Slika Lize Tejlor

Lat­est posts by Nenad Tra­jković (see all)

  .

  .

  .

  Defini­ci­ja u samopostojanju

  .

  niko nije razumeo reči koje smo uputili
  tragikomični nas­tavak živ­ota usledi
  kao ruti­na višemileni­jum­skog postojanja
  i dok pod­vlačim crtu različi­tih žena
  sećan­ja se svode na tebe isključi­vo i stalno
  kao neš­to lepo i neponovljivo
  sa nemogućim kra­jem i nemogućim beskra­jn­im trajnjem
  zato što sva­ka priča ima kraj
  a veći­na onih koje smo upoz­nali uvek najpre proči­ta­ju kraj
  da ih neizves­nost ner­azumljivih reči ne ubije
  i svrše­tak skrate pre nastupanja
  jer to je anton­im jer to je ravnoteža u kosmosu
  za koja nemaš saz­nan­ja kao čovek
  i jedi­no što ljud­s­ki je da kažeš tada
  who the fuck ili fuck it

  ako bih rekao da sam te voleo
  (a to mi pra­vo niko ne može osporiti)
  kao što si i ti kaza­la da si mene
  rekao bih da je sve to najbliže isti­ni o voljenju
  nas koji smo steg­nute duše mogli da je prihvatimo
  i koliko zapra­vo umeli da prim­i­mo blagoslov
  onu što nema definiciju
  ona iz čijeg ime­na crpe­mo postojanje
  onu što svi doživl­java­mo drugačije
  i pre nego da nam se desi
  jer u svom tom nez­nan­ju ima na mil­ione različi­tih oblika
  i to da si ti moja i ja tvoj
  ne sputa­va da kažemo
  who the fuck ili fuck it

  na ovom sve­tu nas ima toliko
  i taj oblik oči­ju gru­di tela glasa interesovanja
  može se naći i u nekoj dru­goj zabiti sem naše
  sa povećan­im inten­zite­tom bola i trajanja
  na sva­ki skra­jnu­ti pogled ničim izazvanim
  a da li ću i ja nekoj biti privličan kao tebi
  to već nije stvar ljubavi već kalkulacije
  koja gasi sve i kaže
  who the fuck ili fuck it

  naš posled­nji raz­gov­o­ra o nama
  desio se u vozu na relaciji Vranje-Niš-Beograd
  iako se čini­lo da si ti sišla na stani­ci u Nišu
  a ja pro­dužio dal­je i hvatao nove vozove
  kako bih upoz­nao svet .….….….……našao defini­ci­ju
  kako bih ti zab­o­ravio ime .….….…..(neka­da kao da deluje)
  kako bih ti bio dalek.….….….….…… da bi mi posta­la bliža
  sada sam sig­u­ran kada vozo­va više nema
  da se niš­ta od ovo­ga što pišem nije desilo
  (sem neka nova priča nakon čijeg kraja
  ostaće neproči­tana ali
  who the fuck ili fuck it)

  ili smo otputo­vali onim istim vozom
  u ono isto vreme
  i još uvek auto ne pokreće­mo iz garaže
  i voz­i­mo se
  u neče­mu što liči između Schiefe Ebene‑a i TGV‑a
  sa WARP pogonom
  kako bis­mo kraj mogli izno­va da prepravljamo
  kako bi smo na kra­ju rekli
  who the fuck ili fuck it

  .

  .
  Moja Mari

  .

  dok se iz limar­i­je sto­pljenih guma sa asfal­tom čuje
  Moth­er Rus­sia Poet­ry Majestic
  kažem nisi ti Šar­lot blud­ni­ca iz Vestminstera
  ti si Mari samo ubi­je­na od bola kada dan potamni
  kada noć i ti sto­jite na ćošku posled­nje planete
  koja se zapra­vo nikako i ne zove jer je nema ko upamtiti
  među kvadrat­nim kilo­metri­ma bede u ovome pre­ostalom svetu
  gde nema­ter­i­jal­na pre­vazi­lazi onu drugu
  videla si to od majke kako uči dete da bol­je prosi
  i od dete­ta kako uči majku da osmeh je žalos­ni­ji od suza
  videla si to sloml­je­na od bola i odgluml­jenih ljubavi

  dok iz auta već izbi­ja Run To the Hills
  kao suviše roman­tičan odabir muzike
  crvene ulice sklan­ja­ju priro­du oko nas
  i samo nas dugo ćutan­je i pogled napred mogu vrati­ti nazad
  i taj vre­me­plov samo­hip­noze ne traži odluku već pobunu
  a ja ne mogu pred­vide­ti u ovom naprečac odi­gra­nom činu
  da li je moć genet­skog ili sociološkog
  stvo­rio ti pomisao da jesi Šar­lot iz Sohoa
  ali ja ne voz­im auto sporta radi tamo ka brdi­ma (podu­darnost)
  i bojim se iskreno se bojim da promenim CD
  na ovoj no name planeti
  strašnoj plan­eti bez ljubavi
  jer sve mislim
  u oskud­nim treperen­ji­ma nade da nas još on može spasiti
  kažem ti mož­da isu­više roman­tičan za naš pojam

  egzotično je ovo putovanje
  a to znači puno ilu­zornih očekivanja
  i puno vere u pre­osta­log čoveka
  ali se bar niko neće sme­jati kada dižeš noge Mari
  jer ti nisi Šar­lot što men­ja svoj kvart za Ist End
  i molim Boga da je sve u tvo­joj glavi
  zbog pogrešnog odabi­ra knjiga
  ili uopšte nedostat­ka literature
  koju mogu nadok­na­di­ti dok ne stignemo u brda
  jer između svakakvih glasi­na jed­na je istinita
  ono što se ne kupi nema ni cenu glad­na Mari

  dok papuču na gas pri­tiska hard rock
  mis­lim da razumeš kako
  life is not for screwing
  odlazi autonomi­ja sluha
  sve nes­ta­je i sve se rađa
  brda su tu gde smo stali
  da odme­r­i­mo težinu prvog koraka
  slo­bod­na Mari

  .

  .

  Bioskop

  .

  u 5‑toj aveni­ji nasred gugenhajma
  bezobzir­na endži pos­ma­trala je modiljanija
  dovoljno inspi­ra­tivnog da bi sat kasnije
  spavali među bioskop­skim platnima

  dok je pro­jek­tor radio
  vlažn­im je usna­ma šaputala
  holivud je predi­gra svemu

  kada se razdanilo
  nežno me polju­bi­la i krenula
  dobar film ne sme imati hap­py end
  on je zablu­da moćnog naroda

  često sam san­jao luck­as­tu endži
  iako odak­le potičem
  luk­suz je igrati se s mozgom
  i niš­ta potreb­ni­je nije od bud­nih očiju

  sreo sam je iznova
  u kat­e­drali sve­tog Patrika
  sasvim običnog dana udavala se
  limene konz­erve čekale su na asfaltu
  a na autu je pisa­lo just married
  dok je blista­la prišao sam i šapnuo
  bez hap­py end‑a
  (bioskop je predi­gra svega)

  .

  .

  Rat na selu

  .

  leta prove­de­na na selu ne plaču
  baba Stani­ja nije živa
  a još ponekad opsuje
  i plaši nas otro­vnom kupinom
  da može­mo osta­ti nepokretni
  deca smo
  i tu je najveća laž pronikla
  u oči­ma odraslih

  igramo se rata i delimo po naklonosti
  dok rat na pros­toru sfrj besni
  po nekim drugim podelama
  na to nas pod­seti dnevnik
  kamere vole leševe
  crno beli tele­vi­zor ne razvod­n­ja­va plač
  u toj velikoj sobi za goste
  komši­je dolaze i svi zajed­no gledaju
  jer strah je najbol­je podeliti

  kada odrasli primete jure nas napolju
  baka kaže
  sa nem­ci­ma je uvek tako
  pro­lazi sve
  samo se moraš dugo igrati
  onda se okrene u pravcu man­a­s­ti­ra sv. Pro­ho­ra Pčinjskog
  ja je i dal­je posmatram
  i kroz šap­at je čujem
  sveti oče slat­ki oter­aj zlo

  žmurke su ide­alne za veče
  malo veća deca sa dalek­ih poljana
  dovela su stoku
  svi žmu­ri­mo u mraku
  ispod stare šljive još nedozrele
  juče sam povraćao
  večeras krišom molim Boga
  da rata nestane
  i za malu izgubljenu cipelicu sa ekrana
  da pron­ađe svog dečaka
  jer to je leto moralo biti hladno

  .

  .

  Maj­ka

  ,

  daleko u šumi je pti­ca majko
  čuva moj mir i polaže jaja
  na nekom skrovit­om stablu

  tre­su se vozovi i ras­tu pruge
  za sve­moćni put

  kažeš idi i ne šalji knjige
  pamet ostavl­jaš za daleko sutra
  dok vreme je var­ka i sat je zabluda
  o nje­gov­om postojanju
  slo­va su za one koji su
  zab­o­rav­ili pričati

  slo­va su moja omča sa kojom padam sporije
  od kovan­ice sreće
  noge moje zemlju ne gaze
  i zato ih ne voliš majko
  jer danas niko ne poz­dravl­ja pesnike

  .

  .
  Sli­ka Lize Tejlor

  .

  bez haljine naga posmatraš
  dele nas zakoni vremena
  mada nesklad je maj­ka svih nemogućnosti
  pa opet bis­mo sasvim mogli

  ipak dobro je
  jer znamo koji je dan i godina
  ili još uvek glumiš
  onako usi­jana na limenom krovu

  često cepan­je misli
  umesto papira
  kažem: hvala

  sa halji­nom bi bila
  nes­nos­ni­ja za gledanje…

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja