Montaža

Lat­est posts by Zlatko Ste­vanović (see all)

  .

  .

  .

  Gura­jući 35 uz Slanač­ki put

  .

  Prokle­ta je uzbrdica
  crna i neplodna
  niš­ta u nju koren da pusti
  samo bezgla­vo da se otkotrlja
  šta smo bogu zgrešili u ovom kotlu
  rit­u­al­no posle smene
  guramo ga ka Lešće groblju
  ka okret­ni­ci vrtoglavici
  gde počin­je novi krug
  nikad se neće­mo odmoriti
  kažu pogle­di koji se izbegavaju
  muka iza zuba
  ko ster­il­isana zver u kavezu
  kaplju znoj i nafta
  gori guma kotrl­ja se kotao
  raste pred nama uzbrdica
  svakog dana sve grbavija
  nikad se neće­mo odmoriti
  kažu sluča­jni pogledi
  umor smo
  u umor ćemo.
   .

  .
  Meso

  .

  Otvo­rio sam vra­ta zgrade
  hod­nik je zaudarao
  neko je pržio loš komad mesa
  strah pred klan­je budi toksine
  posle zalo­gaj bude žilav
  i oseća se dva spra­ta ispod i iznad
  to je bila posled­n­ja pobuna žrtve
  pok­var­i­la je apetit onom što se obradovao
  kad je spazio u vitrini
  snižen­je pred istek
  otvorenih vra­ta zgra­da je odahnula
  u haus­toru su zav­i­jale raz­dražene lutalice
  uvek ima ko hoće
  i loš komad mesa
  i platu ispod časti
  lavež je rasterao vrane sa bandere
  samo je žica osta­la da dugo treperi.
  Grlo mi se grčilo
  tumarao sam u hod­niku tražeći prekidač
  kas­ni­je u stanu mučn­i­na se stišala
  ali se u noz­dr­va­ma ušuškala trauma
  ne bi tu pomo­gao ni tam­jan ni bosiljak.
  ,

  .
  Friz­er­s­ka

  .

  Kada sam posled­nji put
  toliko dugo sedeo ispred ogledala
  pro­ma­trao svo­je lice
  i bore
  te neu­moljive rel­jefe memorije
  bilo je poma­lo neprijatno
  kao da te neki nepotreb­ni poznanik
  zatekao kad ne treba
  sedeo sam tako
  mag­i­ja je trajala
  sve dok se niz ogr­tač nije otkotrljao
  prvi pra­men kose
  pun sedih
  više nego prošli put
  pred napuk­lim ogledalom
  posta­lo je neprijatnije
  ko je ovaj prose­di čovek
  i zaš­to me tako nepoverlji­vo gleda.
  .

  . 
  Mon­taža

  .

  Ne moraš o tome inten­zivno razmišljati
  ponekad je dovoljno da sku­vaš kafu
  sed­neš na terasu
  i sli­ka krene sama
  para­lel­no sa pticama
  koje ka zalasku poleću sa krovova
  odmo­ta­ju se kadrovi živ­ota koji ne živiš
  bla­gi tonovi u sepia filteru
  sva­ki put te zavedu
  (nije da te proganjaju
  ali su sve­jed­no tu)
  zamet­nu se ponekad i između dva semafora
  dok pos­ma­traš ljud­sku bedu
  kroz mut­no stak­lo autobusa
  krećeš se od tačke a do tačke b
  nekud ka nečemu
  i samo te ponese tada
  pes­ma i beli lan što poigrava­ju na vetru
  u sen­ci palmi
  tako bi bilo dobro
  sa dobrim ljudi­ma zapevati
  zatvoriti oči i reći
  pustiću ovo da mi se desi…

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja