Zakoni

Lat­est posts by Ana Glazo­va (see all)

  .

  .

  1

  ukrao kriv­icu od kriv­ca, okriv­io se
  da na ukrade­nom mes­tu nikne,
  na praznom mes­tu nikne zakon.

  ukrao neš­to
  ničije
  i naz­vao: „kriv­i­ca“
  ili sla­gao da je ukrao;
  to je i zgrešio
  što je bezgrešan

  učinio da se upiše nje­go­vo ime,
  da iz ime­na izraste drvo, iz drve­ta kuća –
  da se skući krivica.

  .

  .

  2

  iz zvu­ka povući
  ceo zakon, ključ za sva­ki zvuk.

  biće u glasu bakra ili drveta
  ako izgov­oriš ime zbog glasa crveneći
  k’o da pod zak­letvom lažeš o bližnjem,
  k’o da ga men­jaš za nedelo.

  bol­je bi bilo pusti­ti ime iz sećanja.

  .

  .

  3

  zaručis­mo se smrt­nom kožom,
  sa svet­lošću hla­di se pogled.

  kao u čunu čuči u telu gorivo,
  bez pokreta,
  unutrašn­ji plam.

  po prirod­nom zakonu izgori sko­ro sve.
  kada sva koža ispari, opna po opnu,
  udah­nuće­mo jed­nim plućn­im krilom.
  samo, to više neće biti vazduh.

  .

  .

  4

  kada pod mesec­om cvate podmesečnik
  i raste,
  sja­jne ga zvezde more,
  nje­mu je nji­hov trenu­tačni spoj
  poredak stvari.

  a kad u krivinu
  biva pod­met­nut kamen kao dete,
  to je kopile sna,

  prvo prav­i­lo je: nemoj da zapamtiš.

  .

  .

  5

  molit­va
  učini
  da vuk bude čoveku vuk
  da se pod kožom nad srcem
  šire od sra­ma crvene mrl­je kad te neko gleda.

  .

  .

  .

                                                             Sa ruskog Ana Rostokina

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja