Menjanje prošlosti

Lat­est posts by Sašo Ognen­ovs­ki (see all)

  .

  .

  .

  U svi­tan­je

   

  Presvet­lo je bilo sunce tog kobnog jutra

  Klik­tan­je kukav­i­ca i grup­ne seobe sit­nih vrabaca

  Otvo­rilo nam je oči.

  Ko nam priprema mis­li kada se lažemo

  Usta­jal­im maš­tar­i­ja­ma i suvim hlebom.

  Gde nam je hrabrost, dok nam geni vri­ju u bilu

  Jesen ima kap nos­tal­gi­je u svo­jim uvenućima

  A ovo je jutro poma­ma za sve, za mla­dost, za osmeh.

  Ova će prošlost osta­ti kao loše smišl­jeno svitanje

  Otići ćemo neostare­li, nepre­vareni, neodgonetnuti.

  Sud­bi­na nam je ostavi­la jednog od stotinu,

  Da tugu­je po navi­ci, da rida po protokolu.

  Ovde i tuga nema svoj razlog postojanja.

  Men­jamo poma­mu u novu istinu,

  U novu pro­le­gomenu, u novi suton.

  Ovde jutra više nema­ju cenu.

   

   

   

  Okr­vavl­jeno more

   .

  .

  Ko nam je kriv što nemamo Rama­janu, što nemamo Ilijadu,

  Što nemamo Kale­valu, što nemamo epsku trajektoriju

  Kako bis­mo utonuli u par­a­digme i dičili se slapovi­ma krvi.

  Niko nam je kriv što ne može­mo pred­stave i ubistva

  Da pretvo­rimo u pohode i osvajanja

  U dom­i­naci­ju nad zeml­ja­ma i nad morima,

  Nad zamkovi­ma i tvrđavama.

  Krivi su svi duhovni paćenici,

  Što su krenuli kriv­im putevima,

  Što je krv u penušavom moru još mrl­ja za pokazivanje

  Što je i more tako krva­vo samo pus­ta nostalgija

  Što nam je i sla­va posta­la poruga,

  I mi, nes­rećni, ono što je bilo

  Nika­da neće­mo promeniti.

  Naše more crveni od mem­o­ri­je poslušnosti.

   

   .

  Ovo što pišem

   .

  .

  Bar­i­jere topon­i­ma posta­ju nepremostive

  Nji­hovi se sinon­i­mi pret­vara­ju u oštre migrene

  Za koje se lek nika­da i neće pronaći.

  Ovo odak­le se nad­nosim više nisu prozori

  Ovo što mi pokreće vrtoglav­icu više nisu visine,

  Ovo je sivi mozaik isušenog pepela iznad dedinih poruka

  Ovo je crna sušti­na o jed­nom postojanju,

  O jed­nom civ­i­lizaci­jskom odstrelu,

  O ćutan­ju sa metas­taza­ma od neizre­cive ironije.

  Imali smo koči­je i tronove, imali smo pehare i blješ­tave sablje

  U prošlosti, imali smo odore i omče, šti­tove i lude,

  Dame prelepe što se svako­ga dana kikoću i zadirkuju

  Hero­je sa mitovi­ma prepriča­vane nakon svega.

  Ovo što pišem je posled­nje zaveštanje

  Naše­ga epskog „niš­ta“, naše jalove konsternacije,

  Ovo što pišem je dug i dosadan dan bez budućnosti.

   

   .

  . 

  Sada

   .

  .

  Ako vam je „nika­da“ sud­bi­na, prošlost će vas oprati

  Na potoci­ma beznadnosti .

  Mož­da ćete se jednog jutra probu­di­ti nasmejani

  Tihi u ironi­ji i sa tere­tom sramote od

  Bezide­jnos­ti.

  Vaši ratovi ima­ju miris mas­tike i grozdova,

  Vaši su sus­reti važni samo pet­naest minuta,

  Vaš će izdanak prepisati sve što je ostalo

  Od dedovine i dovešće se na skejtbordu.

  Svad­bi više nema. Sahrane su odavno završile.

  Vaše su pobe­de holo­gra­mi istori­jskih očuha,

  Više ne gov­orite šta vam padne na pamet.

  Odavno više to ne može tako …

  Izdale­ka se čuju zvona.

  Niko se ne okreće na nji­hov zvuk.

   

   .

  .

   

   

  Plač

   .

  .

  Dajte mu kaban­icu i ne budite vojsku.

  Odvešće ga vetar tamo gde nema heroja

  Gde ima devičan­skog ridan­ja i kriko­va jalovih snaha.

  Dajte mu lakri­mar­ij kada se bude vratio

  Kako ne bi zab­o­ravio koja ga je od njih očarala

  Da i sam ne postane poslužitelj gladi,

  Već samo saput­nik misli.

  Dajte mu drveni krevet bez jastuka

  Da ga san ne bi od ovog sve­ta odveo ni korak dalje

  Zato jer će ga tuga zadruži­ti još večeras

  I nika­da ga više neće napustiti.

  Dajte mu jeku plača dece

  Hero­ja u pogrešnom vre­menu i uga­site mesec

  On zna šta da radi čeka­jući jutro koje

  Evo već god­i­na­ma kasni.

   .

  .

   

   

  Savonaro­la

   .

  .

  Ako nev­ernike nat­er­amo da veru­ju u proklinjanja

  I u lažljive blagoslove, udah­nuli smo zatvorsku buđ

  Još ne ušli iza reše­ta­ka. Imali smo malu pauzu za susret

  Sa Gospodom.

  Džiro­lamo je zagra­bio sa bila glas­nih Medičija

  I natabao blat­n­javi put

  Za stopa­ma dede Lorenca

  I poz­vao nas je na pok­lon­jen­je ne bi li nas sus­reo pomor,

  Ne bi li nam pom­r­le bebe i ne bi li nas pojela žudnja.

  Crni su kvadrati i kru­govi, crne su piramide

  I pored toga što prete sa pre­pu­ca­van­jem, postmodernisti

  Tebi više veru­ju Džiro­lamo, pres­likava­ju te u negativu,

  Bes i boži­ju volju pret­vara­ju u dosadne refrene

  I umesto Mak­i­javeli­ja, oni ispravl­ja­ju ti Vorho­la za saputnika,

  Izdržaćeš to i ti tvo­ji seku­larni poslanici

  I tvo­ji sebežrtvo­vani crni dijaci, niš­ta od toga biti neće…

  Sada sve konzis­tori­je, sve kuri­je ima­ju dva i po veka da

  Pres­lušava­ju sve što para uši, da pogleda­ju sve što je

  Crno i belo, da išči­ta­ju sve što ne razumeju.

   .

  .

  .….….….….…..Sa     Sa make­don­skog: Autor

   .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja