Zatvorena usta

Haris Plojović
Lat­est posts by Haris Plo­jović (see all)

  *

  U Pazaru

  ima­ju

  običa­ja

  čud­na

  dva.

  Prvi je

  da je svaki

  mejt dobar.

  Dru­gi je

  da je dobar

  onaj

  što šuti.

  Eto, dobra samo

  zatvore­na usta.

  *

  Priča­ju

  pro­davači­ca ljubavi

  i

  pro­davac duše.

  “Zaš­to tije­lo daješ,

  S nepoz­na­ti­ma ležiš

  i za malo se prodaješ?”

  “Ne pro­da­jem ja tijelo,

  već samo tijela dio,

  a ti pro­dao sebe cio.”

  *

  Osve­ta,

  Neki­ma sveta.

  Osve­tio se i napravio

   dva groba.

  Tako umiru oba.

  *

  Dobri Boži­ji robovi

  Kroz vijekove prošle

  Kušani su bili

  Žena­ma lijepim

  Vrtovi­ma cvijeća

  San­duci­ma punih

  Zla­ta

  Sva­ki od njih

  Kroz osmi­jeh bi rekao

  Dun­jaluče,

  Varaj nekog drugog.

  11.

  Hil­jadu devetsto

  Četrde­set i peta.

  Bom­ba­ma zaliven

  Japan

  Crven i siv

  Bosono­gi dečak

  Nosi neš­to na leđima,

  Delu­je kao da se igra.

  U skafan­der­i­ma ljudi

  Mum­la­ju kroz masku :

  Daj da ti skinemo teret sa leđa.

  Nije to teret,

  To je moj brat.

  *

  Zeml­ja.

  U zemlji kovčeg

  U kovčegu poštanski

  San­duk

  U poš­tan­skom

  san­duku pismo.

  U pis­mu riječi :

  Znao sam curu

  Koja je volela mačku

  Toliko je volela

  Toliko je stegla

  Da je ugušila.

  *

  Moja ruka

  Mil­i­jar­du puta uvećana

  Imala bi molekule

  Veličine teniskih loptica

  Sa nev­idljivim vezama

  I ogrom­nom prazninom

  Izmed­ju njih.

  O tome mislim

  Kad razmišl­jam o Svemiru

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja