Smrt, zvezda i poezija

Boris Rižij
Lat­est posts by Boris Rižij (see all)

   

   

  ***

   

  Živ­ot je bit poez­i­je, smrt se u prozu broji.

  Nap­o­la ožalošće­na ban­da kraj odra stoji.

  Pola obla­ka visi nad glava­ma. U grob telo

  spuš­ta­ju – ble­sak – i obnovl­jeno je čelo

  koje su mu u ofisu raz­bili armaturom.

  Sto­jim, uzne­miren jam­bom i cezurom.

   

   

  ***

   

  Anđelu se lice ozarilo

  Kad je maleni pla­men zapalio,

  Lam­pu jačine deset vati –

  I poželeo natrag da se vrati.

  Spava­ju inžen­jeri i bankari siti.

  Čak i pajkani znani –

  Zar je umes­no dečake loviti

  U takvoj tami?

  Zar sva­ki crtež pra­va nema

  Da ga osvetli svet­lost sama?

  Samo ubi­ca svoj nož sprema!

  Samo pes­nik ne spava:

  Reči provlači kroz gusti vrt.

  Noć, kao ljubav sija.

  Tri su čin­io­ca živ­ota: smrt,

  Zvez­da i poezija.

   

   

  ***

   

  Rusi­jo, šalom!

  Rođe­na, pas­ja, Rusijo!

  Lju­bio bih – možda,

  pisao, kako i val­ja, krvlju.

  Ja stvarno nisam fin,

  ja sam, pros­to, bespomoćan.

  Voleti te treba

  Ogrom­nom, živ­ot­nom ljubavlju.

  Ja sam te otvo­rio, kao

  kuti­ju konz­erve i usne sam posekao.

  Zvede kao ribe,

  pli­va­ju u bari­ci – lovi ih rukama.

  I pli­vala su sazvežđa.

  Ali, ti si samo odraz;

  lju­di, psi, pesnici

  i braća sa neprijateljima.

  Kako često sne­govi odnose,

  klizeći u beskonačnost,

  tebe, pop­ut čaršava

  sinoć nepo­je­dene večere.

  Meni doručak ne treba.

  Kako često per­na­to jato

  tamo odleće.

  I on mi je do bola nepotreban.

  Ti si sva iz kontrasta.

  Medalji­ni vra­tovi buldoga.

  Kod šugav­ih džukela

  nema dlake za kapu. Strašno bih

  želeo biti

  poluzas­pali vodič pasa –

  puš­tati presne suze

  niz padine obraza.

  Šalom ti, Rusijo!

  Carice, razbo­jni­ci, trojke.

  Kao kaput – naopačke

  pre­vrni zarđale daljine.

  Gledaj, udavili su štenad

  na raskošnom smetlištu.

  Nas suze ne guše.

  I nas dvo­je sutra neće biti.

   

   

  ***

   

  Kao i svi sam živeo – u snu, u košmaru.

  U bolju sud­binu nisam verovao.

  U sivoj košulji na bazaru

  ja nisam patika­ma trgovao,

  i nisam u nekom božan­skom licu,

  nego u liku nakaza i prodavačica

  našao povo­da za muziku

  svo­ju – za šuš­tan­je stranica.

  Ni slave, mili moji, ni pare,

  ne hte­doh iz vaših ruku, ni dug…

  Savre­menik sam svake fukare,

  posled­njoj propali­ci brat i drug.

   

   

  ***

   

  Vek je na izmaku. Usko­ro će kalendar

  Sići na nulu. Kô tak­simetar da je.

  Po sobi jur­cati ne prestaješ

  Kao da si mlad a ne star.

  Stani. Hajde da otpraznujemo,

  Da se opus­ti­mo lenjo,

  Kroz bla­to i vaz­duh kao žrtve.

  Sto ćemo postavi­ti. I poz­vati sve mrtve.

  Mno­go je duša odneo vek. Nek, jednostavno,

  Budu sto­lice prazne. Sedi. Čemu jad na licu?

  Sipaj vino i mis­li da su već odavno

  Pali pod sto, ne dočekavši zdravicu.

   

   

  7.novembar

   

  Do bola je snežno i lomno

  Ovo jutro, a srce tako pomno

  Oslušku­je, posvećeno svakom zvuku.

  Belo pros­transt­vo kroz pro­zor gleda,

  Ja dete bih da se dokopam do njega,

  U bundi­ci navučenoj na brzu ruku.

  U plavom šalu kog molj­ci su načeli,

  Duvam u balon šareni, veseli,

  Gomi­la reči-parole ređa…

  Gde li su sada pesme vaše, zvu­ci jasni,

  I vi sami gde ste – pijani i prekrasni,

  Što me na svo­ja dižete leđa.

   

   

  ***

   

  Nosić, sa gogol­jevskim licem,

  Žana, ručice, Žana, nožice…

  Na našem skveru lišćem

  sve su već zasute stazice.

  Lutam po nji­ma, duh ukleti,

  bez tebe meni kraj je sveta

  tako ćemo, čeka­jući, osedeti,

  Žana, Žan­ječ­ka, Žaneta.

  Gov­orim, goto­vo kao Prust,

  samo što to ne liči na prozu,

  bez vol­jene i grm crni, pust,

  može iza­z­vati suze i nervozu.

  Vadim, gleda­jući nekud pravo,

  iz džepa pak­licu duvana –

  Žana, Žana, kako mi je žao,

  kako mi je bol­no, Žana, Žana.

   

   

  ***

   

  Mi besmo posled­nji pioniri.

  Mi kom­so­mol­ci postali nismo.

  Napunili četr­naest –

  Marame skin­uli

  I postali niš­ta: zvezde, pahuljice.

  Iskrice što lete sa cigareta,

  Laki poljubac na mrazu,

  Ali ne i pesme one, što grmele su

  Sa zvučni­ka, naroči­to prvog maja.

   

   

  ***

   

  Potonu­lo sunce nad zavodima,

   i breza namah crnu boju uze.

  Živeh tu, koris­teći se pravima

  na smrt, na jesen i na suze.

  Lud­nice, zatvori, zajed­nič­ki stanovi,

  hruščovke crvene, barake nemoguće,

  teš­ki sluča­je­vi, događan­ja, klanovi,

  ubist­va, huli­ganst­va, razne tuče.

  Dobi­ju po rebri­ma armaturom

  i, iza­šavši sa reanimacije,

  do same smr­ti korača­ju tmurno,

  i piju votku u hladu akacije.

  Kakavi su to lju­di, dra­gi moj bože!

  Sede pred ulaz­i­ma, mrgud­ni, tmasti.

  Niš­ta pravil­ni­je na sve­tu ne može

  biti od nji­hovog shvatan­ja časti.

  I bol­no je na skveru, pred svima,

  čuti izne­na­da dija­log opominjući:

  „Ser­gu-kvr­gu, sa drugovima,

  ubili u Tuli, u strašnoj tuči.“

   

   

  ***

   

  Osamde­sete, brkate,

  Repate i grlate.

  Tram­va­je juri­mo besplatne.

  Pada­ju pahul­je neverovatne.

  Šipak smo živeli među ljudima.

  Tako ti je to, pa ipak, Vovka,

  Pogledaj, kakvim je čudima

  Ispisana moja vertrovka.

  Na leđi­ma Levi’s ušiveno,

  West Island na rukavu prikačeno.

  Petorubljov­ka sva iskidana,

  Serge­ju Žil­inu konfiskovana.

  13. god­i­na. Sto­jim u ringu.

  Uzbek blista pocr­neo na pripeci.

  Gubim meč, al’ ne beri brigu,

  Ja ću pobe­di­ti u diskoteci.

  U klubu ćemo se lepo družiti,

  Gusar sam, vetropir od značaja.

  Mene će na mostu srediti

  Tri huli­gana iz dru­gog kraja.

  Jutro će sâmo da mi se javi,

  Budi me s glavom na šinama:

  Po utor­bi mi gaze trmavaji,

  Tram­va­ji zvone na krivinama.

  Juri­mo tram­va­je besplatne.

  Pada­ju pahul­je neverovatne.

   

   

                                      Pre­veo s ruskog Svetislav Travica

   

                                      Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

                                     Iz zbirke: B. Rižij, Dok spavao sam svu­da je padao sneg, Presing, Mlade­n­o­vac, 2019.

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja