Srebrni rit

Lat­est posts by Ogn­jen Aksen­ti­je­vić (see all)

  benzinske duge

  mrtvi konop­ci za sušen­je veša

  sav­i­ja­ju se na vetru kao boe

  ispod asfalti­ra­nog bla­ta spava

  još uvek glatko srce planete

  kiše će s fasadama sprati i kašalj

  i kar­ton­s­ki grad

  oble­pljen oglasi­ma za kamagru

  na per­ifer­i­ji će ostati

  napušteni hoteli na obali

  prazne kan­tine za sezonske radnike

  kiosci adap­ti­rani u kontejnere

  pola plan­ete smo već raskopali i popločali

  srazmerni bre­govi kao glat­ki stomaci

  zateg­nu­ti, pod stri­ja­ma podrhtavaju

  jed­nom će se maj­ka teško zakašljati

  pocepati usireno more oko ekvatora

  umesto u srce

  noga će nam propasti u prezre­li paradajz.

   

   

  bonsai život

  za stolom nas kao ispečene ptice

  grizu oko prstiju

  oko nogu im zas­pa­lo per­je s naših glava

  trzano god­i­na­ma, natenane

  na stolu oglo­dane trtice

  otac je pre večere

  brišući sokove ispod brade

  jebao mater

  mater sada krvari iz nosa

  grize batake do zgloba

  zali­va ih crven­om čor­bom koja dal­je teče

  lepi nam stopala za pod

  vezu­je nas u noge kuhin­jskog stola

  vezu­je nas u kućni inventar

  sve što pre­ostane na kra­ju skupe na jed­nake gomile

  bace psi­ma iza ograde

  oni nas posle dan­i­ma oplakuju

  s kosti­ju ližu sakrivene suze

  drhte pred ruka­ma koje su zate­gle lanac.

  iskrenje

  negde u meni se gnez­di jeza

  veli­ka kao očnjak

  niz kućni dim­n­jak puze mekane ptice

  sutra će na sumpornom nebu

  iza­ći bolesni mesec

  plav kao porodični podočnjaci

  sve ptice sam vezao oko nogu

  izvr­n­uo naglavačke

  sutra me kroz zakašl­janu šumu

  šalju na pijacu na obali

  među tužn­im sta­bli­ma, pre mraka

  sutra oslobađam prijatelje

  ruka­ma sam cedio prezrele citruse

  drugi­ma uzdravlje

  sada me peku poseko­tine na šakama

  mutav sam ule­pljen oko usana

  košul­ja mi pada do kolena

  ako ika­da pron­ađem put nazad do kuće

  ubiće boga u meni.

  omarska

  negde u ovoj magli riču bikovi

  i tu je verovat­no grani­ca naše arene

  iz ruke, oštro sas­tavl­jen­im prstima,

  pod nag­i­bom salu­ti­ram najvišem u masi

  nejas­no gde, ali iza naših leđa

  bikove u mraku zase­ca­ju iza ušiju

  koje nam posle leže na grudi­ma s oduze­tim životima

  takve oboža­va publika

  od šato­ra kro­ji­mo plašteve

  cirkus­ka povor­ka je kratka

  sa sledećom nedeljom

  pono­vo dolazi vreme koride

  uvek ćeš lako pre­poz­nati pobednike

  mata­dori­ma dos­ta toga visi oko vrata

  na kra­ju lente ne sija­ju medalje

  nemamo čime da se pohvalimo.

  punkt kalabrija

  svet razvi­jen za tra­jnu upotre­bu tester-kozmetike

  oni koji u jesen u hodu pres­reću čiopu i kosa

  niz strme balka­nske ulice

  s ivi­ca metropo­la, gledaju

  ceo živ­ot evropa provodi

  mokra ispod brade

  zagledana preko okeana

  u pred­vor­ju mi

  slaže­mo tapas na gomilu

  vrele lep­in­je puni­mo kugli­ca­ma falafela

  šireći dlanove uzvikujemo

  prego, садитесь

  na kra­ju dana zvuči­mo srećno pop­ut bakšiša

  ustani s kaldrme

  nabavi osed­lanog konja

  odve­di ga na vrh sun­ca, u sumrak

  oslo­bo­di ga u stepi.

  unatoč proljeću ptica

  bas u meni je dubok i otegnut

  crn kao bivo koji pre­vrće mrt­vo stanište

  predah tražim na suvim obalama

  nad­gledam fos­il­ni horizont

  pre­da mnom se uvrće kupa od rač­vas­tog jezi­ka po kome sam

  u oči­ma oče­va nepatriota

  u oči­ma velik­ih vele­grad­skih kapi­ja emigrant

  zapra­vo neu­cr­tani vodotok

  na ogul­jen­im fasadama je ispisano, i ja čitam, piše apatrid.

  lju­di nema­ju niš­ta sa svo­jim imenima.

  moj put i grba na leđi­ma odjed­nom su na svim vanred­nim špicama

  veći­na naših nalaz­iš­ta su dobro kamu­fli­rane jame

  pul­sir­a­jući krtičn­jaci, u njima

  san­jam topla zateg­nu­ta srca, nji­hove glatke rane

  u grudi­ma tra­je okoštavanje

  pre­stravl­jen sam spalio šumu da bloki­ram domet avionima

  avioni su posle nekog vre­me­na odleteli dalje

  šuma nikad nije ustala

  pod stopal­i­ma sve češće ugledam indigo

  gov­ore hodaj

  ovo je samo službe­na beleška.

  cerak vinogradi

  udaram kašikom leđa

  prezrel­og pre­polovl­jenog nara

  umesto celih zrna pod noge mi padaju

  kapi gnjile voćne sukrvice

  kroz pro­zor doma posmatram

  jedinice za ubrzano naoruža­van­je civi­la na ulici

  u akci­ji

  hoda­ju kao ras­pamećeno drveće

  pono­vo nazirem zab­o­ravl­jene trase

  pre­voj preko brda vodi do šume

  sva­ki put gov­orim sebi evo je šuma sad će

  kroz pro­zor auto­busa gledam raskopane kaldrme

  blatne otiske stopala na ulici

  rad­nike grad­skog zele­ni­la na pauzi kako piju

  bojim se

  iza posled­njeg skre­tan­ja šina

  naći ću samo panjeve

  gole kao utvrđenja.

  srebrni rit

  tiho je kao kada

  posle stoleća buke stro­je­vi stanu

  udah­nuli smo pre­više vazduha

  kako je oko našeg tru­pa otpušten stisak

  osetili: kon­ačno raste­mo do pucanja

  rasukao sam grlo da progutam ceo riblji leš

  zeml­ja se odjed­nom u mojim zenicama

  dodat­no rašir­i­la i bio sam siguran

  sve će se na tren zakašl­jati sa mnom

  neki dani su san­jivi pred ledom koji se iste­sao u živ­ot i tada u sebi mislim

  bol­je mrtav sit

  nego mrtav gladan

  sa krovo­va ka nama

  mož­da i klizi pos­re­breno perje

  mož­da se ispod kore zaši­va dugač­ka rana u rukama

  ali se tu, oko naših nogu

  u nedogled grana jedi­no smrznu­ta močvara,

  zamaglje­na mapa

  nasel­je­na đubrišta.

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja