U svakodnevnom govoru

Lat­est posts by Luci­ja Šval­jek (see all)

  .

  .

  Tri­naest puta

   

  Prvu men­struaci­ju dobi­la je kod kuće,

  Dok je gledala film sa susjedom,

  Zabo­lio ju je don­ji dio trbuha…

  Tri­naest god­i­na i prva menstruacija.

  Tri­naest uloža­ka Always Ultra.

  Tri­naest plakan­ja u mraku.

  Tri­naest puta sa šibom po nogama.

  Tri­naest puta teče krv po prstima.

  Tri­naest puta jebem ti mater.

  Tri­naest puta sam ti se htjela svidjeti.

  Tri­naest puta krvarim iz pičke.

  Tri­naest puta sam ušla u pubertet.

  Tri­naest puta sam kopala nos.

  Tri­naest puta te mrzim.

  Mrz­im te.

  .

  .

  Tiši­na

   

  Tiho

  Tiše

  Najtiše.

  Gradaci­ja tišine.

  Solilokvij mis­li u tišini.

  Mis­li nikad nisu tihe.

  Moje mis­li ispovraćale bi se po tvojima.

  Na jagodica­ma prstiju,

  Hoda kroz kuhinju.

  Bez naglih pokreta.

  Bez neprim­jerenih rečenica.

  Bez nepotrebnog disanja.

  Osta­je bez zraka.

  Nema kisi­ka u plućima,

  Bitne stvari su na TV‑u

  Dok ona gubi zrak.

  Ako čuješ kako diše,

  Pojačaj TV još jače

  I plju­ni joj u lice.

  .

  .

  Biologi­ja u osnovnoj školi

   

  Znam kako se razm­nožava­ju kukci

  I kak­vo je stan­je na cestama

  Kako sjesti na tra­jekt do otoka

  I ne javl­jati se na mobi­tel mami

  Stara sus­je­da je zabrin­u­ta za moju

  Finan­cijsku sig­urnost i moje jajnike

  Jednog utor­ka

  Baš su je zabrin­uli moji žen­s­ki organi

  I zato mi neće

  Dati kuti­ju cigareta

  Jer kaže da cig­a­rete isušu­ju bubrege

  Gla­va mi je auto­bus­ni kolodvor

  I nema voznog reda

  Ni sjedala za putnike

  Koji dolaze bez reda

  I ima­ju čudne frizure

  Obo­jane nokte

  I duge prste kao

  Rep­tili koji liježu jaja

  U dalekom moru

  .

  .

  Nebo

   

  Kandže se ne dobi­ju na poklon

  Kad se rodiš

  Ne dobi­ju se ni bli­je­do sive oči

  Kroz koje ne vidiš boje neba

  Rek­li su da je boja neba svijetloplava

  Ponekad su na nje­mu oblaci

  Kroz koje možeš hodati

  Sa svo­jim stopal­i­ma s pli­vaćim kožicama

  S ruka­ma od dugog zmi­jskog repa

  I noga­ma od žele bombona

  Koje se tope na suncu

  .

  .

  Vri­jeme

   

  Kao da sam stranac

  Pružaš mi ruku

  A živi­mo zajedno

  18 god­i­na

  Jede­mo zajedno

  Za istim stolom i s istim pri­borom za jelo

  Vil­i­ca Nož Žlica

  Stoli­ca

  Ti sjedaš pored mene

  Jedeš batak i krumpir

  Pričamo o tome kak­vo je vani vrijeme

  I kako su se vre­me­na promijenila

  Ti gledaš kroz pro­zor i kroz mene

  Ne znaš da u meni

  Za tebe nema više vremena

  Pože­lim da se vri­jeme stisne u žlicu

  S kojom gra­biš krumpir

  U 13:30 sati rek­li smo si sve

  Šut­njom i mumljanjem

  Polaganom kret­njom vilicom

  I guž­van­jem plave salvete

  .

  .

  Tram­vaj

   

  Pet­naest min­u­ta je do dva

  I žurim na tram­vaj broj 17

  Curi mi mozak

  I don­ji i gornji

  Teta u tram­va­ju nosi tampone

  Nema gdje mijen­jati uložak

  Jer u tram­va­ju nema wc‑a

  Javni wc je predaleko

  I podi­jel­jen je na muš­ki i ženski

  Zaš­to nema­ju wc za transvestite?

  Za tran­srodne osobe i stare ljude?

  Ja curim sva­ki dan

  Danas je moj rođendan

  Sva­ki utorak je dosadan

  Utorak je najglu­plji dan u tjednu

  Jer je posli­je ponedjeljka

  Moja pri­jatelji­ca koristi riječ

  Ani­mozitet­na

  U svakod­nevnom govoru

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja