Šestar

Lat­est posts by Đorđe Kuburić (see all)

  .

  .

   

  .

  Кlep­sidra

  .

  Puni se dok mesec raste.
  Prazni se kad opada.
  Iz nje cvrkuću ptice,
  čuje se zvonjava,
  iskaču patuljci,
  Svak­ih sto godina
  oglaša­va se gro­ho­tom gonga.
  Faraoni — ti kradljiv­ci vremena
  behu sahran­ji­vani sa njom.
  Sliči labrisu – Zevsovoj dvosek­loj sekiri.
  Tokom noći
  i za kišnih dana
  sa vrha Кule vetrova
  sred agore
  osma­tra nebo i zvezde.
  Pokazu­je godišn­ja doba i pre­poz­na­je vetrove.
  Mudraci ne mar­iše za nju.
  Osim jednog
  koji, oduševljen,
  skoči u užarenu rupu vulkana.
  A ne začu
  klep­sidrin kucaj
  da vreme je za žrtvu.

  .

  .

  Neću se probuditi

  .

  Neću se probuditi
  dok ne ispe­vam neš­to okrug­lo i savršeno.
  Beli kamen oblu­tak, recimo.
  Mož­da mi kakav neu­pore­di­vi ton:
  kukurek pet­la ili puščani hitac
  osu­jeti, nakratko, san.
  Ali, ako se probudim,
  vratiću se kao rika jele­na, šum trave.
  Pes­ma bez reči.

  .

  .

  Uzburkanost

  .

  Zas­pah čio ( sa pes­mom pod jastukom),
  a probudih se neveseo i pust (pop­ut Mese­ca bez sjaja),
  ispražn­jen kô kan­ta u nestajanju.
  More je daleko
  i uzburkano.
  Ali, voleo bih da ron­im, negde duboko,
  pod plitkim nesta­bil­nim ostrvima,
  vođen lavir­in­ti­ma algi,
  ilu­mini­ran svet­lašci­ma nebro­janih planktona.

  .

  .

  .

  Smi­raj šljunka

  .

  Tra­je postojano
  ovo okto­barsko svetlo.
  Nebo je pros­tra­no, plavo
  i prozirno pop­ut ćilibara.
  More tek što nije.
  Mir­išem ga izdaleka.
  Promičem neču­jn­im kamenitim kanjonima
  kraj tirk­izne, šumne reke i rasu­tih sta­menih čempresa.
  Jesen je, a leto.
  Stići ću u suton.
  Taman da osmotrim
  smi­raj šljunka
  u plitkom pospanom dnu.

  .

  .

  .

  Кad bi telo zna­lo da govori 

  .

  .….….….….….….……po Ter­i­ju Igltonu

  .

  Pre­ra­no rođeni

  nes­posob­ni da se o sebi brinemo

  da ne bis­mo umrli

  hran­i­mo živ­ot­in­ju jezika

  koja nas oslobađa od tela,

  nemušte i nesagle­dive spoljašnjosti.

  U nama zjapi rupa

  Кoju samo tekst može popuniti.

  Кad bi telo zna­lo da govori,

  nje­gov glas raspršio bi prazn­inu ganutljivih tropa

  i saču­vao nas od nas­r­ta­ja neu­doml­jenog intelekta,

  brbljive nutrine.

  .

  .

   

  .

  Šes­tar

  .

  Jedan krak nje­gov, zabo­den u srce brata,

  zah­vataše ostalu braću.

  Dru­gi krak

  parao je orbite, crtao planete.

  Izme­rio kos­mos, savršeni krug.

  Onaj, koji šes­tar gore metnu*

  stvori čovečanst­vo, krh­ki Univerzum.

  Melan­ho­lik, vidljiv je na južnom nebu, kao sazvežđe Circibus,

  u društvu sa Lupu­som i Normom.

  .

  .

  .

  * Dante, Raj, 19

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja