Ogled dalmatinskog bilja

Lat­est posts by Ljil­jana Đurđić (see all)

  .

  ,

  Ćutan­je je zlato

   

  Nemam kuću imam vatru

  pod čelom zastrašujući

                        miris piletine

  na ste­peni­ca­ma podzemnog pro­laza tera me na plač

  U školi su bili jezici

  Reci: hvala reci: molim

  Silance is golden

  A šta sa rečju volim

  A šta sa rečju volim

  Ljup­ka nakaza na prošl­o­godišn­jem kalendaru

                          (izraz­i­ti znaci gušavosti)

  Pokusaj svo­ju kašu

  Nepris­to­jno je ostavl­jati jelo u tanjiru

  Reci: hvala reci: molim

  Vatra pod čelom leči se

                            sto­pro­cent­nim strihninom

  .

  ,

  Lep­ota pejzaža 

   

  Lep­o­tu pejzaža

  Odag­nati iz vidnog polja

  Taj stranac pre­ruša­van­ju sklon

  Prise­ban i samodovoljan

  Samo je loša zamena

  Za prave šumske požare

  Za gole­mu mastionicu

  Što razd­va­ja neizdrživo

  Sav taj samoživi prostor

             koji bi da se spoji

  U staro kop­no u grud­vu snega

  U nestale mošti reptila

  Oprez u ophođen­ju je neophodna

  Za oče­v­id­ce i sluča­jne prolaznike

  Opas­nost na putu

  Zamotana u staniol

  Neprekid­no vreba

  .

  ,

  Sla­gal­i­ca

   

                       po Sil­vi­ji Plat

   

  Opet sam te rastavila

  Koliko puta zaista

  Koliko puta uvi­la u foliju

  Pre­povi­la pro­turi­la kroz mašinu

  Za ponovno obliko­van­je štancovanje

  Opet gul­jen­je do gole kože

  Ono pros­to neizdrživo

  Ras­takan­je epiderme

  Pucan­je po ivicama

  I prasli­ka tvog večnog polustanja

  (Uvek neparan broj kockica)

  Osovlju­je se na svo­je noge

  Kli­ma i klatari opet

  Ptiči­je kanđice na mojoj podlaktici

  To nije više postupak

  U koji se možeš pouzdati

  Rean­i­maci­ja i metod usta na usta

  Raz­du­vaće pepeo

  I ko će te onda sastaviti

  Kočicu po koščicu

  .

  ,

  Razređi­van­je okoline

   

  Razređi­van­je okoline

  Začuđu­juće lak zadatak za upućene

  Liši­ti se toliko važnih nevažnosti

  U skladu sa zemlji­nom težom

  Izvrši­ti kon­ačan odbir stvari

  Lica i pokreta

  Osta­lo vrati­ti travi bogu majci

  (Neš­to knjigama)

  Od ostata­ka naprav­i­ti jednog Vermera

  Nosi­ti ga u džepu kao podsetnik

  Povre­meno prav­i­ti male beleške

  Povodom svet­losti koja izbi­ja iz desnog ugla

  I pada na rame mlekari­ci iz Delfta

  .

  ,

  Neost­vare­na ljubav

   

  Znam: Stelu samo ljubljaše

  Moj pre­dra­gi Džonatan Svift.

  Dan neš­to brižljivi­je birah

  Dan i čas rođenja

  I da to na Ostrvlju bi,

  Šeta­la bih sad u njenoj krinolini

  S ljubavničkim pečat-prstenom

  I onom pro­bra­nom kretnjom

  Kojom uzi­mala je Svif­ta pod ruku

  I pokazi­vala ga prolaznicima,

  Tog starog zlob­ni­ka i izelicu.

   

  ,

  O vre­menu izgubljenom, o vre­menu nađenom

   

  Moje izgubljeno pa nađeno

  (O, radosti!)

  Patri­ot­sko vreme

  Otku­ca­va ko pok­varen pak­leni stroj,

  Malo napred, malo nazad –

  Ubi bene, ibi patria. Ubi patria ibi bene…

  I ubrza­va godine mog žića.

  Aktivi­ran­je nje­go­vo zavisi

  Od tolikog bro­ja slučajnosti

  Da samo rečeni­ca: “Može tram­vaj da me zgazi”

  Pred­stavl­ja pravi odgovor

  Na mnošt­vo pitan­ja koja nam postavljaju

  Pre­o­bil­nost našeg postojanja,

  A i zahte­vi, zahte­vi vremena

  Zahte­vi nar­o­da, pre­o­braćan­ja, koračanja…
  Srećom otpa­lo je ono:

  U svetlu budućnost!

   

  ,

  Ljubavnik – usvojitelj

   

  On je pot­puno obično i mirno

  Poku­pio svo­je sličice i putire

  Svo­je meleme i masti

  Meke dodire i briž­na tepanja

  Uto­pl­ja­van­ja noću i darove s puta

  I pre­neo ih na dru­go mesto.

  Niš­ta pre­pun­jeno, niš­ta izgubljeno,

  Bio je pono­vo spre­man da se razdaje

  I sja­jio se ko uglačano dno krstionice

  Il’ ruč­ka Jed­norukog Džeka.

  .

  ,

  Ogled dal­matin­skog bilja 

  .

                                   „Sa ovim mod­e­lom moguće  je

                                   Neograničeno izmišl­jati biljke koje

                                   Iako ne pos­to­je ipak bi mogle postojati.“

                                                                               J.W. Goethe

                                                                 Die Meta­mor­phose dar Pflanzen

  .

                                                     I

  .

               U Ogle­du dal­matin­skog bil­ja piše

               Robert Visiani  ‑Šibenčanin godine 1826.

               O rodu i vrsti  izvorištima

                I sas­tavu tla ovo­ga opervaženog

                Vodom boje ultramarin

                U naših bil­ja­ka koren je trajan

                Izdan­ci uglavnom goli

                Jed­nos­truko i dvostruko raspareni

                Iris Illyri­ca po zidovi­ma i klisurama

                Vascele Dalmacije

                A smil­je sasvim obično po brdima

                Gaženo nogom tovara i Vlaja

                Mirisa ose­bu­j­na i pri­jemči­va mestimično

                                                                       nerazumljiva

                 Što se Seseili tomen­to­sum tiče

                 Video sam je u padovan­skom vrtu

                  Živu samoniklu i kultiviranu

  .

  .

                                       II

  .

       Bož­je drvce općenito

       Uz Sveti ud ili­ti Biskupo­vo zelje

       Udoviči­ca kudra­va napirlitana

       Po zabran­i­ma karmelićan­skih samostana

       A na groblji­ma Puni­ca granatum

       Dvospolan cve­tući orna­men­ta­lan i lekovit

       Buja na osa­mi pod uti­ca­jem pune svetlosti

       U cvet­nom nevestin­skom ruhu

       Provede i stot­inu dana

       Pre nego se premetne u šipak

       Tvr­doko­rnom svo­jom vanjštinom

       Pri­donosi cinober oker mat podlozi

       Samostan­skih pejza­ža popadal­ih pop­ut prhuti

       Po pris­o­jn­im strana­ma Biokova

  .

  .

                          III

  .

      Jad­ran­s­ki  Kik­la­di  sve do Palagruže

      Okićeni borom na Peuntigerovoj karti

      Tu i tamo u retkom sklopu

      Po brdašci­ma od sadre sige i šaldama

      Pinus i Abies mar­itime

      Zagledan sve­tac u sv. Andriju

      Malo svin­ut u struku

      Sa primet­nim znaci­ma opadanja

      Zelenog mu igličas­tog vlasišta

      Kad usled poman­jkan­ja sokova

      Prestane svako vegetiranje

      Luči se ( ipak ) gus­ta boro­va smola

      Žuta ćilibars­ka predsmrtna

      Gospina bis­tra suzica

      Na staračkim nam­reškan­im grudima

  .

  .

                                 IV

  .

     Lovor lovorika u varijetetima

     Lau­rus nobilus presvetli

    Sta­bla ras­tre­si­ta time i krhka

    ( Sivkas­tog dos­ta hladnog tona )

    Sa istaknu­tom žilom srčanicom

    Obil­je aro­mae aurii

    Smišl­jeno ras­poređeno po rubovima

    Sup­trop­skih mak­i­ja dal­matin­skih uvala

    Iscr­ta­va vaz­da promenljivi habitus

    Plav­ičastih sen­ki iz kojih navire napetost

    Semi­t­s­ka grč­ka ilirska

    Ulje od lovo­ra lovorac

    Na sas­tavci­ma Rakove obratnice

    Stru­jan­je mirisa kaoi transformacija

    Blagosti u dvade­set nepo­jam­nih čestica

    Otu­da svetlost

  .

  .

                        V

  .

  Kadul­ja pravover­na i autohtona

  Salvia offic­i­nalis bela divlja

  I kadulji­ca mala mirisna

  Lagano dlaka­va lis­to­va pri vrhu nazubljenih

  Za pasjih žega pod­no Mosora

  Iz užarenih pukoti­na dana

  Cedi se teš­ka bitu­men­o­va smola

  Kaplje sporo i neodlučno

  Kadulji­na otuž­na dušica

  Miris o kojem on ( Visiani )

  Najza­služni­ji dal­matin­s­ki biljar

  Ostavi neko­liko zapisa

  Pre­vodeći dugo i strpljivo

  Reči­tost cvetne lože

  Na zab­o­ravl­jeni jezik prisnosti

  .

  .

                        VI

  .

  Na plat­ni­ma Blagovesti ( u retkoj prilici )

  Pod anđeoskom paskom sienske umbre

  Bilj­na zaostavšti­na Staro­ga sveta

  Oliče­na u izvrsnom primerku

  Cupres­sus sem­per­virens vaz­da zelenog čempresa

  Još kruni vrh trokuta

  U kojem lica anđela i Marije

  Tvore osnovicu do čije razine ne dopire

  Melan­holično dejst­vo gljivice roda Melancoliales

   

  Poton­ja istori­ja bolesti

  Onih koji večno tuguju

  Beleži sve ređe skupine sja­jnom­rk­ih voštanica

  Što drhta­vo izbi­va­ju na granici

  Između odsut­nos­ti i prepoznavanja

  .

  .

  .….….….….…..VII

  .

  Aro­matič­na sli­ka smrti

  Jedin­stve­na u svom žanru

  Pri­pa­da nes­tanku onog glaso­vi­tog Dukljanina

  Što se jedi­ni među cezarima

  Tiho i neprimetno

  Pre­točio u trat­inčice na obali Jadra

  Ble­doružičas­ta boja krunice

  Bel­lis peren­nis ota­da se ćuti

  Po krtoj mudrosti Diok­le­ci­jana Dalmatinca

  Sina pis­ara veo­ma niska roda

  Što svo­jom rukom zasa­di po Saloni zelenje

  Odrekavši se carst­va kod Nikomedije

  .

  .

                                   VIII

  .

    Bal­samično svo­jst­vo pelina

    Razotkri­va tajnovi­ti postupak

    Kojim ultra­vi­o­let­no isijavanje

    Ulazi u sas­tav nek­ih star­ih melema

    Kao u onom pis­mu priro­doslovne razlike

    Po koje­mu Artemisia pon­ti­ca i maritime

    Delu­ju pop­ut trp­ko­ga vina

    Lečeći pošast i ognjicu

    Pov­ereni­ka zeml­je dalmatinske

    Pelin rim­s­ki veli­ki i ženski

    Vero­dos­to­jnošću svo­jih puste­nas­tih latica

    Prisajed­in­ju­ju ubo­gi kras

    ( Moje gorko cviće )

     I miris­nu spoz­na­ju boli

     Dično­ga mi pri­jatel­ja Nikole Tomazea

     S tobom sam svag­da i posvuda

  .

  .

                        IX

  .

  Zna­meni­ta prirodoslovka

  Maria Cat­tani Sele­bam – Splićanka

  Slavne 1812. godine reši

  Da bilj­ka u njenom življenju

  Dobi­je prvo i odluču­juće mesto

  Iz ove odluke prois­tek­lo je nekoliko

  Veo­ma važnih priro­doslovnih zapažanja

  Između osta­log ime biljke

  Lil­i­um Cat­tanie Visiani

  Sam naziv ne upuću­je na ljubav­na snatrenja

  Marie Cat­tani Sele­bam – Splićanke

  Tek mož­da miris biljke pri­ta­jen i blag

  Kad se usred zime nasmeši

  Pone­ki vedar i vrlo tihi dan

  .

  .

  .….….….….….…X

  .

   Hlad­na i odmer­e­na pomisao

   Na vlaž­na jutra u Padovi

   Na val­janost izbora

   Parnoj i neparnoj strani živuće prirode

    Chlorophl­los sanctus

    U svetlu bož­je promisli

    O pre­vođen­ju nev­idljivog u vidljivo

    I kon­ačno o zelenoj boji

    Florinog skuta

    Varljivog i nepodesnog za opise izves­nih stanja

                                                                       srca

  Onih o koji­ma nje­go­va pronicljivost

  ( Rober­ta Visia­nia – Šibenčanina )

   Ne ostavi čitljivih tragova

  Sluteći ned­vo­jbeno:

  Mrtvi se jezi­ci mogu deliti

  Samo pros­tom deobom

  .

  .

  .

  .

  .

  .

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja