otvoriš oči.

  Što lep­ljivi­je, što tamnije

  to bol­je,

  mis­lio je dečak zavodljivog glasa

  kog na kra­ju večeri

  kada se stari pes­nik utišao

  nije mogla ni da vidi,

  jer joj je kontrasvetlo

  zaši­va­lo osmeh i skla­pa­lo kapke.

  Oseti­la je samo da je dečak

  bom­ba sklo­plje­na od

  odbačenih opil­ja­ka žudnje

  i da je sve­jed­no ko će se

  prišun­jati da navlaži fitilj.

  Ne hvala,

  puto­vaće­mo u kupeu do kupea

  i sre­taće­mo se u krajolicima

  koji će se u tunelima

  lep­eza­s­to otvarati,

  kao plisir­a­no kri­lo osle­pel­og miša.

  Tu temu sam već ispitala,

  kaza­la je Silvija,

  to je bilo onda kada je

  Vezuv pro­ra­dio

  a ja sam trčala ka sebi,

  pa se spuš­ta­la u vrelinu,

  posle su me zvali

  žena iz pepela.

  Tako sam nauči­la da se gasim

  duže od svakog putovanja,

  i duže od svake noći.

  Ne hvala,

  rekla je žena

  sves­na da dečak nika­da neće

  nauči­ti tu nepoz­natu reč

  kojom se samo potvrđu­je zapitanost

  pred neoštećen­im pošiljkama

  prispe­lim iz daljina,

  koje će jed­nom krotko leći

  u knjige ras­pako­vanih putnika,

  i umesto njih

  nauči­ti da se grle

  bez stran­i­ca i bez zvuka.

  .

  .

              SMRT U ULICI MERILIN

  .

  Jed­nos­mer­an

  i kratak je to sokak,

  kaldr­misan

  stra­hom od napuštanja,

  stra­hom od plu­ta­jućeg ludila,

  coutch kastinz­i­ma.*

  Pos­to­je lica koja poseduju

  unutrašn­ju svetlost,

  onu što prodire

  kroz vrstu deč­je puti.

  Ona sve­tle samo noću,

  majs­tors­ki osvetl­je­na spolja.

  Pos­to­je tela

  koja zrače senzualnošću

  i kroz auru sna,

  pogo­to­vo tada.

  Kada tak­vo lice

  dobi­je tak­vo telo,

  rezul­tat je neodolji­va privlačnost

  za nevolju svake vrste,

  strah od nedoraslosti,

  strah od sreće,

  obnovl­jeni strah od napuštanja.

  Onda tom uli­com zakorači,

  udva­ja­jući samoću,

  biće koje je na tomboli

  izvuk­lo pogrešno telo

  i koje sluti

  da nika­da neće svetleti

  ni spol­ja ni iznutra.

  Biće koje zna

  da je groteskna kopija,

  ali da mu se ona

  koju opon­aša,

  ne bi podsmehnula.

  I the end je

  više nego predvidiv,

  bru­tal­ni vatromet nestajanja

  u uli­ci kratkoj

  kao miholjsko leto.

  ___________

  * Uloge dobi­jene na kauču

  .

  .

   

               ONO, VREME

  .

  Ni tigrovi po indi­jskim selima

  nisu toliko ljudožderni

  da proždiru baš sve,

  tki­vo, mis­li, uspomene,

  čak i brižlji­vo skrivene planove

  kao što to čini ono.

  Nez­a­sito, pohlepno,

  rđa i kiseli­na su mu tek šegrti,

  ono, i kad je sito,

  razbi­ja šifre naj­ta­jni­jih sefova,

  prazni oči, guta

  i nes­varljive komade svega.

  Izliveno iz sop­stvenog toka,

  neuh­vatlji­vo i toksično,

  kao živa,

  zato i nema obale

  jer je oživelo iz ideje.

  .

  .

              UPRSTE                     

   

   .

  Sa telom za ruku, podruku,

  sa telom uko­rak, uprste,

  u crvenoj cipeli od reptila,

  sa telom koje žudi

  za toplim crepom,

  pod san­tom lica davljenika.

  Sa telom u musavom kupeu

  i fotografi­jom grada

  sa hrbatom mosta

  koji je odle­teo u nebo,

  sa telom kod reumatologa,

  sa utr­nu­lom nogom tela,

  sa telom pogrešn­im korakom

  u san o Sumatri.

  Sa telom koje se

  odavno ne osmehuje,

  iako i dalje

  od nje­gov­og osmeha

  zav­isi život

  dalekoost­rvskog cveta,

  sa telom u mimohodu

  kraj nje­gove duše

  prgavog deča­ka,

  obučene u staro telo.

  .

  .

              TU

  .

  Mi smo tu,

  u poru­bi­ma mačjih šapica,

  nas je nemoguće zbaciti,

  jer tonemo i izranjamo

  dok se palube ner­vozno otvaraju

  kao fioke kre­de­naca igračaka

  i ukrućeni čoko­lad­ni jezici

  čeka­ju da nas liznu,

  nas kao nagradu

  na dnu.

  Uvek takvi,

  trans­par­ent­no plašljivi,

  morske zvezde ne vole

  kada gov­o­rimo o potapanju,

  jer naše priče ne nose

  taloge pret­postav­ki.

  Mi smo jed­nos­tavno tu,

  učtivi,

  holivud­s­ki fini,

  što reče zapal­jeni kritičar

  ostavši poluživ.

  Tu,

  bez pri­padan­ja,

  obelež­ja spada­ju kao lišće,

  kao kliza­va prezimena.

  Veli­ki pes­nik prelazi ulicu,

  mrgud­na gla­va mu sve veća

  od pesme koja ima dvo­liku glavu.

  Sijam­s­ka gla­va se više­glas­no prepire

  vakcinišući put­nike

  od svih obli­ka stil­skih bolesti,

  pa kreće­mo

  ne pomer­a­jući se,

  na prelaz­i­ma

  čija nas zebras­ta tela zbacuju

  da bi se pono­vo našli

  tu.

  .

   .

              NIMBUS

   .

   

  Ponekad to biva,

  usu­dio bih se da kažem

  goto­vo kao svetkovina

  sa ličn­im pozivom,

  to ozaren­je, to ozračje,

  onih koji su bili tu,

  nev­idljivi, mož­da nagi,

  sprem­ni da ostave trag

  neras­tu­mačiv

  i najbol­jem forenzičaru,

  svo­ju krljušt, svoj glas,

  svo­ju senku na stepeništu.

  Poričući nemogućnost sretanja,

  mož­da baš zbog nje,

  oni zrače dublje

  i bez napo­ra nas vode

  u šupljine zajed­ničkog vremena,

  nje­gov glat­ki obuhvat.

  .

              SILVI  I  JA

                         za Sil­vi­ju Plat

   

   .

  Ne bri­ni Silvija,

  uspe­vam da čujem kako vežbaš

  noćno škrgutan­je zubima.

  Tu, u zim­skoj tami,

  smešten je slušni aparat

  za hroničnu glu­voću sveta.

  Van košnice i gnezda,

  između nepod­nošljivih

  tri i četiri pre svitanja,

  pro­dre zvuk sličan

  povlačen­ju nok­tom po oknu.

  Tad ček­ić, nako­vanj i uzengija

  zbun­jeno zavibriraju

  u Tedovom sećanju,

  koji sad već dovoljno udaljen,

  može da te sagle­da, okupanu

  pri­jateljskim tala­som opraštanja,

  topli­jim od nje­gov­ih dlanova.

  .

  .

              INSOMNIA

   .

   

  Jedan od mogućih glasova

  mogao bi da otcvili

  taj klin pod noktom,

  taj namerni bol

  zabi­jen obesno u belinu.

  On je tu,

  iznu­tra obas­jan mesečinom,

  spre­man da zaroni

  u dugu nesanicu

  dok ona ne proveri

  sve pre­ostale reči

  i ne napi­pa onu lekovitu,

  koja još ima snage

  da se podsmehne

  svakoj nedo­broti,

  svakoj namer­noj zloći

  što kao pijani vozač

  gazi i poslednju

  nežnu misao,

  a onda beži sa lica mesta,

  pot­plaću­jući svedoke

  i poto­pljene glasove.

  .

  .

  .

  .

  .

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja