Carev opozicionar

Lat­est posts by Amar Liči­na (see all)

  Došao je u grad pret­prošle godine.

  Niko nije znao koliko je školo­van, ali svi pret­postavl­ja­ju da jeste bar malo.

  Jese­nas su se kod one stare crkve spre­mala arhe­ološ­ka istraži­van­ja. Najavlji­vali su da bi mogli naći neš­to važno, iz XIV veka. Sve je bilo sprem­no, samo još da dođu arheolozi.

  Veče pre dolas­ka arhe­olo­ga u grad došl­jak je kram­pom, macolom, lopatom, neki kažu i pijukom, sve raskopao i uniš­tio istraživanje.

  Pogledali su sni­mak, jas­no se vide­lo da je on počinitelj.

  Otišao je na dugogodišn­ju robiju.

  U zatvoru je sam sebe pro­glasio poli­tičkim zatvorenikom, koga je davnašn­ji car Dušan pokušao da ućutka.

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja