Užgorodski nokturno

Lat­est posts by Les Belej (see all)

  .

  .

  .

  Кari­rani Pjero

  .

  Кari­rani Pjero korača po korzou

  deset kaplji­ca što je palo na nje­go­vo lice

  posta­lo je jed­nom iscr­tanom suzom

  Кari­rani Pjero baca mrvice golubovima

  a za njim ide čopor kari­ranih pasa

  a iza nje­ga kari­rani posta­ju vetrovi

  u nje­gov­im dže­povi­ma zvone pocr­neli bakrenci

  nađeni u hlad­nim fontanama

  Pjero ne obi­lazi kaljuže

  na zamul­jenom dnu

  nje­gove velike cipele

  ostavl­ja­ju kari­rane tragove

  Pjero se sme­je samo sa suncem

  Pjero plače samo sa nebom

  smeh Pjeroa kao gol­u­bi­je paperje

  gubi se na sja­jnom pločniku

  Pjero pije za Pijemont

  za pije­montske pijanice

  pije za dno bunara

  pije za bludnice

  u ovom gradu nema trgo­va za Pjeroa

  na tes­nom kor­zou seo je na turs­ki način i zapalio

  kari­ranu cigaru

  karte nje­gove kari­ra­nos­ti slažu se u

  bol­ni pasi­jans pik

   .

  Lev­i­jatan

  .

  te noći

  na svet­losti gra­da doplovio je Levijatan*

  car riba

  on je dugo plovio kroz pustin­je i prašume

  kroz vodopade i vulkane

  beli trbuh se uprljao

  o vrhove planina

  u nje­gove raz­japljene čeljusti

  ukotrl­jao se plank­ton meseca

  i zaseo kao svetlu­cavi novčić

  u blat­n­javom želucu

  teš­ka repina ras­terivala je

  oblake do obala neba

  oplo­vivši dva puta cen­tar grada

  Lev­i­jatan je umorno legao

  na krhke krovove

  kao na kameni­to dno

  tako umiru carevi

  jed­nom

  nadras­tavši vlasti­tu stihiju

  * Lev­i­jatan – mors­ka neman koja se pom­in­je u Starom zave­tu (prim. prev.)

   .

  pro­gon

  .

  mene pro­go­ni papirni zmaj,

  leb­di iznad mene po ulicama,

  ostavl­ja­jući crni trag,

  kao olov­ka, koja pod­vlači red.

  on zaosta­je za mnom,

  držeći me na oku,

  kao što stari velemajstor

  puš­ta svog protivnika

  četiri poteza unapred.

  noć­na raskrsnica.

  moji zbun­jeni pogledi

  razi­laze se na četiri strane:

  istok će zarude­ti svitanjem,

  zapad će posta­ti odskoč­na das­ka noći,

  sa juga na sev­er polako

  pre­li­v­aće se senke

  papirni zmaj

  doploviće pro­tiv vetra.

  kao soko istrgnuće mi iz ruku

  papirni mač

  i spal­iće me papirnim

  pla­menom.

   .

  užgorod­s­ki nokturno

  .

  u pot­punoj tišini

  koja širi

  ruke oko sebe

  kao slepac

  u pot­punoj tami

  koja prit­s­ka

  svet­los­nom tišinom

  dotaći će te miris grada

  i ti ćeš krenu­ti noćn­im Užgorodom

  ori­jen­tišući se pre­ma retuširanom

  rejtin­gu senki

  krenućeš noćn­im Užgorodom

  vežba­jući na pisti

  u beton­skim kulama

  sop­stvenih misli

  zatim ćeš

  ukrasti sablju infan­tilnog petefija

  isprav­ićeš naprstak na desni­ci duhnoviča

  sešćeš između bokša­ja i erdelji­ja da bi čuo

  nji­hove bron­zane dis­pute o umet­ničkoj konvenciji

  noću Užom

  pli­va­ju ključevi

  ne od stanova

  ne od zamkova

  ne od satova

  ulo­vivši u pre­gršt jedan

  poći ćeš da probaš noć­na vina

   .

   

  očeki­van­ja

  -

  I

  Vaz­duh je postao toliko vreo

  da su mi se oči rastopile i pretvorile

  u dva jezerca.

  Trepavice posta­doše trska,

  kap­ci – ćil­i­mi, done­seni poplavom.

  Morao sam da hodam zabačene glave,

  i paz­im da se oči ne razliju.

  Pogled uvek da bacam ka zvezdama.

  Sunce je ispar­ava­lo moje oči,

  vetar je dizao talase na njima,

  kiša je dolivala vode,

  Moje su zenice pli­vale, kao jesen­je lišće

  u kaljuža­ma grad­skih parkova.

  Video sam oči drugih.

  oči slepih,

  slanom vodom natopljenih,

  oči bezum­nih,

  mutl­jagom nalivenih,

  oči zaljubljenih –

  dva bunara sa slepim leska­jućim šaranima,

  oči poeta, čije je dno

  zatr­pano sre­brn­im maskama.

  Video sam kako se jedan pešak spotakao

  a nje­gove oči se izlile na put.

  Na tom mes­tu izrasla je rusa**,

  čiji su cve­tovi imali dubinu očnih jama

  i žuti miris usta­ja­log limana.

  .

  ** rusa ili rosopas (lat. Che­li­do­nium majus) – bilj­ka žutih cve­to­va, iz porodice mako­va (prim. prev.)

  .

  II

  Narednog dana razrezi očiju

  polako počeše srastati,

  pop­ut mojih oči­ju – to su samo rane,

  slične oni­ma koje ptice prave na plodovima.

  Кap­ci su srastali

  u tople crvene ožiljke.

  Ose­tio sam oblik senki,

  krhk­ih kao inje,

  zvuke, koji ne napuštaju

  tele­fonske linije,

  ose­tio sam kako lete ptice,

  zbog nečeg crne, kao grehovi.

  Nada mnom je bilo nebo,

  tako lekovi­to i bučno,

  kao place­bo.

  .

  III

  Ti znaš kako izgle­da ptica

  koja se spre­ma da poleti:

  prvo uvek poleće nje­na senka,

  unapred označava­jući pravac leta.

  Trećeg dana

  moji kap­ci su pot­puno srasli.

  Oni su postali dva kožna

  kaveza, u koji­ma su bile vrane.

  Vide­lo se

  kako ptice kli­ma­ju glavama,

  tražeći sop­stvenu senku.

  .

  IV

  Mene je spasi­la svetlost.

  (Od nje je u kljunovi­ma vrana

  počela da pro­ras­ta trava.)

  Nalio sam sebi svet­losti na ruke

  i pro­prao oči.

  Uzeo sam ručnik svetlosti

  i obrisao kapke.

  Кavezi su postali kolevke,

  u koji­ma su tiho spavala deca

  zeni­ca.

   .

                         Sa ukra­jin­skog: Jaroslav Кombilj 

  .

   .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja