Nekadašnje obale

Lat­est posts by Aga Šahid Ali (see all)

   

   

  Sneg u pustinji

   

  „Sva­ki sunčev zrak je sedam min­u­ta star,“

  Serž mi je rekao jedne decem­barske noći u Njujorku.

  „Znači, kad pogledam u nebu, vidim prošlost?“

  „Da, da,“ rekao je, „naroči­to kad je vedar dan.“

  19. jan­u­ara 1987.

  dok sam rano ujutru vozio

  ses­tru na aero­drom Tusona,

  izne­na­da na raskršću 22. i Alver­non ulice

  vra­ta magle su se otvo­rila, kao pokretna,

  i sneg, koji je padao cele noći, sad

  suncem obas­jan, zaslepeo nas je, zemlja

   se zabelela, kao posu­ta kokain­om, jarke min­er­alne boje

  pustin­jskih bil­ja­ka su iščezle,

  sokovi su se smr­zli u vena­ma kaktusa.

   

  ***

   

  U knjizi „Pustin­ja mir­iše na kišu“[1] čitam:

  „Sirup od kojeg se priprema sve­to vino

  cedi se iz saguaro kaktusa

  svakog leta. Papagosi ga stavl­ja­ju u tegle,

  gde omekša, zatim potamni

  kao krv mada mu je ukus

  čud­no­va­to sladak, kao suvo belo vino.“

  Dok to gov­orim Sameti još uvek smo

  sedam mil­ja daleko od aero­dro­ma. „Znaš li da se cvetovi

  saguara otvara­ju samo noću?“

  Voz­i­mo se sporo, put je kao staklo.

  „Zamis­li, ovde kuda se voz­i­mo nekad je bilo more.

  Zamis­li!“ Nebo je boje

  safi­ra, prošlost se brzo odigrava:

  saguaro kak­tusi su se otvo­rili, ispružili

  svo­je ruke zraci­ma koji su stari mil­ion­i­ma godina,

  u svakom zraku je skrive­na taj­na o poreklu

  plan­ete, zraci utisku­ju sećan­je u sva­ki kaktus,

  u nji­ho­vo pamćen­je koje je kao ljudsko

  jer i oni su lju­di, Papagosi kažu:

  ne samo zato što ima­ju ruke, vene

  i tajne. Već i zato što su pleme

  koje je moguće masakri­rati. „Izgle­da kao

  kraj, a mož­da i poče­tak sveta,“

  Sameta kaže, gleda­jući u sne­gom prekrivene

  ruke kak­tusa. Voz­i­mo se pored okeana

  koji je ispravao baš ovde, pored svo­jih nekadašn­jih obala,

  prošlost se odi­gra­va tako brzo da svaki

  semafor u nas utisku­je sećan­je, nebo

  se brzo kreće za nama dok skrećemo

  na Bule­var Tusona i odvoz­i­mo se ka

  aero­dro­mu i shvatam da se zemlja

  ota­pa od čežn­je i

  da su nas njene ruke zaboravile.

   

  ***

   

  Na aero­dro­mu pos­ma­tram avion

  sve dok prozor

              pono­vo ne postane ogledalo.

  Dok se voz­im ka pod­nožju brda, magla

  zat­vara vra­ta za mnom na Alvernonu,

  i udah­n­uo sam vaz­duh isušenih mora

              koje je zeml­ja izgubila,

  nji­hove zab­o­ravl­jene obale. I setio sam se

  jednog dru­gog trenutka:

              U Nju Del­hi­ju jedne noći

  dok je pevala Begum Aktar, nesta­lo je struje.

  Verovat­no je to bilo za vreme Bangladeškog rata,

  verovat­no su se čule sirene

              za vaz­dušnu opasnost.

  A u pub­li­ci, uti­h­nu­loj, niko se nije pomerio.

  Mikro­fon je bio mrtav ali ona je nastavila

  da peva, glas joj je

              dolazio iz daljine,

  kao da je već bila mrtva.

  I baš pre nego što će je svet­la preplaviti

  pono­vo, ota­pa­jući led

              sa njenih dijamanata

  pret­vara­jući ih u zrake, bio je to trenu­tak, poput

  ovog, kada se samo izgubljeno more

  može čuti, trenutak

              da se setimo

  svake senke, sve­ga što zeml­ja gubi,

  sve­ga što je zeml­ja izgubila,

  sve­ga

              što ću ja izgubiti,

  sve­ga što sam izgubio.

  (A Nos­tal­gist’s Map of Amer­i­ca, W. W. Nor­ton & Com­pa­ny, 1992)

   

   

  U muze­ju

   

  U Hara­pi 2.500 pre n.e.

  ko je služavku izlio u bronzi?

  Niko ne mari

  za robove i vojnike.

  Vajar je to znao,

  zato je robin­ji tako uglan­cao prste

  ne vidi se nji­ho­va ukočenost

  bol

  od pran­ja zidova

  i rib­an­ja podova,

  od mešen­ja mesa

  izgn­ječenog anisa

  i gorke dinje.

  Ali zah­valan sam jer se nasmešila

  vajaru,

  i meni

  iz bronze

  dete koje je moralo da izigra­va ženu

  svom gospo­daru

  kad su tople junske kiše

  sti­za­le u Harapu.

                          (časopis: Poet­ry, April 1990)

   

   

   

  Snežni čovek

   

  Moj predak, čovek

  saz­dan od himala­jskog snega,

  došao je u Kašmir iz Samarkanda,

  noseći tor­bu punu

  kosti­ju kita:

  nasleđe stečeno morskim pogrebima.

  Nje­gov je skelet

  iskle­sano od glečera, dah mu je

  ark­tič­ki,

  ledio je žene u svom zagrljaju.

  Žena mu se otopi­la, u hlad­nu vodu pretvorila,

  s god­i­na­ma isparila.

  Ovo nasleđe,

  nje­gov skelet pod mojom kožom, koji se prenosi

  sa sina na unuka,

  to su gen­eraci­je snežnih lju­di na mojim leđima.

  Svake godine oni lup­ka­ju na moj prozor,

  utišanih glaso­va, ledenih.

  Ne, neće da me puste da iza­đem iz zime,

  ali sebi sam obećao,

  čak i da sam posled­nji snežni čovek

  odja­haću u proleće

  na nji­hovim rameni­ma koja se otapaju.

  (The Half-Inch Himalayas, Wes­leyan Uni­ver­si­ty Press, 1987)

   

  [1] G. P. Nabhan, The Desert Smells Like Rain: A Naturalist in Papago Indian Country, 1987; knjiga prirodnjaka G. Nabhana koji je živeo sa Papago indijancima (Tohono O’odham ili Pustinjski ljudi) u njihovoj postojbini — pustinjama Arizone, kao i Sonora pustinji u Meksiku. Knjiga nudi uvide u prirodnjačku istoriju tog prostora, kao i istoriju pustinjskih biljaka i životinja dokumentujući i opisujući tradicionalni način života Papago naroda prilagođen pustinji. (Prim. prev.)

   

   

                                  Pre­v­ela s engleskog Dani­jela Jovanović

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja