Federikova pjesan

Lat­est posts by Feri­da Duraković (see all)

  .

  .

  .

  Nobelo­va nagra­da 1987.

  .

                                             Pis­mo mladog pjesnika

  .

  Evo me, iz počet­ka da kren­em. Bez sjećan­ja, bez lika.

  U godine zalaz­im, posne i zrele, jer Zrelost je sve.

  Iza moga Krećem ni zareza, ni uskličnika.

  No dobro, mili moj,… Samo neka se gre.

  Otići ću. Ni vitak, ni sa sre­brn­im lukom. Isti.

  Čak i ne pože­liv da tamo dru­gi plodovi zru.

  Ne tražim ni put da bude onaj čisti

  na kojem od mene bolji i hrabri­ji mru.

  Ovako je svi­ma: novem­bar, stu­den, i pad.

  Samo što ponekad bol­je je, ili gore

  da od sitosti tuđe izgra­di svo­ju glad.

  Meni je dos­ta. odoh. Uplakane zat­varam prozore

  i naspram vatrice sjedam – što znači da već idem:

  Eno se stepa, i Josif, Pet­ro­grad smješ­ka drag.

  Ko dana svakog, dak­le, idem. Sem­per idem.

  Kon­janik iz pjesme na stazi kraj kuće ostavl­ja trag.

  .

  .

  Fed­eriko­va pjesan 

  .

  Na bre­gov­i­ma iz pjesme čekala je

  gri­jući masne prste na vatri naših riječi.

  Krenuli vojni­ci su iz pjesme. Ona je mahala

  ne srpom već bljeskom srpa u pomrčini –

  munjom što nebo naše pre­si­je­ca na noć i noć.

  A ona će sačekati: da joj se čekanje

  izvan pjesme plati.

  Kora­cali vojni­ci su

  u pjes­mi pocup­ku­jući kao u kolu.

  Meni bijaše hlad­no oko želu­ca, u ustima,

  u vojnici­ma koji govorahu:

  Na vojnu! U boj! U pjesmu!

  Pokrij se zas­tavom svo­jom u bor­bi i u grobu!

  Mo poz­namo sve ces­te. Sve su iste.

  Smrt je osta­la za nama, što znači da nas čeka

  pri­je no stignemo, sva­ki u svo­ju Kordobu.

  .

  .

  Osjećam se krivom 

  . 

  1.

  Osjećam se krivom –

  Umjesto da žen­s­ki solid­no  i sol­i­darno kriknem  J’accuse!

  pa da se zatre­su Državine i His­tori­jine gaće

  Ja se onako žen­s­ki osjećam krivom, a državi se fućka

  što ja to tako pri­vat­no i bez javnog procesa…

  Osjećam se krivom

  Za sve koje sam optuži­la, za sve što sam napisala – posebno

  za one koje nisam optuži­la i

  za ono što nisam napisala.

  Osjećam se krivom zato što gov­orim istinu

  dok oko mene hara ptič­ja gri­pa – nemjerljivo

  veća pošast od rata u Bosni 1992. godine…

  Jer više ima stra­ha po svi­je­tu cijelom od jedne

  nego od ove druge – kakve god bile i ptič­ja gri­pa i Bosna –

  jer Bosna  je minorno zlo, ne glob­al­no, tek

  lokalno – mjes­tim­ično, kao pljusak ljetni!

  U odno­su na labuđi pjev što ti je smrću svojom

  oduzeo mrt­vo pile koje si slas­no nau­mio večerati…

  S Bosnom je, ampak, dru­gači­je: vidiš da jeste, ali naprosto

  ne mis­li na lokalne prob­leme… A ti: ne jedi više

  mrtve pil­iće, do daljn­jeg, i ne misli

  gdje je ta

  kto je ta

  otkud je ta

  čija je ta

  da prostiš

  Bosna

  rek­ti

  Pa sus­preg­ni svoj aparat i pričekaj:

  Ptič­ja gri­pa će proći, i jest ćemo mi, još, pti­ca u letu i izvan leta…

  A Bosna

  Ona

  da prostiš

  Nema da projde

  Nema da ode

  Nema da je nema

  Nemam da joj dam niš­ta osim sklonost

  Bosni kao melanholiji…

  .

  3.

  U kokoši­joj državi – u Baba Jagi­noj kući­ci, kojoj

  jed­i­na noga je slaven­s­ka, s lijep­kom lije­pog islama,

  u državi­ci koja vri od toga što se ne događa −

  osjećam se krivom što lažem

  da se ovd­je niš­ta ne događa: ovdje

  ni ptič­ja gri­pa ni rat

  neće

  promi­jen­i­ti nam­jeru Mis­ter Prezi­den­ta Najveće Demokratije

  da svi­jet uči­ni zlim mjestom od zle boljke od sebe…

  A ipak

  Bogu velikome hvala –

  Osjećam se krivom, ali osjećam:

  Vri lje­pota ispod klobučastih virova…

  Ovd­je žive djevo­jke i mladići,

  ovd­je leže djevo­jke i mladići,

  ovd­je sjede djevo­jke i mladići,

  ravn­odušni, bijes­ni, nepi­tani, željni svega…

  Daj Bože da se nasko­ro dignu i

  pome­tu nas, ispod ćilima

  nas ćušnu

  zajed­no s praši­nom nacija

  koja je osta­la iza lan­jskih krvav­ih snjegova!

  .

  4.

  Osjećam se krivom

  za sve koje sam voljela:

  Zaš­to ih nisam vol­jela manje?

  Man­je bi boljelo.

  Za sve koje nisam voljela:

  Zaš­to ih nisam vol­jela bar malo?

  Divni su to lju­di bili nekada

  kad sam i ja bila divan čovjek

  i žena nev­idlji­va kao jutarn­ja pauči­na između dva vita bora –

  Niš­ta na svi­je­tu bijelom ljepše od te paučine, ništa

  nevažni­je

  i neprim­jet­ni­je

  na uskoj snježnoj stazi pre­ma vrhu planine

  od jutarn­je paučine između dva vita bora!

  Dobro vam jutro, žene, vi jutarn­je paučine

  između dva vita bora!

  Dobar vam dan, sestre

  što više volite svo­je mučitel­je nego svo­je učiteljice,

  vi orasi zreli,

  skrivene suš­tine do kojih se stiže samo razaran­jem svijeta!

  Sva­ki nasil­ni svi­jet zaslužio je da se promijeni

  pro­dr­man očišćen pro­pran ispremetan

  u našim drhtavim vjern­im rukama

  koje donose svjež mrak čist zrak

  i sret­no tije­lo na mje­seči­ni srca…

  Neka puca­ju lan­ci naših prisil­nih ljubavi!

  Neka se pom­jeri sjeme nji­ho­vo na njivi

  od brige ko će ga posi­jati njegovati

  zal­i­je­vati i saču­vati od mraza i žege…

  .

  5.

  Osjećam se krivom

  Osjećam se pravom

  Osjećam se uzaludnom

  Osjećam se korisnom

  A mogu li samo

  a može­mo li samo:

  Osjećati

  Sunce na obrazu

  More na ramenima

  Trp­ko vino u grlu

  I  pjes­mu

  Ispod olu­j­na neba bez domovine!

  Na uskoj snježnoj stazi pre­ma vrhu planine

  mi nemamo izgu­biti ništa

  osim vlasti­tih lanaca od paučine!

  .

  .

  Žen­sko pismo 

  .

                             Muškarcima

  .

  Jučer si me toliko naljutio

  Da mi se tlak digao do neba, na oči

  Mi je pala gus­ta crvenkas­ta magla

  Kao u mraz­na jutra –

  Pjes­niku zan­imlji­va ali paci­jen­tu opasna

  A neka, rekla sam sebi, on od mene čini pjesnika

  koliko i pacijenta!

  Da se s vre­me­na na vri­jeme tako žestoko

  Ne pos­vađamo

  U meni bi pre­sah­nu­la pjesnikinja

  A ostao bi tek nedovršen pjes­nik s visokim tlakom

  Koji bi te tukao zato što nadah­nuće u nje­mu sahne

  Koji bi te usah­n­uo zato što nadah­nuće u nje­mu tuče

  Kao srce pred udar:

  Zno­ji se u meni prestrašen

  Pjes­nik na rubu pameti

  Gle­da te ispod oka, zavi­di ti na zdravlju koje si očuvao

  Jer nje­govi su živ­ci loše večeras

  Nje­govi živ­ci su loše

  I niko ga više ne priznaje

  A on je svi­ma nji­ma toliko dao

  Dok Pjes­nikin­ja u meni u tvo­jim ruka­ma cvate

  I veli: Lju­ti me! Lju­ti me koliko hoćeš!

  Neka se tlak diže!

  Nek srce udara kao prvo­ga dana ljubavi!

  Jer ćemo se posli­je dan­i­ma miriti

  I grlit ćeš me kao bogataš skupu kinesku vazu

  A ja ću o tome pisati oduševl­jene pjesme

  Baš kao Walt Whit­man kad je napravio prvi korak.

  .

  .

  Sati Mubere Pašić

  .

  A gle – umjesto Mubera Pašić

  Htje­doh napisati

  Dan kad se ubi­la Vir­ginia Woolf

  Ili: Dan kad se ubi­la Sylvia Plath

  Žene koje je prevodila

  Mubera Pašić

  vestal­ka

  s jezi­ka žene na jezik žene

  Ali istine radi, pišem:

  Dan kad se ubi­la Mubera Pašić

  niko neće zapisati kao

  poet­ič­ki pre­sud­no važan

  Pa šta ako su usred Beograda

  bez­dom­noj pjes­nikin­ji iz Sarajeva

  nasred ulice oteli tašnicu

  u kojoj je čuvala rod­ni grad

  i nje­govu nesreću

  Potom su je srušili na zemlju i tukli

  Tog dana je u stvari Mubera Pašić

  izvrši­la samoubistvo

  gur­nu­la glavu u rernu

  zaroni­la u dubok vodeni vir

  nesta­la s mape pjesnikinja

  Posli­je je umi­rala mjesecima

  u zagrl­ja­ju svo­je ljubavi

  koja ju je na zemlji držala

  Ali kome je to važno?

  Pjes­nikin­ja nije pri­padala nikom

  ni država­ma naci­ja­ma gru­pa­ma pokretima

  poseb­no ne književnim

  osim žena­ma

  u tegob­noj povijesti

  iman­ja sve­ga i neman­ja ničega

  Eto

  Nisam ja žena bez kori­je­na u svijetu

  ovom surovom,

  bez sja­ja

  u krvav­ocr­ven­om sja­ju mal­ih naroda

  Mubera je pre­vodi­la Virginiju

  pre­vodi­la Sylviju

  Sebe

  Sebi

  za mene

  za žene

  I ako ne vidiš ništa

  Znaj da je ljubav živa.

  I da se može dalje.

  I da se baš zato

  ne može.

  Ne gov­ori nikad

  pes­mu noću.

  Dan je da ubijaš.

  Noć da budeš ubijen.

  .

  .

  Po našim glava­ma još pada­ju knjige u prahu 

  .

  Prvo što sam nauči­la sjedeći tamo, u hladovini

  Bib­lioteke, u sjeni  debe­lih aus­tri­jskih zidova

  - a god­i­na je 1976. -

  Jeste da je arhitekt Alexan­der Wit­tek i te godine,

  kao i danas

  Na Onom Svi­je­tu samoubi­lač­ki tražio ugao

  Pod kojim Svjet­lo pada na

  Pod­ni mozaik Vijećnice u Sara­je­vu.[1]

  A dru­go što naučih iz knji­ga bilo je:

  Rukopisi ne gore!

  I danas vjeru­jem Bul­gakovu – pa

  Barem on je znao istinu!

  Ali  pam­tim također, tj. vidim i ovog trena

  Tijela knji­ga kako u vrelom

  Augus­tovskom danu 1992.

  Puck­e­ta­ju obuze­ta pla­menom mržnje

  Tijela drag­ih knji­ga nes­ta­jala su u mržnji

  Tijela drag­ih naših su u mržnji

  Tijela su knjiga

  Tijela su naših dragih

  Naša tijela gor­jela su draga

  Tijela

  Dra­ga su mržnji

  No vra­ti­mo se meni, stu­dentskoj čitaonici

  Godine 1976.:

  Spre­ma­jući ispit iz antičke književnosti

  Na starom drven­om stolu našla sam urezano

  Tvo­je ime

  U tom trenu zab­o­rav­i­la  sam sasvim

  Zaš­to je Ahilej ubio Hektora

  (ili je bilo obrnuto?)

  I zaš­to je potom Hek­torov sin ubio Ahilejevog

  (Ili je bilo obrnuto?)

  A zamis­li i ovo:

  Borges zajed­no sa mnom, kroz paperje

  Spal­jenih svo­jih knji­ga što od

  1992.do danas lete

  Nebom iznad Sarajeva,

  Poruču­je:

  Da ja nisam našla tvo­je ime ure­zano u

  Drveni starin­s­ki sto Bib­lioteke u Sarajevu

  Na koji (vele savre­meni arhitekti)

  Pod savršen­im uglom pada svjetlo

  Kroz savršenu kupolu koju je projektovao

  Savršeno mah­ni­ti Wittek –

  Mož­da Neop­tolem ne bi ubio Astijanakta

  (ili obr­nu­to?)

  Mož­da bi se sve završi­lo samo u antičkim knjigama

  U ispitu za deset iz poz­na­van­ja Stare književnosti

  U mal­oj našoj bez­nača­jnoj ljubavi

  U kojoj bis­mo se sre­li bez sra­ma i bez straha

  A svi­jet bi u međuvremenu

  Zab­o­ravio – a to se dešava

  U svim ratovi­ma – da s vre­me­na na vrijeme

  Čudoviš­ta zapale bib­lioteku, a kroz Svemir jekne:

  Rukopisi ne gore!

  Rukopisi ne gore!

  Rukopisi ne gore!

   

  Napom­e­na:       

  Alexan­der Wit­tek, aus­trougars­ki arhitekt koji je pro­jek­to­vao Vijećnicu. Neprov­jer­e­na je, ali književno i ljud­s­ki sasvim  uvjerlji­va priča da je on, nakon što je pro­jek­to­vao zgradu, polu­dio i ubio se zbog toga što je bio nezado­vol­jan nači­nom na koji svjet­lo prodire kroz kupolu Vijećnice i obas­ja­va unutarn­ji prostor.

  .

  .

   Fran­ji, zani­jemelom, u Bosni 2015. godine

  .

  Sad vrap­ci drže velike propovijedi

  Kao Fran­jo u Asiziju,

  Dok u bol­ničkoj sobi, zani­jemio od bola,

  Sirom­ah Fran­jo sjedi

  I gle­da televiziju:

  A tamo, i dan-danas.

  Brat bra­ta kolje,

  Baš kao i onda kad je Riječ Božju

  S mno­go ljubavi i volje

  Mla­di Fran­jo prenosio

  Vrapci­ma u Asiziju…

  Jer i vrap­ci na grani prenose Istinu

  Kao i  Fran­jo u Asiziju –

  Jedi­no lju­di ne čuju nje­gov nije­mi krik

  Dok gle­da televiziju…

  .

                         Vijesti, stu­denoga stu­denog 2015. godine

   

  P.S.

  U četvr­tak pri­je podne 21. juna 2018. godine jedan vrapčić sto­ji na udubljen­ju ispod pro­zo­ra Par­la­men­tarne skupš­tine Bosne i Herce­govine i cije­lo jutro svo­jim cvrku­tom nad­glasa­va metež užur­banog gra­da, auto­mo­bi­la, lju­di i nji­hovih zemaljskih poslo­va. Od svih stvoren­ja na svi­je­tu, jedan mla­di fran­je­vac, opčin­jen tom scenom, sto­ji ruku sklo­pljenih kao u molitvu i sluša vrapčiće­vu propovijed.

   

  ..

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja