U redu za muzej

Lat­est posts by Andrej Ljub­ka (see all)

  .

  .

  .

  U redu za muzej

  .

  A ne možeš joj tako odmah reći da je ona –
  Vruća stvar:
  Sa pravougaon­im naočari­ma, u nekim dugim
  Šorce­vi­ma, maji­ci (za dvi­je veličine većoj)
  Sa nat­pi­som I love Paris, u san­dala­ma, sa likom
  Klasične učiteljice (iz porno filma).
  Na to sam i nasjeo.
  Pa ne možeš joj tako odmah reći da je ona –
  Vruća stvar:
  Sa mal­im razm­jerom grudi
  (pa, istinu gov­oreći, moje su veće!)
  Sa debe­lim tur­is­tičkim vodičem u rukama,
  Bez ikakve šminke.
  Na to sam i nasjeo.
  A ne možeš joj tako odmah reći da je ona –
  Vruća stvar:
  Poseb­no kad cijel­og živ­ota čekaš Španjolku,
  A ona je Britanka.
  Kad voliš brinete,
  A ona je plavuša,
  Kad ona tebe uopšte ne gleda.
  Na to sam nasjeo.

  .

  .
  Večera za dvoje

  .

  I ja bih mogao biti crni narkodiler
  Ovd­je u Klivlen­du, drža­va Oha­jo. Slušati svo­ju muziku
  U salonu kola, traži­ti nove adep­tive, davati im
  prašak, a na Dan zah­val­nos­ti pozi­vati svo­je najbliže
  pri­jatel­je – pros­ti­tutke – kući, darovati im fig­urice anđela
  i aro­matične svi­jeće; dugim večer­i­ma gledati
  na dvorište, put, iz doko­lice čitati nat­pise na pivskoj konzervi
  u svo­jim ruka­ma, zaspi­vati u nekom idiot­skom šou razgovoru.
  Ili bih mogao negdje radi­ti na ben­zin­skoj stani­ci u planinama
  Bosne i Herce­govine, srdačno se poz­dravl­jati sa kli­jen­ti­ma, poznavati
  sve u okoli­ni Ban­ja Luke, saz­nati svakod­nevne vijesti sa malog
  Radio­pri­jem­ni­ka, poslušati izju­tra pjes­mu i cio dan pjevati:
  „Sara­je­vo, srce moje“, uči­ti svo­ju dje­cu da pravil­no baca­ju nož,
  Love ribu i beru jagode, jed­no veče prov­jer­i­ti da li
  Ona zna­ju napamet riječi nacionalne himne, a zatim rado im
  Podi­jeli­ti čoko­ladne bon­bone. Pret­postavl­jam da u bilo kom
  od mogućih živ­ota ti bi tre­ba­lo da se pojav­iš. Da dođeš za dozu
  ili zbog popravke svog auta. Da budeš pros­ti­tut­ka ili samo sestra.
  Da budeš ćer­ka. Da vodiš idiotske šou raz­gov­ore posli­je ponoći.
  Da pje­vaš u crkven­om horu. Da budeš zvi­jez­da sa najpoznatijim
  Hit­om „Sara­je­vo, srce moje“, kojeg sam, čuvši ga na radiju,
  potom cijel­og dana gukao u jed­nom dahu.
  Mis­lim da bi tre­ba­lo da se obavezno pojav­iš u svakom od
  Mojih mogućih živ­ota, čak i ne mis­lim, uvjeren sam u to.
  Al iza­š­to se ne pojavlju­ješ sada, zaš­to uvi­jek kasniš
  Dvade­set min­u­ta, večera je već hladna?!

  .

  .

  .….….….….….….….….…Sa ukra­jin­skog Blago­je Vujisić

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja