Da vidim Hiperboreju

Lat­est posts by Lju­be­ta Labović (see all)

  .

  Sli­ka djetinjstva?

  .

  Imao sam Dva djet­injst­va ‚lutan­ja pored rijeke Drcke, u Bara­ma Kraljskim, i dru­go, pod­goričko. Sad čujem žubor Drcke i ćirikavce na žega­ma pod­goričk­ih ljeta.

  .

  .

  Dom­i­nan­tan strah u djetinjstvu?

  .

  Nikad nije­sam volio kraj igre.

  .

  .

  Vaši pre­ci?

  .

  Bile su dvi­je velike starinske fotografi­je u ručno rađen­im drven­im ramovi­ma na zidu stare kuće. Na jed­noj đed s crnogorskom kapom i dža­madanom i na dru­goj, stric Niko­la, škol­s­ki drug s Milo­vanom Đila­som, borac Četvrte crnogorske brigade, pogin­uo na Trnovu kod Sara­je­va 1945. godine.

  .

  .

  Šta ne znamo o Vama?

  .

  Niš­ta, ako nijeste čitali moju poeziju.

  .

  .

  Kome dugu­jete izvinjenje?

  .

  Jed­noj ženi, koju sam upoz­nao davno, na nekom Ostrvu.

  .

  .

  Kome ste zahvalni?

  .

  Jutru kad svane.

  .

  .

  Vaša pjes­ma koju biste stavili u pis­mo ženi u koju ste zaljubljeni?

  .

  ZBOG TEBE SAM ZAVOLIO PROLJEĆE

  Sjećaš se sun­ca u pro­zoru stacionara
  bilo je proljeće
  Dok­tor Ben je u plućima
  zali­vao hrizanteme
  poljup­ci su šir­ili nježnost i zarazu

  Odlazeći, rekla si
  da se kroz pro­zor vidi Toskana
  more i naš mali brod, kraj nekog ostrva
  Ali ja više ne mogu naći taj trag
  u prol­jeću koje sam zavo­lio zbog tebe…

  .

  .

  Živko Nikolić?

  .

  Čarob­n­jak iz Ozrinića, Živko Nikolić, Ozriniće je pretvo­rio u svoj Makon­do. Uvi­jek se sje­tim kako je u prvom fil­mu „Trag“, koji je snimio sa trakom sa istek­lim rokom upotrebe, uveo oca Vida­ka i Ozrinićane da glume u tom fil­mu, odi­grali su sja­jno svo­je uloge. Slike tog uni­verzu­ma se smjen­ju­ju u svakom nje­gov­om fil­mu, sve od najcrn­je ljudske tame do ljubavi, nježnos­ti i komedi­je. Scene ple­sa u fil­mu „Jovana Luk­i­na“, osta­je za svjet­sku antologi­ju. Živko je bio film­s­ki geni­je, posljed­nji put sam ga vidio kod „Posljed­nje šanse“ na Taš­ma­j­danu u onom nje­gov­om vun­jenom džem­pe­ru na raskopčavanje.

  .

  .

  Ko bi danas mogao glu­mi­ti Lada Tajovića?

  .

  Mož­da Tom Henks.

  .

  .

  Film?

  .
  „Pater­son“, Dži­ma Džarmuša.

  .

  .

  Koja ličnost biti na jedan dan?

   

  Dok Holidej, u leg­en­dra­nom fil­mu My Dar­ling Clemen­tine, gdje je izve­den najbolji Ham­let ikad, u salunu u Tomb­stonu, pred pub­likom u kojoj su bili Dok Holidej i zloćud­na braća Klanton.

  .

  .

  Muzi­ka?

  .

  Some­times Love Just Ain’t Enough, Pat­ty Smyth and Don Hen­ley, Bahove sonate.

  .

  .

  Knji­ga?

  .

  „Tunel“, Ernes­ta Saba­ta, „Majs­tor i Mar­gari­ta“, „Djevo­j­ka u zlat­nim gaći­ca­ma“ Hua­na Marsea.

  .

  .

  Tre­ba li pisac da piše na trpezi?

  .

  Da, ako ima gla­di… Znaš, lju­di se često igra­ju, neko voli Monopol, neko kocku… to su kom­bi­naci­je strasti. Ali, pisan­je u tome nikad nije pitan­je izbora.

  .

  .

  Gdje otputo­vati?

  .

  Volim male metro­pole pop­ut Cetin­ja, Paler­ma, Sal­cbur­ga… Volio bih da odem u sela sicil­i­jan­s­ka (Savoku, For­ca d’Agro), ili u Toskanu.

  .

  .

  Kome sve ispričate?

  .

  Sko­ro nikome. Ponekad zamišl­jam nekog kome bih mogao reći sve, to je onda neki moj dvo­jnik, fan­taz­i­ja iz poezije.

  .

  .

  Žel­ja?

  .

  Da vidim Hiperboreju.

  .

  .

  Sav­jet koji nika­da niste dali Vašoj djeci?

  .

  Donosite sami odluke makar i pogriješili.

  .

  .

  Da li ste ika­da bili bezbrižni?

  .

  Ne sjećam se.

  .

  .

  .

  .

  Raz­go­varao Enes Halilović

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja