Sjaj i slava

Lat­est posts by Nina Živanče­vić (see all)

  .

  .

  .

  .

   Trostru­ki bol

  .

  .….….….….….….….……(za Slobu Tišmu)

  .

  Znala sam da neće vodi­ti neče­mu dobrom

  Sama pomisao da kren­em na Bečku konferenciju

  gde  beskrvno udruženje

  nepri­jateljskih besposličara analizira

  moje najbliže pri­jatel­je metodom

  luck­aste akademske vivisekcije

  a prit­om: svi koji su bili pod nji­hovom lupom

  svi su bili već mrtvi i u grobu morali da trpe posledice

  nji­hove posled­nje veš­tačke autopsije

  i sad u tom sosu jed­va da preživi nji­ho­vo nasleđe…

  Ali što god da se događa­lo ovde, nije me učini­lo hrabrijom

  U stvari : nji­ho­vo glupo rasuđi­van­je upra­vo me je ubilo

  Ili je ubi­lo želju da vidim Cars­ki grad Beč u novom svetlu ;

  Vidiš, u tom gradu goto­vo da se udadoh jednom,

  Ali je rabin odbio da sasluša priču mog mladoženje,

  Roditelji mu rođeni u ovom gradu, ugušeni ili pridavljeni,

  Kao i moja baka u epo­hi — koju svi pokušava­ju da zaborave.

  Te godine, nisam morala da svi­ram vio­linu iznad bečk­ih krovova

  Ali sam danas čula njen zvuk u nekom praznom potkrovlju

  I videla Šagalo­vo lice pred sobom kada sklop­ih oči,

  A zatim sam čula Ajru i Ale­na kako mi šapuću

  “briši odavde, malena”…

  Ljubomo­ra je za neku pod­vrstu i hrani se na

  Zelenom per­ju, na svin­jskim kotle­ti­ma i

  Na bed­nom “visokom” obrazovanju…

   

   .

   .

  Sjaj i Slava

  .

  .….….….….….….….(Neman­ji Raduloviću, Saši Sedlaru)

  .

  Poješće te. Isisaće ti koš­tanu srž ;

  Umesto krvi, teče ti vena­ma karmin, prah

  dasa­ka sa pozor­nice, oblak od čip­ke, zavesa

  Od suza, dok stigneš do trećeg sta­va, zavrnuli

  Su ti vrat, rašir­ili zenice i od

  Tebe ostade samo kosa, kao na onoj

  Lati­noamer­ičkoj mumi­ji, Paganini­je­va kosa,

  Išču­pana struna iz gudala….

  A ipak, ja sam tu, da te bran­im nevidljivim

  Mas­tilom, da ispišem ono

  ZAŠTO i ono KAKO, ovom produženom

  Kejdžovom sekven­com,

  Koju neki nazi­va­ju poezijom,

  A neki muzikom…

  .

  .

  Oko

  .

  .….….….….……(Za moju Luiz LL)

  .

  Mož­da sam videla odviše sve­ga što

  Nije tre­ba­lo da vidim,

  Jer zaš­to bi moje “prvo” oko toliko

  Popusti­lo , oda­lo se

  Infek­ci­ji?

  Ovo treće, na sre­di­ni čela,

  isce­lio je Guru Dži, u Lon­donu 2005e,

  Ono­ga dana kada sam srela Pojatu, Davi­da i tebe,

  Nosi­la si one smešne naočari sa okvi­rom u obliku srca

  A to beše upra­vo ono čemu si me učila:

  Da je pogled ili hor­i­zont uvek u obliku srca, i da tre­ba da gledamo

  Srcem, prsti­ma i jezikom,

  A ne oči­ma koje daruju

  Varku, nest­var­nu iluziju

  Ono­ga stvarnog toplog i lepog…

  Mož­da je tre­ba­lo, ti i ja,

  Da se sus­ret­nemo u polju čiste muzike

  Jer ovaj književni vašar traži razne

  Druge žrtve…

  Dobro je što si mi rekla ”ne tre­ba mi

  Niko da mi priča o Indiji”;

  Dobro je da sam zažmurila

  Da bih te mno­go bol­je videla, zatvorenih očiju…

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja