Glasovi

Lat­est posts by Enver Kazaz (see all)

  .

  .

   

  III

  .
  Jutros je glas došao
  Jedan u me
  Sa onih strana
  Gdje tijelo
  Sa zemljom jed­nači se
  Jutros je glas
  Jedan spo­jio moje
  I vri­jeme trava
  Nacr­tao anđela što miluje
  Zacen­jenu dušu
  Jutros je glas
  Jedan moje obje ruke
  Moje obje noge
  I jezik cijeli
  U mrak materije
  Odveo da tamo traže
  Sunce vječnosti

  .

  .

  IV

  .

  Nisu glaso­vi ovi
  Izvan mene
  U svakom od njih
  Sadržan sam
  I kad se jave
  Usred beskrvne jave
  I iz sna kada stignu
  I kad se nenadano
  Use­le u me
  S ulice ili u lice
  Kad se sruče
  Glaso­vi ovi
  Done­su svakodnevna
  Moja raspela
  Bez nade u uskrsnuće

  .

  IX

  .
  Glas s neba ne dolazi
  Stoljećima
  Kad pogled digneš
  Gore je samo prostranstvo
  Materije
  Ona pulsira
  I šapće
  Kamenu, pčeli
  Pti­ci u letu
  Ne Tebi
  Što u jezik
  Loviš
  Svo­ju smrt
  A ona kao vjetar
  I dal­je duva
  Po bez­dana­ma uma

  .

  .

  X

  .
  Ima jedan glas
  Na dlan ga
  Stavi­ti možeš
  Ogr­nu­ti se njime
  Kad je napolju mrzla
  Suhomrazica
  Možeš se
  U nje­mu izgubiti
  Toliko je prostran
  Nema te ljubavi
  Koja mu je ravna
  Ima jedan glas
  Od tvog te
  Prvog plača
  Do gro­ba prati
  Pa i tamo
  Mogla bi ga čuti
  Duša
  Da majčin šapat
  Sluša

  .

  .

  XI

  .
  A taj glas
  Iznu­tra što se javi
  I cijel­og te poplavi
  Strepnjom
  Ne boj se
  Nije pravi
  Odlazak tamo
  U grot­lo samo
  Gdje crvi žderu meso
  Samo do ulaza te odvede
  Da vidiš
  Ni rukom
  Ni nogom
  Ne možeš preći
  Preko praga
  Na kojem se
  Duša vaga
  Pla­menom stravom

   

  XVI

  O tebi jutros mislim
  Moj glasu
  O nadi što je nosiš
  Da spas
  Potraži
  U predjelima
  Izvan riječi
  Za sve što se
  Ne može izreći
  Evo na vrhu prstiju
  Stoji
  I čežn­jom svojom
  Boji
  Me cijelog
  A nekad se stoglavo
  U grudima
  Zgužva
  I ljubav proguta cijelu
  Za ribu u vodi,
  Šum­sku jelu
  I kamen­jarku travu
  O tebi glasu
  Neizre­civ što umreš
  A s tobom svi­jet moj
  Ras­pa­da se
  I trune nasred srca
  I sva­ki put
  I sve izno­va tako
  Glasu moj mili
  Moja bespomoćna
  Rako

  .

  .

  .

  .

  XVIII

  .
  Svako u sebi više
  Glasova
  Nosi
  I sebi neznan
  Bude
  U svakom glasu
  Po jedan svijet
  Čitav
  I cijela smrt
  I kad se u se
  Spusti
  Kad se zagleda
  U nutrinu i tminu
  Svoju
  Bez­glasan bude
  Od vike lude
  Tek u smrti
  Glas je pravi
  Što se vine
  U visine
  A tamo
  Samo
  Onaj se plavi
  Što glas svoj
  Od svjetla
  Mijesi
  Pa sve od
  Alfe do Omege
  Bljes­nu nam grijesi
  I sve nje­gove stege
  Opomenu
  Po nji­ma jesi
  I ti
  I smrt tvoja

  .

  .

  XIX

  .
  Glasove
  Ove
  Na dlan stavi
  Pa s nji­ma u svi­jet kreni
  Plavi
  Nek budu kompas
  Po kom ćeš znati
  Sjev­er ljubavi
  Istok smrti
  Mjesto gdje bilje
  Njegu­je život
  Kao čedo.
  Glasove
  Ove
  Na dlan stavi
  U nji­ma senzor
  Jedan ima
  Da pre­poz­na i u stravi
  Radost krvi
  Što bol mrvi
  Jedi­ni pravi
  Most preko rijeke
  Na kome cvile
  Duše mile
  Sve dok ne plate
  Zemne sate
  Glasove
  Ove
  Na dlan stavi
  U nji­ma i Ti i ja smo
  Isti
  Toliko živi,
  Nalik bisti.

  .

  .

  XX

  -
  Glaso­vi vode
  U snu hode
  Do krotkih
  Tvari
  U svitanje
  Svijeta
  I duša
  Nad vodama
  Lebdi
  Od izvora
  Do ušća tijela
  Glas vode
  U svakom
  Napajaje
  Času
  I u svakom
  Talasu
  Isto dubi
  Obale bića
  Zato
  U šumu vode
  I blješte slobode
  Za duše mlade
  Besm­rtne čiste
  Beskra­jne iste

  .

  XXIV

  .

  Kad smrt
  Onu bolnu
  U oči ti stave
  Zlim glasom zabrave
  Gur­nu te u strave
  Ima jedno
  Slovo
  Gdje se
  Skri­ti možeš
  I u nje­mu kuća
  Tvo­ju ljubav
  Nježnu
  I svu blagu
  Nadu
  Tvo­ju ruku onu
  Što s k nebu pruža
  Tvo­je srce
  Čuva
  Ima jedno
  Slovo
  Da te tebi
  Vrati
  U njem lice
  Majke
  Njene slatke
  Gatke
  Oko tebe oklop
  I tvrđavu
  Bajke
  Oko tebe
  Niti
  Na kojim ćeš
  Sniti
  Oko tebe snuju
  I smire oluju
  Ima
  Slovo
  Ovo

  .

  .

  XXV

  .
  O ima li glasa
  Da iz
  Gro­ba ode
  Preko smrtne
  Vode
  Preko svake
  Sumnje
  U slike zaumne
  Gdje smo samo
  Duše
  I tijela se sruše
  I svo meso strune
  Usred te furune
  A kako nas zovu
  Imeni­ma zemnim
  Ili gri­je­hom samo
  Kojim raču­na se tamo
  Vječnost pusta
  I pak­lene vatre
  U kojim se satre
  Sve što jes­mo bili
  I bit ćemo mili
  Saput­niče krhki
  O ima li glasa
  Da do tamo ode
  Makar samo šutnju
  Makar
  Ništa
  Ne donio
  Nikad
  O ima li glasa
  Da nas zatalasa
  Preko smrtne vode
  U vječne slobode

  .

  .

  XXVI

  -

  A u šapatu
  Tvome draga
  Dođu sva blaga
  I samo se očima
  Tvo­jim mjer­i­ti mogu
  I kad u šapat
  Uđem
  Da mu okusim
  Prostor
  Ni gore
  Ni dolje
  Nisam
  Niti u središtu
  Svijeta
  Već iznad stvari
  Lebdim
  U kos­mo­su između
  Naših koža
  Ili sam tamo
  Od jedne do druge
  Zvi­jezde prosut
  Pa me tvoj dodir
  Skupi
  I nježno u srcu
  Drži
  U šapatu
  Tvom draga
  Naši su glaso­vi isti
  U nji­ma zora blaga
  Sviće i iza Lete
  Gdje ćemo nevi­ni, čisti
  Poni­jeti ove
  Trenutke svete.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja