Nina

Lat­est posts by Pavel Domon­ji (see all)

  .

  .

  Nina

  .

  Zove se Nina
  radi u ombudsmanu
  u njenoj kancelariji
  rastu
  paragrafi
  beli okovratnici
  i muškatle
  poma­lo je čudna
  voli šet­nje lavirintom
  dopi­si­van­je sa birokratijom
  i nekog tipa
  koji je uči
  kako se na mađarskom
  kaže DA
  da je rođe­na ranije
  služi­la bi u Likur­gov­om hramu
  i lovi­la nomomahe

  .
  .
                                     Mač­ka gospođe Lemm

  .

  Gospođa Lemm
  ima narandžas­tu mačku
  čija elek­trič­na dlaka
  više ne svetli u mraku
  pre­sta­la je da lovi
  frkće i mjauče
  dane provo­di na oblacima
  pos­ma­tra gol­ubove prevrtače
  svake godine
  početkom februara
  putu­je u Egipat
  odak­le šal­je duga
  iscr­plju­juća pisma
  ponekad napravi selfi
  i šib­ne ga gospođi Lemm
  koja onda dugo ne može da zaspi
  miše­vi grizu njenu savest

  .

  .
  .….….….….….….….….…****

  .
  Jednog jutra
  u glavi Fran­ca Kafke
  rodi­la se ideja
  da pokra­jin­skom ombudsmanu
  pošal­je dopis i upoz­na ga
  sa problemima
  svog dvojnika
  tihog bankarskog službenika
  Joze­fa K.
  u podne
  za vreme ručka
  Kaf­ka je ideju
  izložio Mileni
  tada je još uvek delovala
  sveže i privlačno
  uveče
  međutim
  Kaf­ka je počeo da se koleba
  i tone u procep
  koji nas­ta­je u sukobu
  pes­ničke ambi­ci­je i građanske dužnosti
  pred ponoć
  pes­nik je nad­vladao intelektualca
  za Joze­fa K. više nije bilo šanse
  na dnu kamenoloma
  nje­gov je slučaj rešen
  ogrom­n­im mesarskim nožem
  .

  .

  Pokušaj pesme

  .
  .
  Tre­ba da napišem nešto
  pesmi
  recimo
  nalik
  nisam sig­u­ran Ahile
  da će joj se dopasti
  moj pokušaj
  Poli­him­i­ja je savetovala
  da pri­likom pisanja
  koris­tim rimu
  pes­ma bez rime
  kaže
  liči na oka­men­jenog slavuja
  gospode
  jednog takvog sam
  baš prošlog leta
  razbio čekićem
  imao je finu dršku
  taj čekić
  — kao da je bio Fidijin -
  i mekano čelo
  tre­ba­lo je dos­ta vremena
  da se kamen pretvori u prah
  šmrkali smo
  sećaš se Ahile
  tog slavu­ja celo veče
  naruči­vali rime
  i sa cen­tu­ri­on­i­ma cirkali do zore
  bliže od toga
  poez­i­ji nis­mo mogli biti
  sad
  posle svega
  tre­ba da napišem nešto
  jed­nos­tavno i čisto
  kao trava
  kao oko neba
  neš­to što bi joj se
  zbilja
  mog­lo dopasti

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja