Kasno u dugome sada

Lat­est posts by Dže­jms Mec (see all)

   

  (Eti­ologi­ja)

  .

  .

                          Šta tamo pos­to­ji         šumar­ci citrusni

  pre nego su bili zapušte­na iman­ja      gde se skrih

  tamo, iza drveća

  i niko nije video

  šumu

  Tog dete­ta poza­jml­jeno lice

  predz­nak

  jer ja sam uvek odlazio                                  bio dezerter

  što mi i jeste u krvi da budem                       i jedne noći

  – u mračnoj prikazi drve­ta – skrih se

  gleda­jući raz­maknute kadi­lak-oči što prolaze

  i kruže             da me ulove    i da me vrate

  domu u kom bih bio poje­den živ

              Tada sam uvek           i odlaz­im još

  iz te kože u kojoj se skrih

  Stan­je te strane je drugo

  može se skl­iza­ti u glupost

  Ako se desi     imeni­ca postojanje

  a ne glagol biti

  ili spre­mati se

  za pomer­an­je od

  te penum­bre

                          lak­ih pića

              od tih obli­ka   izvođen­ja besnih glista

  .

  .

  ,

  (Titanom­ahi­ja)

  .

  .

              Drvo me podiglo; bio sam zelen i drven.

  Roditelji beže raz­jareni                      kroz cvrku­tave oblake.

  Tek­tonske ploče pomer­a­ju     naš odnos

  bliže sve­tu       bliže jedne drugima

  bez čvrstog balasta

  u koje bi ure­zao slo­va rune.

  Čija je greš­ka ako ispadnemo

              izvan sebe?

              Evo me tu       tek znak

  na štik­li­ra­nom izbor­nom lis­tiću, nepre­bro­jiv, dugi samoglasnik

  u zamišl­jenom glasačkom telu

  što pada dublje u onu stranu.

              Sat je bio taj što je ne pada­jući nazad

  rekao budućem drevniku

              zasluženu budućnost.

                          Stru­j­na reč, čvrsto-

  stis­nut vaz­duh            u O      i kroz.

  Nije to moj glas                      što govori

  kroz isti pro­laz                        kao moj glas.

  Ono što kaže­mo je sis­tem­ati­zo­vano   i une­seno u

  volju da uradi­mo da požu­ri­mo da kažemo:

              niko nema pra­va da vlada.

  Grad guta svo­ju decu

  olu­ja prazni đubriš­ta   u naše ekrane

  čak nam i oznake na ivičn­jaci­ma govore

  da smo svi samo mašine što pokreće želja

              Ne možeš kupiti

  demi­juršku volju         bez pro­da­je duše

  prva amer­ič­ka prava

  već su prodata.

  .

  .

  .

  (Man­dala)

  .

  .

  Moja sen­ka je u meni

  pop­ut mito­hon­dri­jalne DNK

  ne mogu isko­rači­ti iz njene dvojnice

  iako želim biti drugo

                          do samo telo

                          sub­jekt sunče­vih ruženja.

                          Uzi­mam reč iz mora

                          tu reč more.

                          Pomera se u mom telu

                          Jer ja sam nje­na reč.

                          Cen­tar orbite

                          i sve­ga oko nje.

                          To je taj osećaj, biti

                          u jez­gru, okružen.

  Ini­ci­ran u himničnu introvertnost

  Osećam je u pros­toru između mene.

  Osećam poez­i­ju kao bol.

  Bogovi su jed­nako krivi kao i svi.

                                     X izvan niza i poretka

                                     u sve­tu oko nas, ulazi u nas, O.

                                     To je ista priča

                                     mi sahran­jeni i ekshumirani

                                     i pono­vo sahranjeni.

                                     Šuma drveća vetrom poderana

                                     šaka puna zemlje

                                     novo ras­tuće zvono.

  .

  .

  .

  (Dolina čuda)

  .

  .

  Od čega je sačin­je­na pesma?

  Drvo               kvarc               makovi

              svetlu­ca­ju na visokom pustin­jskom grebenu.

  Zamućeno svet­lo        ne komplikuje

              živ­ot                najbolji lek

  kažeš, sunce je

  i nar­avno

  Ako on                        Ako on vozi kočije

              Ako moramo reći otac

  pes­ma mora pojesti tu reč

              i iskašl­jati novog boga.

  Brda kliza­ju u svoj rased

              iskaču zlat­na pol­ja i ljubičasta

              sazi­va­ju efemerne

                          seanse             povetarce

  proklete komši­jske vriskove

  ovo ne bi tre­bao biti vazduh

  od kog je sačin­je­na pesma

              Sve što je otac imao

  moje je            kaži     gran­it­ni pesak

              pro­lazno srce i vreme

  tra­jno vreme.

  Ne može­mo

  naterati

  ga

  da stane

  a izbeći smrt i sve što vidim je ponovno rođenje

  post­mod­er­na kiša

  u meni.

  To nije za oblake        nije za ljubav

  nikad iz unutrašn­josti van.

  Ja kažem kroz

  Ja kažem kroz

  pes­mu čudo ovo savršeno crno

  pol­ja pčela                  Had nikad nije imao

              pre­vlast                       samo ulaz

              danas je slobodan

  Pa hajde da legnemo

  u zas­tore svetla

  ranog posle­pod­ne­va

  i da pogledamo naše telefone

  naše aku­muli­rane        lajkove

  plačljive grlice gugutanja

  raz­motrene

  u pro­tiv­glasu

  u soli

  ravno

  i nave­liko.

              Toliko mno­go fil­tera da se vidi

              toliko mno­go razlo­ga za

  izostanak pro­pri­o­cep­ci­je

              u javnom         prostoru

              i tako pros­trana oblast

              za pokret.

  Čija zona raseda

              to je uostalom, padina

                          pol­ja, zla­to                              zbog koje smo tu

                                                             je li ovo samo

                                                 ime za cvet

                                     njen biot­vang* je

                          posled­i­ca uranijum-bolesnog

                          nican­ja života

  iz zeml­je.

  Sva­ka ljubav se umnoža­va kao čola kaktus

  razbi­ja se u delove koji nikad ne napuš­ta­ju kožu

  ili tek­sas ili snove koji iskr­sava­ju i krive kao da žele da kazne

  psi­hu što je to što jeste, čoli nalik, umnože­na, što putu­je ka tebi

  ili tebi ili tebi. Vešti­ca u pustin­ji. Vešti­ca u luci. Vešti­ca na raskršću.

  Vešti­ca u gradu vešti­ca u doli­ni čuda u kojoj mi kujemo

  čitave nove her­metičke obrede da uključe, opko­račen­ja da priv­o­le povetarac-

  rasprše­na cvet­na kruna određe­na budućnos­ti kao što je videh

  izigranu i način­jenu plenom i iskidanu

  da se boji vetra ško­r­pi­ona (solifu­gae)

  da zavoli pes­mu u kojoj si ti

  jer će te uzeti.

  Zvaće te

  u tvoj iskon

  otvorenost

  zazor

  u sebe.

  *biot­vang (engl. biot­wang) – mis­te­ri­ozni zvuk zabeležen na naj­dubljoj tač­ki na Zemlji­noj kori (Mar­i­jan­s­ki rov) (prim. prev.);

  .

  .

  (Zna­men­je)

  .

  .

  Lig­a­ture i oslika­van­je             kostiju

  slo­va rune                   sat nam govori

  vreme je put                prolaza.

  Doživl­javam sebe kao eliksir

  vrstu                još neod­motanog klupka

  teti­va

              ja sam prevarant

                          Mis­lim, ali ne

                                     ti u mom O

                                     mojoj orbiti

                          možeš reći

              kako vreme uzima

  putar­inu od tela          gubitak telesne

  samoob­mane ono vit­la pop­ut zaraze

  nad­jačava­jući mišiće               i atrofira.

  Hoće li se ove senke uzdići ili prvo­bit­na boja

  u polju te slike koju sam znao?

  Uklet, ja pevam, onim što videh

  što pevaše ljubavnici

  nevenčani u snu

  pes­ma može oplakati

  drugu smrt

  ali ja ne može proreći.

  .

  .

  .

  (Tajno ime)

  .

  .

  Poverlji­vo u ćor­sokaku, pos­r­n­uo sam

  jed­nom pri­likom, kao pro­curela česma

  o imeni­ma neprerušenim

  o tuđim poslovima.

  Pred­video sam zvez­du kako gori među nama

              plan­e­tarno jer smo mi pla­ton­s­ki ideal

  i uključenu jedne pri­like u neki portal

  koji nika­da ne može dovoljno uzvratiti.

  Posao otkrića označa­va da je otkriveno

              bilo prekriveno zelen­im bilo pol­je bilo ime pod mahovinom

  čije telo ne pokazu­je sive tragove sile teže

  u toj sivoj oblasti sivi je slon u sobi.

              Neko je rekao da sam rekao, O

                          i neko dru­gi je poverovao u to.

  Svi grobovi su nemi

  osim za ime­na a ime­na su samo priv­idne stvari

              nisu iskazana jezikom

  grubo ukle­sana u kamenu

  ne eho iz unutrašn­josti drve­ta ili stak­la ne imena

  preimen­o­vana u povrat­nom talasu.

  O Era­to, došao sam poeta u ovu pes­mu i povezao

  grlo svo­je sa crevima

                                     i iz mog glasa, drugi

                                     reče ja kad sam mis­lio ti, ali eto

                                     kako se sat meša i priča

                                     priču u mene

                                     vetru u meni

                                     ime.

  Tako može­mo otkri­ti šta se kri­je iza toga.

  Tako može­mo iza­z­vati gnev

              mrak dobrodošlice tokom juna.

  Oblaci pose­jani saže­tim tajnama

  pri­lika­ma, odmorno i rastresito

  ta zvezdi­ca u trenutku

  ta kiša je došla imen­o­vana za sto

  nisam je prele­teo niti prikrio

  a ti još uvek

  ne beše tu.

  .

  .

  .

  .

  Napomene auto­ra:

  .

  .

  “(Eti­ol­o­gy)” koristi delove iz knji­ga: Rachel Blau Du Plessis’s “Drafts 7: Me,” (Drafts 1–28: Toll. Mid­dle­town, CT: Wes­leyan, 2011); Jean Jacques Rousseau’s Con­fes­sions, (Trans. X. New York: Pen­guin, 1953); Roland Barthes (Roland Barthes by Roland Barthes. Berke­ley: Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia Press, 1994).

  “(Titanomachia)” koristi delove iz knji­ga: “The Husband’s Mes­sage,” trans. Bur­ton Raf­fel and pub­lished in Poems from the Old Eng­lish (Lin­coln, NE: Uni­ver­si­ty of Nebras­ka Press, 1960); Robin Blaser’s “Image-Nation 18 (an apple,” (The Holy For­est, Berke­ley: Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia Press, 2006); The Orphic Hymns (“To the Titans.” Trans. Athanas­sakis & Wolkow. Bal­ti­more: Johns Hop­kins UP, 2013).

  “(Augury)” koristi sti­hove iz pesme grupe  Minor Vic­to­ries, “Break­ing My Light,” tekst pesme Rachel Goswell; iz ese­ja Robi­na Blasera, “The Fire,” (The Fire: Col­lect­ed Essays, Berke­ley: Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia Press, 2007), i rado­va Gale Muko­molove May, 2017 Horo­scopes, (Nylon.com, May 1, 2017);

  .

  .

  .

  Napomene uz prevod:

  .

  .

  Pre­vod delo­va poeme Dže­jm­sa Meca (James Meet­ze) Kas­no u dugome sada (Late in the long now) način­jen je tokom novem­bra i decem­bra 2019. godine. Orig­i­nal­nu poe­mu sačin­ja­va šest pevan­ja (Eti­ol­o­gyTitanom­ahiaMan­dalaWon­der Val­leyAuguryDeck­name); u ovoj pre­vod uključeni su počet­ni delovi svakog od pevan­ja, izuzev pevan­ja Won­der Valley/Dolina čuda i Deckname/Tajno ime koja su preve­deni u celini.

  Delovi poeme Late in the long now objavlji­vani su u peri­od­i­ci, i to u časopisi­ma: White Stag, Ghost Pro­pos­al, Dream Pop Jour­nal, The Enchant­i­ng Verses.

  Ovo je prvi pre­vod pesama Dže­jm­sa Meca na srp­s­ki jezik.

  .

  .

  .

   

  .….….….….….…Izbor i pre­vod: Uroš Ristanović

  .….….….….….…Kon­sultaci­je u pre­vo­du: Tijana Koprivica

  ..

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja