Brehtove kuće

Lat­est posts by Jovan Zivlak (see all)

  .

  .

  .

  Jez­ičak

  .

  šta cvate u praskozorje

  šta će da se sparuši u sutonu

  to će se već naći u vedrim čitankama.

  o bez­glas­ni učitelji života

  azbučni­ci iz kojih se sriče sve što će se zbiti.

  mirisi zeml­je. pouke iz gra­matike. ljudska

            radosti

  što zbra­jaš se po čit­ul­ja­ma. iz kakve će se zdele

  podići jezik što pogađa uzne­mirenost. ko će

            otvoriti

  smrznu­ti buđe­lar iz čijih se pregrada

            nas­mešeno ceri

  lice neum­r­log tvor­ca. nasel­jenos­ti sa bezbrojnim

            pridevima

  što hučiš kroz neprozir­na imena.

            komešan­ja. zatišja.

  sunčan­ice što se pop­ut usplahirenosti

            povlače po tamnim

  uglovi­ma. olu­jni vetro­vi sa sev­era. rastinja

            ispred

  staniš­ta: s prirodom nes­ta­je naša nada.

            sporazumi.

  sud­binske geste. vera što nad­vla­da­va elemente.

            ovde

  dak­le treperi jez­ičak što pov­in­u­je se

            mudrostima

  opšteg boga. ovde gde je tre­ba­lo da sve bude

            izloženo

  velikoj promeni. da li će tra­gaocu biti

            teško da shvati

  te lukave pre­o­braža­je. hoće li znati

  iako vetar raspršu­je otiske koje ostavlja

            sklisko biće

  da onaj što govori

  ma kako da nap­in­je vratne žile

  pro­go­vara odistinski

  tek kad propadne sečivo

  kojim su mu kratili jezik.

  .

  .

  Dođi slat­ka zimo

  .

  juče sam o živ­o­tu naučio mnogo.

  danas neš­to više

  sutra ću znati neuporedivo.

  ali pre­mu­dri učitelj stro­go me gleda

  on je pronikn­uo stvar.

  pronikn­uo je moje pre­vrtlji­vo srce

  spoz­nao nev­er­nu dušu.

  on zna šta može da uči­ni nestrpljenje

  šta pre­brza ljubav

  šta žesto­ki jezik.

  o dođi slat­ka zimo

  vedra nesan­ice srdžbo ushićenje

  šibo što padaš na golo meso

  hoću da znam više no što iko može znati

  ne volim ovo iščekivanje.

  .

  .

  Zim­s­ki izveštaj 

  .

  mog­lo je sve najzad biti

  dru­gači­je i nije se sve moralo

  ovako desi­ti. ali svaki

  ishod je događaj

  a pris­tanak i odbijanje

  dve su rukav­ice pred kojima

  se vrpolji­mo. da sam mož­da spretniji.

  da sam se od sto­la brže podigao

  da sam to obavio pre tropskih

  kiša ili da sam upalio vatru

  da li bih spalio rasip­no pitanje.

  ali ishod se ne izgovara

  tama se ne opisuje.

  iza­ći ću u nevreme

  da naprav­im prtinu

  a znan­je ću poneti

  na cipela­ma.

  .

  .

  Crni sinko 

  .

  hteo bih da pevam.

  iz sveg glasa da zapevam.

  ali kad pomislim

  koliko je tame u pređim

  pes­ma­ma

  koliko bola u napevima

  nes­reće u poklicima

  moje je brat­st­vo nevično toj umetnosti

  snagu će našu da raspe vedrina

  a onda crni sinko

  kakve koristi će od toga da ima

  otadžbi­na.

  .

  .

  Ha

  .

  ptice peva­ju

  ne dozi­va ih niko

  ni sve­tac ni pevač.

  voda je zamućena

  ogleda­lo razbijeno

  a sićušnost povazdan

  plete kratke sip­ke rečenice.

  žbu­ka opada

  tra­va raste

  bliz­ina se stvrdnjava

  kako da slušam ta slova

  da uzviknem ha

  da ih odagnam

  da peva­ju drugde

  kao što pevahu negda

  jed­noj duši koja beše

  savrše­na.

  .

  .

  Uzleće šišmiš

  .

  ko pridrža­va život

  grud­vicu vaz­duha. dah iz kojeg

  izleću vokali. jezik što sla­ma se

  na oštrim bridovi­ma. ko pridržava

  ruku što zalazi po starostavnim

  narečji­ma i kotrl­ja se kroz ispošćene

  udove zapuštenih gradova.

  uzleće šišmiš

  vrlo krilce

  hlad­no lice.

  žesto­ka posteljo

  svetiljko što goriš

  osim tebe ne pos­to­ji ništa.

  .

  .

  Pod­lac

  .

  ko čita naše pesme

  s našim reči­ma raspravlja

  čisti ih od prljavosti

  i pre­pokri­va sve­tim izmetom.

  ko sto­ji zagledan nad vodom

  i duboko uzdiše: ah ah

  veseli cvrkut

  umnoža­va razrešnice

  i oslobađa krivca

  u tam­nom tes­ta­men­tu vidi vedrinu

  dok nevi­no pod mla­zom vode pocupkuje.

  ko sit­nim koraci­ma pre­mer­a­va bezvučnost

  i mrmori dok lakim ašovčićem

                                 obrađu­je poreklo.

  Ovde ovde je pod­lac pohranio blago

  ovde se luka­vo nakašljao

  ovde je pljun­uo u leju i posa­dio limun

  skri­va­jući ga u pos­nom lišću

  ovde je zmi­js­ki jezik zakopao

  sakrio uši pose­jao vetar

  ovde je ta duša koju val­ja razdrobiti

  da ne cvili neumes­no u zboru anđela.

  .

  .

  Kralj gusa­ka

  .

  sedeo sam na zelenom busenu

  iznad bare. nepokret­nost podneva

  i ukočeni obrisi gusa­ka. u vodu

  sam bacio kamen. on je izabrao

  put mojom rukom. na vodi su lelujali

  kru­govi

  slični kru­gov­i­ma iz drugih priča

  različi­ti od sebe samih

  u nes­ta­jan­ju hranjeni

  od svo­jih hrbata.

  i kao da im je neko s leđa

  ski­dao kožu

  tako se pretvarahu

  u lik koji već videh

  lik kral­ja gusaka

  koji propove­da večnost.

  .

  .

  Povo­dac 

  .

  uli­com koju je obas­javao suton

  između dvoriš­ta gde je peva­lo ćudlji­vo znanje

  i zag­a­sitih pol­ja po koji­ma je kreš­tao gavran

  sićušni pas vučen je na zateg­nu­tom lancu.

  dečak koji ga je povlačio ličio je na slepu

                                                               budućnost

  oštrih oči­ju kao suđen­je u srcu je nosio odluku

  a gla­va mu je bila razvezana kao horizont

  odsu­tan kao ono što će ga prevariti

  sve­tao kao svet­lost što se samo jed­nom spozna

  vodio je psa niz kosine tame

  onog koji na tamu reži i ne pod­nosi je.

  ali razlog je bio iznad obojice

  on koji je činio sit­na zločinstva

  i on koji je držao povodac

  nijed­nom od njih

  mera nije data

  nijedan nije upravl­jao lavežom na nepoznato

  nijedan nije disao iz pobu­da koje je pamtio

  i niko nije znao šta je u nji­hovom zametku.

  tam­ni razlog je sravn­ji­vao račune

  ono što će se desi­ti desiće se u veri

  da je pogibao izvan znanja

  da je put smr­ti put đavol­skog rođenja

  i da se put ljubavi otvara kroz posrtanje.

  .

  .

  Ostr­vo

  .

  rat nikad nije presta­jao. sećam se zore kad

  sam dom ostavl­jao. bio je posvud. za dovratkom je

  držao sekiru. na postelji je sklupčao telo

                                                                  ogrnuto

  u vučju kožu.

  ličio je na pau­na koji me podozri­vo posmatra

  i spre­ma se da mi isklju­je ruke. na pro­zore je

  spuš­tao zas­tore. krio se da ga ne vidim.

  znao sam da mi je disao za potiljkom

  vezao mi dah i činio stvari prozirnim

  na koji­ma sam vid posvećivao.

  oslovl­javao me prezirno:

  ti koji žvaćeš kre­men sačekaćeš da ga povratiš

  naučićeš da pamtiš ono što si zaboravio

  ja sam tvo­je znan­je koje si budan proricao

  ono za čim ćeš se osvr­tati biće tama

  otac koji se nikad neće vratiti

  more sa kojeg će dolaz­i­ti plamen

  od kojeg ćeš ogluveti.

  ko je jači od rata

  ja koji se ni o čemu ne pitam

  ostr­vo od kojeg će osta­ti samo ime

  lih­var koji će me zadužiti

  oruž­je koje ubi­ja pre nego što se iskuje

  ili zmi­ja koja se vere tamo gde joj nije mesto.

  .

  .

  Bitan­ga

  .

  on izran­ja iz sporedne ulice

  povi­jen kao da propoveda

  sa hil­jadu oči­ju kao da prodire u tamu

  kao da opon­aša onog koji je u čorbu

                                       bacao mirođiju.

  ako u trenu ne vidiš jasno

  ako ne načiniš dis­an­je poniznim

  ako ne drhtiš tamo gde će to biti viđeno

  onda zidaš zidove od pene.

  ljubav mel­je i poništava

  proždire i puca u glavu

  svo­je ždrelo hrani

  mekim nepcem

  hrskav­im kostima

  ovsenom kašom i krvav­im beonjačama.

  ali on je prozi­rao da su besede o ljubavi

  blju­tave

  propove­di o vrli­ni bezumne

  i da onaj koji sluša kao da je oduzet

  a ako sve to odbaci

  lišiće se slave

  ali mudrost mu ne mogu odreći

  mudrost luda­ka koja pada kao da te udara

                                                           u potiljak

  ali udara

  reči­tost koja zavo­di i zanoveta

  ali je rečitost

  i kako god

  kad svoj klobuk zgra­bi i natuče ga na glavu

  kad ga na uli­ca­ma spaze

  reći će

  to je ta bitanga

  ne zna šta govori

  ali dobro naplaćuje.

  .

  * * *

  .

  da li iče­ga mogu da se setim

  i pos­to­ji li pamćen­je koje će

  nerođenost da obasja.

  ako već učin­im okret

  kao da stopa­lo povlačim po sip­koj piljevini

  deča­ka vidim kako kroz

  razrokost nesabranu korača.

  zar da se sećam

  onog koji se budalas­to pitao

  i kojeg je svako mogao da ućutka.

  .

  .

  Sav­ij se

  .

  pre nego što sam razumeo o čemu je reč

  pre no što sam izneo sop­stvene razloge

  pre no što sam znao kuda sam se uputio

  pre no što sam mogao znati odak­le sam krenuo

  i odak­le da počnem ono što sam počeo

  pre no što sam omirisao dijamant

  okušao glu­voću

  zape­vao u pustinji

  save­to­vaše me:

  sav­ij glavu. pog­ni se.

  ali zar nije dovoljno savijena

  zar nisam učinio da se to vidi.

  sav­ij je da se odista vidi

  pog­ni je da zaseniš uspravnost

  pog­ni je tako da se radu­je­mo pognutosti

  une­si je u srce

  prož­mi njome dušu

  zagospo­dari udovima

  nadah­ni se pogrbljenošću

  zasvetli kao disk koji ne leti

  zasi­jaj kao sav­i­jenost koja se ne da ponoviti

  koja će nesav­i­jenost da pogruži

  da joj ukoči jezik

  reči da pomete

  da joj skrati visinu

  zamu­ti vidljivost

  šir­inu da joj sapne

  sag­ni se sebe radi

  slave svetske radi

  spasen­ja koje je nado­h­vat ruke

  istraj da shva­ti­mo pognutost

  da razumemo milost kojom smo nagrađeni

  da se uzvisi­mo snagom koju smo uzeli

  da se utvrdi­mo u umu kojim umujemo

  da se uzdamo u savijenost

  koju smo ti dali.

  .

  .

  Mačak

                                        Za Sveu Haske i Maksija

  .

  kad stigoh u Berlin

  naletih na mač­ka koji me sačeka

  na vra­ti­ma

  gledao me je kao učitelj koji osma­tra neznalicu.

  nje­go­va zaštit­ni­ca mi reče da je bolestan smrtno

  i da već ne zalazi u vrt i ne izleža­va se

                                             u pres­ja­jnoj travi.

  on me je odmer­avao kao da sam

  neko izdale­ka ko će poneti nje­gove lance.

  ali ubr­zo shvati da sam mu brat

  da je moje dah­tan­je nalik njegovom

  i da je moje dis­an­je pop­ut plača.

  ležao je u uglu prozirući daljinu

  kao da je ispi­ti­vao šta ga tamo čeka.

  berlin je pros­tran i naslan­ja se na vodu kao stepa

  mož­da će me sačekati još jed­nom kao riba

  nemuš­ta da mi bilo šta kaže o prošlom životu

  ali spre­man da svo­ju nemost poza­j­mi bilo

                                                      kojem učeniku.

  .

  .

  Bre­htove kuće

   

                                                    za Rober­ta Vejna

  kiša pada u berlinu a ja silaz­im pod nadsvođe

  da prele­tim preko krovo­va i spus­tim se

                                                          pod zemlju

  da vidim živog mrt­va­ca koji leži pored

                                                          svo­je drage.

  on beše učenik

  hteo je da zna više od tirana i man­je od kamena

  hteo je da se skloni od pod­muk­lih udaraca

  i da se nađe kod slabih prijatelja

  oni su imali tanke odore kroz koje je

                                                steza­la zima

  kroz koje se sli­vala hlad­na kiša

  a ja sam ovde u Berlinu u nje­gov­om gnezdu.

  voda silazi niz moje obraze

  a ja se uspin­jem tamo gde behu reči

                               ili nji­ho­va naličja

  brz­i­na il pospanost

  mnošt­vo koje je tre­ba­lo da spasi celinu.

  pen­jem se uz ste­penice da

  osmotrim sobu za razgovore

  da onjušim ležaj smrti

  da se iščuđavam nad posu­dama iluzija

  mala terasa i mnošt­vo čaša

  zdelice sa ugašen­im sjajem

  kašike sa kojim se gra­bi­la hrana

  između rečeni­ca koje su se pop­ut jata

  nasel­javale u vežama

  u krošn­ja­ma vrta što

  sija kao grob­ni zimze­len u pustinji.

  a neš­to dal­je grobl­janske staze

  i mrtvi posla­gani kao na tržnici

  iza leđa hugenoti a naspram berta

  velike glave

  sta­siti uglednici

  ploče sa imenima

  kamen­je neha­jno posađeno

  ko ga je tu mogao skupi­ti osim smrti

  hlad­na mudrost od koje uči­mo da niko neće

  pro­gov­oriti o onom o čemu se mora ćutati.

  .

  .

  Gvoz­dene vilice

  .

  Kakvi su naši gradovi

  kak­va sela.

  kuća do kuće

  pute­vi nepredvidljivi

  vozi­la tušta

  zvuko­va nebrojivo.

  sva­ka je navi­ka običaj

  a običaj razlog za ridanje

  i kad smrt­ni­ka nose ili ispraćaju

  i kad se poli­ci­ja usred dana oku­pl­ja u rojeve

  i kad se tma opisa ured­no odlaže

                             u nepro­močive kese.

  koliko toga ima to niko ne zna

  a neg­dašn­je znan­je ipak beše pouzdanije

  pot­pis kome­sara ili višeg službenika

  pri­li­ka koja jamči mudrost koja se

                                            ne zaboravlja

  nje­ga i danas love iz letil­i­ca bacajući

                                                        poternice

  lju­di bez imena

  žene bez strasti

  por­tiri bez poz­nate prilježnosti.

  njuše se kosti i veš­tač­ki kukovi

  sni­ma­ju ruke i gvoz­dene vilice

  i otpravl­ja­ju napred bez velik­ih reči.

  a kad uli­com prođeš na svakom balkonu

                                               šači­ca proroka

  neki se uspen­tra­ju na drveni san­duk samo

                                                    da nas nadvise

  gde god se okreneš svu­da su obećanja

  sa ekrana doviku­ju da je dan odluke

  da je trenu­tak koji se ne propušta

  i da su pron­ašli vidiko­vac sa kojeg se

                                                   naj­dal­je vidi.

  da staneš ne znaš koliko će potrajati

  da sed­neš izgu­bićeš autobus

  da se zamis­liš zab­o­rav­ićeš kud si pošao.

  .

  ,

  Pose­di

  .

  kada mi je umi­rao otac

  poručio je da bi voleo da sa mnom

  poraz­go­vara.

  do tada smo

  raz­men­ji­vali prazn­inu i čuđenje.

  pomis­lio sam da želi

  izgubljeno da nadoknadi.

  običan živ­ot

  ne pod­nosi teške razgovore

  koji bi nas učinili bliskim

  i koji bi našu tugu uvećali.

  već sam slu­tio kako su posedi

  pro­lazni i gov­or­ni­ci neprepoznatljivi

  i ras­tuži­va­lo me je kako

  nije odgur­n­uo kamen koji stvara privid

  da je živ­ot svet­la građevina

  a da su reči pop­ut vidikovca

  kako ne vidi da to što hoće da kaže

  neće biti izgov­oreno prvi put

  kako ne vidi da je umi­ran­je uzaludno

  i da nas ne spasa­va od zaborava.

  .

  .

  Na prašn­javoj uli­ci među povicima 

  -

   

  .….….….….….….….….….….….….….….za Cacu[1]

  .

  reči koje sam pam­tio behu pop­ut pot­mulih pesama

  brešće, oluš, teremi­je, gaje­vi i sre­br­naste bare.[2]

  tamo sam bio kao neko ko je izgubljen i ko se rađa

  kao letač koji pos­rće i posta­je lep­et  koji se

  uspin­je iznad sto­go­va koji su rasli kako je rasla smrt

  i opadali kako se rađao žagor koji je sap­in­jao ništavilo

  i slavio pos­to­jan­je i nje­gove mutne prevare.

  da li sam bio onaj koji

  silazi u vlažnu tamu

  u stra­hove koji će crtati moje lice.

  bila si u drugim svetovima

  na prašn­javoj uli­ci među povicima

  i oče­vi­ma i majka­ma koji su zat­var­ali vrata

  i pevali o obećanjima.

  u trenu te sre­toh kao da si se nag­nu­la da me

  osloviš i predaš mi tugu koja

  će nas svezati.

  šta je to što je bilo i što ne može­mo odbaciti

  i što će nas razdvajati

  i spa­jati kao što se spa­ja­ju nez­nan­je i znanje.

  sada si otišla i šta pamtim

  šta ću prigrliti

  šta će me obuzeti i spasti.

  da li ćeš krenu­ti staza­ma na koji­ma nisi bila

  među reči i ime­na gde sam tetu­rao kao letač koji se rađa

  da li ću te naći tamo gde sam postao svetilj­ka koja ne svetli.

  .

  .

  Huk mrtve sove

  .

  gradon­ačel­nik je voleo da citira

  ali nije mario da zahvaljuje

  vreme će ion­ako sruši­ti posednika

  i sve će biti sabi­jeno u bezoseća­jni čip

  kao  odjek sa šal­tera gde niko ne pamti imena

  ali traži potpis

  bilo šta što se može uporediti

  da bi se izdao doku­ment koji ne služi ničemu.

  rekao je još

  ne ruši­mo da bis­mo tap­kali u mestu

  ruši­mo da bis­mo gradili a gradi­mo da bis­mo rušili

  o tome propoveda­ju proroci

  ko naruči pro­račanst­vo a ne može da plati

  kao da je slušao nema usta

  kao da je spavao pod hlad­nom mesečinom

  i ne seća se u kom to gradu beše.

  dak­le ne ruši­mo da bis­mo rušili

  ruši­mo kao da slušamo huk mrtve sove

  rušen­je je bol­je od mrtvog podneva

  a gotov novac od mrtvih kapitala

  ispod ruševine je zametak života

  sve se kreće i nikad ne staje

  sam priv­id o tome svedoči.

  kad pogledaš u kom gradu si rođen

  nema dokaza  da je to isti grad

  sve­jed­no da li si prvi put stu­pio na nje­gove ulice

  ili si imao san koji moraš zaboraviti.

  niko je bacač opeke

  zid je pot­po­ra koja će iščeznuti

  a vra­ta će uvek biti otvorena

  da ne iza­đeš jer nema izlaza.

  .

  ______________________________________

  .

  [1] Jovan­ka Nikolić ( 1952 – 2017), pes­nik i pripovedač

  [2] Pote­si u blizi­ni Nakova

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja