Fusnote

Lat­est posts by Tan­ja Bak­ić (see all)

  .

  .

  .

  Posljed­n­ja crnogors­ka virdži­na [1] 

  .

  Tog avgus­tovskog jutra, kad se sunce
  Tek uspe­lo na nebes­ki svod pomod­rio od vođenja
  .….….….….….….….….….….….….….…ljubavi s morem
  U toj zemlji što više nije mogla da bude njena
  U tom gradu koji nikad nije ni bio njen
  Tiho je zatvo­rila oči i usnu­la san zemlje.

  Bila je lijepa, gov­o­rili su.
  Još kao mla­da. Talasas­ta smeđa kosa,
  Ozareno lice, bis­erni osmi­jeh i pogled
  Zarobljen u jed­nom trenutku mladosti
  Kada se ona pre­ruši­la u ono što nikad nije ni bila
  Da ne bi slušala zvuke zarobljenih suza
  i glasove sno­va njezinog oca – sno­va koje
  .….….….….….….….….….……ona nije sanjala.

  Bila je lijepa čak i kada su pro­lazile godine
  Njene ukradene lje­pote, ukradene prirode,
  .….….….….….….….….….….….….…ukradene prošlosti.
  Bila je lijepa, čak i kad se tog sumornog
  .….….….….….….….….….….….….….….popod­ne­va ona
  Odrekla svo­jih dalek­ih obala i mora
  I zako­rači­la u snove svo­ga oca.

  Gledala si svih ovih god­i­na, dra­ga Stano, tamo
  Gdje se zvuk o svjet­lost para, tamo gdje zemlja
  posta­je bijela, a krv uspavana.
  Gledala si u živ­ot koji te mazio nije –
  U težak poljs­ki rad, u marlji­vo čuvanje
  .….….….….….….….….….….…kuće i porodice,
  U rano jutarn­je nala­gan­je vatre,
  .….….….….….….….…..u brižno čuvan­je stoke,
  U sav­jes­no nošen­je muške odjeće i frizure,
  U namet­nu­to kafan­sko pušen­je duvana i
  .….….….….….….….….….….….…..noćno družen­je s muškima.

  Tim licem s oči­ma bez obale,
  Tim oči­ma zam­rznu­tih suza,
  Taji­la si davno napravl­jeni krik,
  Koji si kao odjek slušala svako­ga jutra kada se probudiš
  I pogledaš u okrut­no zrca­lo. Šta si još vidjela?
  Boje svo­je duše koje si ostavi­la cvijeću?
  Svjet­lost oči­ju svo­jih koje si dala zim­skom vjetru?
  Radost materin­st­va koje si ustupi­la pepelu?

  Novi živ­ot pono­vo si mogla imati
  Nove snove pono­vo si mogla sanjati
  Kad god si ti to htjela. Ali nisi.

  Pamtiš li sjaj noćnih svjetilj­ki što si ih palila
  Kada bi u stu­dene jesen­je večeri tiši­na duše tvoje
  Zapos­jela bićem i posta­la glas­nom, vrištala?
  Da li ti se onda duša od samoće bijelila,
  Da li si onda ukus niči­je zeml­je osjetila
  U čiju te je igru uple­lo kori­jen­je samoće
  Koje si ti sama odabrala?

  Tog avgus­tovskog jutra kada se sunce
  Ras­ta­ja­lo od tebe na moru koje si
  .….….….….….….….….….….…tad vid­jela prvi put,
  I nebu, koje je bilo onakvo
  .….….….….….….…..kakvim ga nikad nisi sanjala,
  I kad je prom­r­zla zeml­ja milo­vala tvo­je sklo­pljene oči,
  Ja znam da si san­jala novi živ­ot i novu zemlju,
  Vjeru­jući u pra­vo na izgubljenu sreću.

  .

  .

  Neka dru­ga rije­ka [2] 

  .

  Ima neka dru­ga rije­ka u ovoj rijeci
  Koja počin­je tamo gdje završa­va duga –
  .….….….…..Zrake niči­je ne prima,
  .….….….…..Kišu niči­ju ne uzima
  .….….….…..Niči­jim ne teče obalama.
  A završa­va tamo
  .….….….…..gdje počin­je magla.

  Ta dru­ga rije­ka mre i sni
  .….….….…..tuđim snovi­ma.
  Tom dru­gom rijekom plove oni –
  .….….….….……tamo gdje Mjesec krati niti svoje,
  .….….….….……tamo gdje oči su koje oči tuđe draže,
  .….….….….……tamo gdje ruke su koje ruke druge traže.

  „Moramo poći“- tako su govorili,
  .….….….…„Živ­ote da sagradi­mo nove“ – tako su govorili,
  .….….….…„Prošlost da zab­o­rav­i­mo“ – tako su govorili.
  .….….….…„Pro­dali smo auta, iman­ja i kuće“ – tako su govorili.
  .….….….…„Opros­tili se od rođa­ka, oca, majke“ – tako su govorili.
  „Ne znamo šta nas čeka, ali morali smo poći“ – tako su govorili.

  Ovom rijekom čud­nom oni su zaplovili,
  Jer nema­ju više sna,
  Jer ruke su im pune kiša i oblaka,
  A usta puna neprog­utanih suza.

  Ovom rijekom čud­nom oni su zaplovili,
  Jer prsti su im puni krhotina,
  Jer jutra su im se u noći pretvorila,
  A noći u dane bez svitanja.
  Ovom čud­nom rijekom oni su zaplovili
  .……jer kri­ci rana na zraku sun­ca su im ostali.

  „Pro­dali smo sve. Bez ičeg smo ostali“ – tako su govorili.
  „Nemamo niš­ta više osim nade
  I zeml­je nove“ – tako su govorili.

  „Moja beba usko­ro će se rodi­ti“ – tako je gov­o­rila maj­ka jedna,
  .….….….…„Vrlo brzo… na onoj tamo zemlji“.

  Na sva­ki pređeni kilo­metar rijeke
  .….….….….….….….…raste kilo­metar nade.
  Što više rijekom se plovi,
  .….….….….….….….…sve man­je riječi se zbori.

  Mis­lim da ova rije­ka ne postoji
  .….….….….….…ni na jed­noj geograf­skoj karti.

   

  [1] Stana Cerović (1936–2016) rođe­na je u selu Tuši­na kod Šavni­ka, a umr­la je u pri­morskom crnogorskom gradiću Risan u Domu za stare. U skladu sa starim crnogorskim običa­ji­ma, ako kuća ostane bez muškog nasljed­ni­ka, jed­na od kćeri može da odabere da postane sin. Kao mla­da, Stana je dala zav­jet svome ocu da će osta­ti nje­gov „jedi­ni preživ­jeli sin“ – da se neće uda­vati niti dje­cu rađati, i da će čuvati majku i ses­tre. Pred kraj živ­ota zbog bolesti su je pre­ba­cili u mors­ki gradić Risan u Dom za stare. Njezi­nom smrću, 1. avgus­ta 2016. ovaj stari običaj je iščezao iz Crne Gore.

  [2] Pjes­ma je posveće­na velikim migraci­ja­ma koje su zade­sile Crnu Goru tokom 2015. godine, odak­le su lju­di odlazili u zeml­je EU, a najviše u Nje­mačku. Metafo­ra za ove migraci­je pjes­nič­ki je i vizuel­no dočarana oblikom rijeke.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja