Krajnji obračun

Lat­est posts by Ser­pilekin Ade­line Ter­lemez (see all)

  .

  .

  Osećam dru­gog

  .

  Osećaj vibraci­je natapa
  Igru udis­an­ja i izdisanja.

  Čuju se zvižduk
  I odred­jeno krčanje.

  Dis­an­je proži­ma prostor
  Planin­sko ostr­vo se pomalja
  A zatim nes­ta­je pod vodom.

  Sli­ka mi nadire pa se polako povlači
  Sveobuh­vat­na muzika
  Stvara osećaj plovidbe kroz prostor.

  Moč­vara mi dolazi i odlazi ka srcu stru­je, ispitu­je mi telo bloki­ra­no odoz­go pa do tla,
  Bloki­ra­no između dubine i površine
  Između noći i svetlosti,
  Između sna i jave,
  Između saz­nan­ja i svesti
  Između vre­me­na i prostora.

  Određe­na sila pokreće
  Nežne strune emo­ci­je bića
  One najlepše
  One najmekše
  Koja naj­jače vibrira
  Najspokojnija
  U živ­o­tu pri odmoru
  Gde presta­ju sve reči.

  Ono će voleti
  Ono će posedovati
  Tri­jum­fal­no u radosti
  Što oseća dru­gog da vib­ri­ra u sebi.

  .

  .

  Zeb­n­ja i radost

  .

  Kako bis­mo uopšte razumeli jezik našeg vre­me­na da ne gov­o­rimo jezikom nje­gove zebnje?

  Kako da shva­ti­mo da u našoj epo­hi – a pre­ma zakonu izne­nad­nom, strah sve više raste u srcu neke odvratne zebnje?

  I kako da ne razmišl­jamo o toj odvrat­noj zeb­n­ji da bis­mo bol­je pre­poz­nali radost nekog budućeg trenut­ka nekog slo­bodnog bića?

  I kako se bori­ti pro­tiv te strašne zeb­n­je koju hrani strah od neiman­ja bilo kakve budućnosti?

  I kako da se ne užas­nemo od neke teške sile koja nas plaši i koja nas spreča­va da se seti­mo proživelih uspomena?

   

   .

  Kra­jn­ji obračun godine 2013.

  .
  “Super­ta­j­fun”
  “Super­bom­ba”
  “Kraj sveta”

  Zeml­ja opus­toše­na, unište­na, izbrisana, nato­plje­na krvlju…

  Gradovi bom­bar­dovani, opus­tošeni, predani sud­bi­ni, ispražnjeni,
  Sela napuštena.

  Rasute porodice,
  Spal­je­na polja.

  Škole evakuisane,
  Napušteni vrtovi.

  Det­injst­vo pokopano.
  Ugrože­na mladost.

  Lju­di i žene ubi­jeni, otrovani,
  Devo­jke i žene silo­vane, otuđene.

  Neizre­cive tragedi­je, reklo
  Bi se “kraj sveta”.

  Vreme je za obračun kra­ja godine
  Da bi lepo dočekali
  Novu godinu
  I da bi obračun prost i efikasan bio
  Evo nje­gov­og novog lica:
  Da sebi česti­ta­mo pro­tek­li rad?
  Da isko­ris­ti­mo dobitke?
  Da procen­i­mo gde nam dal­je val­ja ići?

  U “Super­ta­j­fun”
  Do “Super­bombe”
  Do “kra­ja sveta”

  Obračun kra­ja godine:

  “Super­ta­j­fun”
  “Super­bom­ba”
  “Superkyk­los”
  “Superkrug”
  “Niza­kpri­ti­sak”
  I “kra­jn­jade­pre­si­ja”.

  Cik­lon­s­ka aktivnost sa rafal­i­ma sum­n­jivih vetrova:

  Ošteće­na zeml­ja, opus­toše­na, poplavl­je­na, razrovana,
  Mil­ioni mrtvih pre­ma nekom “super obračunu “ neproverenom.

  - Jel ima neko ime taj “Super­ta­j­fun “?
  — nar­avno, zove se “Hajran” rekli
  Bis­mo “kraj sveta”…

  Teatar strašnih dogadjanja
  Odvi­ja se u cen­tral­nom arhipelagu
  Od 8. do 9. novem­bra 2013.

  Tela se trza­ju na zemlji okruže­na izbezuml­jen­im prežive­lim lici­ma koji tra­ga­ju za nestal­im bližn­ji­ma ili pre­ostal­i­ma u životu…
  “Isu­više je to tela za šest kamiona”,
  Izjavlju­je preza­uzeti šofer
  Koji je u prvoj ekipi za spasavanje.

  Stanovnik obližn­jeg gra­da pon­a­jviše nastrada­log prostrt nasred ulice
  Pokreće telo kada vidi vojnike
  Koji se gube užur­bani u tom
  Boži­jem gnevu

  Stanovnik obližn­jeg gra­da pon­a­jviše nastrada­log viče Upo­moć ugašen­im glasom i pruža tešku ruku otežalu podiže  je sa dna i upire ka odmak­li­ma ka telu već obam­r­lom čija
  ga teži­na pritiska.
  On se prostre duž nje­gov­og hladnog tela pokrivši ga kao što se čovek ispruži na osunčanoj plaži
  Ili oča­jnik ubi­ca koji stal­no podiže
  Piš­tolj na razbi­jače stakla.

  “Hajran”, bes se okreće pro­tiv pištolja
  koga ubi­ca počinje
  Da ljuljuš­ka u rukama

  “Super­ta­j­fun”
  Protiv
  “Super­bombe”
  “Super­piš­tolj”
  Pro­tiv “super­razbi­jača”

  bi se “kraj sveta”…

  U napuštenoj uli­ci obližn­jeg gradića u naj­gore pogođenom delu arhi­pel­aga jed­na posve bela čud­na maca dobroćud­no mijauče
  Pored tela jednog od grad­jana tog obližn­jeg grada.
  Djevo­jči­ca posve bele i čudne haljine polako pri­lazi i uzi­ma belo mače u naruč­je  pa se peva­jući, udalji.
  U napuštenoj uli­ci obližn­jeg gra­da naj­gore pogod­jenog u tom arhipelagu
  Dogodi­lo se čudo
  I preuze­lo glasić nežne djevojčice
  Bele i čudne haljine
  I male mace čud­no bele
  Koja dobroćud­no mijauče.

  To dete
  I ta mačka
  U napuštenoj uli­ci obližn­jeg gra­da najviše pogođenog u arhipelagu!

  .

  .

  .

  Sa fran­cuskog Nina Živančević

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja