Kost

Lat­est posts by Sara­bela Drl­jan (see all)

  .

  .

  .

  Kroz raz­maknute zav­jese dopire pod­nev­na svježi­na. Onaj miris toplog dana i noći što se spuš­ta. Tada se čuju ptice, omaml­jene od dnevne žege i buke. Sada je nji­ho­vo vrijeme.
  Pro­težem se i nos upin­jem da bih što više vaz­duha uzeo.
  Kako je neka­da sve bilo lakše.
  Rani­je sam mis­lio da pod mojim noga­ma puca asfalt, a sada su mi noge oduzete. Na pleći­ma sam san­jario da svi­jet kao Atlas nosim, a sada me dru­gi na leđi­ma nose do toaleta.

  Oslabio mi je vid, a ukus hrane sko­ro i da ne osjećam. Eh, šta bih sada dao samo za onu jed­nu noć sa tobom na vašaru. Držao sam te u naruč­je i mirisao kosu.
  Tad poče kiša, ona ljet­n­ja topla, a ti pod mojom maji­com, šćućure­na kao kakav ptić maleni. Trčas­mo do tvo­je kuće da ne okasniš.
  A sada slušam kišu kako romin­ja. Sa god­i­na­ma naučih da raza­z­na­jem nje­na osjećanja.
  Nika­da nije isti ritam. Kiša kom­ponu­je svo­ju melodi­ju iznova:
  Tap.. tap tap.. tap.….. tik.. tok tok.. Mož­da tek sada u svo­joj oduze­tosti razu­mi­jem kako je Betoven stvarao muziku. Nije je čuo, ali je osjećao. Taj ritam prirode je svugdje oko­lo, samo rijet­ki je čuju. Sve se kreće u svom rit­mu od nas­tan­ka do ovog časa. Sve živo ima svo­ju nam­jenu, ime i razlog.

  Ulti­ma­tiv­na kreaci­ja — čov­jek u svoj svo­joj veliči­ni nije ni nalik ostal­im živim stvarima.
  Adam još sa prapoče­ta­ka dade sve­mu naziv, znavaše im osobine. Ali bi sam.

  Uvi­jek se pitah zaš­to je od kosti ona stvore­na? Od rebra? Zar nije mogla biti iz glave, mada davno čitah u zabran­jen­im tek­stovi­ma da je pri­je Eve stvore­na Lilit, ista, jed­na­ka nje­mu. Ali isti nisu mogli biti. Pa ona pos­ta uho­da i otelotvoren­je zla, ljubo­more i mržn­je žena. Ona ih potpiruje.
  Je li ona kri­va za mržn­ju moje Eve pre­ma meni?

  Otišli su.

  Trčao sam za vozom po šina­ma. Zau­vi­jek noge izgu­bih. Ona nikad nije saz­nala, a ja nisam rekao.
  Kosti moja, Evo…

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja