Kontrapunkt

Lat­est posts by Mah­mud Derviš (see all)

  .

  .

  Vidim šta hoću

  .

  1

  Vidim od pol­ja šta hoću … dobro vidim

  Potoke žita vetar češl­ja, skla­pam oči:

  Ova var­ka vodi do Naha­van­da[1]

  I ovaj mir vodi azuru

  .

  2

  Vidim od mora šta hoću … dobro vidim

  Na zalasku gale­bo­va traku, skla­pam oči:

  Ovo nes­ta­jan­je vodi do Andaluz­i­je[2]

  Ovo jedro – molit­va gol­ubo­va za mene …

  .

  3

  Vidim od noći šta hoću … dobro vidim

  Kra­jeve tog dugog hola na ulazu jednog grada

  Baciću svesku u uličnoj kafani i posaditi

  Ovu odsut­nost na klupu jednog broda

  .

  4

  Vidim od duše šta hoću: lice kame­na očeša ga munja,

  Zemljo zele­na … oj, zele­na zemljo moje duše

  Zar ne bejah dete što se igra uz bunara ivice?

  Još se igram …

  Ovaj pros­tor mi je dvorište gde vit­lam kamenice

  .

  5

  Vidim od mira šta hoću … dobro vidim

  Travu, potok i jele­na … skla­pam oči:

  Taj mi jelen usnuo na ruci a lovac

  Kraj dece na jed­nom mes­tu u mojoj priči

  .

  6

  Vidim od rata šta hoću … dobro vidim

  Mišice dedo­va izvor u kamenu zelenom zaprečile

  Oče­vi vodu nasleđu­ju al je u nasled­st­vo ne daju,

  skla­pam oči:

  Zeml­ja u mojoj šaci mojom je šakom i nastala

  .

  7

  Od zatvo­ra vidim šta hoću: nje­gov­og cve­tan­ja dane

  što prođoše ovu­da da ukažu na dvo­jicu u meni

  Na jed­noj klupi u vrtu, skla­pam oči:

  Kako je pros­trana zeml­ja! I kako lepa kroz uši iglene

  .

  8

  Vidim od sja­ja šta hoću … dobro vidim

  Lance poljâ prsle u rastin­ju, bravo!

  U pes­mi bade­ma bel­i­ca sipa nad dimom selâ

  Ko gol­u­bi … s nji­ma hleb čel­ja­di naše delimo na dva dela

  .

  9

  Vidim od ljubavi šta hoću … dobro vidim

  Pedeset gitara uzdiše i kon­ji lako plešu

  I roj pčela sisa divlji dud, skla­pam oči

  Da vidim iza ovog napuštenog mes­ta senku našu

  .

  10

  Vidim od smr­ti šta hoću … ja volim, puca­ju mi grudi

  Iskače iz njih beli irvas i pon­ad obla­ka jezdi

  Na beskra­jnom jed­nom oblačku leti i kruži u večnoj plaveti …

  I zato me ne odvraća­jte od smr­ti i ne vodite natrag, od zeml­je zvezdi

  .

  11

  Od krvi vidim šta hoću: ja sam video ubijenog

  Raz­go­vara s ubi­com čiji mu je metak srce osvetlio

  Samo ćeš se mene odsad sećati. Greškom sam te ubio

  Nikog se dru­gog nećeš moći seti­ti … ni ružu s pro­leća nositi

  .

  12

  Od teatra apsur­da vidim šta hoću: zveri

  Sudi­je, kapa imper­a­to­ra, ovog doba maske

  Boja starog neba , dvors­ka ple­sači­ca, anarhi­ja vojske

  Zab­o­ravl­jam sve i sećam se samo žrtve iza zavese …

  .

  13

  Vidim od poez­i­je šta hoću: nekad bi pes­nike što su ginuli

  Mir­tom pratili i pes­mi nji­hovoj se zdravi vraćali …

  Ali u dobu bioskopa, mag­a­z­i­na, bučan­ja, pesme im zasipamo

  U sme­hu  prahom …

  A onda ih po povratku pred vra­ti­ma zatičemo …

  .

  14

  U zoru vidim od zore šta hoću … dobro vidim

  Nar­o­di tra­ga­ju za hle­bom u hle­bu drugih narodâ

  To je hleb što nas čupa iz svile dremeža, iz pamu­ka snovâ

  Iz zrna žita li se javl­ja zora živ­ota … i zora ratovâ?

  .

  15

  Vidim od lju­di šta hoću: želju da čeznu

  Za bilo čim. Nji­ho­vo okl­e­van­je u hodu do posla

  I žur­bu svo­ji­ma  na povratku potom …

  Nji­hovu potre­bu ujutru za pozdravom …

  .

  .

  Ja sam odande

  Ja sam odande i imam uspomene.

  Rođen sam k’o što se lju­di rađa­ju. Imam majku

  i s puno pro­zo­ra kuću. Imam braću, prijatelje

  i zatvor, u nje­mu hladan prozor

  i imam jedan talas koji su ugra­bili galebovi

  imam travku koja raste i svoj pose­ban prizor.

  Imam mesec od najuzvišeni­jeg govora

  i jed­nu veči­tu maslinu i obrok za ptice.

  Ja sam prošao zemljom pre nego što su mačevi

  prošli telom koje u trpezu pretvoriše

  ja sam odande…

  Vraćam nebo nje­gov­oj maj­ci kad za njom plače

  i plačem ja da me poz­na oblak u povratku.

  Naučio sam sav gov­or kakav pris­ta­je sýdu krvi

  da bih prekršio pravilo.

  Naučio sam sav gov­or i ras­tavio ga

  da bih sas­tavio jed­nu reč:

  otadžbi­na.

  .

  .

  .

  Kon­tra­punkt

  .

  .….….….….……(za Edvar­da Saida)

  .

  .

  Njujork/ novembar/ Peta avenija

  sunce tan­jir od raspršenog metala

  pitam svo­ju dušu, otuđenu u senci:

  je li ovo Vav­ilon ili Sodoma?

  Tamo, na ulazu elek­tričnog ponora

  u visi­ni neba, sreo sam Edvarda

  pre trideset godina,

  vreme beše man­je ćudlji­vo nego danas…

  Obo­ji­ca rekosmo:

  ako ti je prošlost bila iskustvo

  od budućnos­ti nači­ni viz­iju i smisao!

  Hajde­mo

  hajde­mo u budućnost sig­urni u

  istini­tost mašte i čudo trave.

  .

  ***

  .

  Ne sećam se da smo uveče otišli

  u bioskop. Ali sam čuo stare

  Indi­jance da me dozi­va­ju: ne veruj

  kon­ju ni modernosti.

  .

   ***

  .

  Ne. Žrt­va ne pita svog dželata:

  jesam li ja ti? Da je moja sablja

  veća od moje ruže… bi li pitao

  da li bih učinio što i ti?

  Ovak­vo pitan­je nag­o­ni radoz­nalost pisca

  u kabi­ne­tu od stak­la koji gleda

  na ljil­jane u vrtu… gde je

  ruka pret­postavke čista kao savest

  pis­ca kada se obračunava

  s ljud­skim nagonom… nema sutra

  u juče, da kren­emo napred onda!

  .

  ***

  .

  Kre­tan­je napred bi mog­lo biti

  most povrat­ka u varvarizam…

  .

   ***

  .

  Nju­jork. Edvard se budi u

  lenjoj zori. Svi­ra Mocarta.

  Trči na uni­verzitet­skom teniskom terenu.

  Razmišl­ja o puto­van­ju mis­li preko granica

  i iznad prepre­ka. Čita Nju­jork tajms.

  Napeto piše svoj komen­tar. Proklin­je orijentalistu

  koji vodi gen­er­ala do slabe tačke u

  srcu ori­jen­talne žene. Kupa se.

  Odabi­ra svo­je ele­gant­no ode­lo. Pije

  svo­ju kafu s mlekom i vikne ujutro:

  ne okl­e­va­jte!

  .

   ***

  .

  Po vetru hoda i u vetru

  sebe poz­na­je. Vetar nema krov.

  Vetar nema kuću. Vetar je kompas

  za sev­er stranca.

  Kaže: ja sam odande. Ja sam odavde.

  A nisam ni tamo ni ovde.

  Imam dva ime­na koja se sas­ta­ju i razilaze…

  Imam dva jezi­ka al’ sam zaboravio

  na kom sam jeziku sanjao,

  imam engles­ki jezik za pisanje

  poko­rnih reči

  i imam jezik na kom nebo

  s Jerusal­imom raz­go­vara, sre­brnog zvuka

  al mojoj mašti nepokoran.

  .

  ***

  .

  A iden­titet? Upitah.

  Reče: to je samoodbrana…

  Iden­titet je čedo rođenja

  ali na kraju,

  on je lični izum svo­ga vlasnika,

  ne nasleđe prošlosti. Ja sam mnogostruk…

  Unutar sebe veči­to nova spoljašnost.

  Ja, među­tim, pri­padam pitan­ju žrtve. Da nisam odande

  naučio bih svo­je srce

  da tamo odga­ja jelene metonimije…

  Zato nosi svo­ju zemlju gde god da pođeš

  i ako tre­ba budi samoljubiv

  izg­nanst­vo je svet spoljašnji

  izg­nanst­vo je svet unutrašnji

  a među nji­ma dva­ma ko si ti?

  .

   ***

  .

  Ne definišem svo­ju dušu

  da je ne izgu­bim. To sam što sam.

  Ja sam svo­je dru­go ja u dualizmu

  koji oda­je sklad između ges­ta i govora.

  Da pišem poez­i­ju, rekao bih:

  ja sam dva u jednome

  kao dva kri­la laste

  i ako zakas­ni proleće

  biću zado­vol­jan da pre­ne­sem rados­nu vest!

  .

   ***

  .

  On voli zemlju i napuš­ta je.

  (Da li je nemoguće daleko?)

  Voli odlazak kuda bilo

  jer oni što tra­ga­ju za ljud­skom suštinom

  slo­bod­no putu­jući među kulturama

  mogu naći dovoljno mes­ta za sve da sednu…

  Ovde mar­gina pred­n­jači. Ili centar

  uzmiče. Ni istok nije baš istok

  ni zapad nije baš zapad

  nego je iden­titet otvoren za raznovrsnost

  nema tvrđave ili rovova.

  .

  ***

  .

  Trop je na obali reke spavao,

  da nije zagađenosti,

  i drugu obalu bi zagrlio.

  .

   ***

  .

  - Jesi nekad napisao roman?

  Pokušao sam… pokušao sam njime da

  povra­tim svo­ju sliku u ogledal­i­ma dalek­ih žena.

  Ali su one zašle duboko u svo­ju utvrđenu noć.

  Rekoše: naš svet je neza­v­isan od teksta.

  Neće čovek napisati ženu – zagonetku i san.

  Neće žena napisati čove­ka – sim­bol i zvezdu.

  Nema dve iste ljubavi.

  Nema dve iste noći.

  Daj da pobro­ji­mo odlike muškaraca

  i da se smejemo!

  - I šta si učinio?

  Isme­jao sam svo­ju zaludnost

  i bacio roman

  u kor­pu za otpatke.

  .

  ***

  .

  Intelek­tu­alac obuz­da­va pišče­vu priču

  a filo­zof tumači ruže pevača.

  .

   ***

  .

  Voli zemlju i napuš­ta je:

  ja sam to što jesam i što ću biti

  smestiću se kraj sebe

  i odabrati svo­je izg­nanst­vo. Moje izgnanstvo,

  pozad­i­na za epsku scenu.  Ja branim

  potre­bu pes­ni­ka i za sutrašn­jim danom

  i za uspomenama

  i bran­im drveće koje ptice oblače

  kao zemlju i kao izgnanstvo,

  i mesec koji još valja

  za ljubavne pesme,

  bran­im ide­ju koju je

  slomi­la krhkost sled­beni­ka njenih

  bran­im zemlju koju su oteli mitovi.

  .

   ***

  .

  - Možeš li neče­mu da se vratiš?

  Moje napred vuče moje nazad i hita…

  U mom satu nema vre­me­na da vučem linije

  po pesku. Ali mogu da pose­tim juče,

  k’o što čine stran­ci kad u tužno veče

  čuju pas­toral­nu pesmu:

  „Devo­j­ka na izvoru puni krčag svoj

  suza­ma oblaka,

  i plače i sme­je se pčeli

  što je u srce ubo­la na vetrome­ti­ni odsustva

  da li je ljubav to što vodi nanosi bol

  ili je ona bolest u magli…“

  (Do kra­ja pesme).

  .

   ***

  .

  - Dak­le, može da te pogo­di nostalgija?

  Nos­tal­gi­ja za budućnošću, daljom i višom

  i još daljom. Moj san vodi moje korake.

  Moja viz­i­ja postavl­ja san na moja kolena

  kao pit­o­mu mačku, on realan nestvaran,

  sin vol­je: možemo

  da men­jamo neizbežnost ponora!

  - A nos­tal­gi­ja za juče?

  Jed­no osećan­je koje se ne tiče intelek­tu­al­ca osim

  da razume čežn­ju stran­ca za onim što ga čini odsutnim.

  Moja nos­tal­gi­ja je bor­ba za

  sadašn­jost što sutrašn­ji dan hva­ta za muda.

  .

   ***

  .

  - Zar se nisi prokrao u juče kad si

  otišao kući, svo­joj kući

  u Tal­bi­ju, u Jerusalim?

  Spremio sam se da se ispružim

  na kreve­tu svo­je majke, k’o što dete čini

  kad se plaši oca, i pokušao sam

  da vra­tim svo­je rođenje,

  da pos­ma­tram Mlečni put

  s kro­va svo­je stare kuće i pokušao sam

  da dotaknem kožu odsust­va i miris leta

  u jas­minu iz vrta. Ali hije­na istine

  me udalji­la od nostalgije

  što se osvr­ta­la za mnom

  kao lopov.

  - Jesi li se plašio? Šta te je zastrašilo?

  Nisam mogao s gubitkom

  licem u lice da se sretnem.

  Stao sam na vra­ta kao prosjak.

  Kako da tražim dozvolu

  od stranaca koji spava­ju u mom krevetu…

  pose­tu sebi od pet min­u­ta? Da se naklonim

  s poš­to­van­jem stanovnici­ma mog det­injeg sna?

  Hoće li pitati: ko je taj poseti­lac strani radoznali?

  Kako mogu da gov­orim o ratu i miru

  između žrta­va i žrtvinih žrtava

  bez umet­nute rečenice i dodat­nih reči?

  Hoće li mi reći: nema mes­ta za dva sna

  u jed­noj postelji?

                          ***

  Ni ja ni on nećemo

  ali će se čita­lac pitati o tome

  šta nam gov­ori poez­i­ja u vreme katastrofe?

  .

   ***

  .

  Krv,

  krv,

  i krv

  u tvo­joj zemlji,

  u mome i tvome imenu,

  u cve­tu bade­ma, u kori banane,

  u mleku dete­ta, u sen­ci i na svetlu,

  u zrnu žita, u kuti­ji soli.

  .

   ***

  .

  Iskus­ni strel­ci pogađa­ju svo­je mete

  nenad­maši­vo

  u krvi

  i krvi,

  i krvi.

  Ova zeml­ja je man­ja od krvi svo­jih sinova

  što sto­je na pragu sud­nje­ga dana

  kao žrtvene ponude. Da li je stvarno ova zemlja

  blagoslove­na ili krštena

  krvlju,

  i krvlju,

  i krvlju

  koju ne mogu da osuše ni molitve ni pesak.

  Prav­da na strani­ca­ma Svete Knjige

  nije dovolj­na da se mučeni­ci radu­ju slobodi

  da hoda­ju po oblacima.

  Krv po danu.

  Krv po mraku.

  Krv u govoru.

  .

  ***

  .

  Kaže: pes­ma bi mogla da ugosti gubitak

  kao pra­men svet­losti koji sjaji

  u srcu gitare ili kao Hrista

  na kon­ju, lep­om metaforom ranjenog,

  jer estet­sko je samo u for­mi pris­ust­vo stvarnog.

  .

   ***

   

  U sve­tu u kome nema neba, zemlja

  posta­je ambis. Pes­ma, jedan

  od daro­va ute­he, jed­na od odlika

  vetro­va, sev­ernih ili južnih.

  Nemoj opi­si­vati što kam­era može videti

  od tvo­jih rana. I vris­ni da čuješ sebe,

  vris­ni da znaš da si još živ,

  i živ i da je živ­ot na ovoj zemlji

  moguć. A onda pron­ađi nadu za govor,

  pron­ađi pravac ili fatamorganu

  koja će pro­duži­ti nadu.

  I pevaj, jer je estet­sko sloboda.

  .

  ***

  .

  Kažem: živ­ot koji se definiše samo

  suprot­nošću – smrću… to nije život!

  Kaže: živeće­mo, čak i ako nas živ­ot ostavi.

  Daj da bude­mo gospo­dari reči

  koje će svo­je čitaoce načini­ti večnim –

  kako reče Ricos, tvoj pri­jatelj neobični…

  .

  ***

  .

  Reče: ako umrem pre tebe,

  zaveš­tavam ti nemoguće!

  Upi­tah: je li nemoguće daleko?

  Reče: za jed­nu generaciju.

  Upi­tah: a ako umrem pre tebe?

  Reče: izjav­iću saučešće Galile­jskoj planini

  i napisati: „estet­sko nije niš­ta drugo

  do dos­ti­zan­je uravnoteženog“. A sada, ne zaboravi:

  ako umrem pre tebe, zaveš­tavam ti nemoguće!

                          ***

  Kad sam ga pose­tio u Novoj Sodomi,

  dve hil­jade druge godine, suprot­stavl­jao se

  ratu Sodome pro­tiv nar­o­da Vavilona…

  I raku. Bio je kao posled­nji epski

  junak koji brani pra­vo Troje

  na podelu pripovesti.

  .

  ***

   

  Orao se opraš­ta od svo­ga vrha, visoko

  visoko,

  jer boravak na Olimpu,

  iznad vrho­va,

  budi dosadu

  zbo­gom,

  zbo­gom poez­i­ji bola!

  .

  .

  .

   

  Lič­na karta

   

  Piši! Ja sam Arapin

  Broj isprave pedeset hiljada

  I dece imam osmoro

  I posle leta će deveto!

  I je l te lju­ti to?

  Piši!

  Ja sam Arapin

  Radim u kamenolomu

  Sa mučenici­ma

  I osmoro dece imam

  Vadim im

  Ode­lo i komad hleba

  I svesku

  Iz stenâ

  I ne molim za milostinju

  Pred tvo­jim vratima

  I ne padam na pločnik

  Pra­ga tvog

  I je l te lju­ti to?

  Piši!

  Ja sam Arapin

  Ja sam ime bez titulâ

  Str­pljiv

  U zemlji gde sve živo

  Ključa od gneva

  Koreni moji su pušteni

  Pre rođen­ja vremena

  I pre otpočin­jan­ja godina

  Pre čem­pre­sa i maslina

  Pre nadi­ran­ja trava…

  Otac mi je od roda pluga

  Ne nobl, gospoda

  I deda mi beše seljak

  Bez ple­meni­tog porekla i roda!

  Učio me visi­ni sunca

  Pre čitan­ja knjiga

  Moj je dom čuvars­ka koliba

  Od gran­ja i pruća

  Ja sam ime bez titula…

  I je l ti po volji moja kuća?

  Piši!

  Ja sam Arapin

  Boja kose – garava

  Boja oči­ju – kafena

  Odlike:

  Na glavi igâlom vezana kŷfi­ja[3]

  Šaka jaka k‘o stena

  Ozle­di onog ko je dira

  Moja adresa:

  Ja sam iz sela jednog

  Zabačenog i zaboravljenog

  Čije su ulice bez imena

  I svi nje­govi ljudi

  Na njivi i kamenolomu

  Je l te to ljuti?

  Piši

  Ja sam Arapin

  Oteo si loze mojih dedova

  I zemlju koju sam orao

  Ja i sva moja deca

  I nisi ostavio

  Ni unuci­ma mojim

  Do ste­na ovih

  Pa hoće li uzeti i njih

  Vaša vla­da k‘o što pričaju?!!

  Dak­le!

  Piši…u vr‘ prve strane

  Ja ne mrz­im ljude

  I niko­ga ne napadam

  Ali budem li gladan

  Jedem meso uzurpatora

  Pazi…pazi se…moje gladi

  I da se JA ne naljutim!!

   

   

  Ovo je naj­važni­ja među ran­im Darvišovim pes­ma­ma[4]. Za mnoge Palestince, koji su njome za kratko odah­nuli, osta­la je nepre­vaz­iđe­na. Doviki­vali bi na poet­skim večer­i­ma da ne tre­ba ni jed­nu drugu pes­mu da gov­ori do nju i sva­ki put bi je jed­nako snažno doživeli a nasta­la je sasvim sluča­jno, jedne pri­like kada je Darviš pošao da izva­di ličnu kar­tu kod izrael­skih vlasti. Službenik ga je tada upi­tao za ime, dob, nacionalnost…“Arapin”, rekao je Darviš a službenik je, čini­lo se s negodovan­jem, ponovio pitan­je. On još odlučni­je ponovi: “Piši, ja sam Ara­pin”! Iako je dija­log tekao na hebre­jskom, ritam tog odgov­o­ra je ostavl­jao dobar zvuk i Darviš je na povratku kući, u auto­busu, na parče­tu papi­ra, uzeo da zapisu­je redove koji su ličili na taj for­mu­lar sa nje­gov­im ličn­im podaci­ma, ali su se nje­gove osobine pretvo­rile i zajed­ničke, ara­pske, i svele na sve ono što je, u stvari, iri­ti­ralo izrael­s­ki men­tal­itet. Na brz­inu napisana, u teza­ma, kako kaže pes­nik, ova “beleš­ka” je osta­la na onom parče­tu papi­ra sve do jednog fes­ti­vala poez­i­je u Nazare­tu na koji je Darviš bio poz­van da učestvu­je s jed­nom pes­mom. Budući mlad, još dečačkog izgle­da, pub­li­ci je bio intere­san­tan pa su tražili da kaže još koju pes­mu. On se onda mašio za džep i izva­dio ono parče papi­ra i stao da gov­ori. Na nje­go­vo zaprepašćen­je, kao da je čitavim pros­torom prošla stru­ja, pub­li­ka je osta­la bez daha i traži­la da ponovi pes­mu još tri puta! To je, dak­le, bilo jed­no pros­to prigušeno osećan­je koje je mla­di Darviš vikn­uo iz sveg glasa i koje ga je upoz­na­lo s Palestinci­ma lično.

  .

  .

  .

  Sli­ka i ram

  .

  Ako se slo­mi ram slike, zbog bla­gog potresa

  tla, sli­ka se nosi majs­toru za uramljivanje

  i on joj stavi mož­da i lep­ši ram.

  Ali ako se sli­ka izobliči usled prvobitne

  umet­nikove greške, a njen ram ostane zdrav, neće

  joj biti potre­ban osim ako u peći zafali drva…

  Tako isto i misao: ako se slo­mi njen ram

  ona će naći jači i čvršći.

  Ali ako se misao slo­mi, njen dobar ram

  biće samo tuž­na uspom­e­na koja će je čuvati

  kao što utučeni čoban čuva zvono ovna

  iz svo­ga sta­da koje su ras­tr­gali vuci!

  Ta reč

   

  svidela mu se jed­na reč

  otvo­rio je rečnik,

  nije je našao,

  ni njeno maglovi­to značanje…

  ali ga ona u noći umiri

  melodič­na, stopljena

  s nekim bićem nerazgovetnim

  reče: njoj je neopho­dan pesnik

  i trop neki da se zaze­leni i zacrveni

  na površi­ni tam­nih noći

  koja je to reč?

  našao je značenje

  i ta reč iz nje­ga iščili

   .

  .

   

  .….….….….….……Pre­vod: Tat­jana Botić

  -

  -

  -

  [1] Stari per­si­js­ki grad, u kome se 642. godine odi­grala odluču­juća bit­ka kada je ara­p­s­ka vojs­ka porazi­la sasanid­sku i zavladala velikom Per­si­jom. Od moćnih ara­p­skih kali­fa­ta koji behu stigli do Samarkan­da danas je osta­la samo istori­ja – priča (nemač­ki jezik zgod­no izjed­nača­va ove poj­move), za pes­ni­ka fata­mor­gana. Ova reč, u isto vreme, u klasičnoj ara­p­skoj i per­si­jskoj muzi­ci označa­va i vrstu har­moni­je, tonalite­ta, u kojoj se, inače, često kom­ponu­je muzi­ka na sti­hove Mah­mu­da Darviša.

  [2]Pro­gon Ara­pa iz Andaluz­i­je pred­stavl­jen je kao pro­gon iz raja, kao što je pes­nikov nar­od prog­nan iz Pales­tine. (Andaluz­i­ja kojom su Ara­pi vladali osam veko­va (711.–1492.) bila je cen­tar ara­p­skog sred­njeg veka, kul­turno i umet­nič­ki izuzetno živ i bogat. Tu se prvi put u ara­p­skoj poez­i­ji pojavlju­je pra­va stro­fa kao i uti­caj nar­o­dne poez­i­je. Pod uti­ca­jem jedne od lirskih for­mi koja se ovde razvi­la kas­ni­je će nas­ta­ti trubadurs­ka lirs­ka poez­i­ja. Ova čista, pla­ton­s­ka ljubav u Ara­pa je poz­na­ta pod nazivom uzrit­s­ka, pre­ma ple­menu Banu Uzra, koju je ope­vao Hajn­rih Hajne, prepe­vao Šan­tić a pop­u­larnom učinio Džoni Štulić peva­jući o oni­ma “što umiru kada ljube”.)

  [3] Kŷfi­ja je pre­poz­natlji­va ara­p­s­ka mara­ma koju nose muškar­ci, obično bela ili kari­rana, a pričvršće­na je igâlom, crnom vrpcom.

  [4] Objavl­je­na je 1964. u zbir­ci Lišće masline.

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja