Nazdravimo in!

Lat­est posts by Keko Pri­jatelj (see all)

   

   

  Epi­log

   

  Siko sti­no bila majko zemljo države

  Kameni­to šta izvireš iz mora uznemireno

  Šta dje­vi ne priskočih

  (obeščastiše je čas­ni­ci ovo­ga broda)

   

   

  Pjes­ma za slušanje

   

  Pje­san pasion­s­ki napisana i

  Drage vol­je posveće­na akteru

  Što hra­pavim glasom te

  Raspoložen­im stasom

  Ataki­ra prostor:

  O, vi sluša­jte, pub­liko, makar

  Pro­tuhu i hohštaplera

  Propalicu kad maznom vam riječju kvar­na srca grije

  Udes ili što?

  Vi slušate dok ja

  Reciti­ram

   

   

  Pijano momče

   

  O onin auti­ma auto­busi­ma tranvajima

  o cura­ma šta prolaze

  to sad nije bitno

  Lišće lagano se suši gledan ga kako pada

  Oblaci izm­jen­ju­ju se sa plav­ilon nebeskin

  pa prođe neka dobra ženska

  tip u jaguaru za njon zatrubi

  i pono­vo pon­avl­jan: to nije bitno

  Pa naz­drav­i­mo već ovin minutama!

  one su prošle u pro­ma­tran­ju prolaznosti

  a ure pri­je su prošle u osunčanon pejzažu

  Koja div­ota naz­drav­i­mo tomu!

  pro­ma­tra­juć tice na grana­ma koje moment kas­ni­je nisu na grana­ma otvara­juć inter­net i na nje­mu razne stran­ice i zatin pro­lazi cura razi­granih guz­i­ca pa ote­tu­ra crveni pijanac u tran­va­ju pro­lazin gradon po dana pro­lazeć pokraj grana pokraj tica u letu i izvan nje­ga for­ma se rast­vara i razli­ježe taloži se na pod ulazi u pore koje moje oko ne vidi i nestaje.

  Isko­ris­tio bih ovaj trenu­tak da poz­drav­im svo­ga mal­og bra­ta, majku koja je uvi­jek bila uz mene i oca koji me oprosti mladiću, ali ovo nije ni mjesto ni vrijeme.

  Kak­vo olakšan­je naz­drav­i­mo tomu!

   

  Naz­drav­i­mo drugovi

  vri­menu šta prolazi:

  a u nje­mu cure lipe i ladne

  mno­ga saz­nan­ja dobri sirevi

  naše ambi­ci­je gorde i skladne

  Naz­drav­i­mo in!

   

   

  Stan­je mirovanja

   

  Usnuh na livadi

  Pod sta­blom bijaše hlad i viđaše se Sunce

  Stan­je mirovanja

  Probudiše me žmar­ci, tj. svrabež

  Na nožn­im pal­ci­ma, bedri­ma, šaci

  Gle, to su mravi!

  Zakotrl­jah se niz travke

  Svrabeža nes­ta

  I eto me pod Suncem

  I eto me pod Suncem kadli leta komarac

  Oko moje noge

  Oko moga gležnja

  Ne bijaše niš­ta strašno, ne bijahu niti dva

  Ali Sunce ne da mira

  Pod zno­jem jedan ubod dvi­je pjesme svira

  Otkotrl­jah se

  Među debla, krošn­je i spas

  Nijanse zelene

  Koliko vas je, zavidim vam!

  Da li to ja tražim mahov­inu da na njoj usnem divan san?

  A u glavi svrab

  Krpelj jedan što o kosu zapne

  U luban­ji mojoj nam­jeri da odapne

  Zatrovana krv

  Tiš­taše mi grudi

  Stroval­ih se niz šiblje i beši­blje te šipražje

  Do bare

  Umočih glavu u baru

  A u njoj krokodil zinu

  A ja mu rečem: žderi ovog krpelja

  I da ti pra­vo kažem istinu

  U tebi sam našao prijatelja

  Žvače krokodil

  I žvače tako kro­ka dragi

  Škakalj me u srcu hvata

  Sve stru­je tijelom žmarci

  Svrabeža nes­ta

  Glave nes­ta

  A kako ću bezglav jadan li ti sam vrati­ti se kući?

  Od bare preko šume, livade i planine!

  Usnuh na livadi

  Pod sta­blom bijaše hlad i viđaše se Sunce

  Usnuh glavu da mi raste

   

   

  Kul­tur­na veliči­na, ja i tekst

   

  Sjeo sam na zahod

  Mali mrav je ispus­tio svoj teret

  Ne, nemoj!

  Pogledao je lije­vo, a zatim desno

  Kren­uo desno pa lijevo

  Vra­tio se po teret!

  Zatim s tere­tom opet desno

  Pa gore, lije­vo i dolje

  Zatim opet desno

  Gore, lije­vo i dolje

  I opet istok

  Sjev­er, zapad, jug.

  Ustao sam sa zaho­da i on sku­pa s teretom

  Vrati se svo­jem putu

   

   

   

  Vijest o smr­ti pred­vod­ni­ka pokreta

   

  Oj, vi što gle­date, što vam oči skaču

  Vi, s čoko­ladama na usnama

  Vi tamo, što ne znate osim za sutra

  Kad je prvo iskust­vo shvati­lo da nije zadnje

  I kad ste na ovom širokom polju

  Čuli jeku svo­jih prethodnika

  Upućenu onim tamo planinama

  S ovih istih pol­ja, vi s čoko­ladama na usnama

  S ovih širokih, zelenih polja

  Čujete li jeku

  U zdenac koji nas je tre­bao osv­ježi­ti bačen glas

  Kru­govi se šire, čarob­no su lijepi i isti

  Oj vi, ne vidite li

  Na plan­inu se ne pen­ju glave nego noge

  Najviše glave najžilav­i­je noge

  Ne nad­viku­jte se

  Kru­govi su u zden­cu krh­ki i nestalni

  Oj, vi tamo, što pristižete

  Čujete li jeku

  Čuva­jte jeku

  To je jedi­no naše

  Mi nemamo niš­ta drugo

   

   

   

   

  Doku­ment u vre­menu — XXVI. III. MMX.

   

  Dok u mraku tako sjed­im pal­im svjet­lo i zapisu­jem ovaj stih.

  Dok u mraku tako sjed­im pal­im svjet­lo i zapisu­jem ovaj stih.

  Eto, čitaoče

  Veseli se dokazu rabote moje mudre.

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja