Zlatni otpad

Lat­est posts by Ana Ris­tović (see all)

  .

  .

  -

  -

  .

  JUTARNJA PASTORALA

  .

  Тreći­na zgn­ječene pljeskav­ice na travnjaku
  ispred pri­vatnog Fakul­te­ta za menadžment
  kao jutarn­ja sveži­na mozga
  i uli­ca – poprište bitke
  iz koje osta­doše samo pica-kartoni,
  komadići šunke,
  mas­na har­ti­ja, čaše jogur­ta i kečap
  krva­vo raz­mazan o travke.

  Čini se: niš­ta nije osta­lo od nas
  i nakon nas niš­ta neće nići
  samo beskra­j­na, neu­tolji­va glad
  šir­iće se staza­ma i pustolinama
  koje će dobre, menadžerske ruke
  moći da načine pri­zoriš­ti­ma sreće
  nalik brošu­ra­ma Jehovinih svedoka.

  Mozak-pljeskav­i­ca
  dremaće u travi
  i niko neće znati
  da je to posled­nji mozak
  jer ličiće na deset sa lukom
  i mirisaće na paljevinu.

  -

  -

  MUZEJ NEISTORIJE SVETA

  .

  Odvedite me
  u muzej neis­tori­je sveta.
  Tamo gde nisu izložene
  lepe kolek­ci­je onog što je
  jed­na naci­ja opl­jačkala od druge
  nazi­va­jući to
  nasleđem civ­i­lizaci­je i epohe.

  Tamo gde u tiši­ni belih hodnika
  ne čuješ udal­jeni zveket oružja
  kojim se svet­lo ime časti
  zaslužu­je u budućim udžbenicima.

  Tamo gde se prošlost ne gravira
  zlat­nim slovi­ma ni u šta osim
  u indi­vid­u­al­no pamćenje
  za koje pos­to­je sasvim skromni
  lični razlozi.

  Tamo gde je svi­ma jas­no da je
  nas­rtlji­vo vreme uvek na izdisaju
  i da ono što je upamćeno na jed­nom mestu
  nije jed­nako upamćeno i na drugom
  kao i to da smo svi, baš svi
  od samog počet­ka bili na gubitku
  i dža­ba sre­brni esca­jg i svi­lene čarape.

  Dža­ba ti, svete,
  sve tvo­je istori­jske ličnos­ti ostadoše
  u sasvim neis­tori­jskom trenu:
  pri otkri­van­ju prvih sedih
  i sasvim svakod­nevnih slabosti –

  i nijed­na bit­ka, nijedan poraz ni trijumf
  ne mogu me ubediti
  da se ta muze­js­ka knjiga
  može čitati drugačije.

  -

  -

  VISIŠ

  .

  Živ­ot bi mogao biti
  pamuč­na bela košulja
  tek opeglana, okače­na na vešalicu
  koja ne presta­je da se leluja.

  Ona koju zguž­vaš u šaci
  pa je pustiš, ne očekujući
  da će to ostavi­ti ikakvog traga –
  i, tra­ga ni nema.

  Mogao bi biti lagani pokret ruke
  kojim je stavl­jaš u orman,
  među ostale stvari:
  ono što misliš
  da ti podrazumljivo
  pripada.

  Ali ono što jeste nije košulja
  već orman pun do pucanja
  u kojem je don­ji veš izmešan sa
  večern­jim kok­tel-halji­na­ma i odelima,
  tren­erka­ma, majicama,
  ras­paren­im čarapama
  i posteljinom
  u kojoj si rođen i
  u kojoj ćeš skončati.

  A na onoj vešalici
  visi niš­ta dru­go do ti,
  uglavnom naopako,
  samo te mrzi
  da malo bol­je pogledaš
  u orman.

  -

  -

  ČESTICA GLUPOSTI

  .

  Ti si lepa, sko­ro neprimetna,
  a vaz­da i svu­da prisutna
  čes­ti­ca gluposti.

  Nas­tan­ju­ješ se (uglavnom) nepozvana.
  Udob­no ti je koliko u manžet­na­ma svesti
  toliko i u postavi kapu­ta i u
  don­jem vešu svake pameti i besvesti
  kao i među mudrim citatima
  u salon­skom ćaskanju
  u poli­tičkim raspravama
  i u brbl­jan­ju sa
  tobom takođe zaražen­im prijateljima.

  A pri­jatelj si finih kako-tre­ba porodica
  koje zna­ju kako, šta i čemu je
  gde mesto, moliću lepo,
  steg­nu­tih kra­va­ta, peglanih sukanja,
  stis­nu­tih kole­na, ubrusa na krilima,
  kao i onih razmotanih
  pa izno­va zgužvanih
  izblju­vanih i izgaženih
  po belosvet­skim ulicama.

  Voliš uspeh, to je istina:
  na nje­ga se lep­iš kao bilj­na vaš.
  Ali čak i kada te spale,
  rasi­paš se u vaz­duhu punim sjajem
  kao vatromet
  a onda te spal­jenu udah­nu mnogi
  zadi­vl­jen­im, punim plućima.

  -

  -

  ZLATNI OTPAD

  .

  Noćas će pasti
  na hil­jade zvez­da padalica
  pro­suće se nad nama zlat­na kiša
  jed­nom u četrde­set godina

  A znaš li
  da je ono što vidiš kao lepotu
  i čemu se diviš sad na vedrom nebu
  u stvari

  samo mete­ors­ki otpad
  perutan­je kože
  ljušten­je materice
  svrab pod prstima
  opadan­je kose

  Neš­to od tog
  zlatnog otpada
  done­lo je i
  živ­ot na Zemlju
  nekada

  -

  -

  TELO

  .

  Pre dvade­set god­i­na sve ljude na ulici
  zamišl­jala bih kao gole
  ski­dala bih im odeću kao od šale, i smeškala bih se tome
  kako hoda­ju nesves­ni ono­ga što vidim ja:
  obil­je blješ­tavih tela u nji­hovom nesavršen­stvu i slavi.

  Danas, dok hodam uli­ca­ma, ne vidim više naga
  tela, već nji­hove unutrašn­je organe:
  srce onog čove­ka zagledanog u male oglase za stan
  drhti sku­pljeno na veličinu bebine pesnice,
  cre­va onog tamo, umornog,  na klupi u parku,
  ko mornars­ka užad u teškoj vreći,
  kosti one žene što sporo prelazi ulicu,
  već sasvim nalik krhim sviralama,
  vene one mlade pro­davačice u radnji
  sa preskupom odećom u koju ne svraća niko,
  te munje na pro­lećnom nebu, pred grmljavinu,
  pluća, bubrege, jetru, slez­inu, krv i lifmu,
  neči­je unutrašn­je uho u kojem odavno nema odjeka,
  materice na čijim zidovi­ma drema­ju senke
  još nerođene dece, sper­mu što nap­in­je reaktore
  do pucan­ja, ali se vraća u svoj nemi bez­dan testisa
  između dve trafike,  i onog čoveka
  koji odlazi na pijacu da kupi neš­to zeleniša
  vidim: mozak nje­gov i glav­i­ca kupusa  gleda­ju se
  danas, sasvim koketno.

  Pre dvade­set god­i­na telo koje vidiš je
  mog­lo da ima samo kožu
  nakon dvade­set god­i­na ima samo organe,
  tako valj­da, i sam putu­ješ nekuda
  unutra

  ***

  Na obali Boden­skoj jezera
  na raskrsni­ci Nemačke Aus­tri­je i Švajcarske
  u pauzi između dve podgrejane
  poz­i­tivnos­ti i odmerene sreće
  pro­težu noge živ­ot­ni treneri.
  Pat­kice treni­ra­ju pro­tezan­je perja.
  Lišće tera svo­je. Vino­va loza pro­teže grozd.
  Živ­ot tera boje. Plas­tične šol­je sa nes-kafom
  podrhtava­ju u ruka­ma trenera
  šćućurene ispod povuče­na dva-tri dima.
  Genet­s­ki mod­i­fiko­vani Alpi
  popri­ma­ju oblik krave koja nije Mil­ka i,
  dok šva­j­cars­ki očeku­ju da ih pomuze neko iz
  Aus­tri­je, aus­tri­js­ki čeka­ju da to uči­ni neko iz
  susedne Nemačke. Potom zamuču i Alpi u Italiji
  Fran­cuskoj i Maroku a genet­s­ki modifikovane
  krave  pro­trče pol­jem skokom zeca i snagom
  pume. Krave što mir­išu na fišburg­ere i mafine
  a kad tre­ba i na ananas-jagode i štedro
  piške po nest­varno zelen­im obroncima
  u lepe kapljice upakovanu
  sveopš­tu sreću

  -

  -

  OČAJNA RAZGLEDNICA

  .

  Na mene neće nalepi­ti markicu,
  neće me poslati poštom,
  Air mail otpa­da sa mene
  kao moguće inos­transt­vo sa pasoša
  koji putuje
  samo u božju mater.

  Jer ne nudim pejzaž
  ni uokviren zalazak sunca
  ni veš­tačke ruže u očeki­vanoj v(l)azi.

  Prikazu­jem malo, goto­vo ništa.
  I nudim samo
  pre­dugačak, isu­više komplikovan,
  i zahte­van tekst
  na poleđini
  raz­gled­nice, koju niko
  ne bi stavio u svoj džep.

  Jer toliko reči nosi­ti sa sobom
  isto je što i nosi­ti kamenje
  od koga se ne gra­di ni kuća
  ni neči­ji spomenik.

  Vreme upotrebe
  svešće me bar
  na dobru reciklažu.

  -

  -

  Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  -

  -

  -

  -

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja