In memoriam

Lat­est posts by Bora Vitorac (see all)

  .

  .

  .

  privred­nikov pitomac

   .

  na starim anzis-kartama

  lako se raspoznaju

  crkveni torn­je­vi

  ukočeni “peu­geot” ispred sinagoge

  stradala jer­men­ska crkva

  otišli tram­va­ji

  tende i por­tali velik­ih radnji

  zatečeni pro­lazni­ci

              života

  na uli­ca­ma novog sada

  sa anzis-kar­ti novog sada

  nika­da se nije slutilo

  šta bi mog­lo biti

  922...vozom je stigao

  jova sa banije

  za šegr­ta u trgovi­ni boja

  sa osme­hom u klopavim ušima

  i tabli­com oko vrata

  pisa­lo je ime oca

  i selo luščani

  u drven­om koferu

  imao je naštirkane čarape

  od poki­danih pesama

  da ih može nas­tavl­jati u snu

  šegr­to­vao je u jevrejskoj

  spavao u mađarskoj ulici

  čis­tio radnju

  u plesnivim cipelama

  pako­vao robu

  i razvozio na kolicima

                          po varoši

  sa ciglom u stomaku

  dok je za tez­gom prodavao

  četke boje i mus­tre za molovanje

  smešio se klopavim ušima

  i pro­gov­o­rio odjednom

  neko­liko novosad­skih jezika

  izučio je za trgovca

  postao kalfa

  slikao se kod foto-manojlovića

  sa brkovi­ma i šeširom u ruci

  hip­no­ti­san

  pored prazne stolice

  pun mirisa boja

  zavlačio se noću

  po igranka­ma bircuzima

                          i bioskopima

  muzi­ka nje­gove mladosti

  vrti se na gramofonu

                          i treperi

  sa anszis-kar­ti novog sada

  nije se slutilo

  šta bi mog­lo biti

  već samosta­lan cen­jen trgovac

  venčan u uspen­skoj crkvi

  ’41. jova dođoš

  pri­moran je da napusti

                          novi sad

  ostavio je otvorenu radnju

  i nes­tao neprimetno

  sa kišo­bra­nom i koferom

  u nje­gov­om odsustvu

  razlivene mrl­je plasavog straha

  dugo su ostale upijene

  u lici­ma preživelih novosađana

  vra­tio se peške

  u cipela­ma vezan­im kanapom

  na tankim nogama

  pocepan nesan­i­com

  tetovi­ran prisil­nim radom

                          u logoru

  ali pot­puno svoj

  pono­vo je otvo­rio farbaru

  punu sno­va i mirisa boja

  blizu kafane “kod bel­og vola”

  sa anzis-kar­ti novog sada

  nije se slutilo

  šta bi mog­lo biti

  došli su predveče

  lju­di iz rajine šume

  i naredili u ime naroda

  da se skine firma

  spustili rolove

  uzeli ključeve vremena

  a nje­ga pustili na ulicu

  da bere noćno cveće

  i pali sveće o sve­tom luki

                          ocu u jasenovcu

  dugo je sedeo na tavanu

  iza odža­ka

  sa izgre­ban­im mislima

  kako da porod­i­ca preživi

  pravio je vodene bojice

  bloke­je za cipele

  šti­paljke za veš

  i sve mu je propalo

  napušten od samog sebe

  zaću­tao je

  više nije znao

  u koji razred mu deca idu

  hodom mesečara

  pro­lazio je varoš

  sa uvenulim šeširom na glavi

  zalazio u bircuz

  kod čika-time

  sedao kod akvarijuma

                          u izlogu

  i prip­it gledao šarane

  kako dan­i­ma gutaju

  dosad­nu vodu

  ponekad je tu u bircuzu

  zat­i­cao gospon-feješa

  u kiselom ćošku

  kako šibi­ca­ma čara

  slike na papiru

  za litru i sodu

  sva­ki dan je svraćao

  kod svog berbera

                          luluša

  čito novine i mrmljao

  dimom cig­a­rete

  ras­terivao je vetrenjače

                          od sebe

  i drhtao do kra­ja života

  sa osme­hom u klopavim ušima

  sa anzis-kar­ti novog sada

  nika­da se nije slutilo

  šta bi mog­lo biti

  potk­lobučeni plafon

  sručio se iza ponoći

  bez odje­ka

  posled­nji put oznojan

  jova više nije drhtao

  bio je van domašaja

                          straha

  dok sam ga nemuš­to brijao

  vide­lo se sve prećutano

  u nje­gov­im žućkas­tim očima

  i osme­hu u klopavim ušima

  kojeg je odneo sa sobom

  potrošio je svo­je vreme

  na anzis-kar­ta­ma

  i poslao posled­nji pozdrav

  iz novog sada

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja