Kobni plodovi

Lat­est posts by Petru Krdu (see all)

  .

  .

  .

  Krik ono­ga koji ćuti 

   

  Ova se nada ne može odložiti

  pođi­mo zau­vek pođimo

  uoko­lo je krik

  ono­ga koji ćuti

  pogledaj misao moju

  kako se teško zaokružuje

  na početku događaja

  .

  .

  .

  Radost na Pontu

   .

  Metod rezan­ja jezi­ka počinje

  na četvr­tom kilo­metru (po istočnjacima)

  tad pes­ma postane dobra kao dobar dan

  na tabli­ca­ma okačen­im o grla devojaka

  ovidi­je­vi stihovi

  čak sedam neobjavljenih

  na četrv­tom kilo­metru skače koeficijent

  retorike

  pes­nik na mater­n­jem jeziku piše

  sam sebi anon­im­na pisma

  .

  .

   

  Ide­ja o rečima

   .

  Kaplju

  a potom pljušte

  njeni sug­las­ni­ci na mom jeziku

  slu­tim kob­ne plodove

  .

  .

  .

  .

  Neko gle­da iza mene

   .

  Vrag bi znao

  šta se događa u usnu­lom gradu

  devo­jke uništene lepotom

  nas­rću u ogledalima

  na sop­stveno telo

  muškar­ci u snu odolevaju

  opsa­di bubica

  pot­pisu­ju rasprave o vernosti

  neko gle­da iz mene

  kakav šte­tan nesporazum

  tamo gde izlaz­im iz sebe samog

  bdi­ju mudraci na uglovima

  .

  .

  .

  Pažn­ja

   .

  Dolazi k meni tvoj oblik

  da ga prigrlim

  umoran i zaljubljen u prirodu

  neupi­tan pobe­gao sam od kuće

  i zas­pao

  pod miškom noći

  sa pro­zo­ra žena

  daje mi znak grudima

  držeći u zagrl­ja­ju onoga

  koji će se roditi

  jeste upra­vo je počeo da pada sneg

  počin­jem da tapšem

  pažn­ja triput pažnja

  .

  .

  .

  Vesela ulo­ga 

   

  Veru­jte mi

  gla­va vam nije odrubljena

  samo je davitelj nevinih ruku slobodan

  i samo kad pišete sves­ni ste čina

  u div­ot izdan­je biće objavl­je­na uputstva

  za vešan­je

  vesela je to ulo­ga veru­jte mi

  živim do daljnjeg

  umesto čove­ka koji iz viših razloga

  nika­da ne otkri­va ovaj moj život

  .

  .

  .

  Slo­bo­dan razgovor 

   

  Bav­im se mišlju da počnem veli­ka razmatranja

  na rubovi­ma ničega

  na sed­ni­ci od ponedelj­ka gov­oriću o kasandri

  pod tačkom dva zadržaću se na romantičnim

  pes­nici­ma

  koji su se povuk­li iz škol­skih udžbenika

  i na nji­hovim ljubav­i­ma koje su se pomešale sa

  starošću anđela

  pod tačkom tri oni koji nisu razumeli objašnjenja

  sur­vava­ju se pre­rušeni u zaključke

  pod tačkom razno navešće­mo citat filo­zo­fa konta

  o ti niš­ta koliko si veliko

  sećate li se još

  ime­na ove reči

  .

  .

  .

  Ško­la izgnanstva

   

  Galopi­ra­jući po tomi­ma ovidi­je me

  zrika­vo gleda

  marši­ram morskim urlici­ma 94

  bez nasled­ni­ka

  volim A kao pri­vat­ni posao

  već dve noći trup­kam po školi za poročne

  izg­nanike

  već dve noći snalaz­im se na stranicama

  u koji­ma je ovidi­je duša od čoveka

  povre­meno me ophrva­va iluz­i­ja preuzimanja

  uverlji­vo volim A dan posle prvog dana

  i pono­vo dan posle prvog dana

  koliko se sećam

  imao sam neš­to više od četrde­set godina

  zah­valji­vao sam bogu što ga gledam

  sva­ka čed­na ljubav ima dvostruku subverzivnu

  ulogu

  voleti boga i biti voljen

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja