Iskolutavanje

Lat­est posts by Ste­fan Basar­ić (see all)

   

  Povratak

   

  tre­ba­lo je da se vra­tim
  odak­le sam počeo

  da ostavim grad u kom sam god­i­na­ma posvećeno stvarao kule od pes­ka
  da napus­tim ženu sa kojom sam god­i­na­ma ispi­si­vao ide­je o životu

  i da se vra­tim na mesto koje mir­iše na zvuk ravne lin­i­je na mon­i­toru kraj sveže preminulog

  i da tu četvrtkom
  žal­im nad god­i­na­ma koje sam utkao u čitan­je
  jer od čitan­ja se ne opsta­je
  u sve­tu ukradenih beba, visok­ih ren­ti i mis­te­ri­oznih epidemija

  besmisao batr­gan­ja,
  kao bodež,
  zari­va se u splet arter­i­ja iznad karlice

  ne mogu da spavam,
  čini se god­i­na­ma,
  tek pred svi­tan­je
  me probu­di
  podi­vl­jali gong srca:

  vra­tio sam se

   

   

  Trip­tih o bubašvabama

   

  I

  Plašim se svo­jih mis­li
  kad ostanem sam u svo­joj
  sam­i­ci

  sećam se jedne crnokose
  koja je uvek sedela negde
  na sre­di­ni amfiteatra

  rekla mi je jed­nom samou­v­ereno,
  zbun­je­na mojim okl­e­van­jem:
  pa čovek je naj­jači kada je sam,
  to je prirodno

  nika­da joj nisam
  poverovao

   

  II

  Onaj pri­marni,
  pre­na­tal­ni strah od gubit­ka tla
  počeo je da mi zuji u sle­poopčni­ca­ma
  u oktavi visokog pritiska

  sedeo sam sam
  u kožnoj fotelji izna­jml­jenog stana
  u uli­ci Đurđa Brankovića
  dok se sep­tem­barsko nebo
  guralo među rolet­na­ma
  crta­jući iskust­vo samoće
  preko mojih mokrih obraza

  želeo sam tu ide­ju večno dosledne
  ljudske samoće da zadržim kao
  gorku istinu u dnu grla
  i da me nika­da ne napusti
  svest o trag­ičnoj usaml­jenos­ti
  ljudske pojave

  mis­lio sam da niko nije sposoban
  da se otkine od sebe toliko
  i upli­va u tuđi pros­tor
  dovoljno čvrsto
  da bi me ta sen­zaci­ja samoće
  pono­vo napustila

  tako je bilo
  sve dok nije došao
  feb­ru­ar

   

  III

  kolek­tiv je izmišljoti­na,
  čovek je čoveku vuk,
  mokri snovi o zajed­ničkom nas­tupu
  završili su se u dodiru vrha piju­ka
  i bet­ona
  negde sa one strane Tri­jum­falne kapije

  ide­ju su pro­dali glad­ni i žed­ni,
  zaigrani svo­jim šes­tari­ma i
  voš­tan­im boji­ca­ma
  koji­ma su iscr­tali hil­jadugodišn­je granice
  izmed­ju Slove­na koji usta­ju
  na levu nogu
  i onih drugih

  poslušni­ci su
  pokopani sa svo­jim kofer­i­ma
  punim zelenih papi­ra
  sa kojih se smeši
  lice neko krotitel­ja Lakota

  i sada je svako sam
  u mag­net­nim tune­li­ma
  gde je jedi­no važno
  troši­ti troši­ti troši­ti
  dok se koža sa dlano­va ne istan­ji
  i dok potrošač ne skonča
  u kolev­ci svo­je samoće

   

  Deus ex machina

   

  Ovo je jedan od onih dana
  kada se šun­jam po uli­ca­ma
  kao po ivi­ci uvoštenog žile­ta
  i kada vrcam dozrele mis­li
  iz masne magle predgrađa.

  Ovo je jedan od onih dana kada
  sve labave bar­i­jere od
  kar­ton­skih kuti­ja samoob­mane
  puca­ju i kada sve oštre niti
  apsur­da
  izbi­ja­ju na površinu mog čela.

  Ovo je jedan od onih dana
  u koji­ma sam sves­tan svog
  umo­ra i neis­pa­vane žel­je
  da sve bude nalik onome
  što sam zamišl­jao
  skla­pa­jući indi­jan­s­ka sela
  od Lego kockica.

  Ovo je jedan od onih dana kada se zat­varam u karan­tin, u svo­je sinapse,
  u svo­je komore i u svo­ja pluća
  i kada sve radim samo da se ne bih
  ugušio pred čin­jeni­com
  da sam živ.

  Ovo je jedan od onih dana
  kada isko­lu­tavam zenice unutra
  i kada se ugrađu­jem u sve uzda­he
  svih žrta­va ove i ovakve zbil­je
  i kada razmišl­jam o puto­van­ju
  na Suma­tru brodom.

  Ovo je jedan od onih dana
  u koji­ma izno­va sve­dočim svom pouz­danom pedi­greu.
  Oba roditel­ja su mi stran­ci.
  Otac mi se bavi drevn­im vešti­na­ma
  komu­nikaci­je sa čakra­ma i sazvežd­ji­ma kos­mosa,
  a maj­ka rit­u­al­no, god­i­na­ma unazad,
  pon­avl­ja kako ne zna šta da mi kaže.

  Ovo je jedan od onih dana
  kada, kao kakav doučeni vrač,
  biram da se lečim slo­bod­nim stihom

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja