Veseli

Lat­est posts by Gor­dana Sime­unović (see all)

  .

  .

  .

  Utočiš­ta

  .

  .

  Na pro­zori­ma svo­jih stanova

  u Dušanovoj

  dogore­va­ju starice.

  Nji­hovi pogle­di su uprti

  u obezglavl­jene platane,

  sivo­bele raklje

  koje čeka­ju raspinjanje.

  Navlače zavese,

  okreću se, i smeše

  na pol­ja šarenih tapeta

  gde su naprav­ile gnezda

  za pro­ter­ane ptice.

   

   .

  .

  .

  Samoća

   .

  Moja tet­ka u planini

  počin­je da čita.

  Proči­ta­la je Gričku vješticu

  i sve od Mir Jam.

  „Ima ovde i neki Tomas Man“

   – kaže.

  I već je vidim

  kako u glu­vo doba noći

  silazi niz stepenice,

  i bez ima­lo stida

  po prazn­im listovima

  starog kuvara

  ispisu­je stihove.

   

  .

  .

  Čekan­je

  .

  .

  O, kako čekanje

  može da bude romantično

  kad o čekan­ju piše

  onaj koga tre­ba čekati

  onoj koja ga nije čekala.

  Ali taj grč,

  ta nemoć,

  taj mali očaj u redovima…

  .

  .

  .

  U Srbi­ji veselo

  .

   

  Da bi ovde bio veseo

  moraš da se napiješ,

  uradiš

  ili doživiš dva, tri

  uza­stop­na orgazma.

  Možeš i da umreš.

  Tamo gde smo juče išli

  da sahran­i­mo ujnu,

  iz nekog nepoz­natog razloga

  poko­jni­ka zovu veseli.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja