Magnolija

Lat­est posts by Šimon Cub­o­ta (see all)

  .

  .

  Mag­no­li­ja

  .

  spuš­ta­mo se obod­i­ma sobe

  u pros­tor ispod ogledala

  sveća pada na pod

  i taj trenu­tak lju­di će nazvati

  suton

  puko­tine na tvo­jim usnama

  samo su pre­sušene reke,

  kop­na za one

  koji se nika­da neće vratiti

  naša pro­laznost postaće

  neost­vareno vreme

  i niko neće vide­ti svetlost

  koja ulazi kroz prozor

  nakon četrde­set devet godina

  kiše

  otvaramo vra­ta

  nes­ta­ju ruke

  .

  .

  Sub­li­maci­ja

  .

  zeml­ja mir­iše na kolena

  i na neost­vare­na naručja

  koja ostavl­ja­ju senku

  po uglovi­ma

  oda­je izgubljenost

  put­nici­ma koji su naslutili

  šumu

  pred našim nesigurnostima

  kam­bri­jum izgara

  kroz t®ajnost kamena

  u tiši­ni nas­ta­je reka

  nedaleko od nje

  jedan čovek prolazi

  sa isključenom bater­i­jskom lampom

  podiže jabuku sa zemlje

  ne zna­jući

  da na pro­zorskom staklu

  njeno dis­an­je

  ostavl­ja trag

  nepoz­natih prstiju

  .

  .

  Dvoriš­ta

  .

  u polum­raku

  završava­ju se naručja

  osvetl­java­mo

  tople pejza­že pluća

  i zatiče­mo šumu

  davno odne­senu iz mesta

  gde nes­ta­je istok

  otkri­va­mo neograđeno dvorište

  između nas

  pretvoreno u pamćenje

  i nika­da neće­mo znati

  da su svi prozori

  odu­vek bili otvoreni

  jed­na ruka

  ispruže­na

  kroz ivice fotografije

  dotiče mesto

  isku­pljen­ja

  .

  .

  Čisti­na

  .

  podigli smo težak kamen

  ispod nje­ga ležala je bela ptica

  i moj oka­men­jen pokret ka tebi

  u pros­toru

  koji nika­da nije ni postojao

  osvrće­mo se ka mestu

  što više nije dokaz našeg oblika

  između

  zaus­tavl­jan­ja i kretanja

  tvo­je ruke su čin zaboravljanja

  one povlače crtu

  na mes­tu

  gde ne može­mo da doh­va­ti­mo krošnje

  to nije Mesopotamija

  to nije strah od visina

  ispod kože

  nas­ta­je zemlja

  .

  .

  Isak

  .

  ne pre­osta­je ništa

  osim trago­va potopa

  i još uvek neotkrivene

  topline

  u kojoj te

  gubim

  sa druge strane odraza

  pret­varaš se

  u značen­je okeana

  zbog nežnos­ti

  crvene oseke

  otkri­va­ju

  Isakove ruke

  nepovrat­no izgubljene u mesečini

  želim da te saču­vam od trajanja

  želim da se vratim

  u sve što je osta­lo izvan okvira

  u trenu­tak pre slabosti

  odak­le si došao

  .

  .

  .….….….….…Iz rukopisa Kam­bri­jum

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja