Američki tattoo

Lat­est posts by Dra­gan Alek­sić (see all)

  .

  .

  .

      ..Prvi put sam imao seks sa dvanaest. Niko mi ne veru­je, ali to je istina.
  .….Dru­gar­i­ca i ja smo posle škole otišli kod nje. Nje­na mama je baš krenu­la na posao. Zaus­tavi­la je auto pred kućom, otvo­rila pro­zor, pogledala ćerku, pa mene, pa opet ćerku. Izvadi­la je cig­a­re­tu iz usta:
  .….- Mala, kad ispratiš drip­ca, zaključaj se. Vidi­mo se ujutru…
  .….Nadam se da je ušon­ja poneo kondome.
  .….- Mama! – viknu­la je postiđeno moja drugarica.
  .….Mama moje dru­garice je radi­la u bol­ni­ci pet dana zare­dom duplu smenu, a onda tri dana odmar­ala. Zatim pono­vo pet dana od četiri posle podne do osam ujutru. Od ona tri slo­bod­na dana prvi je provodi­la u kreve­tu, a dru­ga dva sa ćerkom cun­jala po šop­ing molu. Uveče je izlazi­la sa dru­gari­com u jedan bar i tamo cirkala.
  .….U mal­oj sobi moje dru­garice ja sam ležao go na kreve­tu. Bio sam na leđi­ma, a ona raskreče­na iznad mene, na mojim noga­ma. U jed­noj ruci je držala moj ud, koji je ubr­zo postao čvrst. Pomak­la se malo napred i lagano se spusti­la na nje­ga, pa se malo pridigla i opet spusti­la. Onaj osećaj kada se prvi put spusti­la, kada sam sav bio u njoj, je bio neš­to najlepše što sam do tada doživeo. Gledao sam njeno mrša­vo telo, male sise, roze bra­davice i tanke butine na koji­ma sam držao ruke. Imala je lepu, ravnu smeđu kosu. Bio sam srećan.
  Tek malo iza nje, na zidu je visio poster Justi­na Biebera. Moja dru­gar­i­ca se sve brže podiza­la i spuš­ta­la. Kada sam sklo­pio oči, ona je brzo sja­ha­la sa mene. Gledala je u moj ud, a ja u nju. Trenu­tak-dva kas­ni­je iz mene je krenu­lo. Ejakuli­rao sam više sperme i duže je iz mene izlazi­lo nego kad sam masturbirao.
  .….- Idiote, da nisam sišla, ti bi mi napravio bebu.
  Sledećeg dana, u školi, pohvalio sam se svo­jim dru­gov­i­ma. Oni mi nisu verovali. Pitali su moju dru­gar­icu. Ona im je rekla da lažem, da je ona još nev­ina, da je njoj tek dvanaest god­i­na, i da sam ja ušati dri­pac. Posle podne sam otišao u tat­too atel­je “Tat­too Anthol­o­gy”, u glavnoj uli­ci. Za pul­tom je sedeo jedan matori tip u crnoj atlet­skoj maji­ci. Vrat, prsa i ruke su mu bili puni razno­raznih teto­važa. Neš­to je hemi­jskom olovkom crtao na mal­om parče­tu papi­ra. Na zidovi­ma, od pla­fona do poda, bili su crteži teto­važa. Na jed­nom kreve­tu je na stom­aku ležala debela devo­j­ka. Njoj je na lis­tu desne noge devo­j­ka crne kose tetovi­rala lep­ti­ra. Debela devo­j­ka je na lis­tu leve noge već imala iste­tovi­ra­nog lep­ti­ra, malo dru­gači­jeg od novog. Devo­j­ka crne kose je imala crnu atlet­sku majicu, kao i matori tip za pul­tom. Njoj su lopat­ice i ruke do zglava­ka bile iste­tovi­rane. .….Na ruka­ma je imala plave rukav­ice. Čulo se tiho zujan­je mašine za tetoviranje.
  .….- Mali, šta mogu da učin­im za tebe? – upi­tao me tip za
  pultom.
  .….- Želim da mi se neš­to istetovira.
  .….- Koliko imaš godina?
  .….- Dvanaest.
  .….- Žao mi je, mali. Decu ne tetovi­ramo. Dođi za neko­liko godina.
  .….- Ja želim jed­nu sasvim malu tetovažu.
  .….Devo­j­ka što je tetovi­rala debelu se okrenu­la i pogledala me. Imala je dva pirsin­ga na desnoj obrvi i jedan na lev­oj nos­ni­ci. Maji­ca joj je bila jako otvore­na i videle su se dve velike dojke. Na lev­oj je imala iste­tovi­ranu veliku, zata­lasanu amer­ičku zastavu.
  .….- Žao mi je mali. Ne može. Ne želimo da imamo prob­le­ma sa
  tvo­jim roditeljima.
  .….- Nemam ćale­ta, a mama neće nika­da da vidi tetovažu.
  .….- Šta bi želeo da ti se tetovira?
  .….Iz džepa sam izva­dio parče papi­ra na kome je pisa­lo: April 24. 2008.
  .….- To je jučer­ašn­ji datum. Zaš­to želiš to da tetoviraš?
  .….- Juče sam imao prvi seks.
  .….- Molim?
  .….Devo­j­ka u plav­im rukavi­ca­ma se opet okrenu­la pre­ma meni, a i debela lju­bitelji­ca leptira.
  .….- Juče sam imao prvi seks. Zato hoću da tetovi­ram taj datum.
  .….- Ma, da li je moguće? Rekao si da imaš dvan­est godina?
  .….- Da, imam dvanaest god­i­na. Juče sam imao seks sa svo­jom škol­skom dru­gari­com. Nije mi devo­j­ka. Samo smo to, onako, uradili.
  .….- Gde želiš da tetovi­raš taj važan datum u tvom životu?
  .….Spus­tio sam pan­talone dole, a onda i gaće.
  .….- Želiš na guzi da tetovi­raš datum?
  .….Pod­vukao sam desni dlan pod svoj ud, a kažiprstom leve ruke prešao od glav­ića do korena:
  .….- Želim ovde da mi napišete: April 24. 2008.
  .….- E, jebi ga! Mali, ti si opasan. Sad ti veru­jem da si juče imao seks. Zaslužu­ješ da ti uradi­mo teto­važu, i to džabe. Ali ja sam muškarac i ne mogu dru­gog muškar­ca, makar i u rukavi­ca­ma, da držim za nje­govu alatku. To će morati neko dru­gi. Tatoo umet­ni­ca sa plav­im plas­tičn­im rukavi­ca­ma, koja je sedela na mal­oj stoli­ci sa točk­ići­ma, odgur­nu­la se od kreve­ta i prišla pul­tu i meni. Matori joj je pružio papir sa jučer­ašn­jim datu­mom. Crnokosa sisa­ta žen­s­ka je prome­ni­la rukav­ice i od matorog tipa uzela novu mašinu za tetovi­ran­je. Bila je lev­ak­in­ja. Moj ud je uzela u desnu ruku. Ja sam odoz­go gledao njene velike gru­di i pitao se jesu li
  prirodne ili je ugradi­la silikone. Nije nosi­la brus. Vijo­ri­la se zastava.
  .….- Hej, mali, tebi se diže, da li to znači da želiš da te tetovi­ram kad ti je dignut? Mogu da koris­tim veća slo­va i brojke.
  .….Sklo­pio sam oči. Bio sam na kreve­tu svo­je dru­garice u njenoj mal­oj sobi. Ona je držala moj ud svo­jim tankim prsti­ma, pomer­ala se na kolen­i­ma napred, sasvim je pri­b­liži­la svoj mali otvor. Gledala je dole, u svo­ju ruku i u moj ud u njoj. Kad je deo mene ušao u nju, ona je povu­ka ruku i spusti­la se do dna. Deo nje je uzeo u sebe deo mene. I deo mene je ispunio njen deo tela.
  .….- Kretenu, šta to radiš?! Piz­do mala, šta me prskaš!
  .….Otvo­rio sam oči. Devo­j­ka više nije držala moj ud, nego je belom krpom brisala sper­mu sa svog lica, sa svo­jih nedara, sa zastave.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja